УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 каталог деталей - часть 68

 

  Главная      Автомобили - УАЗ     УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 - каталог деталей 2000 год

 

поиск по сайту            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  66  67  68  69   ..

 

 

УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 каталог деталей - часть 68

 

 

269
Ðèñ. 122. Êàòóøêà (3705) è pàñïpåäåëèòåëü çàæèãàíèÿ (3706)/1
±ig. 122. Ignition coil (3705) and ignition distributor (3706)/1
270
1
2
3
4
5
6
7
8
9
122
28
Ð119-3706500
45 7371 7467
1
1
1
Êpûøêà â ñáîpå
29
Ð10-7163
1
1
1
Ñàëüíèê
30
220050-Ï29
45 9432 1052
1
1
1
Âèíò Ì4õ8
31
252132-Ï2
45 9816 6023
4
4
4
Øàéáà 4 ïpóæèííàÿ
32
252002-Ï29
45 9811 1203
2
2
2
Øàéáà 4
33
252004-Ï29
45 9811 9205
1
1
1
Øàéáà 6
34
19.3706400
1
1
1
Ðîòîp â ñáîpå
35
220002-Ï29
45 9432 1027
3
3
3
Âèíò Ì3õ7
36
252130-Ï2
45 9816 6042
3
3
3
Øàéáà 3 ïpóæèííàÿ
37
250462-Ï29
45 9553 1052
2
2
2
Ãàéêà Ì4
38
Ð4-3706006
1
1
1
Ñêîáà
39
Í-1958
1
1
1
Áîëò ñïåöèàëüíûé
40
19.3706320
45 7341 7839
1
1
1
Âûâîä ñ èçîëÿòîpîì â ñáîpå
41
24.3706301
45 7341 7861
1
1
1
Ïëàñòèíà ñòàòîpà âåpõíÿÿ
42
Ð351-3706320
45 7341 7412
1
1
1
Êàòóøêà ñ êàpêàñîì â ñáîpå
43
19.3706300
1
1
1
Ñòàòîp â ñáîpå
44
19.3706800
45 7341 7832
1
1
1
Îïîpà ñòàòîpà â ñáîpå
45
19.3706801
1
1
1
Îïîpà ñòàòîpà
46
220051-Ï29
45 9432 1053
2
2
2
Âèíò Ì4õ10
47
19.3706810
45 7341 7846
1
1
1
Âûâîä â ñáîpå
48
19.3706002
2
2
2
Äåpæàòåëü ïîäøèïíèêà
49
19.3706001
1
1
1
Îáîéìà ïîäøèïíèêà
50
252016-Ï
45 9811 0209
1
1
1
Øàéáà 14
123
51
33.3706200-01
1
1
1
Âàëèê ñ àâòîìàòîì â ñáîpå
52
19.3706220
45 7341 8266
1
1
1
Âòóëêà íèæíÿÿ â ñáîpå
53
352-3706221
1
1
1
Âòóëêà íèæíÿÿ
54
19.3706250
1
1
1
Ïëàñòèíà âåäîìàÿ â ñáîpå
55
Ð351-3706272-01
45 7371 6177
1
1
1
Îñü ïpóæèíû
56
Ð351-3706273-01
45 7371 6178
1
1
1
Îñü ïpóæèíû
57
Ð351-3706271-02
45 7371 6176
1
1
1
Ïëàñòèíà âåäîìàÿ
58
Ð133-3706201
45 7341 6177
2
2
2
Êîëüöî ñòîïîpíîå
59
Ð133-3706241
45 7341 7905
2
2
2
Ãpóçèê
60
33.3706201
45 7341 7982
1
1
1
Ïpóæèíà
61
ÑÒ-7303
45 7341 7995
1
1
1
Ïpóæèíà
62
19.3706210-01
1
1
1
Âàëèê ñ ïëàñòèíîé ãpóçèêîâ â ñáîpå
Cap assy
Gland
Screw M4x8
Spring washer 4
Washer 4
Washer 6
Rotor in assy
Screw M3x7
Spring washer 3
Nut M4
Clamp
Special bolt
Leadout with insulator in assy
Stator upper plate
Coil with frame in assy
Stator assy
Stator support in assy
Stator support
Screw M4x10
Leadout assy
Bearing holder
Bearing sleeve
Washer 14
Spindle with automatic control in assy
Lower bush assy
Lower bush
Driven plate in assy
Spring axle
Spring axle
Driven plate
Circlip
Weight
Spring
Spring
Spindle with weight plate in assy
271
1
2
3
4
5
6
7
8
9
123
63
36.3706230
45 7341 7955
1
1
1
Ïëàñòèíà ãpóçèêîâ â ñáîpå
64
19.3706211
45 7341 7859
1
1
1
Âàëèê
65
252591-Ï8
45 9732 0106
2
2
2
Çàêëåïêà 5õ10
66
36.3706240
45 7341 7956
1
1
1
Ïëàñòèíà ãpóçèêîâ ñ îñÿìè â ñáîpå
67
Ð351-3706265-02
45 7371 6177
2
2
2
Ñòîéêà ïpóæèíû ãpóçèêîâ
68
Ð351-3706255-01
45 7341 7438
2
2
2
Îñü ãpóçèêà
69
Ð352-3706241-01
45 7371 6318
1
1
1
Ïëàñòèíà ãpóçèêîâ
70
252038-Ï29
45 9811 1256
1
1
1
Øàéáà 6,5 ñïåöèàëüíàÿ
71
6-8102
46 1611 0220
1
1
1
Øàpèêîïîäøèïíèê
72
352907-Ï
1
1
1
Çàêëåïêà 2õ9
73
19.3706101
1
1
1
Øòîpêà
74
33.3706100
1
1
1
Êîpïóñ pàñïpåäåëèòåëÿ â ñáîpå
75
1ÈÃ-694-Ò
2
2
2
Ïpóæèíà êpûøêè
76
258039-Ï29
45 9871 1050
2
2
2
Øïëèíò 3,2õ20
77
33.3706110
1
1
1
Êîpïóñ
78
8ÔÐ 263.473
2
2
2
Âêëàäûø
79
Ð20-3706001
*
*
*
Øàéáà ñïåöèàëüíàÿ påãóëèpîâî÷íàÿ, òîëùèíîé 1,5 ìì
80
Ð20-3706002
*
*
*
Øàéáà ñïåöèàëüíàÿ påãóëèpîâî÷íàÿ, òîëùèíîé 1,0 ìì
81
Ð20-3706003
*
*
*
Øàéáà ñïåöèàëüíàÿ påãóëèpîâî÷íàÿ, òîëùèíîé 0,50 ìì
82
Ð119Á-3706008-07
1
1
1
Ïëàñòèíà óñòàíîâî÷íàÿ
83
293225-Ï29
45 9952 6115
1
1
1
Øàéáà 6 ñïåöèàëüíàÿ
84
201419-Ï29
45 9346 9505
1
1
1
Áîëò Ì6õ18
85
Ð352-3706008
45 7371 6318
1
1
1
Øàéáà ñïåöèàëüíàÿ
86
293372-Ï29
*
*
*
Øàéáà 13 ñïåöèàëüíàÿ
87
293371-Ï
*
*
*
Øàéáà 13 ñïåöèàëüíàÿ
88
Í-1941
1
1
1
Øòèôò 4õ22
89
Ð35-3706011-Â
1
1
1
Ìóôòà
90
Ð35-3706014-Â
1
1
1
Êîëüöî íàpóæíîå
124
91
220078-Ï29
45 9432 1080
2
2
2
Âèíò Ì5õ12
92
252153-Ï2
45 9816 6004
2
2
2
Øàéáà 5 ïpóæèííàÿ
93
293185-Ï29
45 9811 1204
2
2
2
Øàéáà 5
94
44.3706600-01
1
1
1
Ðåãóëÿòîp âàêóóìíûé â ñáîpå
* - Ïî ïîòpåáíîñòè
As required
Weight plate in assy
Spindle
Rivet 5x10
Weight plate with axles in assy
Weight spring upright
Weight axle
Weight plate
Special washer 6.5
Ball bearing
Rivet 2x9
Shutter
Distributor body in assy
Cap spring
Cotter 3.2x20
Body
Insert
Special adjusting washer 1.5 mm thick
Special adjusting washer 1.0 mm thick
Special adjusting washer 0.50 mm thick
Setting plate
Special washer 6
Bolt M6x18
Special washer
Special 13 washer
Special 13 washer
Set pin 4x22
Sleeve
Outer ring
Screw M5x12
Spring washer 5
Washer 5
Vacuum control in assy
272
Ðèñ. 123. Ðàñïpåäåëèòåëü çàæèãàíèÿ (3706/2
±ig. 123. Ignition distributor (3706)/2

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  66  67  68  69   ..