УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 каталог деталей - часть 20

 

  Главная      Автомобили - УАЗ     УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 - каталог деталей 2000 год

 

поиск по сайту            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  18  19  20  21   ..

 

 

УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 каталог деталей - часть 20

 

 

77
Ðèñ. 27. Êàpáþpàòîp (1107)/4
±ig. 27. Carburettor (1107)/4
78
1
2
3
4
5
6
7
8
9
27
210
Ê156-1107656
1
1
1
Ðû÷àã
211
901018-0
45 9967 6035
1
1
1
Øàéáà 7õ0,5
212
901107
45 9871 1201
1
1
1
Øïëèíò 1,6õ10
213
Ê156-1107256
45 7175 2587
1
1
1
Ïpóæèíà
214
Ê151-1107234
45 7175 3090
1
1
1
Îñü
215
900509
45 9967 1021
1
1
1
Áîëò Ì4õ13
216
Ê23-55-01
45 7171 1265
1
1
1
Çàæèì êpîíøòåéíà òÿãè
217
220051-Ï29
45 9432 1053
2
2
2
Âèíò Ì4õ10
218
Ê156-1107011
45 7175 2503
1
1
1
Êpîíøòåéí
28
219
Ê151Â-1107300
45 7175 3122
1
1
1
Êpûøêà êàpáþpàòîpà â ñáîpå
220
Ê151Â-1107394
45 7175 3076
1
1
1
Êpûøêà êëàïàíà pàçáàëàíñèpîâêè
221
Ê150-1107396
45 7175 2041
1
1
1
Ïpîêëàäêà
222
Ê151Â-1107305
45 7175 3126
1
1
1
Êëàïàí pàçáàëàíñèpîâêè â ñáîpå
223
Ê151Â-1107306
45 7175 3127
1
1
1
Øòîê
224
Ê150-1107383
45 7175 2040
2
2
2
Øàéáà
225
Ê150-1107168-01
45 7175 2014
1
1
1
Øàéáà
226
Ê151Â-1107307
45 7175 3128
1
1
1
Øàéáà íàïpàâëÿþùàÿ
227
Ê151-1107386
45 7175 3085
1
1
1
Øàéáà
228
Ê151Â-1107302
45 7175 3124
1
1
1
Ïpóæèíà
229
Ê151Â-1107303
45 7175 3125
1
1
1
Ôèêñàòîp
230
Ê151Â-1107372
45 7175 3132
1
1
1
Âèíò ýêîíîñòàòà
231
Ê151Â-1107373
45 7175 3133
1
1
1
Ðàñïûëèòåëü ýêîíîñòàòà
232
Ê151Â-1107304
45 7175 3136
1
1
1
Øàéáà óïîpíàÿ
233
451303
45 7171 1346
1
1
1
Ïpîêëàäêà
234
Ê150-1107397
45 7175 2009
1
1
1
Òpóáêà
235
222963-Ï29
45 9422 1028
2
2
2
Âèíò Ì3õ8
236
Ê156-1107310
45 7175 2599
1
1
1
Îñü âîçäóøíîé çàñëîíêè â ñáîpå
237
Ê156-1107311
45 7175 2600
1
1
1
Îñü âîçäóøíîé çàñëîíêè
238
Ê156-1107316
45 7175 2605
1
1
1
Ðû÷àã
239
Ê156-1107322
45 7175 2611
2
2
2
Ïîâîäîê
240
Ê156-1107313
45 7175 2602
1
1
1
Ïpóæèíà
241
Ê151-1107371
45 7175 3109
1
1
1
Çàñëîíêà âîçäóøíàÿ
242
Ê156-1107320
45 7175 2609
1
1
1
Ðû÷àã â ñáîpå
243
Ê156-1107321
45 7175 2610
1
1
1
Ðû÷àã
244
Ê151Â-1107310
45 7175 3129
1
1
1
Îñü â ñáîpå
245
Ê151Â-1107312
45 7175 3131
1
1
1
Ðû÷àã
246
Ê151Â-1107311
45 7175 3130
1
1
1
Îñü
247
Ê151Â-1107301
45 7175 3123
1
1
1
Êpûøêà êàpáþpàòîpà
Lever
Washer 7x0.5
Cotter 1.6x10
Spring
Axle
Bolt M4x13
Rod bracket clamp
Screw M4x10
Bracket
Carburettor cover in assy
Disbalance valve
cover
Gasket
Disbalance valve in assy
Rod
Washer
Washer
Guide washer
Washer
Spring
Stop
Econostat screw
Econostat atomizer
Thrust washer
Gasket
Pipe
Screw M3x8
Choke axle in assy
Choke axle
Lever
Dog
Spring
Choke
Lever assy
Lever
Axle in assy
Lever
Axle
Carburettor
cover
79
Ðèñ. 28. Êàpáþpàòîp (1107)/5
±ig. 28. Carburettor (1107)/5
80
1
2
3
4
5
6
7
8
9
28
248
Ê150-1107522
45 7175 2050
2
2
2
Òpóáêà
249
3513.3747
1
1
1
Ýëåêòpîìàãíèò
250
901108
45 9951 7202
1
1
1
Øïëèíò 1õ8
251
Ê156-1107318
45 7175 2607
1
1
1
Øàéáà
252
Ê156-1107319
45 7175 2608
1
1
1
Ðû÷àã
253
Ê156-1107317
45 7175 2606
1
1
1
Ðû÷àã
254
Ê59-1107217
45 7175 2134
1
1
1
Øàéáà
255
901048-0
45 9951 6061
2
2
2
Øàéáà 4,2õ0,5
256
220050-Ï29
45 9432 1052
1
1
1
Âèíò Ì4õ8
257
Ê156-1107334
45 7175 2619
1
1
1
Øòèôò
258
Ê156-1107333
45 7175 2618
1
1
1
Ðû÷àã
259
Ê156-1107330
45 7175 2615
1
1
1
Ðû÷àã â ñáîpå
260
Ê156-1107331
45 7175 2616
1
1
1
Ðû÷àã
261
Ê156-1107332
45 7175 2617
1
1
1
Øòèôò
262
Ê150-1107376
45 7175 2039
3
3
3
Øïèëüêà
263
Ê156-1107515
45 7175 2506
1
1
1
Äèàôpàãìà â ñáîpå
264
Ê156-1107521
45 7175 2627
1
1
1
Òÿãà
265
Ê150-1107519
45 7175 2049
1
1
1
Øàéáà
266
Ê150-1107517
45 7175 2047
2
2
2
Øàéáà
267
Ê156-1107516
45 7175 2626
1
1
1
Äèàôpàãìà
268
Ê150-1107518
45 7175 2048
1
1
1
Øàéáà ñïåöèàëüíàÿ
269
Ê156-1107327
45 7175 2613
1
1
1
Òÿãà
270
Ê156-1107337
45 7175 2621
1
1
1
Òàpåëêà
271
Ê156-1107338
45 7175 2622
1
1
1
Øàéáà
272
Ê156-1107339
45 7175 2623
1
1
1
Øàéáà
273
Ê156-1107312
45 7175 2601
1
1
1
Ïpóæèíà
274
900835-0
45 9552 1051
1
1
1
Ãàéêà Ì3
275
Ê156-1107328
45 7175 2614
1
1
1
Õîìóò
276
Ê156-1107309
45 7175 2598
1
1
1
Ïpóæèíà
277
Ê156-1107525
45 7175 2628
1
1
1
Êpûøêà â ñáîpå
278
Ê150-1107504-03
45 7175 2045
1
1
1
Æèêëåp
279
Ê156-1107503
45 7175 2624
1
1
1
Êpûøêà
-
4178-1107010
+
1
1
-
Êàðáþðàòîð â ñáîðå
Ïîäãðóïïà 1108. Ïðèâîä óïðàâëåíèÿ äðîññåëüíîé è âîçäóøíîé çàñëîíêàìè
Subgroup 1108. Throttle and Choke Control
29
1
69-1108014
45 4315 0194
1
1
1
Ïåäàëü â ñáîðå
2
252003-Ï29
45 9811 1204
2
2
2
Øàéáà 5
Pipe
Electromagnet
Cotter 1x8
Washer
Lever
Lever
Washer
Washer 4.2x0.5
Screw M4x8
Set pin
Lever
Lever assy
Lever
Set pin
Stud
Diaphragm in assy
Rod
Washer
Washer
Diaphragm
Special washer
Rod
Plate
Washer
Washer
Spring
Nut M3
Yoke
Spring
Cover in assy
Jet
Cover
Carburettor in assy
Pedal in assy
Washer 5

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  18  19  20  21   ..