УАЗ-315195, УАЗ-315148. Руководство - часть 35

 

  Главная      Автомобили - УАЗ     УАЗ-315195, УАЗ-315148 - руководство по эксплуатации 2013 год

 

поиск по сайту            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  33  34  35 

 

 

 

УАЗ-315195, УАЗ-315148. Руководство - часть 35

 

 

137
Îêîí÷àíèå ïðèëîæåíèÿ 4
Òèï èçäåëèÿ
Íàèìåíîâàíèå èçäåëèÿ
Äðàã.
Ìàññà, ã
Êîëè÷åñòâî èçäåëèé íà àâòîìîáèëü ÓÀÇ
ìåòàëë
315195
315148
528.3747-01
Ïðåðûâàòåëü ñòåêëîî÷èñòèòåëÿ
Ñåðåáðî
0,00053
1
1
245.3710
Âûêëþ÷àòåëü àâàðèéíîé ñèãíà-
Ñåðåáðî
0,107
1
1
ëèçàöèè
82.3710-05.09
Ïåðåêëþ÷àòåëü îòîïèòåëÿ
Ñåðåáðî
0,34551
1
1
82.3710-06.10
Ïåðåêëþ÷àòåëü òîïëèâíûõ áàêîâ
Ñåðåáðî
0,46068
1
1
3832.3710-
Âûêëþ÷àòåëü ïðîòèâîòóìàííûõ
Ñåðåáðî
0,2033
1
1
-10.03
ôàð
3832.3710-
Âûêëþ÷àòåëü çàäíèõ ïðîòèâî-
Ñåðåáðî
0,2033
1
1
-11.04
òóìàííûõ îãíåé
3832.3710-
Âûêëþ÷àòåëü îñâåùåíèÿ ñàëîíà
Ñåðåáðî
0,0565
1
1
-02.09

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  33  34  35