Renault Kaptur. Руководство - часть 19

 

  Главная      Автомобили - Рено     Renault Kaptur - руководство по эксплуатации и ремонту

 

поиск по сайту            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  17  18  19  20   ..

 

 

Renault Kaptur. Руководство - часть 19

 

 

1.74
2.1
Ƚɥɚɜɚ
2:
ȼɨɠɞɟɧɢɟ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ
(
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ
ɩɨ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɧɨɣ
ɢ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɣ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ
)
Ɉɛɤɚɬɤɚ
,
ɡɚɩɭɫɤ
ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ
,
ɜɵɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ
ɫ
ɛɟɧɡɢɧɨɜɵɦ
ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɦ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.7
Ɋɵɱɚɝ
ɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɩɟɪɟɞɚɱ
/
ɋɬɨɹɧɨɱɧɵɣ
ɬɨɪɦɨɡ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.8
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ
ɩɨ
ɜɨɠɞɟɧɢɸ
,
ɷɤɨɧɨɦɢɱɧɵɣ
ɪɟɠɢɦ
ɜɨɠɞɟɧɢɹ
«ECO» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.9
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ
ɩɨ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ
ɢ
ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɸ
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ
ɫɪɟɞɵ
. . . . .
2.14
Ɉɯɪɚɧɚ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ
ɫɪɟɞɵ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.15
ɋɢɫɬɟɦɵ
ɤɨɪɪɟɤɰɢɢ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɢ
ɩɨɦɨɳɢ
ɩɪɢ
ɜɨɠɞɟɧɢɢ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.16
Ɍɪɚɧɫɦɢɫɫɢɹ
:
ɩɨɥɧɵɣ
ɩɪɢɜɨɞ
(4
ɯ
4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.21
ɋɢɫɬɟɦɚ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ
ɫɤɨɪɨɫɬɢ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.25
ɋɢɫɬɟɦɚ
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɫɤɨɪɨɫɬɢ
ɤɪɭɢɡ
-
ɤɨɧɬɪɨɥɶ
») . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.28
ɋɢɫɬɟɦɚ
ɤɨɧɬɪɨɥɹ
ɞɢɫɬɚɧɰɢɢ
ɩɪɢ
ɩɚɪɤɨɜɤɟ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.32
Ʉɚɦɟɪɚ
ɡɚɞɧɟɝɨ
ɜɢɞɚ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.34
Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ
ɤɨɪɨɛɤɚ
ɩɟɪɟɞɚɱ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.36
ȼɵɡɨɜ
ɷɤɫɬɪɟɧɧɨɣ
ɩɨɦɨɳɢ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.39
2.2
Ɏɭɧɤɰɢɹ
«
ɫɜɨɛɨɞɧɵɟ
ɪɭɤɢª
Ʉɥɸɱ³ɤɚɪɬɚ
RENAULT
ɞɨɥɠɧɚ
ɧɚɯɨɞɢɬ
ɶ
ɫɹ
ɜ ɫɱɢ
ɬɵɜɚɸɳɟɦ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ
2
ɢɥɢ
ɜ
ɡɨɧɟ
ɞɟɣ
ɫɬɜɢɹ
3
.
Ⱦɥɹ
ɡɚɩɭɫɤɚ
ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ
ɧɚɠɦɢɬɟ
ɧɚ
ɩɟɞɚɥɶ
ɬɨɪɦɨɡɚ
ɢɥɢ
ɫɰɟɩɥɟɧɢɹ
,
ɡɚɬɟɦ
ɧɚ
-
ɠɦɢɬɟ
ɤɧɨɩɤɭ
1
.
ȿɫɥɢ
ɜɤɥɸɱɟɧɚ
ɩɟɪɟɞɚɱɚ
,
ɡɚɩɭɫɤ
ɛɭɞɟɬ
ɜɨɡɦɨɠɟɧ
ɬɨɥɶɤɨ
ɩɪɢ
ɧɚɠɚ
-
ɬɢɢ
ɧɚ
ɩɟɞɚɥɶ
ɫɰɟɩɥɟɧɢɹ
.
Ɂɚɩɭɫɤ
ɫ
ɨɬɤɪɵɬɨɣ
ɞɜɟɪɶɸ
ɛɚɝɚɠɧɨɝɨ
ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ
ɜ
ɪɟɠɢɦɟ
«
ɫɜɨɛɨɞɧɵɟ
ɪɭɤɢ
»
ȼ ɬɚɤɨɦ ɫɥɭɱɚɟ
ɤɥɸɱ³
ɤɚɪɬɚ
RENAULT
ɧɟ
ɞɨɥɠɧɚ
ɧɚɯɨɞɢɬ
ɶ
ɫɹ
ɜ
ɛɚɝɚɠɧɨɦ
ɨɬɞɟɥɟ
³
Ʉɥɸɱ±ɤɚɪɬɚ
RENAULT
ɫ
ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɵɦ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ
ɇɚɯɨɞɹɫɶ
ɜ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟ
,
ɩɨɦɟɫɬɢɬɟ
ɧɚ
-
ɩɪɚɜɥɟɧɧɭɸ
ɜɫɬɪɨɟɧɧɵɦ ɤɥɸɱɨɦ
ɧɚ ɫɟɛɹ
ɤɥɸɱ³ɤɚɪɬɭ 5(1$8/7 ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ
ɜ
ɫɱɢɬɵ
-
ɜɚɸ
ɳɟɟ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
2
.
ɑɬɨɛɵ
ɡɚɩɭɫɬɢɬɶ
ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ
,
ɧɚɠɦɢɬɟ
ɤɧɨɩɤɭ
1
.
ȿɫɥɢ
ɜɤɥɸɱɟɧɚ
ɩɟɪɟɞɚɱɚ
,
ɧɚ
-
ɠɦɢɬɟ
ɧɚ
ɩɟɞɚɥɶ
ɫɰɟɩɥɟɧɢɹ
ɞɨ
ɡɚɩɭɫɤɚ
ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ
.
ɈȻɄȺɌɄȺ
,
ɁȺɉɍɋɄ
ȾȼɂȽȺɌȿɅə
,
ȼɕɄɅɘɑȿɇɂȿ
ȾȼɂȽȺɌȿɅə
(1/5)
3
1
2
Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶ
ɫ
ɛɟɧɡɢɧɨɜɵɦ
ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɦ
ȼɨ
ɜɪɟɦɹ
ɩɪɨɛɟɝɚ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɦ
ɩɟɪɜɵɯ
1000
ɤɦ
ɧɟ
ɩɪɟɜɵɲɚɣɬɟ
ɫɤɨɪɨɫɬɶ
ɞɜɢɠɟ
-
ɧɢɹ
ɜ
130
ɤɦ
/
ɱ
ɧɚ
ɜɵɫɲɟɣ
ɩɟɪɟɞɚɱɟ
ɢ
ɧɟ
ɞɨɩɭɫɤɚɣɬɟ
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ
ɱɚɫɬɨɬɵ
ɜɪɚɳɟ
-
ɧɢɹ
ɤɨɥɟɧɱɚɬɨɝɨ
ɜɚɥɚ
ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ
ɫɜɵɲɟ
3000
¼
3500
ɨɛ
/
ɦɢɧ
.
ȼɵ
ɫɦɨɠɟɬɟ
ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ
ɞɢ
-
ɧɚɦɢɱɟɫɤɢɟ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɜ
ɚɲɟɝɨ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ
ɬɨɥɶɤɨ
ɩɨɫɥɟ
ɩɪɨɛɟɝɚ
ɩɪɢɦɟɪɧɨ
3000
ɤɦ
.
ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɨɛɫɥɭɠɢ
-
ɜɚɧɢɹ
ɫɦ
.
ɜ
ɫɟɪɜɢɫɧɨɣ
ɤɧɢɠɤɟ
ɢɥɢ ɤɚɪɬɨɱ³
ɧɢɢ¶
ɤɟ ɬɟɯɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɢ ɝɚɪɚɧɬɢɢ¶
2.3
ɗɥɟɤɬɪɨɩɢɬɚɧɢɟ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
ɇɚɯɨɞɹɫɶ ɜ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟ
,
ȼɵ
ɦɨɠɟɬɟ
ɩɪɢ
ɧɟɪɚɛɨɬɚɸɳɟɦ
ɞɜɢɝɚɬɟɥɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɨ
ɜɚɬɶ
ɬɚɤɢɟ
ɮɭɧɤɰɢɢ
±
ɤɚɤ
ɚɜɬɨɦɚɝɧɢɬɨɥɚ
,
ɫɢɫɬɟ³
ɦɚ
ɧɚɜɢɝɚɰɢɢ
,
ɫɬɟɤɥɨɨɱɢɫɬɢɬɟɥɢ ɢ ɬ¶ɞ¶
ɈȻɄȺɌɄȺ
,
ɁȺɉɍɋɄ
ȾȼɂȽȺɌȿɅə
,
ȼɕɄɅɘɑȿɇɂȿ
ȾȼɂȽȺɌȿɅə
(2/5)
ɑɬɨɛɵ
ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ
ɞɪɭɝɢɦɢ
ɫɢɫɬɟ
-
ɦɚɦɢ
:
ɧɚ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹɯ
ɫ
ɤɥɸɱɨɦ±
ɤɚɪɬɨɣ
5(1$8/7
ɫ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɵɦ ɭɩɪɚɜ
±
ɥɟɧɢɟɦ´
ɜɫɬɚɜɶɬɟ
ɤɥɸɱ³
ɤɚɪɬɭ
ɜ
ɫɱɢɬɵ
-
ɜɚɸɳɟɟ ɭɫɬɪɨɣ
ɫɬɜɨ
2
;
ɧɚ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹɯ
ɫ
ɮɭɧɤɰɢɟɣ ©ɫɜɨ±
ɛɨɞɧɵɟ
ɪɭɤɢ
»,
ɩɪɢ
ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɢ ɤɥɸ³
ɱɚ³ɤɚɪɬɵ
ɜ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟ
ɢɥɢ
ɜ
ɫɱɢ
ɬɵ
-
ɜɚɸɳɟɦ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ
2,
ɧɚɠɦɢɬɟ
ɧɚ
ɤɧɨɩɤɭ
1
,
ɧɟ
ɧɚɠɢɦɚɹ
ɧɚ
ɩɟɞɚɥɢ
.
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ
:
ɜ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ
ɨɬ
ɤɨɦɩɥɟɤ
-
ɬɚɰɢɢ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ
,
ɩɪɢ
ɧɚɠɚɬɢɢ
ɤɧɨɩɤɢ
1
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ
ɡɚɩɭɫɤ
ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ
.
1
2
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ
Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɢ
ɫ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɨɪɨɛɤɨɣ
ɩɟɪɟɞɚɱ
Ɋɵɱɚɝ
ɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɪɟɠɢɦɨɜ
ɞɨɥɠɟɧ
ɧɚ
-
ɯɨɞɢɬɶɫɹ
ɜ
ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ
P
.
ȼɫɟ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢ
ɉɪɢ
ɧɟɫɨɛɥɸɞɟɧɢɢ
ɤɚɤɨɝɨ
-
ɥɢɛɨ
ɭɫɥɨ
-
ɜɢɹ
ɡɚɩɭɫɤɚ
ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ
ɧɚ
ɳɢɬɤɟ
ɩɪɢɛɨ
-
ɪɨɜ
ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɫɨɨɛɳɟɧɢɟ
«
ɇȺɀȺɌɖ
ɉȿȾȺɅɖ
ɌɈɊɆɈɁȺ
ɂ
START»,
«
ɇȺɀȺɌɖ
ɉȿȾȺɅɖ
ɋɐȿɉɅ
ɂ
START»
ɢɥɢ
«
ȼɕȻɊȺɌɖ
Ɋȿɀ
ɉȺɊɄɈȼɄȺ
P»;
ɜ
ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ
ɫɥɭɱɚɹɯ
ɞɥɹ
ɪɚɡɛɥɨɤɢ
-
ɪɨɜɤɢ
ɪɭɥɟɜɨɣ
ɤɨɥɨɧɤɢ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɫɥɟɝɤɚ
ɩɨɜɟɪɧɭɬɶ
ɪɭɥɟɜɨɟ
ɤɨɥɟɫɨ
,
ɧɚ
-
ɠɢɦɚɹ
ɩɪɢ
ɷɬɨɦ
ɤɧɨɩɤɭ
ɡɚɩɭɫɤɚ
1
,
ɫɨɨɛɳɟɧɢɟ
«
ɉ
ɈȼȿɊɇɍɌɖ
ɊɍɅɖ
ɂ
ɇȺɀȺɌɖ
START»
ɩɪɟɞɭɩɪɟɞɢɬ
ɜɚɫ
ɨɛ
ɷɬɨɦ
;
ɩɪɢ
ɡɚɩɭɫɤɟ
ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ
ɜ
ɭɫɥɨɜɢɹɯ
ɨɱɟɧɶ
ɧɢɡɤɨɣ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ
(
ɧɢɠɟ
–10 °C)
ɭɞɟɪɠɢɜɚɣɬɟ
ɩɟɞɚɥɶ
ɫɰɟɩɥɟ
-
ɧɢɹ
ɧɚɠɚɬɨɣ
ɞɨ
ɡɚɩɭɫɤɚ
ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ
.
Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ
ɜɨɞɢɬɟɥɹ
ɩɪɢ
ɫɬɨɹɧɤɟ
ɢɥɢ
ɨɫɬɚɧɨɜɤɟ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ
Ⱦɚɠɟ
ɧɚ
ɤɨɪɨɬɤɨɟ
ɜɪɟɦɹ
ɧɟ
ɩɨɤɢɞɚɣɬɟ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶ
,
ɜ
ɤɨɬɨɪɨɦ
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ
ɪɟɛɟɧɨɤ
,
ɜɡɪɨɫɥɵɣ
ɫ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ
ɢɥɢ
ɠɢɜɨɬɧɨɟ
.
Ɉɧɢ
ɦɨɝɭɬ
ɩɪɢɱɢɧɢɬɶ
ɜɪɟɞ
ɫɟɛɟ
ɢɥɢ
ɞɪɭɝɢɦ
ɥɸɞɹɦ
,
ɧɚɩɪɢɦɟɪ
,
ɡɚɩɭɫɬɢɜ
ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ
,
ɜɤɥɸɱɢɜ
ɬɚɤɢɟ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
,
ɤɚɤ
ɫɬɟɤɥɨɩɨɞɴɟɦɧɢɤɢ
,
ɢɥɢ
ɠɟ
ɡɚɛɥɨɤɢɪɨɜɚɜ
ɞɜɟɪɢ
.
Ʉɪɨɦɟ
ɬɨɝɨ
,
ɧɭɠɧɨ
ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ
,
ɱɬɨ
ɜ
ɬɟɩɥɭɸ
ɢ
/
ɢɥɢ
ɫɨɥɧɟɱɧɭɸ
ɩɨɝɨɞɭ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ
ɜ
ɫɚɥɨɧɟ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ
ɩɨɞɧɢɦɚɟɬɫɹ
ɨɱɟɧɶ
ɛɵɫɬɪɨ
.
ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ
ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ
ɬɹɠɟɥɵɯ
ɬɪɚɜɦ
ɢɥɢ
ɥɟɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɢɫɯɨɞɚ
.

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  17  18  19  20   ..