УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 каталог деталей - часть 102

 

  Главная      Автомобили - УАЗ     УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 - каталог деталей 2000 год

 

поиск по сайту            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  100  101  102  103   ..

 

 

УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 каталог деталей - часть 102

 

 

405
Çàêëåïêà ñ ïëîñêîé ãîëîâêîé
±lat-Head Rivet
253863
1601
12
12
12
4
1,4
5
Çàêëeïêà ñïåöèàëüíàÿ
Special Rivet
294374-Ï29
5304
1
1
1
8
2,5
16
1
2
3
4
5
6
7
8
d
d
1
d
2
D
H
l
l
1
ÓÀÇ-
31514
ÓÀÇ-
31519
ÓÀÇ-
31512
Êîëè÷åñòâî íà ïîäãðóïïó
Qnty per subgroup
Îáîçíà÷åíèå
Designation
¹ ïîäãðóïïû,
ãäå ïðèìåíÿåòñÿ
Subgroup No.
Ðàçìåðû, ìì
Dimensions, mm
294198-Ï22
3721
6
6
6
4
2,8
9
1,3
13,2
10,5
-
352901-Ï8
8406
1
1
1
12
9
6
18
4
16
6
352902-Ï8
6850
+
3
3
3
12
9
6
18
4
20
9
352903-Ï8
6850*
1
1
1
12
9
6
18
4
46
40
6855
1
1
1
352907-Ï8
3706
1
1
1
14
10
8
20
6
24
20
294432-Ï
2902
8
8
8
10
-
-
16
6
28
5
406
ØÏËÈÍÒÛ
COTTERS
Øïëèíòû-ïðîâîëîêà
Wire Cotters
258224-Ï29
1602
1
1
1
0,8
150
258227-Ï29
3819
2
2
2
0,8
225
258228-Ï8
3510
1
1
1
0,8
250
258252-Ï
1702*
3
3
3
1,2
150
1702
+
*
3
3
3
Øïëèíòû ñòÿæíûå
Contraction Cotters
297535-Ï29
1014
2
2
2
3,4
12
297575-Ï29
1013
2
2
2
6,4
22
1014
2
2
2
1104
2
2
-
1311
3
3
3
3408
-
2
2
3506
1
1
1
3506*
1
1
1
8101
6
6
6
Øïëèíòû ðàçâîäíûå
Split Cotters
258000-Ï29
1108
1
1
1
1,5
10
258011-Ï29
3508
1
1
1
2
10
8406
4
4
4
258012
3410
-
1
1
2
12
258012-Ï29
1108
5
5
5
2
12
1305
3
3
3
6106
4
4
4
258013-Ï29
3401
-
1
1
2
16
258023-Ï8
1601
3
3
3
2,5
16
258024-Ï8
1601
3
3
3
2,5
12
258025-Ï8
2805
1
1
1
2,5
20
258025-Ï29
1108
1
1
1
2,5
20
258038
1007
2
2
2
3,2
16
d
l
1
2
3
4
5
6
7
ÓÀÇ-31514
ÓÀÇ-31519
ÓÀÇ-31512
Êîëè÷åñòâî íà ïîäãðóïïó
Qnty per subgroup
Îáîçíà÷åíèå
Designation
¹ ïîäãðóïïû,
ãäå ïðèìåíÿåòñÿ
Subgroup No.
Ðàçìåðû, ìì
Dimensions, mm
407
258038-Ï29
1101
4
4
4
3,2
16
1108
4
4
4
1307*
1
1
-
1602
1
1
1
3504
1
1
1
3508
3
3
3
5304
4
4
4
5605
4
4
4
6870
4
4
4
8101
2
2
2
8407
2
2
2
258039-Ï29
3510
1
1
1
3,2
20
3706
2
2
2
6850
2
2
2
258040-Ï29
1001
4
4
4
3,2
25
1302
2
2
2
2902
2
2
2
2912
2
2
2
2912*
2
2
2
3105
1
1
1
3414
4
4
4
5604
3
3
3
5606
1
1
1
258054-Ï8
2402
1
1
1
4
32
2402*
1
1
1
258054-Ï29
1602
1
1
1
4
32
3504
2
2
2
3508
1
1
1
258054
2909
2
2
2
4
3,2
258056-Ï8
2805
1
1
1
4
40
ØÒÈÔÒÛ
SET PINS
d
l
ÓÀÇ-31514
ÓÀÇ-31519
ÓÀÇ-31512
Êîëè÷åñòâî íà ïîäãðóïïó
Qnty per subgroup
Îáîçíà÷åíèå
Designation
¹ ïîäãðóïïû,
ãäå ïðèìåíÿåòñÿ
Subgroup No.
Ðàçìåðû, ìì
Dimensions, mm
Øòèôòû öèëèíäðè÷åñêèå
Round Set Pins
258334-Ï
1702*
1
1
1
2
8
1702
+
*
-
-
2
1702
+
*
1
1
1
258362-Ï29
6854
2
2
2
3
12
258365-Ï29
1104
2
2
2
3
20
258599
1016
1
1
1
3
12
258611
1002
2
2
2
4
10
258615
1011
1
1
1
4
2
258617
1016
2
2
2
4
25
258623-Ï29
3401
1
-
-
5
8
357301-Ï8
5706
-
1
1
2
12
Øòèôò ñ êàíàâêîé
Grooved Set Pin
258918-Ï29
6113
2
2
2
2
12
6213
2
2
2
258937-Ï
1011
1
1
1
4
22
258940-Ï
1803
2
2
2
4
30
1
2
3
4
5
6
7
408
Øòèôò öèëèíäðè÷åñêèé ñ ôàñêîé
Round Set Pin with ±lat
294990-Ï
2304
4
4
4
6
11
-
6
4
2304*
4
4
4
Øòèôò ñïåöèàëüíûé
Special Set Pin
295342-Ï8
1002
1
1
1
4,35
20
10
-
-
292374-Ï8
3507
1
1
1
3,0
9
-
-
-
ÏÀËÜÖÛ
PINS
l
l
1
D
H
d
ÓÀÇ-
31514
ÓÀÇ-
31519
ÓÀÇ-
31512
Êîëè÷åñòâî íà ïîäãðóïïó
Qnty per subgroup
Îáîçíà÷åíèå
Designation
¹ ïîäãðóïïû,
ãäå ïðèìåíÿåòñÿ
Subgroup No.
Ðàçìåðû, ìì
Dimensions, mm
d
H
l
1
2
3
4
5
6
7
8
ÓÀÇ-31514
ÓÀÇ-31519
ÓÀÇ-31512
Êîëè÷åñòâî íà ïîäãðóïïó
Qnty per subgroup
Îáîçíà÷åíèå
Designation
¹ ïîäãðóïïû,
ãäå ïðèìåíÿåòñÿ
Subgroup No.
Ðàçìåðû, ìì
Dimensions, mm
260011-Ï29
6106
4
4
4
6
2
18
8406
2
2
2
260018-Ï29
8406
2
2
2
6
2
28
260034-Ï29
3508
1
1
1
8
2,5
25
260038-Ï29
1108
1
1
1
10
2,5
35
260045-Ï29
1101
4
4
4
8
2,5
55
5604
3
3
3

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  100  101  102  103   ..