УАЗ двигатель модели 421: каталог деталей - часть 10

 

  Главная      Автомобили - УАЗ     УАЗ двигатель модели 421 - каталог деталей

 

поиск по сайту            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  8  9  10  11   ..

 

 

УАЗ двигатель модели 421: каталог деталей - часть 10

 

 

4218-13
4218-15
421-30
Генератор
(3701/2)
Рис
. 32
ÎÀÎ "ÓËÜßÍÎÂÑÊÈÉ ÌÎÒÎÐÍÛÉ ÇÀÂÎÄ"
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ ÌÎÄÅËÈ 421
Êàòàëîã äåòàëåé è ñáîðî÷íûõ åäèíèö
37
421
4218
4218-05
Генератор
(3701)
Рис
. 33
ÎÀÎ "ÓËÜßÍÎÂÑÊÈÉ ÌÎÒÎÐÍÛÉ ÇÀÂÎÄ"
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ ÌÎÄÅËÈ 421
Êàòàëîã äåòàëåé è ñáîðî÷íûõ åäèíèö
38
421
4218-13
4218
4218-15
4218-05
421-30
Рис
. 34
Распределитель
зажигания
(3706/1)
ÎÀÎ "ÓËÜßÍÎÂÑÊÈÉ ÌÎÒÎÐÍÛÉ ÇÀÂÎÄ"
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ ÌÎÄÅËÈ 421
Êàòàëîã äåòàëåé è ñáîðî÷íûõ åäèíèö
39
421
4218-13
4218
4218-15
4218-05
421-30
Распределитель
зажигания
(3706/2)
Рис
. 35
ÎÀÎ "ÓËÜßÍÎÂÑÊÈÉ ÌÎÒÎÐÍÛÉ ÇÀÂÎÄ"
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ ÌÎÄÅËÈ 421
Êàòàëîã äåòàëåé è ñáîðî÷íûõ åäèíèö
40

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  8  9  10  11   ..