УАЗ двигатель модели 421: каталог деталей - часть 3

 

  Главная      Автомобили - УАЗ     УАЗ двигатель модели 421 - каталог деталей

 

поиск по сайту            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  1  2  3  4  ..

 

УАЗ двигатель модели 421: каталог деталей - часть 3

 

 

421
4218-13
4218
4218-15
4218-05
Поршень
и
шатун
(1004)
Рис
. 4
ÎÀÎ "ÓËÜßÍÎÂÑÊÈÉ ÌÎÒÎÐÍÛÉ ÇÀÂÎÄ"
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ ÌÎÄÅËÈ 421
Êàòàëîã äåòàëåé è ñáîðî÷íûõ åäèíèö
9
421-30
Поршень
и
шатун
(1005)
Рис
. 5
ÎÀÎ "ÓËÜßÍÎÂÑÊÈÉ ÌÎÒÎÐÍÛÉ ÇÀÂÎÄ"
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ ÌÎÄÅËÈ 421
Êàòàëîã äåòàëåé è ñáîðî÷íûõ åäèíèö
10
421
4218-13
4218
4218-15
4218-05
421-30
Рис
. 6
Вал
коленчатый
и
маховик
(1005)
ÎÀÎ "ÓËÜßÍÎÂÑÊÈÉ ÌÎÒÎÐÍÛÉ ÇÀÂÎÄ"
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ ÌÎÄÅËÈ 421
Êàòàëîã äåòàëåé è ñáîðî÷íûõ åäèíèö
11
421
4218-13
4218
4218-15
4218-05
421-30
Вал
распределительный
(1006)
Рис
. 7
ÎÀÎ "ÓËÜßÍÎÂÑÊÈÉ ÌÎÒÎÐÍÛÉ ÇÀÂÎÄ"
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ ÌÎÄÅËÈ 421
Êàòàëîã äåòàëåé è ñáîðî÷íûõ åäèíèö
12

 

 

 

 

 

содержание   ..  1  2  3  4  ..