УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 каталог деталей - часть 70

 

  Главная      Автомобили - УАЗ     УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 - каталог деталей 2000 год

 

поиск по сайту            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  68  69  70  71   ..

 

 

УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 каталог деталей - часть 70

 

 

277
1
2
3
4
5
6
7
8
9
125
55
252005-Ï29
45 9811 1206
2
2
2
Øàéáà 8
56
2302.3708896
45 7335 4296
4
4
4
Øòåêêåp
57
42.3708009
45 7335 7576
4
4
4
Øàéáà påãóëèpîâî÷íàÿ
126
58
42.3708310
45 7335 7521
1
1
1
Òpàâåpñà â ñáîpå
59
2307.3708304
45 7334 4671
4
4
4
Ïpóæèíà ùåòêè
60
4207.3708303
45 7335 7517
2
2
2
Ùåòêîäåpæàòåëü
61
4207.3708305
45 7335 7519
2
2
2
Ùåòêîäåpæàòåëü
62
ÈËÅÀ.685234.001
2
2
2
Ùåòêà â ñáîpå
63
42.3708306
45 7335 7525
2
2
2
Ïëàñòèíà èçîëÿöèîííàÿ ùåòêîäåpæàòåëÿ
64
4212.3708311
45 7335 7524
1
1
1
Òpàâåpñà
65
42.3708318
45 7335 7526
2
2
2
Ïëàñòèíà èçîëÿöèîííàÿ
66
252000-Ï29
45 9811 1202
4
4
4
Øàéáà 3
67
42.3708314
45 7375 7527
4
4
4
Çàêëåïêà ïîëóïóñòîòåëàÿ
68
252542-Ï29
45 9732 1047
4
4
4
Çàêëåïêà 3õ10
69
1/32762/01
45 9432 1109
2
2
2
Âèíò Ì6õ16
70
2302.3708041
45 7335 4179
1
1
1
Êîëïàê
71
2302.3708043
45 7335 4181
1
1
1
Ïpîêëàäêà
72
42.3708300
45 7335 7515
1
1
1
Êpûøêà ñî ñòîpîíû êîëëåêòîpà â ñáîpå
73
ÑÒ28-3708403
1
1
1
Âêëàäûø
74
42.3708301
45 7335 7585
1
1
1
Êpûøêà ñî ñòîpîíû êîëëåêòîpà
75
42.3708100
45 7335 7578
1
1
1
Êîpïóñ â ñáîpå
76
ÑÒ230-3708105
45 7375 2847
4
4
4
Âèíò ïîëþñà
77
42.3708101
45 7335 7579
1
1
1
Êîpïóñ
78
23.3708109
45 7335 4649
1
1
1
Èçîëÿöèÿ âûâîäà
79
42.3708110
45 7335 7562
1
1
1
Êàòóøêà ïîëþñîâ â ñáîpå
80
2302.3708181
45 7335 4212
1
1
1
Íàêîíå÷íèê
81
2302.3708106
45 7335 4199
1
1
1
Âòóëêà èçîëÿöèîííàÿ
82
2302.3708130
45 7335 4204
1
1
1
Êàòóøêà ïîëþñà ¹ 1 â ñáîpå
83
2302.3708160
45 7335 4209
1
1
1
Êàòóøêà ïîëþñà ¹ 3 â ñáîpå
84
42.3708170
45 7335 7564
1
1
1
Êàòóøêà ïîëþñà ¹ 4 â ñáîpå
85
42.3708140
45 7335 7563
1
1
1
Êàòóøêà ïîëþñà ¹ 2 â ñáîpå
86
23.3708102
45 7335 4647
4
4
4
Ïîëþñ
87
2302.3708048
45 7375 4185
1
1
1
Êîëüöî óïëîòíèòåëüíîå
88
2302.3708044
45 7335 4182
1
1
1
Øàéáà ñòîïîpíàÿ
89
42.3708045
45 7335 7577
1
1
1
Øàéáà óïîpíàÿ
Washer 8
Plug
Adjusting washer
Cross-piece in assy
Brush spring
Brush holder
Brush holder
Brush assy
Brush holder insulation plate
Cross-piece
Insulation plate
Washer 3
Hollow rivet
Rivet 3x10
Screw M6x16
Cap
Gasket
Cover at commutator side in assy
Insert
Cover at commutator side
Body assy
Pole screw
Body
Leadout insulation
Pole coil in assy
Tip
Insulation bush
Pole No. 1 coil in assy
Pole No. 3 coil in assy
Pole No. 4 coil in assy
Pole No. 2 coil in assy
Pole
Sealing ring
Lock washer
Thrust washer
278
Ðèñ. 126. Ñòàpòåp (3708)/2
±ig. 126. Starter (3708)/2
279
1
2
3
4
5
6
7
8
9
126
90
42.3708200
45 7335 4502
1
1
1
ßêîpü â ñáîpå
91
2302.3708050
45 7335 4188
1
1
1
Ïîäøèïíèê â ñáîpå
92
23.3708052
45 7335 4642
1
1
1
Âêëàäûø
93
2302.3708051
45 7335 4641
1
1
1
Äåpæàòåëü ïîäøèïíèêà
127
94
42.3708400
45 7335 7558
1
1
1
Êpûøêà ñî ñòîpîíû ïpèâîäà â ñáîpå
95
ÑÒ230-3708402
45 7335 2232
1
1
1
Âêëàäûø
96
42.3708401
45 7335 7559
1
1
1
Êpûøêà ñî ñòîpîíû ïpèâîäà
97
250608-Ï29
45 9553 1254
2
2
2
Ãàéêà Ì6
98
252154-Ï2
45 9816 6006
2
2
2
Øàéáà 6 ïpóæèííàÿ
99
42.3708014
45 7335 7568
1
1
1
Îñü pû÷àãà
100
42.3708020
45 7335 7555
1
1
1
Ðû÷àã âêëþ÷åíèÿ ïpèâîäà â ñáîpå
101
42.3708031
45 7335 7556
1
1
1
Ïëàñòèíà pû÷àãà ëåâàÿ
102
42.3708031-01
45 7335 7557
1
1
1
Ïëàñòèíà pû÷àãà ïpàâàÿ
103
42.3708022
45 7335 7586
2
2
2
Ïàëåö
104
23.3708003
45 7335 7652
2
2
2
Øïèëüêà ñòÿæíàÿ
105
250508-Ï29
45 9553 1054
2
2
2
Ãàéêà Ì6
106
2302.3708049
45 7335 4203
2
2
2
Òpóáêà èçîëÿöèîííàÿ
107
42.3708600
45 7335 7529
1
1
1
Ïpèâîä â ñáîpå
108
42.3708610
45 7335 7587
1
1
1
Ìóôòà ïpèâîäà â ñáîpå
109
42.3708630
45 7335 7589
1
1
1
Îáîéìà ñ âòóëêîé íàïpàâëÿþùåé è âêëàäûøåì â ñáîpå
110
42.3708635
45 7335 7595
1
1
1
Îáîéìà ñ âêëàäûøåì â ñáîpå
111
2302.3708632
45 7335 4258
1
1
1
Âêëàäûø
112
ÑÒ221-3708612
45 7335 4354
4
4
4
Ðîëèê
113
23.3708603
45 7335 4678
1
1
1
Ïðóæèíà
114
42.3708605
45 7335 7535
1
1
1
Êîëüöî ïîâîäêîâîå
115
42.3708604
45 7335 7534
1
1
1
Êîëüöî óïîpíîå
116
42.3708601
45 7335 7533
1
1
1
Êîëüöî çàïîpíîå
117
2302.3708611
45 7335 4247
1
1
1
Êpûøêà ìóôòû
118
2302.3708619
45 7335 4253
1
1
1
Êîëüöî
119
2302.3708618
45 7335 4252
1
1
1
Øàéáà ñïåöèàëüíàÿ
120
2302.3708617
45 7335 4251
1
1
1
Ïëàñòèíà
121
23.3708614
45 7335 4260
4
4
4
Ïpóæèíà
122
2302.3708616
45 7335 4249
4
4
4
Êîëîäêà
123
42.3708620
45 7335 7591
1
1
1
Øåñòåpíÿ ïpèâîäà â ñáîpå
124
42.3708621
45 7335 7593
1
1
1
Øåñòåpíÿ
Armature assy
Bearing assy
Insert
Bearing holder
Cover at drive side in assy
Insert
Cover at drive side
Nut M6
Spring washer 6
Lever axle
Drive engaging lever
Lever l.h. strip
Lever r.h. strip
Pin
Coupling stud
Nut M6
Insulation pipe
Drive assy
Drive clutch in assy
Holder with guide bush and insert in assy
Holder with insert in assy
Insert
Roller
Spring
Carrier ring
Thrust ring
Lock ring
Clutch cover
Ring
Spring washer
Strip
Spring
Shoe
Drive gear in assy
Gear
280
Ðèñ. 127. Ñòàpòåp (3708)/3
±ig. 127. Starter (3708)/3

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  68  69  70  71   ..