Renault Duster (2017 год). Руководство - часть 57

 

  Главная      Автомобили - Рено     Renault Duster - руководство по эксплуатации 2017 год

 

поиск по сайту            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  55  56  57  58   ..

 

 

Renault Duster (2017 год). Руководство - часть 57

 

 

5.50
ɇȿɂɋɉɊȺȼɇɈɋɌɂ
(6/6)
ɗɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɟ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ
ȼɈɁɆɈɀɇɕȿ
ɉɊɂɑɂɇɕ
ɑɌɈ
ȾȿɅȺɌɖ
Ɏɚɪɵ
ɧɟ
ɜɤɥɸɱɚɸɬɫɹ
ɢɥɢ
ɧɟ
ɜɵɤɥɸɱɚ
-
ɸɬɫɹ
.
ɇɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɶ
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ
ɰɟɩɢ
ɢɥɢ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
.
Ɉɛɪɚɬɢɬɟɫɶ
ɧɚ
ɫɟɪɜɢɫɧɭɸ
ɫɬɚɧɰɢɸ
ɤɨɦɩɚɧɢɢ
-
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ
.
ɉɨɜɪɟɠɞɟɧɧɵɣ
ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶ
.
Ɂɚɦɟɧɢɬɟ
ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶ
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ
ɢɥɢ
ɧɚ
ɫɬɚɧɰɢɢ
ɬɟɯɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
;
ɫɦ
.
ɫɜɟɞɟ
-
ɧɢɹ
ɜ
ɪɚɡɞɟɥɟ
«
ɉɪɟɞɨɯɪɚɧɢɬɟɥɢ
».
ɋɥɟɞɵ
ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɚ
ɜ
ɮɚɪɚɯ
ɢɥɢ
ɡɚɞɧɢɯ
ɮɨɧɚɪɹɯ
.
ɇɚɥɢɱɢɟ
ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɚ
ɦɨɠɟɬ
ɛɵɬɶ
ɡɚɤɨ
-
ɧɨɦɟɪɧɵɦ
ɫɥɟɞɫɬɜɢɟɦ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ
ɬɟɦ
-
ɩɟɪɚɬɭɪɵ
ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ
ɜɨɡɞɭɯɚ
ɢ
ɭɪɨɜɧɹ
ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ
.
ȼ
ɷɬɨɦ
ɫɥɭɱɚɟ
ɩɪɢ
ɜɤɥɸɱɟɧɢɢ
ɮɚɪ
ɤɨɧɞɟɧɫɚɬ
ɛɵɫɬɪɨ
ɢɫɱɟɡɚɟɬ
.
6.1
Ƚɥɚɜɚ
6
³
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ
ɂɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɚɹ
ɬɚɛɥɢɱɤɚ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ
ɂɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɚɛɥɢɱɤɢ
ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Â
.3
Ƚɚɛɚɪɢɬɵ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Â
.5
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ
ɞɜɢɝɚɬɟɥ
ɟɣ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Â
.6
Ɇɚɫɫɨɜɵɟ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶
¶
7
Ɂɚɩɚɫɧɵɟ
ɱɚɫɬɢ
ɢ
ɪɟɦɨɧɬɧɵɟ
ɪɚɛɨɬɵ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.8
Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶
¶
9
ɉ
ɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɪɟɦɨɧɬɚ ɞɥɹ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɚɧɬɢɤɨɪɪɨɡɢɨɧɧɨɣ ɝɚɪɚɧɬɢɢ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Â
.15
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Â
.
¸
6.2
ɂȾȿɇɌɂɎɂɄȺɐɂɈɇɇȺə
ɌȺȻɅɂɑɄȺ
ȺȼɌɈɆɈȻɂɅə
ɉɪɢ ɡɚɤɚɡɟ
ɡɚɩɚɫɧɵɯ
ɱɚɫɬɟɣ
ɧɟɨɛɯɨ
-
ɞɢɦɨ
ɫɫɵɥɚɬɶɫɹ
ɧɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ
,
ɤɨ
-
ɬɨɪɚɹ
ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ
ɧɚ
ɬɚɛɥɢɱɤɟ
ɩɪɨɢɡ
-
ɜɨɞɢɬɟɥɹ
A
.
ɇɚɥɢɱɢɟ
ɢ
ɦɟɫɬɨ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ
ɢɞɟɧ
-
ɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɬɚɛɥɢɱɟɤ
ɡɚɜɢɫɹɬ
ɨɬ
ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ
.
Ɍɚɛɥɢɱɤɚ
ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɹ
A
1
ɇɚɡɜɚɧɢɟ
ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɹ
.
2
ɇɨɦɟɪ
ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ
³ɈɌɌɋ´
.
3
ɂɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɚɜɬɨɦɨ±
ȼ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ
ɨɬ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɚɰɢɢ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ
±
ɞɚɧɧɚɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ
ɨɬɨɛɪɚɠɟɧɚ
ɧɚ
ɦɚɪɤɢɪɨɜɤɟ
B
.
4
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɚɹ
ɦɚɫɫɚ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ
ɫ
ɝɪɭɡɨɦ
(MMAC).
5
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɚɹ
ɦɚɫɫɚ
ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ
ɡɚɝɪɭɠɟɧɧɨɝɨ
ɚɜɬɨɦɨ
-
ɛɢɥɹ
ɫ
ɩɪɢɰɟɩɨɦ
(MTR).
6
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɚɹ
ɧɚ
-
ɝɪɭɡɤɚ
(MMTA)
ɧɚ
ɩɟɪɟɞɧɸɸ
ɨɫɶ
.
7
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɚɹ
ɧɚ
-
ɝɪɭɡɤɚ
ɧɚ
ɡɚɞɧɢɟ
ɤɨɥɟɫɚ
.
8
ɉɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɨ
ɞɥɹ
ɧɚɧɟɫɟɧɢɹ
ɢɧ
-
ɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɩɚɪɬɧɟɪɨɜ
ɢɥɢ
ɞɨɩɨɥɧɢ
-
ɬɟɥɶɧɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
.
9
ɇɨɦɟɪ ɤɪɚɫɤɢ ³ɤɨɞ ɰɜɟɬɚ´¶
A
1
2
3
4
5
6
7
8
½
A
B
ɛɢɥɹ ³9,1´¶
6.3
ɂȾȿɇɌɂɎɂɄȺɐɂɈɇɇɕȿ
ɌȺȻɅɂɑɄɂ
ȾȼɂȽȺɌȿɅə
(1/2)
ɉɪɢ
ɡɚɤɚɡɟ
ɡɚɩɚɫɧɵɯ
ɱɚɫɬɟɣ
ɧɟɨɛɯɨ
-
ɞɢɦɨ
ɫɫɵɥɚɬɶɫɹ
ɧɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ
,
ɤɨ
-
ɬɨɪɚɹ
ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ
ɧɚ
ɬɚɛɥɢɱɤɟ
ɧɚ
ɞɜɢ
-
ɝɚɬɟɥɟ
ɢɥɢ
ɧɚ
ɧɚɤɥɟɣɤɟ
A
(
ɟɟ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ
ɡɚɜɢɫɢɬ
ɨɬ
ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ
)
1
Ɍɢɩ
ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ
.
2
ɂɧɞɟɤɫ
ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ
.
3
Ɂɚɜɨɞɫɤɨɣ
ɧɨɦɟɪ
ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ
.
A
A
2
1
3
A
A
1
2
3
A
A

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  55  56  57  58   ..