УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 каталог деталей - часть 50

 

  Главная      Автомобили - УАЗ     УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 - каталог деталей 2000 год

 

поиск по сайту            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  48  49  50  51   ..

 

 

УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 каталог деталей - часть 50

 

 

197
1
2
3
4
5
6
7
8
9
83
40
3160-2909018
45 3149 0050
1
1
1
Òÿãà ïîïåðå÷íàÿ
41
3160-2909100
45 3149 0064
1
1
1
Ïëàñòèíà ñ ãàéêîé
* - Â ñîñòàâå ïîäâåñêè 3160-2901015
Is part of the suspension 3160-2901015
Ïîäãpóïïà 2912. Ðåññîpû çàäíèå
Subgroup 2912. Rear Springs
88
1
469ÁÃ-2912012-01
45 4316 2409
2
2
2
Ðåññîpà çàäíÿÿ â ñáîpå
2
469-2912012-03*
+
45 4316 3534
2
2
2
Ðåññîðà çàäíÿÿ â ñáîðå
3
201498-Ï29
45 9346 1560
8
8
8
Áîëò Ì10õ28
4
469-2902514-01
45 4316 0479
2
2
2
Îïîpà êpîíøòåéíà ñåpüãè påññîpû
5
469-2902444
45 4316 0470
2
2
2
Êpîíøòåéí ñåpüãè påññîpû
6
469-2912015-03
45 4316 0497
2
2
2
Ëèñò ¹ 1 ñ âòóëêàìè â ñáîpå
7
469-2902032
45 4316 0445
4
4
4
Âòóëêà óøêà påññîpû
8
469-2912101-03
45 4316 0503
2
2
2
Ëèñò ¹ 1
9
469-2902028
45 4316 0444
12
12
12
Âòóëêà påññîpû
10
469-2902466-01
45 4316 0476
2
2
2
Ùåêà ñåpüãè íàpóæíàÿ
11
252158-Ï2
45 9816 6009
4
4
4
Øàéáà 14 ïpóæèííàÿ
12
250559-Ï29
45 9553 1062
4
4
4
Ãàéêà Ì14õ1,5
13
469-2912051-03
45 4316 0498
2
2
2
Ëèñò ¹ 3 ñ õîìóòàìè â ñáîpå
14
469-2912061
45 4316 1795
4
4
4
Õîìóò ëèñòà ¹ 4
15
257039-Ï
45 9712 0214
8
8
8
Çàêëåïêà 10õ26
16
469-2912103-03
45 4316 0505
2
2
2
Ëèñò ¹ 3
17
469-2912102-03
45 4316 0504
2
2
2
Ëèñò ¹ 2
18
469-2912104-03*
1
45 4316 0509
2
2
2
Ëèñò ¹
4
19
469-2912105-03
45 4316 0509
2
2
2
Ëèñò ¹ 5
20
469-2912106-03
45 4316 0511
2
2
2
Ëèñò ¹6
21
469ÁÃ-2912106*
2
45 4316 4296
2
2
2
Ëèñò ¹ 6
22
469-2902107-03*
1
45 4316 0513
2
2
2
Ëèñò ¹ 7
23
469-2902062*
2
45 4316 0502
4
4
4
Õîìóò ëèñòà ¹ 6
24
469ÁÃ-2912052*
2
45 4316 0500
2
2
2
Ëèñò ¹ 6 ñ õîìóòàìè â ñáîpå
25
469-2912052-03*
1
45 4316 0500
2
2
2
Ëèñò ¹ 7 ñ õîìóòàìè â ñáîpå
26
469-2912108-03
45 4316 3727
2
2
2
Ëèñò ¹ 8
27
469-2902108-03*
1
45 4316 0465
2
2
2
Ëèñò ¹8
28
201509-Ï2*
2
45 9346 6596
2
2
2
Áîëò Ì10õ60
29
209468-Ï*
1
2
2
2
Áîëò Ì10õ1õ72
30
356252-Ï4
45 9964 6047
2
2
2
Øàéáà 25 ñïåöèàëüíàÿ
31
469-2912476
45 4316 0513
2
2
2
Îñü ïåðåäíåãî êîíöà påññîpû â ñáîpå
32
201495-Ï29
45 9346 1557
4
4
4
Áîëò Ì10õ20
33
469-2912622-01
45 4316 3646
2
2
2
Áóôåð ñæàòèÿ
Cross rod
Strip with nut
Rear spring in assy
Rear spring in assy
Bolt M10x28
Spring shackle bracket support
Spring shackle bracket
Leaf No. 1 with bushes in assy
Spring eye bush
Leaf No. 1
Spring bush
Shackle outer cheek
Spring washer 14
Nut M14x1.5
Leaf No. 3 with clamps in assy
Leaf No. 4 clamp
Rivet 10x26
Leaf No. 3
Leaf No. 2
Leaf No. 4
Leaf No. 5
Leaf No. 6
Leaf No. 6
Leaf No. 7
Leaf No. 6 clamp
Leaf No. 6 with clamps in assy
Leaf No. 7 with clamps in assy
Leaf No. 8
Leaf No. 8
Bolt M10x60
Bolt M10x1x72
Special washer 25
Spring front end axle
in assy
Bolt M10x20
Compression buffer
198
1
2
3
4
5
6
7
8
9
88
34
250512-Ï29
45 9553 1057
10
10
10
Ãàéêà Ì10
35
252156-Ï2
45 9816 6007
12
12
12
Øàéáà 10 ïpóæèííàÿ
36
251108-Ï29
45 9552 1707
4
4
4
Ãàéêà Ì10
37
250690-Ï29
45 9553 1362
8
8
8
Ãàéêà Ì14õ1,5
38
252138-Ï2
45 9816 6069
8
8
8
Øàéáà 14 ïpóæèííàÿ
39
469-2902458-01
45 4316 0475
2
2
2
Ùåêà ñåpüãè ñ ïàëüöàìè âíóòðåííÿÿ
40
451Ä-2912418
45 3111 1166
2
2
2
Ïîäêëàäêà ñòpåìÿíîê
41
469-2902408*
2
45 4316 0466
4
4
4
Ñòpåìÿíêà påññîpû
42
469Á-2912408*
1
45 4316 0520
4
4
4
Ñòðåìÿíêà ðåññîðû
43
451Ä-2912412-02
45 3111 1164
2
2
2
Íàêëàäêà påññîpû
44
293391-Ï29*
3
45 9952 6528
8
8
8
Øàéáà 14,5 ñïåöèàëüíàÿ
45
252016-Ï29*
4
45 9811 1209
8
8
8
Øàéáà 14
46
250563-Ï29
45 9553 1066
2
2
2
Ãàéêà Ì18õ1,5
47
252140-Ï2
45 9816 6011
2
2
2
Øàéáà 18 ïpóæèííàÿ
48
252018-Ï29
45 9811 1211
2
2
2
Øàéáà 18
49
469-2912518
45 4316 0528
2
2
2
Âòóëêà îñè påññîpû
50
469-2912480
45 4316 0525
2
2
2
Îñü ïåðåäíåãî êîíöà påññîpû
51
356251-Ï4
45 9964 6042
2
2
2
Øàéáà 14,5 ñïåöèàëüíàÿ
52
250870-Ï29
45 9553 1612
2
2
2
Ãàéêà Ì14õ1,5
53
258040-Ï29
45 9871 1051
2
2
2
Øïëèíò 3,2õ25
* - Â êîìïëåêòàöèè ñ çàäíèì ìîñòîì 3151-2400010
When the rear axle 3151-2400010 is installed
*
1
- Â ñîñòàâå ðåññîðû 469-2912012-03
Is part of the spring 469-2912012-03
*
2
- Â ñîñòàâå ðåññîðû 469ÁÃ-2912012-01
Is part of the spring 469ÁÃ-2912012-01
*
3
- Â êîìïëåêòàöèè ñ çàäíèì ìîñòîì 3741-2400010 è ðåññîðîé 469-2912012-03
When the rear axle 3741-2400010 and the spring 469-2912012-03 are installed
*
4
- Â êîìïëåêòàöèè ñ çàäíèì ìîñòîì 3151-2400010 è ðåññîðîé 469-2912012-03
When the rear axle 3151-2400010 and the spring 469-2912012-03 are installed
Ïîäãðóïïà 2912*. Ðåññîðû çàäíèå
Subgroup 2912*. Rear Springs
89
1
3160-2910015
2
2
2
Ïîäâåñêà çàäíÿÿ
2
250515-Ï29
45 9553 1060
2
2
2
Ãàéêà Ì12õ1,25
3
252157-Ï2
45 9816 6008
2
2
2
Øàéáà 12 ïðóæèííàÿ
4
3160-2912628
45 3149 0040
2
2
2
×àøêà áóôåðà
5
5320-2902624
45 3537 0992
2
2
2
Áóôåð
6
3160-2902630
45 3149 0041
2
2
2
Âòóëêà áóôåðà
7
252045-Ï29
45 9811 1258
2
2
2
Øàéáà 12
8
201569-Ï29
45 9346 1624
2
2
2
Áîëò Ì12õ1,25õ45
Nut M10
Spring washer 10
Nut M10
Nut M14x1.5
Spring washer14
Shackle inner cheek with pins
U-bolt gasket
Spring U-bolt
Spring U-bolt
Spring cover plate
Special washer 14.5
Washer 14
Nut M18x1.5
Spring washer 18
Washer 18
Spring axle bush
Spring front end axle
Special washer 14.5
Nut M14x1.5
Cotter 3.2x25
Rear suspension
Nut M12x1.25
Spring washer 12
Buffer cup
Buffer
Buffer bush
Washer 12
Bolt M12x1.25x45
199
Ðèñ. 88. Ðåññîpû çàäíèå (2912)
±ig. 88. Rear springs (2912)
200
1
2
3
4
5
6
7
8
9
89
9
31512-2912010
45 4321 1757
2
2
2
Ðåññîðà ñ âòóëêàìè â ñáîðå
10
250510-Ï2
45 9553 6055
2
2
2
Ãàéêà Ì8
11
3160-2912070
45 3149 1308
6
6
6
Ïðîêëàäêà ìåæëèñòîâàÿ
12
201468-Ï2
45 9346 6532
2
2
2
Áîëò Ì8õ50
13
31512-2912050
45 4321 2092
2
2
2
Ëèñò ¹3 ñ õîìóòàìè â ñáîðå
14
3160-2912060
45 3149 1309
4
4
4
Õîìóò
15
256834-Ï
45 9732 0209
4
4
4
Çàêëåïêà 10õ16
16
31512-2912103
45 4321 2093
3
3
3
Ëèñò ¹3
17
31512-2912102
45 4321 2091
2
2
2
Ëèñò ¹2
18
31512-2912015
45 4321 2088
2
2
2
Ëèñò ¹1 ñ âòóëêàìè â ñáîðå
19
31512-2912101
45 4321 2090
2
2
2
Ëèñò ¹1
20
3160-2912032
45 3149 0025
4
4
4
Âòóëêà óøêà ðåññîðû
21
3160-2912028
45 3149 0024
12
12
12
Âòóëêà óøêà ðåññîðû
22
356252-Ï4
45 9964 6047
2
2
2
Øàéáà 25 ñïåöèàëüíàÿ
23
3160-2912476
45 3149 0034
2
2
2
Îñü ïåðåäíåãî êîíöà ðåññîðû â ñáîðå
24
252018-Ï29
45 9811 1211
2
2
2
Øàéáà 18
25
252140-Ï2
45 9816 6071
2
2
2
Øàéáà 18 ïðóæèííàÿ
26
250563-Ï29
45 9553 1266
2
2
2
Ãàéêà Ì18õ1,5
27
469-2912518
45 4316 0528
2
2
2
Âòóëêà êðåïëåíèÿ îñè
28
3160-2912480
45 3149 0035
2
2
2
Îñü ïåðåäíåãî êîíöà ðåññîðû
29
3160-2912448-01
45 3149 0030
2
2
2
Âòóëêà ïåðåõîäíàÿ
30
356251-Ï4
45 9964 6042
2
2
2
Øàéáà 14 ñïåöèàëüíàÿ
31
3160-2912458
45 3149 0031
2
2
2
Ùåêà ñåðüãè ðåññîðû ñ ïàëüöàìè âíóòðåííÿÿ
32
3160-2912514
45 3149 0037
1
1
1
Îïîðà êðîíøòåéíà ñåðüãè ðåññîðû ïðàâàÿ
33
3160-2912515
45 3149 0038
1
1
1
Îïîðà êðîíøòåéíà ñåðüãè ðåññîðû ëåâàÿ
34
250512-Ï29
45 9553 1057
8
8
8
Ãàéêà Ì10
35
252156-Ï2
45 9816 6007
8
8
8
Øàéáà 10 ïðóæèííàÿ
36
252158-Ï2
45 9816 6009
4
4
4
Øàéáà 14 ïðóæèííàÿ
37
250559-Ï29
45 9553 1062
4
4
4
Ãàéêà Ì14õ1,5
38
3160-2912466
45 3149 0032
2
2
2
Ùåêà ñåðüãè ðåññîðû íàðóæíàÿ
39
3160-2912444
45 3149 0029
2
2
2
Êðîíøòåéí ñåðüãè
40
201498-Ï29
45 9346 1560
8
8
8
Áîëò Ì10õ28
41
451Ä-2912412-02
45 3111 8431
2
2
2
Íàêëàäêà ðåññîðû
42
3160-2912408
45 3149 0026
4
4
4
Ñòðåìÿíêà ðåññîðû
43
3160-2912422-10
45 3149 1700
2
2
2
Ïîäêëàäêà ðåññîðû
44
3160-2912418
45 3149 0028
2
2
2
Ïðîêëàäêà ñòðåìÿíîê
45
250870-Ï29
45 9553 1612
2
2
2
Ãàéêà Ì14õ1,5
46
258040-Ï29
45 9871 1051
2
2
2
Øïëèíò 3,2õ25
47
252138-Ï2
45 9816 6069
8
8
8
Øàéáà 14 ïðóæèííàÿ
Spring with bushes in assy
Nut M8
Liner between leaves
Bolt M8x50
Leaf No. 3 with clamps in assy
Clamp
Rivet 10x16
Leaf No. 3
Leaf No. 2
Leaf No. 1 with bushes in assy
Leaf No. 1
Spring eye bush
Spring eye bush
Special washer 25
Spring front axle in assy
Washer 18
Spring washer 18
Nut M18x1.5
Axle
fastening bush
Spring front end axle
Bush
Special washer 14
Spring shackle inner cheek with pins
Spring shackle bracket r.h. support
Spring shackle bracket l.h. support
Nut M10
Spring washer 10
Spring washer 14
Nut M14x1.5
Spring shackle outer cheek
Shackle bracket
Bolt M10x28
Spring cover plate
Spring U-bolt
Spring gasket
U-bolt gasket
Nut M14x1.5
Cotter 3.2x25
Spring washer 14

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  48  49  50  51   ..