УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 каталог деталей - часть 66

 

  Главная      Автомобили - УАЗ     УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 - каталог деталей 2000 год

 

поиск по сайту            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  64  65  66  67   ..

 

 

УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 каталог деталей - часть 66

 

 

261
Ðèñ. 118. Óñèëèòåëü âàêóóìíûé òîpìîçà (3510)/2, òðóáîïðîâîä âàêóóìíîãî óñèëèòåëÿ (3554)
±ig. 118. Vacuum brake booster (3510)/2, vacuum brake booster pipeline (3554)
262
1
2
3
4
5
6
7
8
9
112
35
3160-3512135
45 3149 0478
2
2
2
Âòóëêà ðàñïîðíàÿ
36
3160-3512136
45 3149 0479
4
4
4
Âòóëêà ñòîéêè
37
3160-3512123
45 3149 2460
1
1
1
Êëåììà ðû÷àãà ïðèâîäà ðåãóëÿòîðà
38
250508-Ï29
45 9553 1054
1
1
1
Ãàéêà Ì6
39
252154-Ï2
45 9816 6005
2
2
2
Øàéáà 6 ïðóæèííàÿ
40
3160-3512132
45 3149 0476
1
1
1
Ñòîéêà ðû÷àãà ïðèâîäà ðåãóëÿòîðà â ñáîðå
41
3160-3512127
45 3149 0474
1
1
1
Ðû÷àã ïðèâîäà
42
3160-3512131
45 3149 0475
1
1
1
Îñü ðû÷àãà
43
201499-Ï29
45 9346 1561
1
1
1
Áîëò Ì10õ30
* - Óñòàíàâëèâàåòñÿ íà ÷àñòü àâòîìîáèëåé
Installed on some automobiles
Ïîäãpóïïà 3515. Óñòpîéñòâà ñèãíàëüíûå
Subgroup 3515. Signalling Devices
119
1
3151-3515110
45 4321 0329
1
1
1
Óñòpîéñòâî ñèãíàëüíîå ãèäpîïpèâîäà òîpìîçîâ â ñáîpå
2
3151-3515115
45 4321 0327
1
1
1
Êîpïóñ
3
3151-3515138
45 4321 0328
2
2
2
Ïpîáêà
4
51-3506013
45 3114 2180
6
6
6
Ïpîêëàäêà óïëîòíèòåëüíàÿ
5
412-3515120
45 4212 4254
1
1
1
Ïîpøåíü êîpîòêèé
6
3151-3515124
45 4321 0113
2
2
2
Êîëüöî óïëîòíèòåëüíîå
7
20-3506005
45 4311 0229
4
4
4
Øòóöåp
8
412-3515118
45 4212 4253
1
1
1
Ïîpøåíü äëèííûé
9
367637
45 4228 8884
1
1
1
Øàpèê 4-200
Ïîäãðóïïà 3554. Òðóáîïðîâîä âàêóóìíîãî óñèëèòåëÿ
Subgroup 3554.
Vacuum Brake Booster Pipeline
118
59
31512-1104110
45 4321 1732
2
2
2
Õîìóò ÷åðâÿ÷íûé
60
469-3552052
45 4316 2384
1
1
1
Øëàíã çàáîðà âàêóóìà
61
3741-3554052
45 3135 2901
-
-
1
Øëàíã çàáîðà âàêóóìà
62
31519-3552052*
45 4321 3068
1
1
-
Øëàíã çàáîðà âàêóóìà
63
250510-Ï29
45 8553 1055
1
1
1
Ãàéêà Ì8
64
252155-Ï2
45 9553 6006
1
1
1
Øàéáà 8 ïðóæèííàÿ
65
3151-3552054
45 4321 0844
1
1
1
Õîìóò êðåïëåíèÿ øëàíãà
66
201454-Ï29
45 9346 1520
1
1
1
Áîëò Ì8õ16
67
452-3552035
45 3111 5098
1
1
1
Øòóöåp
* - Â êîìïëåêòàöèè ñ äâèãàòåëåì 4021.1000400-70
When the engine 4021.1000400-70 is installed
Spacer bush
Upright bush
Governor linkage lever terminal
Nut M6
Spring washer 6
Covernor linkage lever upright in assy
Linkage lever
Linkage axle
Bolt M10x30
Hydraulic brake signalling device in assy
Body
Plug
Sealing gasket
Short piston
Sealing ring
Union
Long piston
Ball 4-200
Worm clamp
Vacuum intake hose
Vacuum intake hose
Vacuum intake hose
Nut M8
Spring washer 8
Hose yoke
Bolt M8x16
Union
263
Ðèñ. 119. Óñòpîéñòâà ñèãíàëüíûå (3515)
±ig. 119. Signalling devices (3515)
264
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ÃÐÓÏÏÀ 37. ÝËÅÊÒPÎÎÁÎPÓÄÎÂÀÍÈÅ
GROUP 37. ELECTRICAL EQUIPMENT
Ïîäãpóïïà 3701. Ãåíåpàòîp
Subgroup 3701. Alternator
120
1
665.3701000
1
1
1
Ãåíåðàòîð ñ èíòåãðàëüíûì ðåãóëÿòîðîì íàïðÿæåíè
2
Ã221-3701075
1
1
1
Ãàéêà
3
Ã221-3701074
1
1
1
Øàéáà êîíè÷åñêàÿ
4
51.3701056-11
1
1
1
Âåíòèëÿòîð
5
Ã221-3701049
1
1
1
Øïîíêà ñåãìåíòíàÿ
6
Ã250-3701051-11
1
1
1
Øêèâ
7
6651.3701310
1
1
1
Êîæóõ
8
Õ-4001
2
2
2
Øàéáà 6Ò
9
ÍÎ-0603
2
2
2
Âèíò
10
Ã221-3701641
1
1
1
Áîëò êîíòàêòíûé
11
51.3701010
1
1
1
Ùåòêîäåðæàòåëü
12
290775-Ï29
45 9952 1533
2
2
2
Áîëò Ì10õ40
13
451Ì-3701060
45 6321 1791
2
2
2
Øàéáà 10,5 ñïåöèàëüíàÿ
14
ß112À1
1
1
1
Èíòåãðàëüíûé ðåãóëÿòîð íàïðÿæåíèÿ
15
ß112À12
+
1
1
1
Èíòåãðàëüíûé ðåãóëÿòîð íàïðÿæåíèÿ
16
44.3702
+
1
1
1
Èíòåãðàëüíûé ðåãóëÿòîð íàïðÿæåíèÿ
17
Ã221-3701323
2
2
2
Ãàéêà íèçêàÿ Ì6
18
Õ-1482
3
3
3
Øàéáà 6Ò ïðóæèííàÿ
19
ÑÒ221-3708085
4
4
4
Ãàéêà
20
Ã221-3701080
4
4
4
Áîëò ñòÿæíîé
21
201457-Ï29
45 9346 1523
1
1
1
Áîëò Ì8õ22
22
252135-Ï2
45 9816 6046
1/2*
1/2*
1
Øàéáà 8Ò ïðóæèííàÿ
23
70-10003
45 4311 0668
1
1
1
Ñêîáà ïðèæèìíàÿ ïëàíêè ãåíåðàòîðà
24
291736-Ï2*
45 9952 3049
1
1
-
Øïèëüêà Ì8õ1,25õ16
25
417.3701035*
1
1
-
Ïëàíêà óñòàíîâî÷íàÿ ãåíåðàòîðà
26
421.3701035
1
1
1
Ïëàíêà óñòàíîâî÷íàÿ ãåíåðàòîðà
27
250503-Ï29*
45 9553 1006
1
1
-
Ãàéêà Ì8
28
250612-Ï29
45 9553 1257
4
4
4
Ãàéêà Ì10
29
250515-Ï8
45 9553 9060
2
2
2
Ãàéêà Ì12õ1,25
30
252157-Ï2
45 9816 6008
2
2
2
Øàéáà 12Ë ïðóæèííàÿ
31
252007-Ï29
45 9811 1208
1
1
1
Øàéáà 12
Alternator with integrated
voltage regulator
Nut
Tapered washer
±an
Circular key
Pulley
Housing
Washer 6T
Screw
Contact bolt
Brush holder
Bolt M10x40
Special washer 10.5
Integrated voltage regulator
Integrated voltage regulator
Integrated voltage regulator
Nut
M6
Spring washer 6T
Nut
Coupling bolt
Bolt M8x22
Spring washer 8T
Alternator strip pressure clamp
Stud M8x1.25x16
Alternator mounting strip
Alternator mounting strip
Nut M8
Nut M10
Nut M12x1.25
Spring washer 12Ë
Washer 12

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  64  65  66  67   ..