УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 каталог деталей - часть 13

 

  Главная      Автомобили - УАЗ     УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 - каталог деталей 2000 год

 

поиск по сайту            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  11  12  13  14   ..

 

 

УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 каталог деталей - часть 13

 

 

49
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
27
451Ì-1007230
45 6321 1279
1
1
1
Êpûøêà êîpîìûñåë â ñáîpå
28
451Ì-1014146
45 6321 1296
1
1
1
Êpûøêà ìàñëîíàëèâíîãî ïàòpóáêà â ñáîðå
29
417.1014148
1
1
1
Êpûøêà ìàñëîíàëèâíîãî ïàòpóáêà
30
451Ì-1014147
45 6321 1257
1
1
1
Ïðîêëàäêà óïëîòíèòåëüíàÿ
31
201418-Ï8
45 9346 9504
6
6
6
Áîëò Ì6õ16
32
417.1007275
45 6321 2044
6
6
6
Ïëàñòèíà áîëòîâ êðåïëåíèÿ êðûøêè êîðîìûñåë
33
250688-Ï
45 9951 4017
4
4
4
Ãàéêà Ì10õ1
34
293324-Ï
45 9952 6348
4
4
4
Øàéáà 11
35
291781
45 9952 3146
4
4
4
Øïèëüêà 2Ì10õ1õ65
Ïîäãpóïïà 1008. Ãàçîïpîâîäû âïóñêíîé è âûïóñêíîé
Subgroup 1008. Inlet and Exhaust Manifolds
13
1
417.1008010-20
45 6321 1996
1
1
1
Ãàçîïpîâîä â ñáîpå
2
414.1008024
45 6321 1483
1
1
1
Êîëëåêòîp âûïóñêíîé â ñáîpå
3
417.1008015
45 6321 1873
1
1
1
Òpóáà âïóñêíàÿ
4
296563*
45 9981 1087
1
1
1
Ïpîáêà Ê3/8"
5
291750
45 9952 3060
2
2
2
Øïèëüêà Ì8õ1õ25
6
24-1008019
45 6312 0283
1
1
1
Ïpîêëàäêà ìåæäó âïóñêíîé òpóáîé è âûïóñêíûì
êîëëåêòîpîì
7
24-1008038
45 6312 0293
1
1
1
Çàñëîíêà ïîäîãpåâà ñìåñè
8
21-1008041-01
45 6321 1655
1
1
1
Îñü çàñëîíêè ïîäîãpåâà ñìåñè
9
4146.1008049
45 6321 1792
1
1
1
Ñåêòîp çàñëîíêè ïîäîãpåâà ñìåñè
10
250533-Ï
45 6141 6809
1
1
1
Ãàéêà Ì6õ0,75
11
451-1008143
45 6321 1266
2
2
2
Øàéáà
Ø
7
12
21-1008040-01
45 6321 1654
1
1
1
Îñü çàñëîíêè ïîäîãpåâà ñìåñè â ñáîpå
13
451Ì-1008144
45 6321 1668
1
1
1
Øïèëüêà Ì6õ11
14
24-1008025-01
45 6312 0288
1
1
1
Êîëëåêòîp âûïóñêíîé
15
250511
45 9553 9056
4
4
4
Ãàéêà Ì8õ1
16
290146-Ï8
45 9952 3522
1
1
1
Øïèëüêà Ì8õ1õ32
17
414.1002121
45 6321 1773
1
1
1
Øïèëüêà Ì8õ1õ57
18
353300-Ï
45 9964 3021
2
2
2
Øïèëüêà Ì10õ28 ñïåöèàëüíàÿ
19
292782-Ï
45 9952 4208
7
7
7
Ãàéêà Ì10õ1
20
451Ì-3701060
45 6321 1791
3
3
3
Øàéáà 10,5 ñïåöèàëüíàÿ
21
293309-Ï8
45 9952 6323
4
4
4
Øàéáà 10,5
22
421.1008200
2
2
2
Øïèëüêà 2Ì10õ1õ75
23
291797
45 9952 3196
5
5
5
Øïèëüêà Ì10õ1õ30
24
24-1008080-Ã
45 6312 0303
1
1
1
Ïpîêëàäêà ãàçîïpîâîäà
* - Äëÿ çàïàñíûõ ÷àñòåé
±or spare parts
Rocker cover in assy
Oil filler cap in assy
Oil filler cap
Sealing gasket
Bolt M6x16
Rocker cover bolt washer
Nut M10x1
Washer 11
Stud 2M10x1x65
Manifold in assy
Exhaust header in assy
Inlet pipe
Plug Ê3/8"
Stud M8x1x25
Gasket between inlet pipe and exhaust header
Mixture heating damper
Mixture heating damper axle
Mixture heating damper sector
Nut M6x0.75
Washer dia 7
Mixture heating damper axle in assy
Stud M6x11
Exhaust header
Nut M8x1
Stud M8x1x32
Stud M8x1x57
Special stud M10x28
Nut M10x1
Special washer 10.5
Washer 10.5
Stud 2M10x1x75
Stud M10x1x30
Manifold gasket
50
Ðèñ. 13. Ãàçîïpîâîäû âïóñêíîé è âûïóñêíîé (1008)
±ig. 13. Exhaust and inlet manifolds (1008)
51
Ðèñ. 14. Êàpòåp ìàñëÿíûé (1009)
±ig. 14. Oil sump (1009)
52
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ïîäãpóïïà 1009. Êàpòåp ìàñëÿíûé
Subgroup 1009. Oil Sump
14
1
417.1009010
45 6321 2084
1
1
1
Êàpòåp ìàñëÿíûé â ñáîpå
2
414-1009050-01
45 6321 1557
1
1
1
Óêàçàòåëü ópîâíÿ ìàñëà â ñáîpå
3
414-1009051-01
45 6321 1563
1
1
1
Óêàçàòåëü ópîâíÿ ìàñëà
4
451Ì-1009074
45 6321 1453
18
18
18
Øïèëüêà Ì8õ1õ15
5
417.1009070-02
1
1
1
Ïpîêëàäêà ìàñëÿíîãî êàðòåðà ïpàâàÿ
6
417.1009070-03
+
1
1
1
Ïpîêëàäêà ìàñëÿíîãî êàðòåðà ïpàâàÿ
7
417.1009073
1
1
1
Ïpîêëàäêà ìàñëÿíîãî êàðòåðà çàäíÿÿ
8
740.1009055
45 6623 0238
1
1
1
Óïëîòíèòåëü óêàçàòåëÿ óðîâíÿ
9
417.1009071-02
45 6321 2032
1
1
1
Ïpîêëàäêà ìàñëÿíîãî êàðòåðà ëåâàÿ
10
417.1009071-03
+
45 6321 2032
1
1
1
Ïpîêëàäêà ìàñëÿíîãî êàðòåðà ëåâàÿ
11
451-1009138
14
14
14
Øàéáà 8,5 ñïåöèàëüíàÿ
12
451-1009138-01
14
14
14
Øàéáà 8,5 ñïåöèàëüíàÿ
13
250511-Ï8
45 9553 9056
18
18
18
Ãàéêà Ì8õ1
14
24-1009031
45 6312 1356
1
1
1
Ïpîêëàäêà
15
296494-Ï8
45 9981 1036
1
1
1
Ïpîáêà Ì18õ1,5õ12
16
417.1009138-10
4
4
4
Øàéáà
17
417.1009072
1
1
1
Ïpîêëàäêà ìàñëÿíîãî êàðòåðà ïåpåäíÿÿ
Ïîäãpóïïà 1010 è 1011. Ìàñëîïpèåìíèê è ìàñëÿíûé íàñîñ
Subgroup 1010 and 1011. Oil Intake and Oil Pump
15
1
451Ì-1011009-02
45 6321 1443
1
1
1
Íàñîñ ìàñëÿíûé ñ ìàñëîïpèåìíèêîì â ñáîpå
2
21-1011066-Á
45 6321 0484
1
1
1
Âòóëêà âàëèêà ìàñëÿíîãî íàñîñà
3
258615
45 9842 0360
1
1
1
Øòèôò 4õ20
4
451Ì-1009074
45 6381 1453
4
4
4
Øïèëüêà Ì8õ1õ15
5
21-1011086-À
45 6321 0488
2
2
2
Ïpîêëàäêà ôëàíöà íàãíåòàòåëüíîé òpóáêè
6
417.1011082
45 6321 1883
1
1
1
Òpóáêà íàãíåòàòåëüíàÿ
7
252135-Ï2
45 9816 6046
7
7
7
Øàéáà 8Ò ïpóæèííàÿ
8
250511-Ï
45 9553 0056
4
4
4
Ãàéêà Ì8õ1
9
451Ì-1011020
45 6321 1381
1
1
1
Êîpïóñ
10
11-6606-Á
45 6311 0478
1
1
1
Îñü âåäîìîé øåñòåðíè ìàñëÿíîãî íàñîñà
11
451Ì-1011015
45 6321 1380
1
1
1
Êîpïóñ ìàñëÿíîãî íàñîñà â ñáîpå
12
4146.1011032-10
45 6511 1950
1
1
1
Øåñòåpíÿ ìàñëÿíîãî íàñîñà
13
451Ì-1011040
45 6321 1382
1
1
1
Âàëèê ìàñëÿíîãî íàñîñà ñ øåñòåpíåé â ñáîpå
14
21-1011042-Á
45 6321 0476
1
1
1
Âàëèê ìàñëÿíîãî íàñîñà
15
4146.1011032
45 6511 1949
1
1
1
Øåñòåpíÿ ìàñëÿíîãî íàñîñà
16
258937-Ï
45 9853 0037
1
1
1
Øòèôò 4õ22
17
451Ì-1011062
45 6321 1112
1
1
1
Êëàïàí påäóêöèîííûé
Oil sump in assy
Oil level gauge in assy
Oil level gauge
Stud M8x1x15
Oil sump r.h. gasket
Oil sump r.h. gasket
Oil sump
rear gasket
Oil level gauge seal
Oil sump l.h. gasket
Oil sump l.h. gasket
Special washer 8.5
Special washer 8.5
Nut M8x1
Gasket
Plug M18x1.5x12
Washer
Oil sump front gasket
Oil pump with oil intake in assy
Oil pump shaft bush
Pin 4x20
Stud M8x1x15
Delivery pipe flange gasket
Delivery pipe
Spring washer 8T
Nut M8x1
Body
Oil pump driven gear axle
Oil pump body in assy
Oil pump gear
Oil pump shaft
with gear in assy
Oil pump shaft
Oil pump gear
Pin 4x22
Reducing valve

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  11  12  13  14   ..