Renault Kaptur. Руководство - часть 36

 

  Главная      Автомобили - Рено     Renault Kaptur - руководство по эксплуатации и ремонту

 

поиск по сайту            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  34  35  36  37   ..

 

 

Renault Kaptur. Руководство - часть 36

 

 

3.28
ɇɚɥɢɱɢɟ
,
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ
ɢ
ɪɚɛɨɬɚ
ɷɬɨɝɨ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
ɡɚɜɢɫɹɬ
ɨɬ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɚɰɢɢ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ
.
1
ɫɟɧɫɨɪɧɵɣ
ɷɤɪɚɧ
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɨɣ
ɫɢ
-
ɫɬɟɦɵ
;
2
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɵɟ
ɪɚɡɴɟɦɵ
;
3
ɩɨɞɪɭɥɟɜɨɣ
ɩɟɪɟɤɥɸɱɚɬɟɥɶ
;
4
ɝɨɥɨɫɨɜɨɟ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
;
5
ɦɢɤɪɨɮɨɧ
.
ɋɦ
.
ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɸ
ɩɨ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɨɝɨ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
ɞɥɹ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
ɩɨɞɪɨɛɧɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
.
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɬɟɥɟɮɨɧɚ
ɇɚɩɨɦɢɧɚɟɦ
ȼɚɦ
ɨ
ɧɟɨɛɯɨ
-
ɞɢɦɨɫɬɢ
ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ
ɞɟɣ
-
ɫɬɜɭɸɳɟɝɨ
ɜ
ȼɚɲɟɣ
ɫɬɪɚɧɟ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɜ
ɱɚɫɬɢ
,
ɨɬɧɨɫɹ
-
ɳɟɣɫɹ
ɤ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
ɷɬɢɯ
ɩɪɢɛɨɪɨɜ
.
ɆɍɅɖɌɂɆȿȾɂɃɇɈȿ
ɈȻɈɊɍȾɈȼȺɇɂȿ
1
5
3
2
4
4.1
Ƚɥɚɜɚ
4.
ɍɯɨɞ
ɡɚ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɦ
Ʉɚɩɨɬ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2
ɍɪɨɜɟɧɶ
ɦɚɫɥɚ
ɜ
ɞɜɢɝɚɬɟɥɟ
:
ɨɛɳɢɟ
ɫɜɟɞɟɧɢɹ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4
ɍɪɨɜɟɧɶ
ɦɚɫɥɚ
ɜ
ɞɜɢɝɚɬɟɥɟ
:
ɞɨɥɢɜ
±
ɡɚɩɪɚɜɤɚ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
½
.5
ɍɪɨɜɧɢ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɠɢɞɤɨɫɬɟɣ»
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
½
.7
ɬɨɪɦɨɡɧɚɹ
ɠɢɞɤɨɫɬɶ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.7
ɨɯɥɚɠɞɚɸɳɚɹ
ɠɢɞɤɨɫɬɶ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.8
ɭ
ɪɨɜɟɧɶ
ɠɢɞɤɨɫɬɢ
ɜ
ɛɚɱɤɟ
ɫɬɟɤɥɨɨɦɵɜɚɬɟɥɹ
ɜɟɬɪɨɜɨɝɨ
ɫɬɟɤɥɚ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
½
.8
ɭɪɨɜɟɧɶ
ɠɢɞɤɨɫɬɢ
ɜ
ɛɚɱɤɟ
ɧɚɫɨɫɚ
ɝɢɞɪɨɭɫɢɥɢɬɟɥɹ
ɪɭɥɟɜɨɝɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.9
Ɏɢɥɶɬɪɵ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.9
Ⱦɚɜɥɟɧɢɟ
ɜɨɡɞɭɯɚ
ɜ
ɲɢɧɚɯ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.10
Ⱥɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɧɚɹ
ɛɚɬɚɪɟɹ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.11
ɍɯɨɞ
ɡɚ
ɤɭɡɨɜɨɦ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.12
ɍɯɨɞ
ɡɚ
ɫɚɥɨɧɨɦ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.14
4.2
ɄȺɉɈɌ
(1/2)
1
ɉɪɢ
ɪɚɛɨɬɚɯ
ɜ
ɧɟɩɨɫɪɟɞ
-
ɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɛɥɢɡɨɫɬɢ
ɨɬ
ɞɜɢɝɚ
-
ɬɟɥɹ
,
ɨɛɪɚɬɢɬɟ
ɜɧɢɦɚɧɢɟ
ɧɚ
ɬɨ
,
ɱɬɨ
ɨɧ
ɦɨɠɟɬ
ɨɤɚɡɚɬɶɫɹ
ɝɨ
-
ɪɹɱɢɦ
.
Ⱥ
ɬɚɤɠɟ
ɩɨɦɧɢɬɟ
,
ɱɬɨ
ɜɟɧɬɢɥɹ
-
ɬɨɪ
ɫɢɫɬɟɦɵ
ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ
ɦɨɠɟɬ
ɜɤɥɸ
-
ɱɢɬɶɫɹ
ɜ
ɥɸɛɨɣ
ɦɨɦɟɧɬ
.
ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ
ɪɢɫɤ
ɩɨɥɭɱɢɬɶ
ɬɪɚɜɦɭ
.
ɇɟ
ɨɛɥɨɤɚɱɢɜɚɣɬɟɫɶ
ɧɚ
ɤɚɩɨɬ
:
ɨɧ
ɦɨɠɟɬ
ɧɟɨɠɢɞɚɧɧɨ
ɡɚɤɪɵɬɶɫɹ
.
ɑɬɨɛɵ
ɨɬɤɪɵɬɶ
ɤɚɩɨɬ
,
ɩɨɬɹɧɢɬɟ
ɡɚ
ɪɭɤɨ
-
ɹɬɤɭ
1
.
Ɉɬɩɢɪɚɧɢɟ
ɡɚɦɤɚ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɤɚɩɨɬɚ
Ⱦɥɹ
ɪɚɡɛɥɨɤɢɪɨɜɤɢ
ɤɚɩɨɬɚ
ɫɥɟɝɤɚ
ɩɪɢɩɨɞ
-
ɧɢɦɢɬɟ
ɤɚɩɨɬ
ɢ
ɨɫɜɨɛɨɞɢɬɟ
ɤɪɸɱɨɤ
2
,
ɩɟ
-
ɪɟɦɟɫɬɢɜ
ɜɥɟɜɨ
ɹɡɵɱɨɤ
6
.
Ɉɬɤɪɵɬɢɟ
ɤɚɩɨɬɚ
ɉɨɞɧɢɦɢɬɟ
ɤɪɵɲɤɭ
ɤɚɩɨɬɚ
,
ɨɫɜɨɛɨɞɢɬɟ
ɭɩɨɪ
4
ɢɡ ɮɢɤɫɚɬɨɪɚ
¹
ɢ ɜ ɰɟɥɹɯ ɛɟɡɨɩɚɫ³
ɧɨɫɬɢ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɜɫɬɚɜɶɬɟ ɟɝɨ ɜ ɝɧɟɡɞɨ
µ
4
2
6
ɉɟɪɟɞ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ
ɥɸɛɵɯ
ɞɟɣɫɬɜɢɣ
ɜ
ɦɨɬɨɪɧɨɦ
ɨɬɫɟɤɟ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ
ɨɬ
-
ɤɥɸɱɢɬɶ
ɡɚɠɢɝɚɧɢɟ
ɤɧɨɩɤɨɣ
ɜɵɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ
,
ɚ
ɬɚɤɠɟ
ɫɥɟ
-
ɞɭɟɬ
ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɬɢɬɶ
ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɵɣ
ɡɚɩɭɫɤ
ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ
,
ɨɬɤɥɸɱɢɜ
ɫɢɫɬɟɦɭ
ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɡɚɩɭɫɤɚ
ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ
(
ɫɦ
.
ɫɜɟɞɟɧɢɹ
ɜ
ɪɚɡɞɟɥɟ
«
Ɂɚɩɭɫɤ
ɢ
ɨɫɬɚɧɨɜɤɚ
ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ
»
ɜ
ɝɥɚɜɟ
2
ɢ
ɢɧ
-
ɫɬɪɭɤɰɢɢ
ɤ
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɟ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ
).
5
3
Ɂɚɤɪɵɬɢɟ
ɤɚɩɨɬɚ
ɉɪɟɠɞɟ
ɱɟɦ
ɡɚɤɪɵɬɶ
ɤɚɩɨɬ
,
ɭɛɟɞɢɬɟɫɶ
,
ɱɬɨ
ȼɵ
ɧɟ
ɡɚɛɵɥɢ
ɜ
ɦɨɬɨɪɧɨɦ
ɨɬɫɟɤɟ
ɩɨ
-
ɫɬɨɪɨɧɧɢɟ
ɩɪɟɞɦɟɬɵ
.
ɑɬɨɛɵ
ɡɚɤɪɵɬɶ
ɤɚɩɨɬ
,
ɫɧɨɜɚ
ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɟ
ɭɩɨɪ
4
ɜ
ɮɢɤɫɚɬɨɪ
5
.
Ⱦɟɪɠɚ
ɤɚɩɨɬ
ɡɚ
ɫɪɟɞ
-
ɧɸɸ
ɱɚɫɬɶ
,
ɞɨɜɟɞɢɬɟ
ɟɝɨ
ɞɨ
ɭɪɨɜɧɹ
ɩɪɢ
-
ɦɟɪɧɨ
30
ɫɦ
ɨɬ
ɡɚɤɪɵɬɨɝɨ
ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ
,
ɚ
ɡɚɬɟɦ
ɨɬɩɭ
ɫɬɢɬɟ
.
Ʉɚɩɨɬ ɡɚɤɪɨɟɬɫɹ ɩɨɞ ɫɨɛ³
ɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɬɹɠɟɫɬɶɸ
4.3
ɄȺɉɈɌ
(2/2)
ɉɨɫɥɟ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬ
ɜ
ɨɬɫɟɤɟ
ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ
ɭɛɟɞɢɬɟɫɶ
,
ɱɬɨ
ɧɟ
ɡɚɛɵɥɢ
ɜ
ɧɟɦ
ɢɧɫɬɪɭ
-
ɦɟɧɬɵ
,
ɜɟɬɨɲɶ
ɢ
ɩɪ
.
Ɉɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ
ɜɧɭɬɪɢ
ɩɪɟɞɦɟɬɵ
ɦɨɝɭɬ
ɩɨɜɪɟɞɢɬɶ
ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ
ɢɥɢ
ɜɵɡɜɚɬɶ
ɜɨɡ
-
ɝɨɪɚɧɢɟ
.
ɍɛɟɞɢɬɟɫɶ
ɜ
ɧɚɞɟɠɧɨɦ
ɡɚɩɢ
-
ɪɚɧɢɢ
ɤɚɩɨɬɚ
.
ɍɛɟɞɢɬɟɫɶ
,
ɱɬɨ
ɧɢɱɬɨ
ɧɟ
ɩɪɟ
-
ɩɹɬɫɬɜɭɟɬ
ɡɚɩɢɪɚɧɢɸ
ɡɚɦɤɚ
(
ɨɫɤɨɥɨɤ
ɝɪɚɜɢɹ
,
ɜɟɬɨɲɶ
ɢ
ɬ
.
ɩ
.).
Ⱦɚɠɟ
ɩɨɫɥɟ
ɧɟɫɢɥɶɧɨɝɨ
ɭɞɚɪɚ
ɩɨ
ɨɛɥɢɰɨɜɤɟ
ɪɚɞɢ
-
ɚɬɨɪɚ
ɢɥɢ
ɩɨ
ɤɚɩɨɬɭ
ɤɚɤ
ɦɨɠɧɨ
ɫɤɨɪɟɟ
ɩɪɨɜɟɪɶɬɟ
ɡɚ³
ɦɨɤ
ɤɚɩɨɬɚ
ɜ
ɫɟɪɜɢɫɧɨɦ
ɰɟɧɬɪɟ
ɤɨɦ³
ɩɚɧɢɢ
-
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ
.

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  34  35  36  37   ..