УАЗ двигатель модели 421: каталог деталей - часть 7

 

  Главная      Автомобили - УАЗ     УАЗ двигатель модели 421 - каталог деталей

 

поиск по сайту            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  5  6  7  8   ..

 

 

УАЗ двигатель модели 421: каталог деталей - часть 7

 

 

421
4218-13
4218
4218-15
4218-05
421-30
Рис
. 20
Карбюратор
К
151
Л
,
К
151
Е
(1107/1)
ÎÀÎ "ÓËÜßÍÎÂÑÊÈÉ ÌÎÒÎÐÍÛÉ ÇÀÂÎÄ"
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ ÌÎÄÅËÈ 421
Êàòàëîã äåòàëåé è ñáîðî÷íûõ åäèíèö
25
421
4218-13
4218
4218-15
4218-05
421-30
Рис
. 21
Карбюратор
К
151
Л
,
К
151
Е
(1107/2)
ÎÀÎ "ÓËÜßÍÎÂÑÊÈÉ ÌÎÒÎÐÍÛÉ ÇÀÂÎÄ"
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ ÌÎÄÅËÈ 421
Êàòàëîã äåòàëåé è ñáîðî÷íûõ åäèíèö
26
421
4218-13
4218
4218-15
4218-05
421-30
Рис
. 22
Карбюратор
К
151
Л
,
К
151
Е
(1107/3)
ÎÀÎ "ÓËÜßÍÎÂÑÊÈÉ ÌÎÒÎÐÍÛÉ ÇÀÂÎÄ"
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ ÌÎÄÅËÈ 421
Êàòàëîã äåòàëåé è ñáîðî÷íûõ åäèíèö
27
421
4218-13
4218
4218-15
4218-05
421-30
Трубопроводы
топливные
(1104)
и
фильтр
тонкой
очистки
топлива
(1117)
Рис
. 23
ÎÀÎ "ÓËÜßÍÎÂÑÊÈÉ ÌÎÒÎÐÍÛÉ ÇÀÂÎÄ"
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ ÌÎÄÅËÈ 421
Êàòàëîã äåòàëåé è ñáîðî÷íûõ åäèíèö
28

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  5  6  7  8   ..