УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 каталог деталей - часть 19

 

  Главная      Автомобили - УАЗ     УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 - каталог деталей 2000 год

 

поиск по сайту            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  17  18  19  20   ..

 

 

УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 каталог деталей - часть 19

 

 

73
Ðèñ. 25. Êàpáþpàòîp (1107)/2
±ig. 25. Carburettor (1107)/2
74
1
2
3
4
5
6
7
8
9
26
134
Ê150-1107277
45 7175 2031
1
1
1
Îñü
135
Ê151-1107265
45 7175 3070
1
1
1
Ðû÷àã â ñáîpå
136
Ê151-1107266
45 7175 3071
1
1
-
Ðû÷àã
137
Ê151-1107266-12
-
-
1
Ðû÷àã
138
Ê150-1107287
45 7175 2032
1
1
1
Ðîëèê
139
Ê150-1107288
45 7175 2033
1
1
1
Îñü
140
223014-Ï29
45 9422 1056
7
7
7
Âèíò Ì4õ14
141
Ê150-1107230-01
45 7175 2006
1
1
1
Ïîïëàâîê â ñáîpå
142
Ê150-1107235-01
45 7175 2016
1
1
1
Ðû÷àã â ñáîpå
143
451512
45 7171 1356
2
2
2
Ïpîáêà Ì8õ1õ7
144
Ê151-1107330
45 7175 3077
1
1
1
Êëàïàí èãîëü÷àòûé â ñáîpå
145
Ê150-1107334
45 7175 2038
1
1
1
Ïpóæèíà
146
Ê151-1107331
45 7175 3078
1
1
1
Èãëà êëàïàíà
147
Ê126Í-1107333-01
45 7171 7877
1
1
1
Øàéáà
148
Ê126Á-1107332-Á
45 7171 7226
1
1
-
Êîpïóñ êëàïàíà ïîäà÷è òîïëèâà
149
Ê151Å-1107332
45 7175 3079
-
-
1
Êîðïóñ èãîëü÷àòîãî êëàïàíà
150
Ê125Á-1107202
45 7171 6277
1
1
1
Æèêëåp
151
Ê126Á-1107202À
45 7171 7192
1
1
1
Æèêëåp
152
Ê124Æ-1107231-Æ
45 7171 5218
1
1
-
Æèêëåp
153
114-0-1107213
45 7171 3132
-
-
1
Æèêëåð âîçäóøíûé ãëàâíîé ñèñòåìû
154
Ê150-1107248
45 7175 2022
1
1
1
Ïpîáêà
155
Ê150-1107522-01
45 7175 2051
2
2
2
Òpóáêà
156
Ê150-1107303
45 7175 2011
1
1
1
Øàéáà
157
Ê62-1107661
45 7174 8032
1
1
1
Îñü ïîïëàâêà
158
901704-0
45 7171 1341
1
1
-
Ïpîêëàäêà
159
Ê151-1107298
45 7175 3148
-
-
1
Øàéáà
160
Ê151Â-1107232
45 7175 3121
1
1
1
Øòóöåp
161
105-0-1107297
45 7171 3218
1
1
-
Øàéáà
162
Ê151-1107297
45 7175 3147
-
-
1
Øàéáà
163
Ê105-0-1107295
45 7171 3216
1
1
1
Ñåòêà ôèëüòpà
164
Ê151-1107231
45 7175 3066
1
1
1
Áîëò øòóöåpà
27
165
Ê62È-1107246
45 7174 8216
1
1
1
Æèêëåp
166
451603
45 7171 1363
2
2
2
Çàãëóøêà
167
Ê151-1107205
45 7175 3056
1
1
-
Òpóáêà ýìóëüñèîííàÿ â ñáîpå
168
Ê151Å-1107205
-
-
1
Òðóáêà ýìóëüñèîííàÿ â ñáîðå
169
Ê151-1107206
45 7175 3057
1
1
1
Òpóáêà ýìóëüñèîííàÿ
170
Ê151-1107204
45 7175 3055
1
1
-
Òpóáêà õîëîñòîãî õîäà
171
Ê151Å-1107204
-
-
1
Òpóáêà õîëîñòîãî õîäà
Axle
Lever assy
Lever
Lever
Roller
Axle
Screw M4x14
±loat assy
Lever assy
Plug M8x1x7
Needle valve in assy
Spring
Valve needle
Washer
±uel feed valve body
Needle valve body
Jet
Jet
Jet
Main air jet
Plug
Pipe
Washer
±loat axle
Gasket
Washer
Union
Washer
Washer
±ilter gauze
Union bolt
Jet
Stopper
Emulsion tube in assy
Emulsion tube in assy
Emulsion tube
Slow-speed tube
Slow-speed tube
75
Ðèñ. 26. Êàpáþpàòîp (1107)/3
±ig. 26. Carburettor (1107)/3
76
1
2
3
4
5
6
7
8
9
27
172
451601
45 7171 1361
4
4
4
Çàãëóøêà
173
Ê36Â-1107203-Á
45 7171 9235
1
1
-
Æèêëåp
174
Ê62Ñ-1107186
45 7174 8069
-
-
1
Æèêëåð
175
Ê151-1107243
45 7175 3095
1
1
-
Æèêëåp
176
Ê34Á-1107186
45 7172 1134
-
-
1
Æèêëåð
177
Ê150-1107253
45 7175 2025
1
1
1
Âòóëêà
178
Ê150-1107254
45 7175 2026
1
1
1
Âèíò
179
Ê150-1107251
45 7175 2023
1
1
1
Âòóëêà
180
ÁIII 3,175 ÍÞ
1
1
2
Øàpèê
181
Ê150-1107252
45 7175 2024
1
1
1
Âèíò
182
Ê151-1107226
45 7175 3063
1
1
1
Òpóáêà ýìóëüñèîííàÿ
183
Ê126Í-1107242-01
45 7171 7760
1
1
1
Æèêëåp
184
Ê151-1107228
45 7175 3065
1
1
1
Òpóáêà ýìóëüñèîííàÿ
185
Ê151-1107218
45 7175 3061
1
1
1
Æèêëåp
186
Ê150-1107245
45 7175 2005
1
1
1
Êëàïàí â ñáîpå
187
ØÎÌ-2
1
1
1
Äpîáü
188
ÁIII 2,381 ÍÞ
1
1
1
Øàpèê
189
Ê150-1107246
45 7175 2020
1
1
1
Êîpïóñ êëàïàíà
190
Ê150-1107208
45 7175 2004
1
1
-
Ðàñïûëèòåëü
191
Ê156-1107222
45 7175 2651
-
-
1
Ðàñïûëèòåëü
192
901762-0
45 7171 1332
1
1
-
Ïpîêëàäêà
193
901701-0
45 7171 1333
-
-
1
Ïðîêëàäêà
194
Ê150-1107229
45 7175 2002
2
2
2
Ïpîêëàäêà
195
Ê151-1107224
45 7175 3062
2
2
2
Äèôôóçîp ìàëûé
196
Ê150-1107227
45 7175 2001
2
2
2
Ïpóæèíà
197
Ê151-1107650
45 7175 3099
1
1
-
Ðû÷àã â ñáîpå
198
Ê151-1107650-12
45 7175 3185
-
-
1
Ðû÷àã â ñáîðå
199
Ê156-1107652
45 7175 2631
1
1
1
Âòóëêà
200
Ê151-1107675
45 7175 3098
1
1
-
Êóëà÷îê â ñáîpå
201
Ê151-1107675-12
-
-
1
Êóëà÷îê â ñáîpå
202
Ê156-1107676
45 7175 2635
1
1
1
Âòóëêà
203
Ê151-1107678
45 7175 3100
1
1
-
Êóëà÷îê
204
Ê151-1107678-12
-
-
1
Êóëà÷îê
205
Ê156-1107677
45 7175 2636
1
1
1
Îñü
206
Ê156-1107651
45 7175 2630
1
1
1
Âòóëêà
207
Ê156-1107670
45 7175 2633
1
1
1
Ðû÷àã â ñáîpå
208
900507
45 9967 1014
1
1
1
Âèíò Ì4õ8
209
Ê126Ï-1107334
45 7171 7456
1
1
1
Ìóôòà
Stopper
Jet
Jet
Jet
Jet
Bush
Screw
Bush
Ball
Screw
Emulsion tube
Jet
Emulsion tube
Jet
Valve assy
Shot
Ball
Valve body
Atomizer
Atomizer
Gasket
Gasket
Gasket
Small venturi
Spring
Lever assy
Lever assy
Bush
Cam assy
Cam assy
Bush
Cam
Cam
Axle
Bush
Lever assy
Screw M4x8
Sleeve

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  17  18  19  20   ..