УАЗ двигатель модели 421: каталог деталей - часть 4

 

  Главная      Автомобили - УАЗ     УАЗ двигатель модели 421 - каталог деталей

 

поиск по сайту            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  1  2  3  4  5  ..

 

 

УАЗ двигатель модели 421: каталог деталей - часть 4

 

 

421
4218-13
4218
4218-15
4218-05
421-30
Клапаны
и
толкатели
(1007)
Рис
. 8
ÎÀÎ "ÓËÜßÍÎÂÑÊÈÉ ÌÎÒÎÐÍÛÉ ÇÀÂÎÄ"
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ ÌÎÄÅËÈ 421
Êàòàëîã äåòàëåé è ñáîðî÷íûõ åäèíèö
13
421
421-30
Рис
. 9
Газопроводы
впускной
и
выпускной
(1008)
ÎÀÎ "ÓËÜßÍÎÂÑÊÈÉ ÌÎÒÎÐÍÛÉ ÇÀÂÎÄ"
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ ÌÎÄÅËÈ 421
Êàòàëîã äåòàëåé è ñáîðî÷íûõ åäèíèö
14
4218
4218-13
4218-05
4218-15
Рис
.
10
Газопроводы
впускной
и
выпускной
(1008)
ÎÀÎ "ÓËÜßÍÎÂÑÊÈÉ ÌÎÒÎÐÍÛÉ ÇÀÂÎÄ"
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ ÌÎÄÅËÈ 421
Êàòàëîã äåòàëåé è ñáîðî÷íûõ åäèíèö
15
421
4218-13
4218
4218-15
4218-05
421-30
Картер
масляный
(1009)
Рис
. 11
ÎÀÎ "ÓËÜßÍÎÂÑÊÈÉ ÌÎÒÎÐÍÛÉ ÇÀÂÎÄ"
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ ÌÎÄÅËÈ 421
Êàòàëîã äåòàëåé è ñáîðî÷íûõ åäèíèö
16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  1  2  3  4  5  ..