УАЗ двигатель модели 421: каталог деталей - часть 8

 

  Главная      Автомобили - УАЗ     УАЗ двигатель модели 421 - каталог деталей

 

поиск по сайту            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  6  7  8  9   ..

 

 

УАЗ двигатель модели 421: каталог деталей - часть 8

 

 

421
4218-13
4218
4218-15
4218-05
421-30
Термостат
(1306)
и
датчик
температуры
(3808)
Рис
. 24
ÎÀÎ "ÓËÜßÍÎÂÑÊÈÉ ÌÎÒÎÐÍÛÉ ÇÀÂÎÄ"
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ ÌÎÄÅËÈ 421
Êàòàëîã äåòàëåé è ñáîðî÷íûõ åäèíèö
29
421
4218-13
4218
4218-15
4218-05
421-30
Насос
водяной
(1307)
Рис
. 25
ÎÀÎ "ÓËÜßÍÎÂÑÊÈÉ ÌÎÒÎÐÍÛÉ ÇÀÂÎÄ"
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ ÌÎÄÅËÈ 421
Êàòàëîã äåòàëåé è ñáîðî÷íûõ åäèíèö
30
421
4218-13
4218
4218-15
4218-05
421-30
Патрубок
водяного
насоса
и
термостата
(1306)
Рис
. 26
ÎÀÎ "ÓËÜßÍÎÂÑÊÈÉ ÌÎÒÎÐÍÛÉ ÇÀÂÎÄ"
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ ÌÎÄÅËÈ 421
Êàòàëîã äåòàëåé è ñáîðî÷íûõ åäèíèö
31
421
4218-13
4218
4218-15
4218-05
421-30
Рис
. 27
Привод
водяного
насоса
(1308)
ÎÀÎ "ÓËÜßÍÎÂÑÊÈÉ ÌÎÒÎÐÍÛÉ ÇÀÂÎÄ"
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ ÌÎÄÅËÈ 421
Êàòàëîã äåòàëåé è ñáîðî÷íûõ åäèíèö
32

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  6  7  8  9   ..