Renault Duster (2017 год). Руководство - часть 18

 

  Главная      Автомобили - Рено     Renault Duster - руководство по эксплуатации 2017 год

 

поиск по сайту            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  16  17  18  19   ..

 

 

Renault Duster (2017 год). Руководство - часть 18

 

 

1.70
ɌɈɉɅɂȼɇɕɃ
ȻȺɄ
(5/6)
Ɂɚɩɪɚɜɨɱɧɵɟ
ɫɬɚɧɰɢɢ
ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
Ɇɵ
ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦ
ɧɚɞɟɜɚɬɶ
ɩɟɪɱɚɬɤɢ
ɞɥɹ
ɡɚɩɪɚɜɤɢ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ
ɫɠɢɠɟɧɧɵɦ ɝɚɡɨɦ¶
Ɉɬɤɪɨɣɬɟ
ɤɪɵɲɤɭ
ɬɨɩɥɢɜɧɨɝɨ
ɛɚɤɚ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ
ɢ
ɜɵɤɪɭɬɢɬɟ
ɩɪɨɛɤɭ
5
ɡɚɥɢɜɧɨɣ
ɝɨɪɥɨɜɢɧɵ
6
.
ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ
ɫɥɟɞɭɣɬɟ
ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦ
ɩɨ
ɡɚɩɪɚɜɤɟ
,
ɭɤɚɡɚɧɧɵɦ
ɧɚ
ɡɚɩɪɚɜɨɱɧɨɣ
ɤɨ
±
ȼɵɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɧɚɫɨɫɚ
ɢɥɢ
ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ
ɩɪɢ
ɜɤɥɸɱɟɧɢɢ
ɭɤɚɡɵɜɚɸɬ
ɧɚ
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɴɟɦɚ
ɛɚɤɚ
(80%).
Ɂɚɩɪɚɜɤɚ
ɩɪɟɤɪɚɬɢɬɫɹ
,
ɤɚɤ
ɬɨɥɶɤɨ
ɜɵ
ɨɬ
-
ɩɭɫɬɢɬɟ
ɤɧɨɩɤɭ
.
Ɋɚɡɛɥɨɤɢɪɭɣɬɟ
ɜɵɤɥɸɱɚ
-
ɸɳɢɣ
ɪɵɱɚɝ
(
ɧɟɛɨɥɶɲɨɟ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɝɚɡɚ
ɦɨɠɟɬ
ɜɵɣɬɢ
ɧɚɪɭɠɭ
),
ɞɨɫɬɚɧɶɬɟ
ɩɢɫɬɨɥɟɬ
ɢ
ɜɫɬɚɜɶɬɟ
ɟɝɨ
ɜ
ɤɨɥɨɧɤɭ
.
ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɟ
ɩɪɨɛɤɭ
5
ɧɚ
ɦɟɫɬɨ
ɞɥɹ
ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ
ɩɨɩɚɞɚɧɢɹ
ɜɨɞɵ
ɢ
ɩɨɫɬɨɪɨɧɧɢɯ
ɱɚɫɬɢɰ
ɜ
ɫɢɫɬɟɦɭ
.
5
6
ɥɨɧɤɟ ɝɚɡɨɧɚɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɚɧɰɢɢ¶
1.71
Ɉɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
ɫɢɫɬɟɦɵ
ɩɨɞɚɱɢ
ɬɨɩɥɢɜɚ
(
ɗȻɍ
,
ɷɥɟɤ
-
ɬɪɨɩɪɨɜɨɞɤɚ
,
ɬɨɩɥɢɜɨɩɪɨ
-
ɜɨɞɵ
,
ɢɧɠɟɤɬɨɪɵ
,
ɡɚɳɢɬɧɵɟ
ɤɪɵɲɤɢ
ɢ
ɬ
.
ɞ
.)
ɢɥɢ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ
ɟɟ
ɤɨɧ
-
ɫɬɪɭɤɰɢɢ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɱɟɫɤɢ
ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ
,
ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ
ɦɨɠɟɬ
ɭɝɪɨɠɚɬɶ
ɜ
ɚɲɟɣ
ɛɟɡ
-
ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
(
ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɪɚɛɨɬ
,
ɜɵ
-
ɩɨɥɧɹɟɦɵɯ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ
ɫɟɪɜɢɫɧɨɣ
ɫɬɚɧɰɢɢ
ɤɨɦɩɚɧɢɢ
-
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ
).
ɉɨɞɤɚɱɢɜɚɸɳɢɣ
ɧɚɫɨɫ
(
ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɫ
ɞɢɡɟɥɶɧɵɦ
ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɦ
)
ɉɨɫɥɟ
ɩɨɥɧɨɣ
ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ
ɬɨɩɥɢɜɚ
ɩɟɪɟɞ
ɩɭɫɤɨɦ
ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ
ȼɵ
ɞɨɥɠɧɵ
ɫɧɨɜɚ
ɡɚ
-
ɩɨɥɧɢɬɶ
ɬɨɩɥɢɜɧɵɣ
ɤɨɧɬɭɪ
.
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ
:
ɪɭɱɧɨɣ
ɬɨɩɥɢɜɨɩɨɞɤɚɱɢɜɚ
-
ɸɳɢɣ
ɧɚɫɨɫ
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ
ɫ
ɩɪɚɜɨɣ
ɫɬɨɪɨɧɵ
ɦɨɬɨɪɧɨɝɨ
ɨɬɫɟɤɚ
.
ɋ
ɩɨɦɨɳɶɸ
ɧɚɫɨɫɚ
8
ɩɪɨɤɚɱɢɜɚɣɬɟ
ɤɨɧɬɭɪ
ɞɨ
ɬɟɯ
ɩɨɪ
,
ɩɨɤɚ
ɬɨɩɥɢɜɨ
ɧɟ
ɩɨɬɟɱɟɬ
ɜ
ɬɪɭɛɤɭ
7
.
ȿɫɥɢ
ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ
ɧɟ
ɡɚɩɭɫɤɚɟɬɫɹ
ɩɨɫɥɟ
ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ
ɩɨɩɵɬɨɤ
²
ȼɚɦ
ɫɥɟɞɭɟɬ
ɨɛɪɚ
-
ɬɢɬɶɫɹ
ɧɚ
ɫɟɪɜɢɫɧɭɸ
ɫɬɚɧɰɢɸ
ɤɨɦɩɚɧɢɢ
-
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ
.
ɌɈɉɅɂȼɇɕɃ
ȻȺɄ
(6/6)
7
8
ɉɪɢ
ɪɚɛɨɬɚɯ
ɜ
ɧɟɩɨɫɪɟɞ
-
ɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɛɥɢɡɨɫɬɢ
ɨɬ
ɞɜɢɝɚ
-
ɬɟɥɹ
ɨɛɪɚɬɢɬɟ
ɜɧɢɦɚɧɢɟ
ɧɚ
ɬɨ
,
ɱɬɨ
ɨɧ
ɦɨɠɟɬ
ɨɤɚɡɚɬɶɫɹ
ɝɨɪɹɱɢɦ
.
Ⱥ
ɬɚɤɠɟ
ɩɨɦɧɢɬɟ
,
ɱɬɨ
ɜɟɧ
-
ɬɢɥɹɬɨɪ
ɫɢɫɬɟɦɵ
ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ
ɦɨɠɟɬ
ɜɤɥɸɱɢɬɶɫɹ
ɜ
ɥɸɛɨɣ
ɦɨɦɟɧɬ
.
Ɉɛ
ɷɬɨɦ
ɧɚɩɨɦɢɧɚɟɬ
ɫɢɝɧɚɥɶɧɚɹ
ɥɚɦɩɚ
ɜ
ɦɨɬɨɪɧɨɦ
ɨɬɫɟɤɟ
.
Ɉɩɚɫɧɨɫɬɶ
ɬɪɚɜɦ
.
1.72
2.1
Ƚɥɚɜɚ
2
³
ȼɨɠɞɟɧɢɟ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ
(
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ
ɩɨ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɧɨɣ
ɢ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɣ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ
)
Ɉɛɤɚɬɤɚ
,
ɡ
ɚɦɨɤ
ɡɚɠɢɝɚɧɢɹ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2
Ɂɚɩɭɫɤ ɢ ɨɫɬɚɧɨɜɤɚ
ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3
Ɏɭɧɤɰɢɹ
«
ɋɬɨɩ
-
ɫɬɚɪɬ
» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.7
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ
ɫ
ɛɟɧɡɢɧɨɜɵɦ
ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɦ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.10
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ
ɫ
ɞɢɡɟɥɶɧɵɦ
ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɦ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.11
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ
ɫ
ȽȻɈ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.12
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ
ɩɨ
ɜɨɠɞɟɧɢɸ
,
ɷɤɨɧɨɦɢɱɧɵɣ
ɪɟɠɢɦ
ɜɨɠɞɟɧɢɹ
«Eco» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.15
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ
ɩɨ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ
ɢ
ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɸ
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ
ɫɪɟɞɵ
. . . . .
2.20
Ɉɯɪɚɧɚ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ
ɫɪɟɞɵ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.21
ɋ
ɢɫɬɟɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɫɧɢɠɟɧɢɹ
ɞɚɜɥɟɧɢɹ
ɜ
ɲɢɧɚɯ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¸
.22
Ɋɵɱɚɝ
ɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɩɟɪɟɞɚɱ
,
ɫɬɨɹɧɨɱɧɵɣ
ɬɨɪɦɨɡ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.29
Ɍɪɚɧɫɦɢɫɫɢɹ
:
ɩɨɥɧɵɣ
ɩɪɢɜɨɞ
(4
ɯ
4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.30
ɋɢɫɬɟɦɵ
ɤɨɪɪɟɤɰɢɢ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɢ
ɩɨɦɨɳɢ
ɩɪɢ
ɜɨɠɞɟɧɢɢ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.34
ɋɢɫɬɟɦɚ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ
ɫɤɨɪɨɫɬɢ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.38
ɋɢɫɬɟɦɚ
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɫɤɨɪɨɫɬɢ
ɤɪɭɢɡ
-
ɤɨɧɬɪɨɥɶ
») . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.41
Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ
ɤɨɪɨɛɤɚ
ɩɟɪɟɞɚɱ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.45
ɋɢɫɬɟɦɚ
ɤɨɧɬɪɨɥɹ
ɞɢɫɬɚɧɰɢɢ
ɩɪɢ
ɩɚɪɤɨɜɤɟ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.48
Ʉɚɦɟɪɚ
ɡɚɞɧɟɝɨ
ɜɢɞɚ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.50
ȼɵɡɨɜ
ɷɤɫɬɪɟɧɧɨɣ
ɩɨɦɨɳɢ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.52

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  16  17  18  19   ..