Renault Duster (2017 год). Руководство - часть 44

 

  Главная      Автомобили - Рено     Renault Duster - руководство по эксплуатации 2017 год

 

поиск по сайту            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  42  43  44  45   ..

 

 

Renault Duster (2017 год). Руководство - часть 44

 

 

4.18
ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ
ɤ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɦɨɣɤɟ
ɉɟɪɟɜɟɞɢɬɟ
ɪɵɱɚɝ
ɫɬɟɤɥɨɨɱɢɫɬɢɬɟɥɹ
ɜ
ɩɨ
-
ɥɨɠɟɧɢɟ
«
ȼɵɤɥɸɱɟɧɨ
» (
ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
ɫ
ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦɢ
ɩɭɧɤɬɚ
«
ɋɬɟɤɥɨɨɱɢɫɬɢɬɟɥɶ
/
ɫɬɟɤɥɨɨɦɵɜɚɬɟɥɶ
ɜɟɬɪɨɜɨɝɨ
ɫɬɟɤɥɚ
»
ɜ
ɉɪɨɜɟɪɶɬɟ
,
ɱɬɨɛɵ
ɜɫɟ
ɧɚɪɭɠɧɵɟ
ɞɟɬɚɥɢ
(
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɩɪɢ
-
ɛɨɪɵ
,
ɡɟɪɤɚɥɚ
ɡɚɞɧɟɝɨ
ɜɢɞɚ
ɢ
ɬ
.
ɞ
.)
ɛɵɥɢ
ɯɨɪɨɲɨ
ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɵ
;
ɳɟɬɤɢ
ɫɬɟɤɥɨɨɱɢɫɬɢ
-
ɬɟɥɟɣ
ɫɥɟɞɭɟɬ
ɧɚɞɟɠɧɨ
ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɬɶ
ɫ
ɩɨɦɨɳɶɸ
ɥɢɩɤɨɣ
ɥɟɧɬɵ
.
ȿɫɥɢ
ɜ
ɚɲ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧ
ɲɬɵ
-
ɪɟɜɨɣ
ɪɚɞɢɨɚɧɬɟɧɧɨɣ
,
ɬɨ
ɩɟɪɟɞ
ɦɵɬɶɟɦ
ɫɧɢɦɢɬɟ
ɟɟ
.
ɋɧɢɦɢɬɟ
ɤɥɟɣɤɭɸ
ɥɟɧɬɭ
ɢ ɩɨɫɥɟ
ɦɨɣɤɢ
ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɟ
ɚɧɬɟɧɧɭ
ɪɚɞɢɨɬɟɥɟɮɨɧɚ
ɧɚ
ɦɟɫɬɨ
.
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ
ɫ
ɦɚɬɨɜɵɦ
ɩɨɤɪɵɬɢɟɦ
Ⱦɚɧɧɵɣ
ɬɢɩ
ɥɚɤɨɤɪɚɫɨɱɧɨɝɨ
ɩɨɤɪɵɬɢɹ
ɬɪɟɛɭɟɬ
ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ
ɦɟɪ
ɩɪɟɞɨɫɬɨɪɨɠɧɨɫɬɢ
.
ɑɬɨ
ɫɥɟɞɭɟɬ
ɞɟɥɚɬɶ
Ɇɵɬɶ
ɤɭɡɨɜ
ɜɪɭɱɧɭɸ
ɛɨɥɶɲɢɦ
ɤɨɥɢɱɟ
-
ɫɬɜɨɦ
ɜɨɞɵ
ɩɪɢ
ɩɨɦɨɳɢ
ɦɹɝɤɨɣ
ɝɭɛɤɢ
ɢɥɢ
ɫɚɥɮɟɬɤɢ
.
ɑɟɝɨ
ɧɟ
ɫɥɟɞɭɟɬ
ɞɟɥɚɬɶ
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ
ɞɥɹ
ɩɨɥɢɪɨɜɤɢ
ɩɪɨɞɭɤɬɵ
ɧɚ
ɨɫɧɨɜɟ
ɜɨɫɤɚ
.
ɂɧɬɟɧɫɢɜɧɨ
ɬɟɪɟɬɶ
ɤɭɡɨɜ
.
Ɇɵɬɶ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶ
ɜ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɦɨɣɤɟ
ɫ
ɜɪɚɳɚɸɳɢɦɢɫɹ
ɳɟɬɤɚɦɢ
.
ɇɚɤɥɟɢɜɚɬɶ
ɧɚ
ɤɭɡɨɜ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ
ɧɚɤɥɟɣɤɢ
(
ɦɨɝɭɬ
ɨɫɬɚɬɶɫɹ
ɩɹɬɧɚ
).
Ɇɵɬɶ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶ
ɩɪɢ
ɩɨɦɨɳɢ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ
ɜɵ
-
ɫɨɤɨɝɨ
ɞɚɜɥɟɧɢɹ
.
ɍɏɈȾ
ɁȺ
ɄɍɁɈȼɈɆ
ȺȼɌɈɆɈȻɂɅə
(3/3)
Ɉɱɢɫɬɤɚ
ɮɚɪ
Ⱦɥɹ
ɱɢɫɬɤɢ
ɮɚɪ
ɫ
ɩɥɚɫɬɦɚɫɫɨɜɵɦ
ɫɬɟ
-
ɤɥɨɦ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ
ɦɹɝɤɭɸ
ɜɟɬɨɲɶ
ɢɥɢ
ɯɥɨɩɱɚɬɨɛɭɦɚɠɧɭɸ
ɬɤɚɧɶ
.
ȿɫɥɢ
ɷɬɨɝɨ
ɧɟ
-
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ
,
ɫɥɟɝɤɚ
ɫɦɨɱɢɬɟ
ɢɯ
ɦɵɥɶɧɨɣ
ɜɨɞɨɣ
,
ɚ
ɡɚɬɟɦ
ɩɪɨɬɪɢɬɟ
ɫɬɟɤɥɚ
ɦɹɝɤɨɣ
ɜɟɬɨɲɶɸ
ɢɥɢ
ɯɥɨɩɱɚɬɨɛɭɦɚɠɧɨɣ
ɬɤɚɧɶɸ
.
ȼ
ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɟ
ɨɫɬɨɪɨɠɧɨ
ɩɪɨɬɪɢɬɟ
ɫɬɟɤɥɚ
ɫɭɯɨɣ
ɦɹɝɤɨɣ
ɬɤɚɧɶɸ
.
ɇɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ
ɫɩɢɪɬɨɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟ
ɱɢ
-
ɫɬɹɳɢɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɢ
ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɟ
ɩɪɢ
-
ɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹ
(
ɧɚɩɪɢɦɟɪ
,
ɫɤɪɟɛɤɢ
).
ɝɥɚɜɟ µ´¶
4.19
ɋɬɟɤɥɚ
ɩɪɢɛɨɪɨɜ
(
ɳɢɬɨɤ
ɩɪɢɛɨɪɨɜ
,
ɱɚɫɵ
,
ɞɢɫɩɥɟɣ
ɭɤɚɡɚ
-
ɬɟɥɹ
ɧɚɪɭɠɧɨɣ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ
,
ɞɢɫɩɥɟɣ
ɚɜ
-
ɬɨɦɚɝɧɢɬɨɥɵ
ɢ
ɬ
.
ɩ
.)
Ⱦɥɹ
ɨɱɢɫɬɤɢ
ɫɥɟɞɭɟɬ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ
ɦɹɝɤɭɸ
ɬɤɚɧɶ
ɢɥɢ
ɜɚɬɭ
.
ȿɫɥɢ
ɫɭɯɚɹ
ɱɢɫɬɤɚ
ɧɟ
ɞɚɟɬ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ
,
ɫɥɟɝɤɚ
ɫɦɨɱɢɬɟ
ɦɹɝɤɭɸ
ɬɤɚɧɶ
(
ɢɥɢ
ɜɚɬɭ
)
ɜ
ɦɵɥɶɧɨɦ
ɪɚɫɬɜɨɪɟ
ɢ
ɩɪɨɬɪɢɬɟ
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧ
-
ɧɵɟ
ɭɱɚɫɬɤɢ
,
ɚ
ɡɚɬɟɦ
ɩɪɨɬɪɢɬɟ
ɢɯ
ɟɳɟ
ɪɚɡ
ɦɹɝɤɨɣ
ɜɥɚɠɧɨɣ
ɬɤɚɧɶɸ
ɢɥɢ
ɜɚɬɨɣ
.
ȼ
ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɟ
ɨɫɬɨɪɨɠɧɨ
ɩɪɨɬɪɢɬɟ
ɫɬɟɤɥɚ
ɫɭɯɨɣ
ɦɹɝɤɨɣ
ɬɤɚɧɶɸ
.
ɇɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ
ɠɢɞɤɨɫɬɢ
,
ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟ
ɫɩɢɪɬ
,
ɢ
/
ɢɥɢ
ɧɟ
ɪɚɫɩɵɥɹɣɬɟ
ɚɷɪɨɡɨɥɢ
ɜ
ɷɬɨɣ
ɡɨɧɟ
.
Ɋɟɦɧɢ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
Ɋɟɦɧɢ
ɞɨɥɠɧɵ
ɛɵɬɶ
ɜɫɟɝɞɚ
ɱɢɫɬɵɦɢ
.
ɂɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ
ɥɢɛɨ
ɦɨɸɳɢɟ
ɜɟɳɟɫɬɜɚ
,
ɪɟ
-
ɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɧɵɟ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɫɥɭɠɛɚɦɢ
ɞɢɥɟɪɫɤɨɣ ɫɟɬɢ
ɤɨɦɩɚɧɢɢ
-
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ
(
ɮɢɪɦɟɧɧɵɟ
ɦɚɝɚɡɢɧɵ
),
ɥɢɛɨ
ɝɭɛɤɭ
,
ɫɦɨ
±
ɱɟɧɧɭɸ
ɬɟɩɥɨɣ
ɦɵɥɶɧɨɣ
ɜɨɞɨɣ
;
ɩɨɫɥɟ
ɨɱɢɫɬɤɢ
ɩɪɨɫɭɲɢɜɚɣɬɟ
ɫɭɯɨɣ
ɬɤɚɧɶɸ
.
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɪɚɫɬɜɨɪɢɬɟɥɟɣ
ɢɥɢ
ɤɪɚɫɢɬɟɥɟɣ
ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ
.
ɍɏɈȾ
ɁȺ
ɋȺɅɈɇɈɆ
ȺȼɌɈɆɈȻɂɅə
(1/2)
Ɉɛɢɜɤɚ
ɫɢɞɟɧɢɣ
ɢ
ɞɜɟɪɟɣ
ɍɞɚɥɹɣɬɟ
ɩɵɥɶ
ɫ
ɨɛɢɜɤɢ
ɫɚɥɨɧɚ
ɪɟɝɭ
-
ɥɹɪɧɨ
.
ɉɹɬɧɨ
ɨɬ
ɠɢɞɤɨɫɬɢ
ɂɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ
ɦɵɥɶɧɵɣ
ɪɚɫɬɜɨɪ
.
ɋ
ɩɨɦɨɳɶɸ ɦɹɝɤɨɣ ɫɚɥɮɟɬɤɢ ɫɨɛɟɪɢɬɟ
ɢɥɢ
ɫɥɟɝɤɚ
ɩɪɨɦɨɤɧɢɬɟ
ɩɹɬɧɨ
(
ɧɢ
ɜ
ɤɨɟɦ
ɫɥɭɱɚɟ
ɧɟ
ɬɪɢɬɟ
ɟɝɨ
),
ɩɪɨɩɨɥɨɳɢɬɟ
ɫɚɥɮɟɬɤɭ
ɢ
ɫɨɛɟɪɢɬɟ
ɨɫɬɚɬɨɤ
ɩɹɬɧɚ
.
Ɂɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ
ɬɜɟɪɞɵɦ
ɢɥɢ
ɥɢɩɤɢɦ
ɜɟɳɟɫɬɜɨɦ
ɇɟɦɟɞɥɟɧɧɨ
ɭɞɚɥɢɬɟ
ɬɜɟɪɞɨɟ
ɢɥɢ
ɥɢɩɤɨɟ
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ
ɤɚɤɢɦ
-
ɧɢɛɭɞɶ
ɩɥɨ
-
ɫɤɢɦ
ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ
ɧɚɩɨɞɨɛɢɟ
ɲɩɚɬɟɥɹ
(
ɧɚ
-
ɱɢɧɚɹ
ɨɬ
ɤɪɚɟɜ
ɤ
ɰɟɧɬɪɭ
,
ɱɬɨɛɵ
ɧɟ
ɪɚɡɦɚ
-
ɡɚɬɶ
ɩɹɬɧɨ
).
ȼɵɩɨɥɧɢɬɟ
ɱɢɫɬɤɭ
,
ɤɚɤ
ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨ
ɞɥɹ
ɫɥɭɱɚɹ
ɫ
ɩɹɬɧɨɦ
ɨɬ
ɠɢɞɤɨɫɬɢ
.
ɉɹɬɧɚ
ɨɬ
ɤɨɧɮɟɬ
ɢɥɢ
ɠɟɜɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɪɟɡɢɧɤɢ
ɉɨɦɟɫɬɢɬɟ
ɧɚ
ɩɹɬɧɨ
ɤɭɫɨɱɟɤ
ɥɶɞɚ
,
ɱɬɨɛɵ
ɡɚɦɨɪɨɡɢɬɶ
ɟɝɨ
,
ɡɚɬɟɦ
ɞɟɣɫɬɜɭɣɬɟ
ɤɚɤ
ɜ
ɫɥɭɱɚɟ
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ
ɬɜɟɪɞɵɦ
ɜɟɳɟɫɬɜɨɦ
.
ɉɪɚɜɢɥɶɧɵɣ
ɭɯɨɞ
ɡɚ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɦ
ɩɨɡɜɨ
-
ɥɢɬ
ɞɨɥɶɲɟ
ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ
ɟɝɨ
ɜ
ɢɫɩɪɚɜɧɨɦ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
.
ɉɨɷɬɨɦɭ
ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ
ɪɟɝɭ
-
ɥɹɪɧɨ
ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ
ɭɛɨɪɤɭ
ɟɝɨ
ɫɚɥɨɧɚ
.
Ʌɸɛɵɟ
ɩɹɬɧɚ
ɫɥɟɞɭɟɬ
ɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨ
ɭɞɚ
-
ɥɹɬɶ
.
ɇɟɡɚɜɢɫɢɦɨ
ɨɬ
ɜɢɞɚ
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ
ɢɫ
-
ɩɨɥɶɡɭɣɬɟ
ɞɥɹ
ɭɞɚɥɟɧɢɹ
ɩɹɬɧɚ
ɯɨɥɨɞɧɵɣ
ɦɵɥɶɧɵɣ
ɪɚɫɬɜɨɪ
(
ɩɪɢ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ
ɬɟɩɥɵɣ
)
ɧɚ
ɨɫɧɨɜɟ
ɨɛɵɱɧɨɝɨ
ɦɵɥɚ
.
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɦɨɸɳɢɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ
(
ɠɢɞ
-
ɤɨɫɬɟɣ
ɞɥɹ
ɦɵɬɶɹ
ɩɨɫɭɞɵ
,
ɩɨɪɨɲɤɨ
-
ɜɵɯ
ɢɥɢ
ɫɩɢɪɬɨɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ
ɩɪɨɞɭɤ
-
ɬɨɜ
)
ɡɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ
.
ɂɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ
ɦɹɝɤɭɸ
ɜɟɬɨɲɶ
.
ɉɪɨɩɨɥɨɳɢɬɟ
ɢ
ɫɨɛɟɪɢɬɟ
ɢɡɥɢɲɤɢ
.
ɉɨ
ɜɫɟɦ
ɜɨɩɪɨɫɚɦ
,
ɫɜɹɡɚɧɧɵɦ
ɫ
ɭɯɨɞɨɦ
ɡɚ
ɫɚɥɨɧɨɦ
ɢɥɢ
ɫ
ɟɝɨ
ɧɟɭɞɨ
-
ɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɵɦ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ
,
ɨɛɪɚ
-
ɳ
ɚɣɬɟɫɶ ɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɸ ɨɮɢɰɢɚɥɶ±
ɧɨɣ ɞɢɥɟɪɫɤɨɣ ɫɟɬɢ
.
4.20
ɑɟɝɨ
ɧɟ
ɫɥɟɞɭɟɬ
ɞɟɥɚɬɶ
ɇɟ
ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ
ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɬɶ
ɪɹɞɨɦ
ɫ
ɞɟɮɥɟɤɬɨɪɚɦɢ
ɩɪɟɞɦɟɬɵ
,
ɤɨɬɨɪɵɟ
ɦɨɝɭɬ
ɩɨɜɪɟɞɢɬɶ
ɩɨɤɪɵɬɢɟ
ɩɪɢɛɨɪɧɨɣ
ɩɚɧɟɥɢ
(
ɞɟɡɨɞɨɪɚɧɬɵ
,
ɞɭɯɢ
ɢ
ɬ
.
ɩ
.).
ɇɟ
ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ
ɢɫ
-
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ
ɞɥɹ
ɱɢɫɬɤɢ
ɫɚɥɨɧɚ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
,
ɪɚ
-
ɛɨɬɚɸɳɢɟ
ɩɨɞ
ɜɵɫɨɤɢɦ
ɞɚɜɥɟɧɢɟɦ
ɢɥɢ
ɪɚɫɩɵ
-
ɥɹɸɳɢɟ
ɱɢɫɬɹɳɢɟ
ɫɪɟɞ
-
ɫɬɜɚ
:
ɛɟɡ
ɩɪɢɧɹɬɢɹ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɡɚɳɢɬɧɵɯ
ɦɟɪ
ɷɬɨ
ɦɨɠɟɬ
ɩɨɜɥɟɱɶ
ɜɵɯɨɞ
ɢɡ
ɫɬɪɨɹ
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ
ɢɥɢ
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ
ɫɢɫɬɟɦ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ
.
ɍɏɈȾ
ɁȺ
ɋȺɅɈɇɈɆ
ȺȼɌɈɆɈȻɂɅə
(2/2)
Ⱦɟɦɨɧɬɚɠ
ɢ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ
ɫɴɟɦɧɵɯ
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
ɫɚɥɨɧɚ
ȿɫɥɢ
ɞɥɹ
ɱɢɫɬɤɢ
ɫɚɥɨɧɚ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɭɞɚ
-
ɥɢɬɶ
ɫɴɟɦɧɵɟ
ɷɥɟɦɟɧɬɵ
(
ɧɚɩɪɢɦɟɪ
,
ɤɨɜ
-
ɪɢɤɢ
),
ɨɛɪɚɬɢɬɟ
ɜɧɢɦɚɧɢɟ
ɧɚ
ɬɨ
,
ɱɬɨɛɵ
ɩɪɢ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ
ɪɚɡɦɟɫɬɢɬɶ
ɢɯ
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ
ɢ
ɧɚ
ɢɯ
ɩɪɟɠɧɟɟ
ɦɟɫɬɨ
(
ɤɨɜɪɢɤ
ɜɨɞɢɬɟɥɹ
ɞɨɥɠɟɧ
ɛɵɬɶ
ɪɚɡɦɟɳɟɧ
ɧɚ
ɫɬɨɪɨɧɟ
ɜɨɞɢ
-
ɬɟɥɹ
)
ɢ
ɡɚɤɪɟɩɢɬɶ
ɢɯ
ɫ
ɩɨɦɨɳɶɸ
ɬɟɯ
ɠɟ
ɞɟɬɚɥɟɣ
(
ɧɚɩɪɢɦɟɪ
,
ɤɨɜɪɢɤ
ɜɨɞɢɬɟɥɹ
ɧɟ
-
ɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɡɚɤɪɟɩɢɬɶ
ɬɟɦɢ
ɠɟ
ɞɟɬɚɥɹɦɢ
,
ɤɨɬɨɪɵɦɢ
ɨɧ
ɤɪɟɩɢɥɫɹ
ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ
).
ȼɫɟɝɞɚ
ɞɨ
ɧɚɱɚɥɚ
ɞɜɢɠɟɧɢɹ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɭɛɟɞɢɬɶɫɹ
,
ɱɬɨ
ɧɢɱɬɨ
ɧɟ
ɦɟɲɚɟɬ
ɭɩɪɚɜɥɟ
-
ɧɢɸ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɦ
(
ɜ
ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ
ɨɛɟɫɩɟ
-
ɱɢɜɚɟɬɫɹ
ɫɜɨɛɨɞɧɨɟ
ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟ
ɩɟɞɚ
-
ɥɟɣ
ɢ
ɪɵɱɚɝɨɜ
,
ɩɹɬɤɢ
ɧɨɝ
ɩɪɢ
ɧɚɠɚɬɢɢ
ɧɚ
ɩɟɞɚɥɢ
ɢ
ɢɯ
ɨɬɩɭɫɤɚɧɢɢ
ɧɟ
ɭɩɢɪɚɸɬɫɹ
ɜ
ɤɨɜɪɢɤ
ɬ
.
ɞ
.).
5.1
Ƚɥɚɜɚ
5
³
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɫɨɜɟɬɵ
ɂɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2
ɉɪɨɤɨɥ
ɲɢɧɵ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3
Ʉɨɦɩɥɟɤɬ
ɞɥɹ
ɧɚɤɚɱɢɜɚɧɢɹ
ɲɢɧ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.5
Ⱦɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɟ
ɤɨɥɩɚɤɢ ɤɨɥɟɫ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¶ ¶ ¶ ¶ ¶
5.9
Ɂɚɦɟɧɚ
ɤɨɥɟɫɚ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.10
ɒɢɧɵ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.12
Ɂɚɦɟɧɚ
ɥɚɦɩ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.16
Ɏɚɪɵ
ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ
ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.16
ɉɪɨɬɢɜɨɬɭɦɚɧɧɵɟ
ɮɚɪɵ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.17
Ɂɚɞɧɢɟ
ɮɨɧɚɪɢ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.18
Ȼɨɤɨɜɵɟ
ɩɨɜɬɨɪɢɬɟɥɢ
ɭɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɩɨɜɨɪɨɬɚ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.23
Ɏɨɧɚɪɢ
ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ
ɫɚɥɨɧɚ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.24
ɉɪɟɞɨɯɪɚɧɢɬɟɥɢ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.28
Ⱥɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɧɚɹ
ɛɚɬɚɪɟɹ
:
ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɟ
ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɟɣ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.36
Ɋɚɞɢɨɱɚɫɬɨɬɧɵɣ
ɩɭɥɶɬ
ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
:
ɷɥɟɦɟɧɬɵ
ɩɢɬɚɧɢɹ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.38
ɋɬɟɤɥɨɨɱɢɫɬɢɬɟɥɢ
:
ɡɚɦɟɧɚ
ɳɟɬɨɤ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.39
Ȼɭɤɫɢɪɨɜɤɚ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ
:
ɩɪɢ
ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɹɯ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.40
Ɇɟɫɬɨ ɩɨɞ ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ ɚɭɞɢɨɫɢɫɬɟɦɵ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
À
.43
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
À
.44
ɇɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.45

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  42  43  44  45   ..