Renault Duster (2017 год). Руководство - часть 39

 

  Главная      Автомобили - Рено     Renault Duster - руководство по эксплуатации 2017 год

 

поиск по сайту            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  37  38  39  40   ..

 

 

Renault Duster (2017 год). Руководство - часть 39

 

 

3.29
ɉɪɢɩɨɞɧɢɦɢɬɟ
ɩɨɥɤɭ
2
ɧɚ
ɫɪɟɞɧɸɸ
ɜɵɫɨɬɭ
ɞɥɹ
ɨɬɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ
ɮɢɤɫɚɬɨɪɨɜ
3
,
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ
ɫ
ɞɜɭɯ
ɫɬɨɪɨɧ
ɩɨɥɤɢ
.
ɁȺȾɇəə
ɉɈɅɄȺ
ɇɟ
ɤɥɚɞɢɬɟ
ɧɚ
ɡɚɞɧɸɸ
ɩɨɥɤɭ
ɩɪɟɞɦɟɬɵ
,
ɨɫɨɛɟɧɧɨ
ɬɹɠɟ
-
ɥɵɟ
ɢ
ɬɜɟɪɞɵɟ
.
ȼɨ
ɜɪɟɦɹ
ɪɟɡ
-
ɤɨɝɨ
ɬɨɪɦɨɠɟɧɢɹ
ɢɥɢ
ɚɜɚɪɢɢ
ɨɧɢ
ɦɨɝɭɬ
ɫɬɚɬɶ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ
ɨɩɚɫɧɨ
-
ɫɬɢ
ɞɥɹ
ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ
.
1
2
ɉɨɥɤɚ
2
ɫɨɫɬɨɢɬ
ɢɡ
ɞɜɭɯ
ɠɟɫɬɤɢɯ
ɱɚɫɬɟɣ
.
ɋɧɹɬɢɟ
Ɉɬɫɨɟɞɢɧɢɬɟ
ɞɜɚ
ɲɧɭɪɚ
1
ɨɬ
ɞɜɟɪɢ
ɛɚɝɚɠ
-
ɧɨɝɨ
ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ
.
2
3
ɋɥɟɝɤɚ
ɩɪɢɩɨɞɧɢɦɢɬɟ
ɩɨɥɤɭ
2
ɢ
ɩɨɬɹɧɢɬɟ
ɟɟ
ɧɚ
ɫɟɛɹ
,
ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɹ
ɡɚ
ɤɪɚɹ
.
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ
ɩɨɥɤɢ
ɧɚ
ɦɟɫɬɨ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ
ɜ
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
,
ɨɛɪɚɬɧɨɣ
ɫɧɹɬɢɸ
.
2
3.30
ɈɉɈɊɕ ɄɊȿɉɅȿɇɂə
ȻȺȽȺɀɇɂɄȺ
ɇȺ
ɄɊɕɒȿ
ɉɪɢ
ɜɵɛɨɪɟ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
ɞɥɹ
ɜ
ɚɲɟɝɨ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ
ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦ
ȼɚɦ
ɩɪɨɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ
ɧɚ
ɫɟɪɜɢɫ
-
ɧ
ɨɣ ɫɬɚɧɰɢɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ±ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ¶
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɨɪɭɞɨ
-
ɜɚɧɢɹ
ɢ
ɭɫɥɨɜɢɹ
ɟɝɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɨɩɢɫɚɧɵ
ɜ
ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹɯ
ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɹ
ɩɨ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
.
Ɇɵ
ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦ
ɯɪɚɧɢɬɶ
ɷɬɢ
ɢɧɫɬɪɭɤ
-
ɰɢɢ
ɜɦɟɫɬɟ
ɫ
ɞɪɭɝɨɣ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɟɣ
ɧ
ɚ
ɚ
ɜɬɨɦɨɛɢɥɶ
.
Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɚɹ
ɧɚɝɪɭɡɤɚ
ɧɚ
ɛɚɝɚɠɧɢɤ
ɤɪɵɲɢ
:
ɫɦ
.
ɪɚɡɞɟɥ
«
Ɇɚɫɫɨɜɵɟ
ɯɚɪɚɤ
-
ɬɟɪɢɫɬɢɤɢ
»
ɜ
ɝɥɚɜɟ
6.
1
ɉɪɢ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɚɰɢɢ
ɚɜ
-
ɬɨɦɨɛɢɥɹ
ɜɵ
ɫɦɨɠɟɬɟ
ɩɟɪɟɜɨɡɢɬɶ
ɛɚɝɚɠ
ɢɥɢ
ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɩɪɢɫɩɨ
-
ɫɨɛɥɟɧɢɹ
(
ɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɞɥɹ
ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɚ
,
ɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɞɥɹ
ɥɵɠ
ɢ
ɬ
.
ɩ
.):
ɧɚ
ɛɚɝɚɠɧɢɤɟ
ɧɚ
ɤɪɵɲɟ
;
ɧɚ
ɩɨɩɟɪɟɱɧɵɯ
ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɛɚɝɚɠ
-
ɧɢɤɚ
,
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ
ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɵɯ
ɧɚ
ɩɪɨɞɨɥɶɧɵɯ
ɨɩɨɪɚɯ
1
;
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ
ɧɚ
ɩɪɨɞɨɥɶɧɵɯ
ɨɩɨ±
ɪɚɯ
ɛɚɝɚɠɧɢɤɚ
.
Ɂɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ
ɩɪɨɞɨɥɶɧɵɟ
ɨɩɨɪɵ ɛɚɝɚɠɧɢɤɚ ɧɚ ɤɪɵɲɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ²
ɧɚ
ɤɨɬɨɪɵɯ
ɨɧɢ
ɧɟ
ɛɵɥɢ
ɭɫɬɚ
ɧɨɜɥɟɧɵ ɧɚ
ɡɚɜɨɞɟ
.
2
ȿɫɥɢ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧ
ɫɨɨɬɜɟɬ
-
ɫɬɜɭɸɳɢɦ
ɨɛɪɚɡɨɦ
,
ɜɵ
ɦɨɠɟɬɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɨ
-
ɜɚɬɶ
ɤɪɟɩɟɠɧɵɟ
ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ
2
ɩɪɨɞɨɥɶɧɵɯ
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ
ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ
ɞɥɹ
:
ɮɢɤɫɚɰɢɢ
ɤɪɟɩɟɠɧɵɯ
ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɣ
ɛɚɝɚɠɚ
(
ɪɟɦɧɢ
,
ɜɟɪɟɜɤɢ
ɢ
ɬ
.
ɩ
.);
ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɤɪɟɩɟɠɧɵɯ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ
Ɂɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ
ɥɸɛɵɟ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɞɥɹ
ɩɟɪɟ
-
ɜɨɡɤɢ
ɛɚɝɚɠɚ
ɢ
ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ
(
ɛɚɝɚɠɧɢɤ
ɞɥɹ
ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɨɜ
,
ɜɟɳɟɜɨɣ
ɹɳɢɤ
ɢ
ɬ
.
ɞ
.)
ɧɚ
ɤɪɵɲɤɟ
ɛɚ
-
ɝɚɠɧɨɝɨ
ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ
Ⱦɥɹ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ
ɞɥɹ
ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ
ɧɚ
ɚɜɬɨɦɨ
-
ɛɢɥɟ
ɛɚɝɚɠɚ
ɢ
ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ
ɨɛɪɚɬɢɬɟɫɶ
ɧɚ
ɫɟɪɜɢɫɧɭɸ
ɫɬɚɧɰɢɸ
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɞɢɥɟɪɫɤɨɣ
ɫɟɬɢ
.
3.31
ɆɍɅɖɌɂɆȿȾɂɃɇɈȿ
ɈȻɈɊɍȾɈȼȺɇɂȿ
ɇɚɥɢɱɢɟ
ɢ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɷɬɨɝɨ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚ
-
ɧɢɹ
ɡɚɜɢɫɢɬ
ɨɬ
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɨɝɨ
ɨɛɨɪɭɞɨ
-
ɜɚɧɢɹ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ
.
1
Ⱥɭɞɢɨɫɢɫɬɟɦɚ
ɢɥɢ
ɫɢɫɬɟɦɚ
ɧɚɜɢɝɚɰɢɢ
2
ɉɨɞɪɭɥɟɜɨɣ
ɩɟɪɟɤɥɸɱɚɬɟɥɶ
3
Ɇɢɤɪɨɮɨɧ
.
ɋɦ
.
ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɸ
ɩɨ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
ɨɛɨ
-
ɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
ɞɥɹ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
ɩɨɞɪɨɛɧɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɨ
ɩɪɢɧɰɢɩɟ
ɪɚɛɨɬɵ
.
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɬɟɥɟɮɨɧɚ
ɇɚɩɨɦɢɧɚɟɦ
ȼɚɦ
ɨ
ɧɟɨɛɯɨ
-
ɞɢɦɨɫɬɢ
ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ
ɞɟɣ
-
ɫɬɜɭɸɳɟɝɨ
ɜ
ɜ
ɚɲɟɣ
ɫɬɪɚɧɟ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɜ
ɱɚɫɬɢ
,
ɨɬɧɨɫɹ
-
ɳɟɣɫɹ
ɤ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
ɷɬɢɯ
ɩɪɢɛɨɪɨɜ
.
ȼɫɬɪɨɟɧɧɚɹ
ɫɢɫɬɟɦɚ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɬɟɥɟɮɨɧɨɦ
ɜ
ɪɟɠɢɦɟ
«
ɫɜɨɛɨɞɧɵɟ
ɪɭɤɢ
»
ȿɫɥɢ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶ
ɨɫɧɚɳɟɧ
ɞɚɧɧɨɣ
ɫɢɫɬɟ
-
ɦɨɣ
,
ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ
ɦɢɤɪɨɮɨɧ
3
ɢ
ɨɪɝɚɧɵ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɩɨɞ
ɪɭɥɟɜɵɦ
ɤɨɥɟɫɨɦ
2
.
1
2
3
4.1
Ƚɥɚɜɚ
4
³
ɍɯɨɞ
ɡɚ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɦ
Ʉɚɩɨɬ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2
ɍɪɨɜɟɧɶ
ɦɚɫɥɚ
ɜ
ɞɜɢɝɚɬɟɥɟ
:
ɨɛɳɢɟ
ɫɜɟɞɟɧɢɹ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4
ɍɪɨɜɟɧɶ
ɦɚɫɥɚ
ɜ
ɞɜɢɝɚɬɟɥɟ
:
ɞɨɥɢɜ
/
ɡɚɩɪɚɜɤɚ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.5
ɍɪɨɜɧɢ
:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.8
Ɍɨɪɦɨɡɧɚɹ
ɠɢɞɤɨɫɬɶ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.8
Ɉɯɥɚɠɞɚɸɳɚɹ
ɠɢɞɤɨɫɬɶ
ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.9
ɀɢɞɤɨɫɬɶ
ɝɢɞɪɨɭɫɢɥɢɬɟɥɹ
ɪɭɥɟɜɨɝɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¾
.10
Ɏɢɥɶɬɪɵ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.11
Ⱦɚɜɥɟɧɢɟ
ɜɨɡɞɭɯɚ
ɜ
ɲɢɧɚɯ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.12
Ⱥɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɧɚɹ
ɛɚɬɚɪɟɹ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.14
ɍɯɨɞ
ɡɚ
ɤɭɡɨɜɨɦ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.16
ɍɯɨɞ
ɡɚ
ɫɚɥɨɧɨɦ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.19
ɀɢɞɤɨɫɬɶ
ɫɬɟɤɥɨɨɦɵɜɚɬɟɥɹ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¾
.
¿

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  37  38  39  40   ..