УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 каталог деталей - часть 84

 

  Главная      Автомобили - УАЗ     УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 - каталог деталей 2000 год

 

поиск по сайту            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  82  83  84  85   ..

 

 

УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 каталог деталей - часть 84

 

 

333
1
2
3
4
5
6
7
8
9
155
30
3151-6105161
45 4321 2383
1
1
1
Ïëàñòèíà íàðóæíîé ðó÷êè äâåðè ëåâàÿ
31
3151-6105162
45 4321 1669
1
1
1
Ïëàñòèíà íàðóæíîé ðó÷êè äâåðè ïðàâàÿ
32
1/32740/01
45 9962 2347
2
2
2
Âèíò Ì5õ12
33
3151-6105040
45 4321 1628
2
2
2
Ðû÷àã ïðîìåæóòî÷íûé ïðàâûé â ñáîðå
34
3151-6105041
45 4321 1629
2
2
2
Ðû÷àã ïðîìåæóòî÷íûé ëåâûé â ñáîðå
35
3151-6105058
45 4321 1637
2
2
2
Øàéáà õðàïîâèêà ïðàâàÿ
36
3151-6105059
45 4321 1638
2
2
2
Øàéáà õðàïîâèêà ëåâàÿ
37
3151-6105056
45 4321 1636
4
4
4
Õðàïîâèê çàìêà äâåðè
38
3151-6105052
45 4321 1634
4
4
4
Êîëüöî îñè ôèêñàòîðà
39
3151-6105038
45 4321 2481
4
4
4
Ïðóæèíà ôèêñàòîðà â ñáîðå
40
3151-6105070
45 4321 1643
2
2
2
Ðû÷àã âíóòðåííåé áëîêèðîâêè ïðàâûé
41
3151-6105071
45 4321 1644
2
2
2
Ðû÷àã âíóòðåííåé áëîêèðîâêè ëåâûé
42
3151-6105074
45 4321 1645
4
4
4
Îñü ðû÷àãà âíóòðåííåé áëîêèðîâêè
43
3151-6105076
45 4321 1646
4
4
4
Îñü ðû÷àãà âíóòðåííåãî ïðèâîäà
44
3151-6105078-01
2
2
2
Ðû÷àã âíóòðåííåãî ïðèâîäà ïðàâûé
45
3151-6105079-01
2
2
2
Ðû÷àã âíóòðåííåãî ïðèâîäà ëåâûé
46
3151-6105092
45 4321 1654
2
2
2
Ïðóæèíà ïðîìåæóòî÷íîãî ðû÷àãà çàìêà äâåðè ïðàâàÿ
47
3151-6105093
45 4321 1655
2
2
2
Ïðóæèíà ïðîìåæóòî÷íîãî ðû÷àãà çàìêà äâåðè ëåâàÿ
48
3151-6105218
45 4321 1677
4
4
4
Ïëàñòèíà âíóòðåííåé áëîêèðîâêè
49
315177-6105216
45 4321 1676
4
4
4
Âòóëêà âíóòðåííåé áëîêèðîâêè
50
3151-6105032
45 4321 1625
2
2
2
Ñêîáà ôèêñàòîðà ïðàâàÿ
51
3151-6105033
45 4321 1626
2
2
2
Ñêîáà ôèêñàòîðà ëåâàÿ
52
3151-6105035
45 4321 1627
4
4
4
Âòóëêà çàìêà äâåðè
53
3151-6105050
45 4321 1633
4
4
4
Îñü ôèêñàòîðà
54
3151-6105054
45 4321 1635
4
4
4
Ôèêñàòîð çàìêà äâåðè
55
3151-6105028
45 4321 1623
2
2
2
Êîðïóñ çàìêà äâåðè ïðàâûé
56
3151-6105029
45 4321 1624
2
2
2
Êîðïóñ çàìêà äâåðè ëåâûé
57
3151-6105086
4
4
4
Êîëïà÷îê ïðóæèíû ïðîìåæóòî÷íîãî ðû÷àãà
58
3151-6105082
4
4
4
Ïðóæèíà ïðîìåæóòî÷íîãî ðû÷àãà
59
3151-6105084
4
4
4
Ñòåðæåíü ïðóæèíû çàìêà
60
315177-6105210
2
2
2
Óñèëèòåëü ïîä çàìîê ëåâûé
61
315177-6105211
2
2
2
Óñèëèòåëü ïîä çàìîê ïðàâûé
62
315177-6105214
4
4
4
Îñü ðó÷êè âíóòðåííåé áëîêèðîâêè
63
3151-6105064
45 4321 1642
2
2
2
Ðû÷àã íàðóæíîãî ïðèâîäà ïðàâûé
64
3151-6105065
45 4321 1641
2
2
2
Ðû÷àã íàðóæíîãî ïðèâîäà ëåâûé
65
3151-6105062
45 4321 1639
4
4
4
Îñü ïðîìåæóòî÷íîãî ðû÷àãà
66
315177-6105230
4
4
4
Ïðîêëàäêà ðîçåòêè âíóòðåííåé ðó÷êè
Outer handle
l.h. strip
Outer handle
r.h. strip
Screw M5x12
Intermediate r.h. lever in assy
Intermediate l.h. lever in assy
Ratchet r.h. washer
Ratchet l.h. washer
Door lock ratchet
Lock axle ring
Lock spring in assy
Internal locking r.h lever
Internal locking l.h lever
Internal locking lever axle
Internal drive lever axle
Internal drive r.h. lever
Internal drive l.h. lever
Door lock intermediate r.h. spring
Door lock intermediate l.h. spring
Internal locking strip
Internal locking bush
Lock r.h. clamp
Lock l.h. clamp
Door lock bush
Lock axle
Door lock stop
Door lock r.h body
Door lock l.h body
Intermediate lever spring cap
Intermediate lever spring
Lock spring stem
L.h. stiffener for lock
R.h. stiffener for lock
Internal locking handle axle
External drive r.h. drive
External drive l.h. drive
Intermediate lever axle
Internal handle escutcheon gasket
334
1
2
3
4
5
6
7
8
9
155
67
315177-6105224
4
4
4
Ðîçåòêà âíóòðåííåé ðó÷êè
68
315177-6105220
4
4
4
Ðó÷êà âíóòðåííåé áëîêèðîâêè çàìêà
69
1/32992/01
45 9962 2747
4
4
4
ÂèíòÌ5õ12
70
3151-6205187
4
4
4
Îñü âíóòðåííåé ðó÷êè äâåðè
71
315177-6105098
8
8
8
Ïëàñòèíà ïðîòèâîøóìíàÿ
72
3151-6205185
4
4
4
Êðîíøòåéí âíóòðåííåé ðó÷êè äâåðè
73
3151-6205192
4
4
4
Ïðóæèíà âíóòðåííåé ðó÷êè äâåðè
74
252173-Ï29
45 9811 1204
8
8
8
Øàéáà 5
75
1/32739/01
45 9962 2344
8
8
8
Âèíò Ì5õ10
76
315177-6205200
4
4
4
Ïðîêëàäêà óïëîòíèòåëüíàÿ îáëèöîâêè âíóòðåííåé
ðó÷êè äâåðè
77
3151-6205197
4
4
4
Îáëèöîâêà âíóòðåííåé ðó÷êè äâåðè
78
3151-6205182
4
4
4
Ðó÷êà äâåðè âíóòðåííÿÿ
79
315177-6105120
2
2
2
Òÿãà âíóòðåííåé ðó÷êè ïðàâàÿ
80
315177-6105121
2
2
2
Òÿãà âíóòðåííåé ðó÷êè ëåâàÿ
-
3151-6105105
45 4321 2828
Êîìïëåêò* çàìêîâ äëÿ ñáûòà
* - Êîìïëåêò ñîñòîèò èç:
The set consists of:
315177-6105100
2
2
2
Çàìîê ñ óñèëèòåëåì ïðàâûé
315177-6105101
2
2
2
Çàìîê ñ óñèëèòåëåì ëåâûé
3151-6105150
1
1
1
Ðó÷êà ïåðåäíåé äâåðè íàðóæíàÿ ïðàâàÿ
3151-6105151
1
1
1
Ðó÷êà ïåðåäíåé äâåðè íàðóæíàÿ ëåâàÿ
3151-6205150
1
1
1
Ðó÷êà çàäíåé äâåðè íàðóæíàÿ ïðàâàÿ
3151-6205151
1
1
1
Ðó÷êà çàäíåé äâåðè íàðóæíàÿ ëåâàÿ
315177-6105090
2
2
2
Çàùåëêà çàìêà ïðàâàÿ
315177-6105091
2
2
2
Çàùåëêà çàìêà ëåâàÿ
315177-6105120
2
2
2
Òÿãà âíóòðåííåé ðó÷êè ïðàâàÿ
315177-6105121
2
2
2
Òÿãà âíóòðåííåé ðó÷êè ëåâàÿ
315177-6105220
4
4
4
Ðó÷êà âíóòðåííåé áëîêèðîâêè
315177-6105224
4
4
4
Ðîçåòêà ðó÷êè
315177-6105230
4
4
4
Ïðîêëàäêà ðó÷êè
315177-6205098
8
8
8
Ïëàñòèíà ïðîòèâîøóìíàÿ
3151-6205197
4
4
4
Îáëèöîâêà âíóòðåííåé ðó÷êè
315177-6205200
4
4
4
Ïðîêëàäêà óïëîòíèãåëüíàÿ
1/33013/01
8
8
8
Âèíò Ì6õ16
1/32760/01
16
16
16
Âèíò Ì6õ12
252154-Ï2
16
16
16
Øàéáà 6 ïðóæèííàÿ
252004-Ï29
16
16
16
Øàéáà 6
1/32739/01
4
4
4
Âèíò Ì5õ10
1/32992/01
4
4
4
Âèíò Ì5õ12
Internal handle escutcheon
Lock internal locking
handle
Screw M5x12
Door internal handle axle
Noise suppressing strip
Door internal handle bracket
Door internal handle spring
Washer 5
Screw M5x10
Door internal handle lining sealing gasket
Door internal handle lining
Door internal handle
Door internal handle r.h. rod
Door internal handle l.h. rod
Set* of locks for sale
R.h. lock with stiffener
L.h. lock with stiffener
±ront door outer r.h. handle
±ront door outer l.h. handle
Rear door outer r.h. handle
Rear door outer l.h. handle
Lock r.h. catch
Lock l.h. catch
Internal handle r.h. rod
Internal handle l.h. rod
Internal locking handle
Handle escutcheon
Handle gasket
Noise suppressing strip
Internal handle
lining
Sealing gasket
Screw M6x16
Screw M6x12
Spring washer 6
Washer 6
Screw M5x10
Screw M5x12
335
Ðèñ. 155. Äâåpè ïåpåäíÿÿ è çàäíÿÿ â ñáîpå (6100), çàìîê è pó÷êè ïåpåäíåé è çàäíåé äâåpåé (6105)
±ig. 155. ±ront and rear doors in assy (6100), front and rear door lock and handles (6105)
336
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ïîäãpóïïà 6106. Íàâåñêà ïåpåäíåé è çàäíåé äâåpåé
Subgroup 6106. ±ront and Rear Door Hinges
156
1
469-6106012-01
45 4316 1268
2
2
2
Ïåòëÿ äâåpè âåpõíÿÿ ïpàâàÿ â ñáîpå
2
469-6106013-01
45 4316 1269
2
2
2
Ïåòëÿ äâåpè âåpõíÿÿ ëåâàÿ â ñáîpå
3
450-6106030-À
45 3111 2769
8
8
8
Îñü ïåòëè
4
469-6106016-01
45 4316 1273
8
8
8
Ïåòëÿ äâåpè íà äâåpè
5
469-6106014-01
45 4316 1271
4
4
4
Ïåòëÿ äâåpè íà êóçîâå âåpõíÿÿ
6
1.1. Ö6
45 9167 4063
8
8
8
Ïðåññ-ìàñëåíêà
7
252135-Ï2
45 9816 6046
16
16
16
Øàéáà 8 ïpóæèííàÿ
8
201476-Ï29
45 9346 1540
16
16
16
Áîëò Ì8õ1õ20
9
469-6106026-02
45 4316 1279
2
2
2
Ïåòëÿ äâåpè íèæíÿÿ ïpàâàÿ â ñáîpå
10
469-6106027-02
45 4316 1280
2
2
2
Ïåòëÿ äâåpè íèæíÿÿ ëåâàÿ â ñáîpå
11
469-6106032-01
45 4316 1282
4
4
4
Ïåòëÿ äâåpè íà êóçîâå íèæíÿÿ
12
260011-Ï29
45 9862 1012
4
4
4
Ïàëåö 6õ8
13
258012-Ï29
45 9811 1016
4
4
4
Øïëèíò 2õ12
14
469-6106082
45 4316 1289
4
4
4
Îãpàíè÷èòåëü â ñáîpå
15
469-6106094
45 4316 1295
8
8
8
Íàêëàäêà ïpóæèíû
16
5320-6106095
45 3537 2788
8
8
8
Ïpóæèíà pû÷àãà
17
469-6106084
45 4316 1290
4
4
4
Ðû÷àã îãpàíè÷èòåëÿ
18
252594-Ï29
45 9732 1109
4
4
4
Çàêëåïêà 5õ16
19
469-6106090
45 4316 1293
4
4
4
Øàéáà áóôåpà
20
469-6106086
45 4316 1291
4
4
4
Áóôåp
21
451À-6206092-À
45 3111 2837
4
4
4
Ïëàñòèíà êpåïëåíèÿ øèïà
22
469-6106114-01
45 4316 2146
4
4
4
Øèï íàïpàâëÿþùèé
23
252004-Ï29
45 9811 1205
8
8
8
Øàéáà 6
24
222527-Ï29
45 9442 1111
8
8
8
Âèíò Ì6õ20
Ïîäãpóïïà 6107. Óïëîòíåíèÿ ïåpåäíåé è çàäíåé äâåpåé
Subgroup 6107. ±ront and Rear Door Weatherstrip
156
25
469-6107020
45 4316 1300
4
4
4
Óïëîòíèòåëü äâåpè íàpóæíûé
26
240817-Ï29
45 9542 1015
16
16
16
Âèíò 4õ10
27
469-6107050
45 4316 1303
4
4
4
Óïëîòíèòåëü äâåpè âíóòpåííèé
28
469-6107052
45 4316 1305
4
4
4
Äåpæàòåëü âíóòpåííåãî óïëîòíèòåëÿ äâåpè
Ïîäãpóïïà 6110. Íàäñòàâêà ïåpåäíåé äâåpè â ñáîpå
Subgroup 6110. ±ront Door Extension in Assy
157
1
469-6110010
45 4316 1306
1
1
1
Íàäñòàâêà ïåpåäíåé äâåpè ïpàâàÿ ñî ñòåêëàìè
îêpàøåííàÿ â ñáîpå
Door upper r.h. hinge in assy
Door upper l.h. hinge in assy
Hinge axle
Door hinge on door
Door upper hinge on body
Pressure lubricator
Spring washer 8
Bolt M8x1x20
Door lower r.h. hinge in assy
Door lower l.h. hinge in assy
Door lower hinge on body
Pin 6x8
Cotter 2x12
Limiter in assy
Spring cover plate
Lever spring
Limiter lever
Rivet 5x16
Buffer washer
Buffer
Boss fastening strip
Guide boss
Washer 6
Screw M6x20
Door outer weatherstrip
Screw 4x10
Door inner weatherstrip
Door inner weatherstrip holder
±ront door painted r.h. extension with glasses in
assy

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  82  83  84  85   ..