УАЗ двигатель модели 421: каталог деталей - часть 6

 

  Главная      Автомобили - УАЗ     УАЗ двигатель модели 421 - каталог деталей

 

поиск по сайту            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  4  5  6  7   ..

 

 

УАЗ двигатель модели 421: каталог деталей - часть 6

 

 

421
4218-13
4218
4218-15
4218-05
421-30
Насос
топливный
(1106)
Рис
. 16
ÎÀÎ "ÓËÜßÍÎÂÑÊÈÉ ÌÎÒÎÐÍÛÉ ÇÀÂÎÄ"
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ ÌÎÄÅËÈ 421
Êàòàëîã äåòàëåé è ñáîðî÷íûõ åäèíèö
21
421
4218-13
4218
4218-15
4218-05
421-30
Рис
. 17
Карбюратор
К
151
Л
,
К
151
Е
(1107)
ÎÀÎ "ÓËÜßÍÎÂÑÊÈÉ ÌÎÒÎÐÍÛÉ ÇÀÂÎÄ"
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ ÌÎÄÅËÈ 421
Êàòàëîã äåòàëåé è ñáîðî÷íûõ åäèíèö
22
421-30
Рис
. 18
Карбюратор
К
151
Л
(1107)
ÎÀÎ "ÓËÜßÍÎÂÑÊÈÉ ÌÎÒÎÐÍÛÉ ÇÀÂÎÄ"
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ ÌÎÄÅËÈ 421
Êàòàëîã äåòàëåé è ñáîðî÷íûõ åäèíèö
23
421
4218-05
4218
4218-13
4218-15
Рис
. 19
Карбюратор
К
151
Е
(1107)
ÎÀÎ "ÓËÜßÍÎÂÑÊÈÉ ÌÎÒÎÐÍÛÉ ÇÀÂÎÄ"
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ ÌÎÄÅËÈ 421
Êàòàëîã äåòàëåé è ñáîðî÷íûõ åäèíèö
24

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  4  5  6  7   ..