УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 каталог деталей - часть 32

 

  Главная      Автомобили - УАЗ     УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 - каталог деталей 2000 год

 

поиск по сайту            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  30  31  32  33   ..

 

 

УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 каталог деталей - часть 32

 

 

125
1
2
3
4
5
6
7
8
9
50
22
451Ä-1702108
45 3111 0645
2
2
2
Ïëóíæåp çàìî÷íûé
23
451Ä-1702085-10
45 3111 8038
1
1
1
Ïàëåö ñòîïîpíûé
24
258334
45 9842 0014
1
1
1
Øòèôò 2õ8
25
451Ä-1702071-10
45 3111 8037
1
1
1
Øòîê 3 è 4 ïåpåäà÷
26
451-1703088
45 3111 5101
1
1
1
Ðóêîÿòêà pû÷àãà ïåpåêëþ÷åíèÿ ïåpåäà÷
27
250611-Ï29
45 9553 1256
1
1
1
Ãàéêà Ì8õ1
28
469-1702120-10
45 4316 0219
1
1
1
Ðû÷àã ïåpåêëþ÷åíèÿ ïåpåäà÷
29
296485-Ï29
45 9981 1026
1
1
1
Ïpîáêà Ì14õ1,5
30
Ì-7234
45 4311 0366
2
2
2
Ïpóæèíà ôèêñàòîpà øòîêà
31
252154-Ï2
45 9816 6005
3
3
3
Øàéáà 6 ïpóæèííàÿ
32
201418-Ï29
45 9346 1504
3
3
3
Áîëò Ì6õ16
33
469-1702155-10
45 4316 2785
1
1
1
Êpûøêà ïpåäîõpàíèòåëÿ
34
469-1702154
45 4316 0225
1
1
1
Ïpîêëàäêà êpûøêè ïpåäîõpàíèòåëÿ
35
469-1702113
45 4316 0217
1
1
1
Ïpîêëàäêà êpûøêè ëþêà pû÷àãà ïåpåêëþ÷åíèÿ
36
469-1702015-30
45 4316 2776
1
1
1
Êpûøêà áîêîâàÿ ìåõàíèçìà ïåpåêëþ÷åíèÿ
37
469-1702014
45 4316 2277
1
1
1
Ïpîêëàäêà áîêîâîé êpûøêè
38
451Ä-1702070-10
45 3111 8036
1
1
1
Øòîê 3 è 4 ïåpåäà÷ â ñáîpå
* - Â ñîñòàâå êîpîáêè ïåpåäà÷ â ñáîðå 469-1700010
Is part of the gearbox 469-1700010 in assy
Ïîäãpóïïà 1701
+
*
. Êîpîáêà ïåpåäà÷
Subgroup 1701
+
*
. Gearbox
51
1
31601-1701015
45 3149 3511
-
-
1
Êàðòåð êîðîáêè ïåðåäà÷
2
201505-Ï29
45 9346 1566
-
-
2
Áîëò Ì10õ45
3
252006-Ï29
45 9812 1207
-
-
3
Øàéáà 10
4
31601-1701016
45 3149 3512
-
-
1
Êàðòåð 5 ïåðåäà÷è
5
31601-1701023
45 3149 3514
-
-
2
Âòóëêà öåíòðèðóþùàÿ
6
252136-Ï2
45 9816 1067
-
-
6
Øàéáà 10 ïðóæèííàÿ
7
250512-Ï29
45 9553 1057
-
-
1
Ãàéêà Ì10
8
31601-1701100
45 3149 3529
-
-
1
Âàë âòîðè÷íûé ñ øåñòåðíÿìè
9
451Ä-1701042
45 3111 0555
-
-
1
Ïpîêëàäêà êpûøêè ïîäøèïíèêà
10
3151-1701045
45 4321 1339
-
-
1
Ìàíæåòà â ñáîðå 400õ56õ7
11
3151-1701041
45 4321 2147
-
-
1
Êpûøêà ïîäøèïíèêà
12
452-1701197-01
45 3111 0606
-
-
1
Êîëüöî ñòîïîðíîå çàäíåãî ïîäøèïíèêà
âòîðè÷íîãî âàëà
13
452-1701196-À
45 3111 0605
-
-
1
Êîëüöî óïîðíîå
51,53
14
20-1701192
45 3111 0525
-
-
2
Êîëüöî ñòîïîðíîå
51
15
452-1701190
45 1583 7475
-
-
1
Ïîäøèïíèê âòîðè÷íîãî âàëà
Lock plunger
Lock pin
Set pin 2x8
3rd and 4th speed shaft
Gear shift lever handle
Nut M8x1
Gear shift lever
Plug M14x1.5
Shift shaft lock spring
Spring washer 6
Bolt M6x16
Protector cap
Protector cap gasket
Gear shift lever hole cover gasket
Gear shift mechanism side cover in assy
Side cover gasket
3rd and 4th speed shaft in assy
Gearbox
Bolt M10x45
Washer 10
5th speed gearbox
Bush
Spring washer 10
Nut M10
Output shaft with gears
Bearing cap gasket
Collar 400x56x7 in assy
Bearing cap
Output shaft rear bearing circlip
Thrust washer
Circlip
Output shaft bearing
126
Ðèñ. 50. Ìåõàíèçì ïåpåêëþ÷åíèÿ ïåpåäà÷ (1702
+
)
±ig. 50. Gear shift mechanism (1702
+
)
127
1
2
3
4
5
6
7
8
9
51
16
201500-Ï29
45 9346 1562
-
-
4
Áîëò Ì10õ32
17
31601-1701198
45 3149 3265
-
-
1
Áîëò êðåïëåíèÿ êàðòåðà 5 ïåðåäà÷è
18
31601-1701193
45 3149 3534
-
-
1
Ìàñëîîòðàæàòåëü ïîäøèïíèêà âòîðè÷íîãî âàëà
19
31601-1701132
45 3149 3531
-
-
1
Øåñòåðíÿ 5 ïåðåäà÷è
20
20-1701182
45 4311 0533
-
-
14
Ðîëèê ïåpåäíåãî ïîäøèïíèêà âòîpè÷íîãî âàëà
21
31601-1701133
45 3149 3532
-
-
1
Âòóëêà âòîðè÷íîãî âàëà
22
31601-1701186
45 3149 3533
-
-
1
Ïîäøèïíèê âòîðè÷íîãî âàëà
23
469-1701029
45 4316 2966
-
-
1
Âåíåö çóá÷àòûé ïåpâè÷íîãî âàëà
24
3160-1701030
45 3149 3291
-
-
1
Âàë ïåpâè÷íûé
25
469-1701032
45 4316 4127
-
-
1
Ïîäøèïíèê ïåpâè÷íîãî âàëà çàäíèé
26
20-1701034
45 4311 0322
-
-
1
Êîëüöî ñòîïîpíîå ïîäøèïíèêà ïåpâè÷íîãî âàëà
51,52,53
27
469-1701058
45 4316 2970
-
-
6
Êîëüöî ñòîïîðíîå áëîêà øåñòåðåí
51
28
252135-Ï2
45 9816 6046
-
-
4
Øàéáà 8 ïpóæèííàÿ
29
201458-Ï8
45 9346 9524
-
-
4
Áîëò Ì8õ25
51,52,53
30
469-1701164
45 4316 3002
-
-
5
Êîëüöî áëîêèðóþùåå ñèíõðîíèçàòîðà
51
31
3160-1701027
45 3149 3290
-
-
1
Âàë ïåpâè÷íûé ñ çóá÷àòûì âåíöîì â ñáîðå
32
3160-1701025
45 3149 3289
-
-
1
Âàë ïåpâè÷íûé ñ êîëüöîì ñèíõpîíèçàòîpà â ñáîðå
52
33
469-1701116
45 4316 2988
-
-
1
Ìóôòà ñèíõpîíèçàòîpà 3 è 4 ïåpåäà÷ ñî ñòóïèöåé
è ñóõàðÿìè â ñáîðå
34
469-1701171
45 4316 2777
-
-
6
Ñóõàpü ñèíõpîíèçàòîpà 3 è 4 ïåðåäà÷
52,53
35
508605-Ï
45 9117 4661
-
-
6
Øàpèê 1/4"
36
469-1701173
45 4316 4122
-
-
6
Íàïðàâëÿþùàÿ ïðóæèíû ñèíõðîíèçàòîðà
37
20-1701170
45 4316 2090
-
-
6
Ïðóæèíà
52
38
469-1701119
45 4316 2991
-
-
2
Ñòóïèöà ìóôòû ïåpåêëþ÷åíèÿ ïåpåäà÷
52,53
39
469-1701118
45 4316 2990
-
-
1
Ìóôòà ïåðåêëþ÷åíèÿ 2 è 3 ïåðåäà÷
52
40
469-1701117
45 4316 2989
-
-
1
Ìóôòà 3 è 4 ïåpåäà÷ ñî ñòóïèöåé â ñáîpå
41
31601-1701105
45 3149 3530
-
-
1
Âàë âòîðè÷íûé
42
469-1701121
45 4316 2992
-
-
2
Øïîíêà ñòóïèöû âòîpè÷íîãî âàëà
52,53
43
469-1701130
45 4316 4131
-
-
4
Ïîäøèïíèê øåñòåðíè 5 ïåðåäà÷è
52
44
469-1701142
45 4316 3000
-
-
1
Âòóëêà pàñïîpíàÿ
45
469-1701143
45 4316 3001
-
-
3
Øàéáà óïîpíàÿ
46
469-1701140
45 4316 2999
-
-
1
Øåñòåpíÿ çàäíåãî õîäà âåäîìàÿ
47
469-1701138
45 4316 2998
-
-
1
Øåñòåpíÿ çàäíåãî õîäà âåäîìàÿ ñî ñòóïèöåé â ñáîpå
48
469-1701134
45 4316 2997
-
-
1
Ìóôòà ñèíõpîíèçàòîpà 1 è 2 ïåpåäà÷
49
469-1701113
45 4316 2985
-
-
1
Øåñòåpíÿ 3 ïåpåäà÷è ñ êîëüöîì ñèíõpîíèçàòîpà â ñáîðå
50
469-1701128
45 4316 2996
-
-
3
Âåíåö çóá÷àòûé øåñòåpíè
51
469-1701115
45 4316 2987
-
-
1
Øåñòåpíÿ 3 ïåpåäà÷è
52
469-1701114
45 4316 2986
-
-
1
Øåñòåpíÿ 3 ïåpåäà÷è ñ çóá÷àòûì âåíöîì
Bolt M10x32
5th speed gearbox bolt
Output shaft bearing oil slinger
5th speed gear
Output shaft front bearing roller
Output shaft bush
Output shaft bearing
Input shaft tooth rim
Input shaft
Input shaft rear bearing
Input shaft bearing circlip
Gear cluster circlip
Spring washer 8
Bolt M8x25
Synchronizer baulk ring
Input shaft with tooth rim in assy
Input shaft with synchronizer ring in assy
3rd and 4th speed synchronizer sleeve with hub
and retainers in assy
3rd and 4th speed synchronizer retainer
Ball 1/4"
Synchronizer spring guide
Spring
Gear shift coupling hub
2nd and 3rd speed gear shift coupling
3rd and 4th speed coupling
with hub in assy
Output shaft
Output shaft hub key
5th speed gear bearing
Spacer bush
Thrust washer
Reverse driven gear
Reverse driven gear with hub in assy
1st and 2nd speed synchronizer sleeve
3rd speed gear
with synchronizer ring in assy
Gear tooth rim
3rd speed gear
3rd speed gear with tooth rim
128
Ðèñ. 51. Êîpîáêà ïåpåäà÷ (1701
+
)/1
±ig. 51. Gearbox (1701
+
)/1

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  30  31  32  33   ..