Renault Kaptur. Руководство - часть 49

 

  Главная      Автомобили - Рено     Renault Kaptur - руководство по эксплуатации и ремонту

 

поиск по сайту            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  47  48  49  50   ..

 

 

Renault Kaptur. Руководство - часть 49

 

 

5.36
6.1
Ƚɥɚɜɚ
6.
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ
ɂɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɚɹ
ɬɚɛɥɢɱɤɚ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
À
.2
ɂɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɚɹ ɬɚɛɥɢɱɤɚ
ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
À
.3
Ɋɚɡɦɟɪɵ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.4
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ
ɞɜɢɝɚɬɟɥ
ɟɣ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
À
.5
Ɇɚɫɫɚ
ɛɭɤɫɢɪɭɟɦɨɝɨ
ɩɪɢɰɟɩɚ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.6
Ɇɚɫɫɨɜɵɟ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.6
Ɂɚɩɚɫɧɵɟ
ɱɚɫɬɢ
ɢ
ɪɟɦɨɧɬɧɵɟ
ɪɚɛɨɬɵ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.7
Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶
À
.8
ɉɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɪɟɦɨɧɬɚ ɞɥɹ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɚɧɬɢɤɨɪɪɨɡɢɨɧɧɨɣ ɝɚɪɚɧɬɢɢ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
À
.14
6.2
ɂ
ȾȿɇɌɂɎɂɄȺɐɂɈɇɇȺə ɌȺȻɅɂɑɄȺ
ȺȼɌɈɆɈȻɂɅə
A
B
ɉɪɢ
ɡɚɤɚɡɟ
ɡɚɩɚɫɧɵɯ
ɱɚɫɬɟɣ
ɧɟɨɛɯɨ
-
ɞɢɦɨ
ɫɫɵɥɚɬɶɫɹ
ɧɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ
,
ɤɨ
-
ɬɨɪɚɹ
ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ
ɧɚ
ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧ
-
ɧɨɣ
ɬɚɛɥɢɱɤɟ
ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɹ
.
ɇɚɥɢɱɢɟ
ɢ
ɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟ
ɢɞɟɧɬɢɮɢ
-
ɤɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɬɚɛɥɢɱɟɤ
ɡɚɜɢɫɹɬ
ɨɬ
ɦɨɞɢ
-
ɮɢɤɚɰɢɢ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ
.
Ɍɚɛɥɢɱɤɚ
ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɹ
A
1
ɇɚɡɜɚɧɢɟ
ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɹ
.
2
ɇɨɦɟɪ
ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧ³
ɬɚ ºɨɞɨɛɪɟɧɢɹ ɬɢɩɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ
3
ɂɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
.
ȼ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ
ɨɬ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɚɰɢɢ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ
ɞɚɧɧɚɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ
ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ
ɨɬɨɛɪɚɠɟɧɚ
ɧɚ
ɦɚɪɤɢ
±
4
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɚɹ
ɦɚɫɫɚ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ
ɫ
ɧɚɝɪɭɡɤɨɣ
.
5
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɚɹ
ɦɚɫɫɚ
ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ
ɡɚɝɪɭɠɟɧɧɨɝɨ
ɚɜɬɨɦɨ
-
ɛɢɥɹ
ɫ
ɩɪɢɰɟɩɨɦ
(MTR).
6
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɚɹ
ɧɚɝɪɭɡɤɚ
(MMTA)
ɧɚ
ɩɟɪɟɞɧɸɸ
ɨɫɶ
.
7
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɚɹ
ɧɚɝɪɭɡɤɚ
ɧɚ
ɡɚɞɧɢɟ
ɤɨɥɟɫɚ
.
8
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ¶
º
ɇɨɦɟɪ
ɤɪɚɫɤɢ
(
ɤɨɞ
ɰɜɟɬɚ
).
A
7
8
¼
5
1
2
3
4
6
ɫɪɟɞɫɬɜɚµ¶ ȼ ɩɨɥɧɨɦ ɜɢɞɟ ɩɪɢɜɨɞɢɬ³
ɫɹ ɜ ɩɚɫɩɨɪɬɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɫɪɟɞ³
ɫɬɜɚ ºɉɌɋµ¶
ɪɨɜɤɟ %²
6.3
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɸ´ ɭɤɚɡɚɧɧɭɸ ɧɚ ɬɚɛɥɢɱɤɟ
ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ
ɢɥɢ
ɧɚ
ɷɬɢɤɟɬɤɟ
$
,
ɧɟɨɛɯɨɞɢ±
ɦɨ ɭɤɚɡɵɜɚɬɶ
ɜɨ
ɜɫɟɯ
ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ
ɜ
5HQDXOW
ɨɛɪɚɳɟɧɢɹɯ
ɢ
ɡɚɤɚɡɚɯ
(
ɟɟ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ
ɡɚɜɢɫɢɬ
ɨɬ
ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ
)
1
Ɍɢɩ
ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ
.
2
ɂɧɞɟɤɫ
ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ
.
3
Ɂɚɜɨɞɫɤɨɣ
ɧɨɦɟɪ
ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ
.
ɂȾȿɇɌɂɎɂɄȺɐɂɈɇɇ
Ⱥə
ɌȺȻɅɂɑɄ
Ⱥ
ȾȼɂȽȺɌȿɅə
A
A
A
2
1
3

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  47  48  49  50   ..