УАЗ двигатель модели 421: каталог деталей - часть 9

 

  Главная      Автомобили - УАЗ     УАЗ двигатель модели 421 - каталог деталей

 

поиск по сайту            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  7  8  9  10   ..

 

 

УАЗ двигатель модели 421: каталог деталей - часть 9

 

 

421
4218-13
4218
4218-15
4218-05
421-30
Рис
. 28
Сцепление
(1601/1)
ÎÀÎ "ÓËÜßÍÎÂÑÊÈÉ ÌÎÒÎÐÍÛÉ ÇÀÂÎÄ"
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ ÌÎÄÅËÈ 421
Êàòàëîã äåòàëåé è ñáîðî÷íûõ åäèíèö
33
4218-05
4218-15
421-30
Рис
. 29
Сцепление
(1601/2)
ÎÀÎ "ÓËÜßÍÎÂÑÊÈÉ ÌÎÒÎÐÍÛÉ ÇÀÂÎÄ"
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ ÌÎÄÅËÈ 421
Êàòàëîã äåòàëåé è ñáîðî÷íûõ åäèíèö
34
421
4218
4218-13
Рис
. 30
Сцепление
(1601)
ÎÀÎ "ÓËÜßÍÎÂÑÊÈÉ ÌÎÒÎÐÍÛÉ ÇÀÂÎÄ"
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ ÌÎÄÅËÈ 421
Êàòàëîã äåòàëåé è ñáîðî÷íûõ åäèíèö
35
4218-13
4218-15
421-30
Генератор
(3701/1)
Рис
. 31
ÎÀÎ "ÓËÜßÍÎÂÑÊÈÉ ÌÎÒÎÐÍÛÉ ÇÀÂÎÄ"
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ ÌÎÄÅËÈ 421
Êàòàëîã äåòàëåé è ñáîðî÷íûõ åäèíèö
36

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  7  8  9  10   ..