УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 каталог деталей - часть 63

 

  Главная      Автомобили - УАЗ     УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 - каталог деталей 2000 год

 

поиск по сайту            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  61  62  63  64   ..

 

 

УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 каталог деталей - часть 63

 

 

249
Ðèñ. 112. Òpóáîïpîâîäû ãèäpàâëè÷åñêèõ òîpìîçîâ (3506
+
)/1, ðåãóëÿòîð äàâëåíèÿ (3512)
±ig. 112. Hydraulic brake pipes (3506
+
)/1, pressure governor (3512)
250
1
2
3
4
5
6
7
8
9
112,113
26
297580-Ï29
45 9985 1415
1
1
1
Ïpÿæêà
27
297575-Ï29
45 9952 7211
1
1
1
Øïëèíò 4,5õ42
28
31516-3506013
45 4321 1849
3
3
3
Ïðîêëàäêà
29
3151-3506006
45 4321 1973
3
3
3
Øòóöåð
44
31512-3506088*
5
45 4321 2367
1
1
1
Òðóáêà îò ðåãóëÿòîðà äàâëåíèÿ ê çàäíåìó øëàíãó â ñáîðå
112
45
31512-3506088-10*
4
45 4321 2463
1
1
1
Òðóáêà îò ðåãóëÿòîðà äàâëåíèÿ ê çàäíåìó øëàíãó â ñáîðå
112, 113
46
469-3506085
45 4316 2080
1
1
1
Øëàíã ãèáêèé çàäíèõ ãèäpàâëè÷åñêèõ òîpìîçîâ
47
31512-3506083
45 4321 2366
1
1
1
Òðóáêà îò ìóôòû ê ðåãóëÿòîðó äàâëåíèÿ â ñáîðå
48
31512-3506015
45 4321 2363
1
1
1
Òpóáêà îò öåíòpàëüíîãî ñîåäèíèòåëÿ
ê ðåãóëÿòîðó äàâëåíèÿ
-
31512-3506015Ð*
2
Òpóáêà îò öåíòpàëüíîãî ñîåäèíèòåëÿ ê ðåãóëÿòîðó
äàâëåíèÿ (äëÿ çàïàñíûõ ÷àñòåé)
112
49
69-3506035-10*
3
45 4315 2946
1
1
1
Òpóáêà îò òpîéíèêà ê ëåâîìó çàäíåìó ãèäpàâëè÷åñêîìó
òîpìîçó â ñáîpå
50
31512-3506035*
4
45 4321 1851
1
1
1
Òpóáêà îò òpîéíèêà ê ëåâîìó çàäíåìó ãèäpàâëè÷åñêîìó
òîpìîçó â ñáîpå
-
469-3506035-Ð*
2
45 4316 0629
Òpóáêà îò òpîéíèêà ê ëåâîìó çàäíåìó ãèäpàâëè÷åñêîìó
òîpìîçó â ñáîpå (äëÿ çàïàñíûõ ÷àñòåé)
113
51
51-3506045*
1
45 3114 5171
2
2
2
Ìóôòà
52
452-3501082*
1
45 3111 1325
2
2
2
Áîëò
53
469-3506040*
1
45 4316 0632
1
1
1
Òpóáêà îò òpîéíèêà ê ïpàâîìó çàäíåìó ãèäpàâëè÷åñêîìó
òîpìîçó â ñáîpå
54
201452-Ï29*
1
45 9346 1518
3
3
3
Áîëò Ì8õ12
55
252005-Ï29*
1
45 9811 1206
3
3
3
Øàéáà 8
56
469-3506035*
1
454316 0628
1
1
1
Òðóáêà îò òðîéíèêà ê ëåâîìó çàäíåìó ãèäðàâëè÷åñêîìó
òîðìîçó â ñáîðå
-
469-3506035Ð*
2
45 4316 0629
1
1
1
Òðóáêà îò òðîéíèêà ê ëåâîìó çàäíåìó ãèäðàâëè÷åñêîìó
òîðìîçó â ñáîðå
* - Âàðèàíòíîå èñïîëíåíèå ñ ðåãóëÿòîðîì äàâëåíèÿ 3160-3512010
As a version with the pressure regulator 3160-3512010
*
1
- Â êîìïëåêòàöèè ñ âåäóùèìè ìîñòàìè 3151-2300010, 3151-2400010
When the drive axles 3151-2300010, 3151-2400010 are installed
*
2
- Ïîñòàâëÿåòñÿ â íåôîpìîâàííîì âèäå
Delivered as a straight piece
*
3
- Â êîìïëåêòàöèè ñ âåäóùèìè ìîñòàìè 31512-2300011, 3741-2400010
When the drive axles 31512-2300011, 3741-2400010 are installed
*
4
- Â êîìïëåêòàöèè ñ âåäóùèìè ìîñòàìè 31512-2300011-20, 31512-2400010
When the drive axles 31512-2300011-20, 31512-2400010 are installed
*
5
- Â êîìïëåêòàöèè ñ âåäóùèìè ìîñòàìè 3151-2300010, 3151-2400010 èëè 31512-2300011, 3741-2400010
When the drive axles 3151-2300010, 3151-2400010 or 31512-2300011, 3741-2400010 are installed
Buckle
Cotter 4.5x42
Gasket
Union
Pipe from pressure governor to rear hose in assy
Pipe from pressure governor to rear hose in assy
Rear hydraulic brake flexible hose
Pipe from sleeve to pressure regulator in assy
Pipe from centre connector
to pressure
regulator
Pipe from centre connector
to pressure
regulator (for spare parts)
Pipe from tee-piece to rear l.h. hydraulic brake
in assy
Pipe from tee-piece to rear l.h. hydraulic brake
in assy
Pipe from tee-piece to rear l.h. hydraulic brake
in assy (for spare parts)
Sleeve
Bolt
Pipe from tee-piece to rear l.h. hydraulic brake
in assy
Bolt M8x12
Washer 8
Pipe from tee-piece to rear l.h. hydraulic brake
in assy
Pipe from tee-piece to rear l.h. hydraulic brake
in assy
251
Ðèñ. 113. Òpóáîïpîâîäû ãèäpàâëè÷åñêèõ òîpìîçîâ (3506
+
)/2
±ig. 113. Hydraulic brake pipes (3506
+
)/2
252
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ïîäãpóïïà 3507. Òîpìîç ñòîÿíî÷íûé
Subgroup 3507. Parking Brake
114
1
451Ä-3507010
45 3111 1393
1
1
1
Òîpìîç ñòîÿíî÷íûé â ñáîðå
2
Ì-2065-Ñ
45 4311 0344
2
2
2
Ïpóæèíà ïpèæèìíàÿ êîëîäîê
3
Ì-2066-Ñ
45 4311 0002
2
2
2
×àøêà îòæèìíîé ïpóæèíû êîëîäîê âåpõíÿÿ
4
451Ä-3507062
45 3111 1395
1
1
1
Ìàñëîîòpàæàòåëü
5
451Ä-3507063
45 3111 1396
1
1
1
Ïpîêëàäêà ìàñëîîòpàæàòåëÿ
6
290605-Ï29
45 9952 1214
2
2
2
Âèíò Ì8õ12
7
69-3507052-11
45 4315 0921
1
1
1
Áàpàáàí
8
201518-Ï29
45 9951 1133
4
4
4
Áîëò Ì10õ1õ25
9
451Ä-3507072
45 3111 1398
1
1
1
Êîpïóñ øàpèêîâ pàçæèìíîãî ìåõàíèçìà
10
451Ä-3507012
45 3111 1394
1
1
1
Ùèò ñòîÿíî÷íîãî òîpìîçà
11
353087
45 9117 7661
2
2
2
Øàpèê
Ø
11,9
12
451Ä-3507070
45 3111 1397
1
1
1
Êîpïóñ pàçæèìíîãî ìåõàíèçìà
13
69-3507048
45 4315 0920
4
4
4
Ïpóæèíà ñòÿæíàÿ êîëîäîê
14
451Ä-3507084
45 3111 1403
1
1
1
Êîëïàê êîpïóñà pàçæèìíîãî ìåõàíèçìà
15
69-3507014
45 4315 0915
2
2
2
Êîëîäêà ñ íàêëàäêîé â ñáîpå
16
451Ä-3507075
45 3111 1400
2
2
2
Òîëêàòåëü pàçæèìíîãî ìåõàíèçìà
17
451Ä-3507090
45 3111 1407
1
1
1
Ñóõàpü pàçæèìíîé êîëîäîê
18
451Ä-3507085
45 3111 1404
1
1
1
Çàãëóøêà êîpïóñà påãóëèpîâî÷íîãî ìåõàíèçìà
19
201495-Ï8
45 9346 9557
4
4
4
Áîëò Ì10õ20
20
69-3507068
45 4315 0924
2
2
2
Ñòåpæåíü ïpèæèìíîé ïpóæèíû êîëîäîê
21
252136-Ï2
45 9816 6067
8
8
8
Øàéáà 10 ïpóæèííàÿ
22
69-3507083
45 4315 0925
2
2
2
Îïîpà êîëîäîê
23
451Ä-3507073
45 3111 1399
1
1
1
Îãpàíè÷èòåëü êîpïóñà øàpèêîâ pàçæèìíîãî ìåõàíèçìà
24
451Ä-3507080-10
45 3111 1401
1
1
1
Êîpïóñ påãóëèpîâî÷íîãî ìåõàíèçìà
25
3151-3501107
45 4321 3249
16
16
16
Çàêëåïêà 4õ9 êpåïëåíèÿ ôpèêöèîííîé íàêëàäêè
26
69-3507020-10
45 4315 0917
2
2
2
Íàêëàäêà ôpèêöèîííàÿ êîëîäêè
27
69-3507018-10
45 4315 3066
2
2
2
Êîëîäêà â ñáîpå
28
451Ä-3507087
45 3111 1406
1
1
1
Âèíò påãóëèpîâî÷íûé êîëîäîê
29
11-2086
45 4311 0647
1
1
1
Ïpóæèíà påãóëèpîâî÷íîãî âèíòà êîëîäîê
30
292374-Ï8
45 9252 8003
1
1
1
Øòèôò ïpóæèíû påãóëèpîâî÷íîãî âèíòà
31
451Ä-3507086
45 3111 1405
1
1
1
Âèíò påãóëèpîâî÷íûé êîëîäîê
Ïîäãpóïïà 3508. Ïpèâîä ìåõàíèçìà óïpàâëåíèÿ ñòîÿíî÷íûì òîpìîçîì
Subgroup 3508. Parking Brake Linkage
115
1
3151-3508015
45 4321 0425
1
1
1
Ðû÷àã ñòîÿíî÷íîãî òîpìîçà ñ ñåêòîpîì â ñáîpå
Parking brake in assy
Shoe pressing spring
Shoe pressing spring upper cup
Oil slinger
Oil slinger gasket
Screw M8x12
Drum
Bolt M10x1x25
Expansion mechanism ball housing
Parking brake anchor plate
Ball dia 11.9
Expansion mechanism housing
Shoe contraction spring
Expansion mechanism housing cap
Shoe with lining in assy
Expansion mechanism pusher
Shoe expansion lock
Expansion mechanism housing stopper
Bolt M10x20
Shoe pressing spring stem
Spring washer 10
Shoe anchor
Expansion mechanism ball housing limiter
Adjusting mechanism housing
±riction lining rivet 4x9
Shoe friction lining
Shoe assy
Shoe adjusting screw
Shoe adjusting screw spring
Adjusting screw spring set pin
Shoe adjusting screw
Parking brake lever with quadrant in assy

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  61  62  63  64   ..