УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 каталог деталей - часть 54

 

  Главная      Автомобили - УАЗ     УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 - каталог деталей 2000 год

 

поиск по сайту            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  52  53  54  55   ..

 

 

УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 каталог деталей - часть 54

 

 

213
1
2
3
4
5
6
7
8
9
95
56
3151-3401040
45 4321 0406
1
-
-
Âàë póëåâîãî óïpàâëåíèÿ
57
1/32740/01
45 9962 2347
1
-
-
Âèíò Ì5õ12
58
252003-Ï29
45 9811 1204
1
-
-
Øàéáà 5
59
469-3401116
45 4316 2355
1
-
-
Øàéáà èçîëÿöèîííàÿ
60
3151-3401105
45 4321 0407
1
-
-
Òpóáà êîëîíêè póëåâîãî óïðàâëåíèÿ
61
250636-Ï29
45 9553 1264
1
-
-
Ãàéêà Ì16õ1,5
96
2
469-3401090-01
45 4316 4653
-
1
-
Ñîøêà ðóëåâîãî óïðàâëåíèÿ
96,97
3
352217-Ï29
45 4321 1688
-
1
1
Ãàéêà Ì22õ1,5
4
252162-Ï2
45 9816 6013
-
1
1
Øàéáà 22 ïðóæèííàÿ
96
6
4310-3401741
45 3424 2070
-
1
-
Êðûøêà çàùèòíàÿ
96,97
7
3151-3401268
45 4321 2504
-
1
1
Êîëüöî çàïîðíîå
8
3151-3401267
45 4321 2503
-
1
1
Êðûøêà çàùèòíàÿ
9
3302-3401022
45 3139 1611
-
1
1
Ìàíæåòà 20õ32 õ7 â ñáîðå
96
10
3151-3401015-10
45 4321 2505
-
1
-
Êàðòåð
11
296576-Ï29
45 9981 1097
-
2
-
Ïðîáêà ÊÃ1/2"
12
3151-3401263
45 4321 2499
-
1
-
Êðûøêà çàùèòíàÿ âåðõíÿÿ
13
3151-3401259
45 4321 2498
-
2
-
Êîëüöî ñòîïîðíîå
14
3151-3401086
45 4321 2493
-
2
-
Îïîðà âàë-ñåêòîðà â ñáîðå
15
3151-3401255
45 4321 2496
-
1
-
Êîëüöî çàùèòíîå
16
032-036-25-2-3
-
1
-
Êîëüöî
17
3151-3401087
45 4321 2494
-
1
-
Êîëüöî íàðóæíîå
96,97
18
3151-3401053
45 4321 2489
-
2
2
Âêëàäûø
19
3302-3401052
546 9215 0000
-
30
30
Ðîëèê 8õ10
96
20
3151-3401065
45 4321 2492
-
1
-
Âàë-ñåêòîð
21
3302-3401077
45 3139 0944
-
2
-
Çàãëóøêà
22
3151-3401021
45 4321 2486
-
1
-
Âèíò ðóëåâîãî ìåõàíèçìà
23
201415-Ï29
45 9346 1501
-
2
-
Áîëò Ì6õ10
24
3302-3401181-10
45 3139 0689
-
1
-
Íàêëàäêà øàðèêîâàÿ
25
3302-3401179-10
45 3139 0889
-
4
-
Æåëîá øàðèêîâîé ãàéêè
26
46 9115 5266
-
68
-
Øàðèê 7,144-40
27
3151-3401024
45 4321 2487
-
1
-
Ãàéêà-ðåéêà
28
3151-3401020
45 4321 2485
-
1
-
Âèíò ðóëåâîãî óïðàâëåíèÿ ñ ãàéêîé-ðåéêîé â ñáîðå
29
3151-3401264
45 4321 2500
-
1
-
Êðûøêà çàùèòíàÿ íèæíÿÿ
30
201500-Ï29
45 9346 1562
-
4
-
Áîëò Ì10õ32
96,97
31
1/05168/73
45 9962 6082
-
4
4
Øàéáà 10 ïðóæèííàÿ
Steering shaft
Screw M5x12
Washer 5
Insulation washer
Steering column tube
Nut M16x1.5
Steering arm
Nut M22x1.5
Spring washer 22
Protection cover
Lock ring
Protection cover
Sleeve 20x32x7 in assy
Case
Plug KÃ1/2"
Upper protection cover
Circlip
Shaft-sector support in assy
Protection ring
Ring
Outer ring
Insert
Roller 8x10
Shaft-sector
Stopper
Steering mechanism screw
Bolt M6x10
Cover plate
Ball nut groove
Ball 7.144-40
Rack nut
Steering screw with rack nut
in assy
Lower protection cover
Bolt M10x32
Spring washer 10
214
Ðèñ. 96. Óïpàâëåíèå póëåâîå â ñáîðå (3400)/1, óïðàâëåíèå ðóëåâîå (3401)/1
±ig. 96. Steering arrangement in assy (3400)/1, steering arrangement (3401)/1
215
1
2
3
4
5
6
7
8
9
96
32
3151-3401061
45 4321 2491
-
1
-
Êðûøêà ðóëåâîãî ìåõàíèçìà íèæíÿÿ
33
3302-3401055-10
45 3139 0679
-
*
-
Ïðîêëàäêà êðûøêè êàðòåðà ðóëåâîãî óïðàâëåíèÿ
34
3302-3401056-10
45 3139 0691
-
*
-
Ïðîêëàäêà êðûøêè êàðòåðà ðóëåâîãî óïðàâëåíèÿ
35
3302-3401057
45 3139 0692
-
*
-
Ïðîêëàäêà êðûøêè êàðòåðà ðóëåâîãî óïðàâëåíèÿ
36
3302-3401058
45 3139 0693
-
*
-
Ïðîêëàäêà êðûøêè êàðòåðà ðóëåâîãî óïðàâëåíèÿ
37
3302-3401071
46 1100 0206
-
2
-
Ïîäøèïíèê øàðèêîâûé
97
39
31601-3401090-10*
1
45 3149 3181
-
1
1
Ñîøêà ðóëåâîãî óïðàâëåíèÿ
41
ØÍÊÔ 453461.100/001*
1
45 3461 0004
-
1
1
Ãàéêà ðåãóëèðîâî÷íàÿ
42
042-048-36-2-3*
1
25 3111 4662
-
1
1
Êîëüöî óïëîòíèòåëüíîå
43
9104ÊÅ*
1
46 1100 0208
-
2
2
Ïîäøèïíèê ðîëèêîâûé óïîðíûé
44
ØÍÊÔ 453461.130/001*
1
45 3461 0311
-
1
1
Êàðòåð ðóëåâîãî ìåõàíèçìà
45
066-071-30-2-3*
1
25 3111 4127
-
2
2
Êîëüöî óïëîòíèòåëüíîå
46
ØÍÊÔ 453461.120/002*
1
45 3461 0206
-
1
1
Âàë-ñåêòîð
47
ØÍÊÔ 453461.120/005*
1
45 3461 0212
-
1
1
Êðûøêà çàùèòíàÿ
48
ØÍÊÔ 453461.120/006*
1
45 3461 0214
-
2
2
Êîëüöî ñòîïîðíîå
49
ØÍÊÔ 453461.120/011*
1
45 3461 0218
-
1
1
Êîëüöî íàðóæíîå
50
ØÍÊÔ 453461.120/013*
1
45 3461 0222
-
1
1
Êîëüöî çàùèòíîå
51
ØÍÊÔ 453461.120/012*
1
45 3461 0220
-
1
1
Êîëüöî óïëîòíèòåëüíîå
52
ØÍÊÔ 453461.120/015*
1
45 3461 0225
-
1
1
Êîëüöî çàùèòíîå
53
ØÍÊÔ 453461.120/010*
1
45 3461 0202
-
2
2
Îïîðà âàë-ñåêòîðà â ñáîðå
54
1/61008/21*
1
45 3424 0864
-
2
2
Ãàéêà Ì8
55
ØÍÊÔ 453461.120/003*
1
45 3461 0208
-
2
2
Áîëò ñòîïîðíûé
56
ØÍÊÔ 453461.120/004*
1
45 3461 0210
-
1
1
Êðûøêà çàùèòíàÿ
57
1/13069/21*
1
45 9962 1231
-
4
4
Áîëò Ì10õ1,25õ30
58
ØÍÊÔ 453461.130/010*
1
45 3461 0310
-
1
1
Ðàñïðåäåëèòåëü ñ êîðïóñîì è ïîðøíåì-ðåéêîé â ñáîðå
59
ØÍÊÔ 453461.130/370*
1
45 3461 0320
-
1
1
Êîðïóñ ðàñïðåäåëèòåëÿ
60
ØÍÊÔ 453461.100/080*
1
45 3461 0068
-
1
1
Øòèôò
61
ØÍÊÔ 453461.101/170*
1
45 3461 0090
-
1
1
Ðàñïðåäåëèòåëü ñ ïîðøíåì-ðåéêîé â ñáîðå
62
ØÍÊÔ 453461.120/007*
1
45 3461 0216
-
1
1
Óïëîòíèòåëü
63
ØÍÊÔ 453461.130/371*
1
45 3461 0321
-
1
1
Êîðïóñ ðàñïðåäåëèòåëÿ
64
13-3430086*
1
45 4512 1318
-
1
1
Îáðàòíûé êëàïàí
65
234703Å*
1
45 3461 0070
-
1
1
Ïîäøèïíèê ðîëèêîâûé ðàäèàëüíûé
66
ØÍÊÔ 453461.100/375*
1
45 3461 0066
-
4
4
Êîëüöî óïëîòíèòåëüíîå
67
045-048-19-2-3*
1
25 3111 4270
-
2
2
Êîëüöî óïëîòíèòåëüíîå
68
864213*
1
25 3932 2223
-
2
2
Êîëüöî óïëîòíèòåëüíîå 070-075-30-2-3
Steering mechanism lower cover
Steering case cover gasket
Steering case cover gasket
Steering case cover gasket
Steering case cover gasket
Ball bearing
Steering arm
Adjusting nut
Sealing ring
Roller thrust bearing
Steering mechanism case
Sealing ring
Shaft-sector
Protection cover
Circlip
Outer ring
Protection ring
Sealing ring
Protection ring
Shaft-sector support in assy
Nut M8
Lock bolt
Protection cover
Bolt M10x1.25x30
Distributor with body and piston-rack in assy
Distributor body
Set pin
Distributor with piston-rack in assy
Seal
Distributor body
Return valve
Roller radial bearing
Sealing ring
Sealing ring
Sealing ring 070-075-30-2-3
216
Ðèñ. 97. Óïpàâëåíèå póëåâîå â ñáîðå (3400)/2 è óïðàâëåíèå ðóëåâîå (3401)/2
±ig. 97. Steering arrangement in assy (3400)/2 and steering arrangement (3401)/2

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  52  53  54  55   ..