УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 каталог деталей - часть 18

 

  Главная      Автомобили - УАЗ     УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 - каталог деталей 2000 год

 

поиск по сайту            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  16  17  18  19   ..

 

 

УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 каталог деталей - часть 18

 

 

69
Ðèñ. 24. Êàpáþpàòîp (1107)/1
±ig. 24. Carburettor (1107)/1
70
1
2
3
4
5
6
7
8
9
24
20
220077-Ï29
45 9432 1079
1
1
1
Âèíò Ì5õ10
21
900902-0
45 9951 6226
11
11
11
Øàéáà 5 ïpóæèííàÿ
22
Ê151-1107233
45 7175 3068
1
1
1
Êpîíøòåéí ìèêðîïåðåêëþ÷àòåëÿ
23
Ê151-1107012
45 7175 3047
1
1
1
Ïpîêëàäêà
24
220079-Ï29
45 9432 1081
8
8
8
Âèíò Ì5õ14
25
220082-Ï29
45 9432 1084
1
1
1
Âèíò Ì5õ20
25
26
Ê151Â-1107100
45 7175 3111
1
1
-
Êîpïóñ ñìåñèòåëüíûõ êàìåp â ñáîpå
27
Ê151Å-1107100
-
-
1
Êîpïóñ ñìåñèòåëüíûõ êàìåp â ñáîpå
28
Ê151-1107209
45 7175 3058
-
-
1
Øòóöåð
29
Ê150-1107182
45 7175 2008
2
2
2
Âèíò
30
Ê131-1107111
45 7174 5621
1
1
2
Òpóáêà
31
Ê129Æ-1107143
45 7174 5099
2
2
2
Çàãëóøêà
32
Ê151Â-1107145
45 7175 3117
1
1
1
Êîpïóñ ñìåñèòåëüíûõ êàìåp ñ âòóëêîé â ñáîpå
33
Ê151Â-1107101
45 7175 3112
1
1
1
Êîpïóñ ñìåñèòåëüíûõ êàìåp
34
Ê151-1107146
45 7175 3037
1
1
1
Âòóëêà
35
Ê151-1107108
45 7175 3010
1
1
1
Ïpóæèíà
36
Ê151Â-1107109
45 7175 3115
1
1
1
Ïpóæèíà
37
Ê151-1107107
45 7175 3009
1
1
1
Ðû÷àã
38
900806-0
46 9967 4011
1
1
1
Ãàéêà Ì6õ0,75
39
900812-0
45 9552 1054
1
1
1
Ãàéêà Ì6
40
Ê151Â-1107115
45 7175 3116
1
1
1
Ïpèâîä â ñáîpå
41
Ê151-1107122
45 7175 3021
1
1
1
Ðû÷àã
42
Ê151-1107142
45 7175 3111
2
2
2
Âòóëêà
43
Ê151-1107143
45 7175 3112
1
1
1
Øàéáà
44
Ê151-1107144
45 7175 3113
1
1
1
Øàéáà
45
Ê156-1107124
45 7175 2527
1
1
1
Îñü pîëèêà
46
Ê151-1107124
45 7175 3023
1
1
1
Ðîëèê
47
Ê151-1107123
45 7175 3022
1
1
1
Âòóëêà
48
Ê151Â-1107105
45 7175 3113
1
1
1
Ðû÷àã ñ ïîâîäêîì â ñáîpå
49
Ê151Â-1107106
45 7175 3114
1
1
1
Ðû÷àã
50
Ê151-1107104
45 7175 3008
1
1
1
Ïîâîäîê
51
Ê156-1107150
45 7175 2541
1
1
1
Âèíò â ñáîpå
52
Ê156-1107151
45 7175 2542
1
1
1
Âèíò
53
Ê156-1107152
45 7175 2543
1
1
1
Îñü
54
Ê156-1107153
45 7175 2544
1
1
1
Ðîëèê
55
900804-0
45 9951 4311
1
1
-
Ãàéêà Ì8õ1
56
Ê63Ô-1107517
45 7172 1316
-
-
1
Ãàéêà
57
Ê150-1107106
45 7175 2052
1
1
1
Øàéáà ñïåöèàëüíàÿ
Screw
Spring washer 5
Microswitch bracket
Gasket
Screw M5x14
Screw M5x20
Mixing chamber case in assy
Mixing chamber case in assy
Union
Screw
Pipe
Stopper
Mixing chamber case with bush in assy
Mixing chamber case
Bush
Spring
Spring
Lever
Nut M6x0.75
Nut M6
Drive in assy
Lever
Bush
Washer
Washer
Roller axle
Roller
Bush
Lever with dog in assy
Lever
Dog
Screw assy
Screw
Axle
Roller
Nut M8x1
Nut
Special washer
71
1
2
3
4
5
6
7
8
9
25
58
901016-0
45 9967 6028
1
1
1
Øàéáà 8,2õ1
59
Ê156-1107146
45 7175 2538
1
1
1
Øàéáà
60
Ê156-1107156
45 7175 2564
1
1
1
Êîëüöî
61
Ê151-1107103
45 7175 3007
1
1
1
Ðû÷àã
62
Ê151-1107137
45 7175 3033
1
1
1
Ïpóæèíà
63
Ê151-1107148
45 7175 3114
1
1
-
Âòóëêà
64
Ê151Å-1107148-11
45 7175 3140
-
-
1
Âòóëêà
65
451304
45 7171 1347
3
3
3
Ïpîêëàäêà
66
Ê131-1107106
45 7174 5680
1
1
1
Øòóöåp
67
Ê151-1107116
45 7175 3016
1
1
1
Çàãëóøêà
68
220003-Ï29
45 9432 1028
7
7
7
Âèíò Ì3õ8
69
Ê151-1107109
45 7175 3011
1
1
1
Çàñëîíêà äpîññåëüíàÿ
70
Ê156-1107149
45 7175 2540
1
1
-
Çàñëîíêà äpîññåëüíàÿ
71
Ê151Å-1107149
-
-
1
Çàñëîíêà äðîññåëüíàÿ
72
Ê151-1107112
45 7175 3089
1
1
1
Ñêîáà
73
Ê151-1107165
45 7175 3048
1
1
1
Øòîê â ñáîpå
74
Ê151-1107166
45 7175 3049
1
1
1
Øòîê êëàïàíà
75
Ê156-1107283
45 7175 2645
1
1
1
Øàéáà
76
Ê151-1107167
45 7175 3096
1
1
1
Øàéáà
77
Ê151-1107386
45 7175 3085
1
1
1
Øàéáà
78
Ê151-1107156
45 7175 3043
1
1
1
Ïpóæèíà
79
Ê151-1107154
45 7175 3042
1
1
1
Âèíò
80
451611
45 7171 1362
4
4
4
Çàãëóøêà
81
Ê151-1107151
45 7175 3041
1
1
1
Êîpïóñ ýêîíîìàéçåpà
82
Ê151-1107158
45 7175 3044
1
1
1
Ïpîêëàäêà
83
004-006-14-1-3
25 3111 4002
3
3
3
Êîëüöî
84
Ê151-1107227
45 7175 3064
2
2
2
Âèíò
85
900901-0
45 9951 6237
10
10
10
Øàéáà 4 ïpóæèííàÿ
86
220052-Ï29
45 9432 1054
4
4
4
Âèíò Ì4õ12
87
220056-Ï29
45 9432 1058
4
4
4
Âèíò Ì4õ20
88
Ê151-1107162
45 7175 3046
1
1
1
Êpûøêà
89
Ê131-1107137
45 7174 5683
1
1
1
Êîpïóñ êëàïàíà
90
Ê131-1107136
45 7174 5682
1
1
1
Âòóëêà
91
Ê131-1107135
45 7174 5681
1
1
1
Êîpïóñ êëàïàíà â ñáîpå
92
Ê131-1107131
45 7174 5635
1
1
1
Äèàôpàãìà
93
250458-Ï29
1
1
1
Ãàéêà Ì3
94
Ê131-1107132
45 7174 5636
2
2
2
Øàéáà
95
Ê131-1107121
45 7174 5629
2
2
2
Ïpîêëàäêà
Washer 8.2x1
Washer
Ring
Lever
Spring
Bush
Bush
Gasket
Union
Stopper
Screw M3x8
Throttle
Throttle
Throttle
Clamp
Rod assy
Valve rod
Washer
Washer
Washer
Spring
Screw
Stopper
Economizer body
Gasket
Ring
Screw
Spring washer 4
Screw M4x12
ScrewM4x20
Cover
Valve body
Bush
Valve body in assy
Diaphragm
Nut M3
Washer
Gasket
72
1
2
3
4
5
6
7
8
9
25
96
Ê131-1107133
45 7174 5704
1
1
1
Ïpîêëàäêà
97
Ê131-1107116
45 7174 5624
1
1
1
Ïpóæèíà
98
Ê151-1107150
45 7175 3040
1
1
1
Ýêîíîìàéçåp â ñáîpå
99
220086-Ï29
45 9432 1088
1
1
1
Âèíò Ì5õ30
100
Ê151-1107160
45 7175 3045
1
1
1
Êëàïàí ýêîíîìàéçåpà â ñáîpå
101
Ê151-1107168
45 7175 3050
1
1
1
Âûòåñíèòåëü
102
Ê151-1107169
45 7175 3051
1
1
1
Âûòåñíèòåëü
103
451610
45 7171 1364
1
1
1
Çàãëóøêà
104
Ê151-1107184
45 7175 3052
1
1
1
Ïpîêëàäêà
105
Ê151-1107102
-
-
1
Øàéáà
106
Ê151-1107117
45 7175 3017
1
1
1
Âòóëêà
107
Ê151Â-1107119
45 7175 3018
1
1
1
Êóëà÷îê
108
Ê151-1107134
45 7175 3030
1
1
1
Âòóëêà
109
Ê151-1107111
45 7175 3013
1
1
1
Âàëèê
110
Ê151-1107133
45 7175 3029
1
1
1
Øàéáà
111
Ê151-1107114
45 7175 3014
1
1
1
Ïpóæèíà
112
Ê151-1107136
45 7175 3032
1
1
1
Çîëîòíèê
113
Ê151Â-1107110
45 7175 3134
1
1
1
Âàëèê â ñáîpå
114
Ê151-1107121
45 7175 3020
1
1
1
Âàëèê
115
Ê150-1107123
45 7175 2012
1
1
1
Ðû÷àã
116
Ê151-1107120
45 7175 3019
1
1
1
Âàëèê ñ pû÷àãîì
26
117
Ê151Â-1107200
45 7175 3118
1
1
-
Êîpïóñ ïîïëàâêîâîé êàìåpû â ñáîpå
118
Ê151Å-1107200
-
-
1
Êîðïóñ ïîïëàâêîâîé êàìåðû â ñáîðå
119
Ê151Â-1107201
45 7175 3119
1
1
-
Êîpïóñ ïîïëàâêîâîé êàìåpû
120
Ê151Å-1107201
-
-
1
Êîðïóñ ïîïëàâêîâîé êàìåðû
121
451305
45 7171 1348
2
2
2
Ïpîêëàäêà
122
451513
45 7171 1357
1
1
1
Ïpîáêà Ì10õ1õ7
123
Ê156-1107608
45 7175 2649
1
1
1
Ïpóæèíà
124
Ê150-1107290
45 7175 2007
1
1
1
Äèàôpàãìà â ñáîðå
125
Ê150-1107294
45 7175 2037
2
2
2
Òàpåëêà
126
Ê150-1107293
45 7175 2036
2
2
2
Äèàôpàãìà
127
Ê150-1107292
45 7175 2035
1
1
1
×àøêà
128
Ê156-1107608
45 7175 2650
1
1
1
Ïpóæèíà
129
Ê150-1107291
45 7175 2034
1
1
1
Êîëïà÷îê
130
Ê151-1107267
45 7175 3082
-
-
1
Ïðîêëàäêà
131
Ê151-1107260
45 7175 3069
1
1
-
Êpûøêà â ñáîpå
132
Ê151Å-1107260-12
-
-
1
Êðûøêà â ñáîðå
133
Ê150-1107276
45 7175 2030
1
1
1
Êpûøêà
Gasket
Spring
Economizer in assy
Screw M5x30
Economizer valve in assy
Displacer
Displacer
Stopper
Gasket
Washer
Bush
Cam
Bush
Shaft
Washer
Spring
Slide valve
Shaft assy
Shaft
Lever
Shaft with lever
±loat chamber body in assy
±loat chamber body in assy
±loat chamber body
±loat chamber body
Gasket
Plug M10x1x7
Spring
Diaphragm assy
Plate
Diaphragm
Cup
Spring
Cap
Gasket
Cover assy
Cover assy
Cover

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  16  17  18  19   ..