УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 каталог деталей - часть 103

 

  Главная      Автомобили - УАЗ     УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 - каталог деталей 2000 год

 

поиск по сайту            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  101  102  103  104   ..

 

 

УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 каталог деталей - часть 103

 

 

409
260048-Ï29
5605
4
4
4
8
2,5
70
260056-Ï29
1602
1
1
1
10
3
25
3504
1
1
1
6850
2
2
2
260062-Ï29
6870
4
4
4
10
3
40
353700-Ï29
8101
2
2
2
8
7
157
ÇÀÃËÓØÊÈ
STOPPERS
258334-Ï
1702*
1
1
1
8
2
1702
+
*
1
1
1
260302-Ï29
1702
+
*
-
-
1
260303-Ï29
1803
3
3
3
12
1,4-1,5
260305-Ï29
1802
2
2
2
16
1,4-1,5
1803
2
2
2
260306-Ï29
1701
+
*
-
-
1
18
1,4-1,5
1702*
6
6
6
1702
+
*
6
6
6
1702
+
*
-
-
9
260314-Ï
2407*
2
2
2
35
2
260325-Ï29
1802
1
1
1
65
2
296997-Ï29
1002
1
1
1
55
2
ØÏÎÍÊÈ
KEYS
1
2
3
4
5
6
7
8
D
S
1
2
3
4
5
6
7
ÓÀÇ-31514
ÓÀÇ-31519
ÓÀÇ-31512
Êîëè÷åñòâî íà ïîäãðóïïó
Qnty per subgroup
Îáîçíà÷åíèå
Designation
¹ ïîäãðóïïû,
ãäå ïðèìåíÿåòñÿ
Subgroup No.
Ðàçìåðû, ìì
Dimensions, mm
d
b
h
1
2
3
4
5
6
7
8
ÓÀÇ-31514
ÓÀÇ-31519
ÓÀÇ-31512
Êîëè÷åñòâî íà ïîäãðóïïó
Qnty per subgroup
Îáîçíà÷åíèå
Designation
¹ ïîäãðóïïû,
ãäå ïðèìåíÿåòñÿ
Subgroup No.
Ðàçìåðû, ìì
Dimensions, mm
Øïîíêè ñåãìåíòíûå
Circular Keys
45 9824 0264
1006
1
1
1
22
5
9,5
45 9824 0267
1005
1
1
1
24
6
10
1005*
1
1
-
410
Øïîíêà ïðèçìàòè÷åñêàÿ
Prismatic Key
296144-Ï
1005
1
1
1
1005*
1
1
-
8
6
28
ÏÐÎÁÊÈ
PLUGS
b
h
L
ÓÀÇ-31514
ÓÀÇ-31519
ÓÀÇ-31512
Êîëè÷åñòâî íà ïîäãðóïïó
Qnty per subgroup
Îáîçíà÷åíèå
Designation
¹ ïîäãðóïïû,
ãäå ïðèìåíÿåòñÿ
Subgroup No.
Ðàçìåðû, ìì
Dimensions, mm
S
H
h
L
D
ÓÀÇ-
31514
ÓÀÇ-
31519
ÓÀÇ-
31512
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Êîëè÷åñòâî íà ïîäãðóïïó
Qnty per subgroup
Îáîçíà÷åíèå
Designation
¹ ïîäãðóïïû,
ãäå ïðèìåíÿåòñÿ
Subgroup No.
Ðàçìåðû, ìì
Dimensions, mm
Ïðîáêè êîíè÷åñêèå ñ óãëóáëåíèåì â ãîëîâêå
Taper Plugs with Recess in Head
À-24457-À
1701*
2
2
2
Ê1/2"
10
14
-
-
1701
+
*
2
2
2
1802
2
2
2
2301
2
2
2
2301*
2
2
2
2307*
4
4
4
2401
2
2
2
2401*
2
2
2
2407*
4
4
4
3401
1
-
-
Ïðîáêè êîíè÷åñêèå ñî øëèöåì
Taper Plugs with Slot
262531-Ï8
1002
1
1
1
ÊÃ 1/8"
-
9
-
-
296563-Ï
1002
2
2
2
Ê3/8"
-
-
-
-
1008
1
1
1
Ïðîáêè êîíè÷åñêèå ñ øåñòèãðàííîé ãîëîâêîé
Hex-Head Taper Plugs
353052-Ï29
1101
2
2
2
Ê1/4"
14
6
-
12
411
Ïðîáêè ñïåöèàëüíûå ñ øåñòèãðàííîé ãîëîâêîé
Hex-Head Special Plugs
290872-Ï29
1105
1
1
1
Ì12
19
5
-
12
296485-Ï29
1702*
1
1
1
Ì14õ1,5
19
5
-
10
1702
+
*
1
1
1
1701
+
*
-
-
1
1702
+
*
-
-
1
296494-Ï8
1009
1
1
1
Ì18õ1,5
24
6
-
12
Ïðîáêà ðåçüáîâàÿ êîíè÷åñêàÿ ñ âíóòðåííèì øåñòèãðàííèêîì
Threaded Taper Plug with Hex Recess
296576-Ï29
3401
-
2
-
ÊÃ 1/2"
12
15
-
-
1/43253/01
1701
+
*
-
-
1
Ì22õ1,5
12
13
9
-
ÏÐÅÑÑ-ÌÀÑËÅÍÊÈ
PRESSURE LUBRICATORS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ÓÀÇ-
31514
ÓÀÇ-
31519
ÓÀÇ-
31512
Îáîçíà÷åíèå
Designation
¹ ïîäãðóïïû, ãäå
ïðèìåíÿåòñÿ
Subgroup No.
Ðàçìåðû, ìì
Dimensions, mm
Êîëè÷åñòâî íà ïîäãðóïïó
Qnty per subgroup
K
=
S
H
l
h
264030-Ï8
1307*
1
1
-
K1/2"
45
0
12
22
8
8,5
2,3, 45 Ö6
2304
2
2
2
Ê1/8"
45
12
22
8
8,5
2304*
2
2
2
2.3.90. Ö6
1803
1
1
1
K1/8"
90
0
12
22
8
8,5
1.1.Ö6
2201
3
3
3
M6
13
8
8
2203
3
3
3
3414
4
4
4
6106
8
8
8
K
H
h
S
ÓÀÇ-31514
ÓÀÇ-31519
ÓÀÇ-31512
Êîëè÷åñòâî íà ïîäãðóïïó
Qnty per subgroup
Îáîçíà÷åíèå
Designation
¹ ïîäãðóïïû,
ãäå ïðèìåíÿåòñÿ
Subgroup No.
Ðàçìåðû, ìì
Dimensions, mm
412
ØÒÓÖÅÐÛ
UNIONS
Øòóöåðû
óãëîâûå
Elbow Unions
298348
1106
2
2
2
1/4"
Ì14õ1,5
24
27
354801-Ï
1013
1
1
1
1/4"
Ì14õ1,5
32
39,5
1106
2
2
2
ÏÐßÆÊÈ ÕÎÌÓÒÈÊÎÂ
BUCKLES
D
d
L
h
ÓÀÇ-31514
ÓÀÇ-31519
ÓÀÇ-31512
Êîëè÷åñòâî íà ïîäãðóïïó
Qnty per subgroup
Îáîçíà÷åíèå
Designation
¹ ïîäãðóïïû,
ãäå ïðèìåíÿåòñÿ
Subgroup No.
Ðàçìåðû, ìì
Dimensions, mm
297540-Ï29
1014
2
2
2
3,3
5,5
12
297580-Ï29
1013
2
2
2
6,5
10,5
17
1014
2
2
2
1104
2
2
-
1311
3
3
3
3408
-
2
2
3506
1
1
1
3506*
1
1
1
8101
6
6
6
ËÅÍÒÛ ÑÒßÆÍÛÅ
CONTRACTION BANDS
d
b
l
ÓÀÇ-31514
ÓÀÇ-31519
ÓÀÇ-31512
Êîëè÷åñòâî íà ïîäãðóïïó
Qnty per subgroup
Îáîçíà÷åíèå
Designation
¹ ïîäãðóïïû,
ãäå ïðèìåíÿåòñÿ
Subgroup No.
Ðàçìåðû, ìì
Dimensions, mm
297581-Ï29
1013
2
2
2
10
160
1104
2
2
-
1311
1
1
1
3408
1
1
1
B
L
1
2
3
4
5
6
7
ÓÀÇ-31514
ÓÀÇ-31519
ÓÀÇ-31512
Êîëè÷åñòâî íà ïîäãðóïïó
Qnty per subgroup
Îáîçíà÷åíèå
Designation
¹ ïîäãðóïïû,
ãäå ïðèìåíÿåòñÿ
Subgroup No.
Ðàçìåðû, ìì
Dimensions, mm

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  101  102  103  104   ..