Lexus NX (2022). Návod k obsluze - 43

 

  Index      Manuals     Lexus NX (2022). Návod k obsluze

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     41      42      43     

 

 

 

 

Lexus NX (2022). Návod k obsluze - 43

 

 

Když se vozidlo přehřívá

Následující může signalizovat, že se vaše vozidlo přehřívá.

Ukazatel teploty chladicí kapaliny motoru je v červené oblasti.

Pociťujete ztrátu výkonu hybridního systému. (Například, rychlost vozidla
se nezvyšuje.)

Na multiinformačním displeji se zobrazí 

"Vys. tepl. chlaz. motoru.

Zastavte na bezpeč. místě. Viz už. příruč."

.

Na multiinformačním displeji se zobrazí 

"Hybridní systém je přehřátý

Výstupní výkon je snížený"

.

Zpod kapoty vystupuje pára.

 Související informace 

"Hybridní systém je přehřátý Výstupní výkon je snížený"

(S. 622)

Pokud je ručička ukazatele teploty chladicí kapaliny motoru v
červené oblasti nebo se na multiinformačním displeji zobrazí
"Vys. tepl. chlaz. motoru. Zastavte na bezpeč. místě. Viz už.
příruč."

1

Zastavte vozidlo na bezpečném místě, vypněte systém
klimatizace a vypněte hybridní systém.

VÝSTRAHA

Poté, co hybridní systém vypnete, zkontrolujte, že indikátor 

"READY"

nesvítí.
Když je hybridní systém v činnosti, může se automaticky nastartovat
benzínový motor, nebo se může náhle rozběhnout ventilátor chlazení, i
když je benzínový motor vypnutý.
Může být také v činnosti i několik minut poté, co je spínač POWER vypnut.
Nedotýkejte se ani se nepřibližujte k rotujícím součástem, jako je
ventilátor, to by mohlo vést k zachycení prstů nebo oděvů (zvláště kravaty,
šátku nebo šály), s následky vážného zranění.

2

Pokud nevidíte páru, opatrně zvedněte kapotu.

Pokud vidíte páru, opatrně zvedněte kapotu poté, co pára zmizí.

VÝSTRAHA

Když otevíráte kapotu, dodržujte následující pokyny:

Pokud vidíte unikat páru zpod kapoty, neotevírejte kapotu, dokud pára
nepřestane unikat. Motorový prostor může být velmi horký.

9-12. Položky ke kontrole před kontaktováním prodejce

709

9

Když nastanou potíže

VÝSTRAHA

Nepovolujte uzávěr chladiče a uzávěr nádržky chladicí kapaliny, když
jsou hybridní systém a chladič horké. Pára nebo chladicí kapalina o
vysoké teplotě by mohla vystříknout.

3

Poté, co se hybridní systém dostatečně ochladí, prohlédněte
hadice a blok chladiče (chladič), zda neuniká kapalina.

Pokud uniklo velké množství chladicí kapaliny, ihned kontaktujte kteréhokoliv
autorizovaného prodejce nebo servis Lexus, nebo kterýkoliv spolehlivý
servis.

 

A Chladič
B Ventilátor chlazení

4

Zkontrolujte, zda je hladina chladicí kapaliny mezi ryskami
[FULL] a [LOW] na nádržce

 

A Nádržka
B [

FULL

] ryska

C [

LOW

] ryska

D Uzávěr chladiče

5

Pokud je to nutné, doplňte chladicí kapalinu.

V případě nouze, pokud není dostupná chladicí kapalina, může být použita
voda.

 

9-12. Položky ke kontrole před kontaktováním prodejce

710

UPOZORNĚNÍ

Když doplňujete chladicí kapalinu motoru/řídicí jednotky pohonu

Doplňujte chladicí kapalinu pomalu poté, co hybridní systém dostatečně
vychladl.
Doplňování chladné kapaliny do horkého hybridního systému příliš rychle
může způsobit poškození hybridního systému.

Abyste zabránili poškození systému chlazení

Dodržujte následující pokyny:

Zabraňte kontaminaci chladicí kapaliny cizími látkami (např. pískem,
prachem atd.).

Nepoužívejte přísady chladicí kapaliny.

6

Nastartujte hybridní systém a zapněte systém klimatizace,
abyste zkontrolovali, že běží ventilátor chladiče a abyste
zkontrolovali úniky chladicí kapaliny z chladiče nebo hadic.

Ventilátor běží, když je zapnut systém klimatizace ihned po studeném startu.
Ověřte činnost ventilátoru pomocí zvuku ventilátoru a proudění vzduchu.
Pokud je obtížné to zkontrolovat, opakovaně zapněte a vypněte systém
klimatizace. (Ventilátor nemusí běžet při teplotách pod bodem mrazu.)

7

Pokud není ventilátor v činnosti: Ihned vypněte hybridní systém
a kontaktujte kteréhokoliv autorizovaného prodejce nebo servis
Lexus, nebo kterýkoliv spolehlivý servis.

Pokud je ventilátor v činnosti: Nechte vozidlo zkontrolovat u nejbližšího
autorizovaného prodejce nebo v servisu Lexus, nebo v jiném spolehlivém
servisu.

8

Zkontrolujte, zda je na multiinformačním displeji zobrazeno
"Vys. tepl. chlaz. motoru. Zastavte na bezpeč. místě. Viz už.
příruč.".

Pokud hlášení nezmizí: Vypněte hybridní systém a kontaktujte kteréhokoliv
autorizovaného prodejce nebo servis Lexus, nebo kterýkoliv spolehlivý
servis.
Pokud se hlášení nezobrazí: Nechte vozidlo zkontrolovat u nejbližšího
autorizovaného prodejce nebo v servisu Lexus, nebo v kterémkoliv
spolehlivém servisu.

9-12. Položky ke kontrole před kontaktováním prodejce

711

9

Když nastanou potíže

Pokud elektrické součásti nelze použít nebo nefungují, když je
ovládán spínač

Pokud některá z elektrických součástí nefunguje, může mít přepálenou
pojistku.
Pokud se tak stane, zkontrolujte a vyměňte pojistku, pokud je to potřeba.

 Související informace 

Kontrola a výměna pojistek(S. 713)

9-12. Položky ke kontrole před kontaktováním prodejce

712

Pokud nesvítí světlo

Příčinou může být následující:

12V akumulátor může být vybitý.

Jeden nebo oba pólové vývody 12V akumulátoru mohou být odpojeny.

Pojistka může být přepálená. Zkontrolujte pojistky.

Kontaktujte kteréhokoliv autorizovaného prodejce nebo servis Lexus,
nebo kterýkoliv spolehlivý servis, pokud nelze poruchu opravit, nebo
neznáte postup opravy.

INFORMACE

Zamlžení uvnitř světel

Dočasné zamlžení (orosení) uvnitř světlometů neznamená poruchu.
V následujících situacích kontaktujte pro více informací kteréhokoliv
autorizovaného prodejce nebo servis Lexus, nebo kterýkoliv spolehlivý servis.

Uvnitř světel se tvoří velké kapky vody.

Uvnitř světlometu se hromadí voda.

Kontrola a výměna pojistek

VÝSTRAHA

Dodržujte následující pokyny. Jejich nedodržení může způsobit poškození vozidla,
což může vést k požáru nebo zranění.

Nikdy nepoužívejte pojistku s vyšší proudovou hodnotou, než předepsanou,
nebo jiný předmět namísto pojistky.

Vždy používejte originální pojistku Lexus nebo ekvivalentní. Nikdy nenahrazujte
pojistku drátkem, ani jako prozatímní opravu.

Neupravujte pojistky nebo pojistkové skříňky.

Nikdy neprovádějte kontrolu nebo výměnu pojistek v pojistkové skříňce poblíž
sestavy měniče s převodníkem, protože v blízkosti pojistkové skříňky jsou
vysokonapěťové součásti a vedení.
To by mohlo způsobit elektrický šok, mající za následek smrtelné nebo vážné
zranění.

UPOZORNĚNÍ

Nechte co nejdříve příčinu elektrického přetížení zjistit a opravit u kteréhokoliv
autorizovaného prodejce nebo v servisu Lexus, nebo v kterémkoliv spolehlivém
servisu.

1

Vypněte spínač POWER.

2

Otevřete kryt pojistkové skříňky.

9-12. Položky ke kontrole před kontaktováním prodejce

713

9

Když nastanou potíže

▶ 

Motorový prostor (typ A)

Zatlačte úchyt dovnitř a vyjměte víčko.

▶ 

Motorový prostor (typ B)

Zatlačte úchyt dovnitř a vyjměte víčko.

▶ 

Levá strana přístrojového panelu (vozidla s levostranným

řízením)

Vyjměte víčko.

▶ 

Levá strana přístrojového panelu (vozidla s pravostranným

řízením)

Vyjměte kryt a pak vyjměte kryt pojistkové skříňky.

9-12. Položky ke kontrole před kontaktováním prodejce

714

▶ 

Zavazadlový prostor (Typ A)

Sklopte podlahovou desku, vyjměte boční desku a kryt a poté vyjměte kryt
pojistkové skříňky.

▶ 

Zavazadlový prostor (Typ B)

Sklopte podlahovou desku, vyjměte boční desku a kryt a poté vyjměte kryt
pojistkové skříňky.

9-12. Položky ke kontrole před kontaktováním prodejce

715

9

Když nastanou potíže

3

Vyjměte pojistku.

Vytahovákem lze vyjímat pouze některé pojistky.

4

Zkontrolujte, zda není pojistka přepálená.

Nahraďte přepálenou pojistku novou pojistkou příslušné proudové hodnoty.
Proudovou hodnotu naleznete na víčku pojistkové skříňky.

A Normální pojistka

9-12. Položky ke kontrole před kontaktováním prodejce

716

B Přepálená pojistka

INFORMACE

Po výměně pojistky

Když nasazujete víčko, ujistěte se, že jsou úchyty bezpečně zajištěny.

Pokud světlo nesvítí ani po výměně pojistky, bude zřejmě potřeba vyměnit
žárovku.

Pokud se vyměněná pojistka znovu přepálí, nechte vozidlo prohlédnout
kterýmkoliv autorizovaným prodejcem nebo servisem Lexus, nebo
kterýmkoliv spolehlivým servisem.

Pokud je obvod přetížen

Pojistky jsou navrženy tak, aby se přepálily, čímž chrání před poškozením
celý kabelový svazek.

Když měníte žárovky

Lexus doporučuje, abyste používali originální výrobky Lexus určené pro toto
vozidlo.
Protože určité žárovky jsou připojeny k obvodům navrženým pro předcházení
přetížení, neoriginální díly nebo díly, které nejsou navrženy pro toto vozidlo,
mohou být nepoužitelné.

Žárovky

Úroveň obtížnosti výměny se liší podle žárovek. Pokud vám
připadá výměna žárovky obtížně proveditelná, kontaktujte kteréhokoliv
autorizovaného prodejce nebo servis Lexus, nebo jiný spolehlivý
servis.Pro informace o výměně dalších žárovek kontaktujte kteréhokoliv
autorizovaného prodejce nebo servis Lexus, nebo jiný spolehlivý servis.

Výměna následujících žárovek

Pokud je některé z níže uvedených světel vadné, nechte ho vyměnit
kterýmkoliv autorizovaným prodejcem nebo servisem Lexus, nebo
kterýmkoliv spolehlivým servisem.

Světlomet

Přední obrysová světla a světla pro denní svícení

Přední směrová světla (typ LED)

Boční směrová světla

Přední mlhová světla

*

Zatáčecí světla

*

Zadní mlhová světla

Brzdová/koncová světla

* : 

Je-li ve výbavě

9-12. Položky ke kontrole před kontaktováním prodejce

717

9

Když nastanou potíže

Couvací světlo

Zadní směrové světlo

Třetí brzdové světlo

Osvětlení registrační značky

INFORMACE

LED světla

Světla, jiná než přední směrová světla (typ se žárovkou), se skládají z
množství LED diod. Pokud je některé z LED světel vadné, zavezte vozidlo
ke kterémukoliv autorizovanému prodejci nebo do servisu Lexus, nebo do
kteréhokoliv spolehlivého servisu, abyste nechali světlo vyměnit.

VÝSTRAHA

Dodržujte následující pokyny týkající se výměny žárovek.

Vypněte světla. Nepokoušejte se měnit žárovky ihned po vypnutí světel.
Žárovky jsou velmi horké a mohou způsobit popálení.

Nedotýkejte se skleněné části žárovek holou rukou. Pokud je nevyhnutelné
držet skleněnou část, použijte čistý, suchý hadřík, abyste na žárovku nenanesli
vlhkost a mastnotu. Pokud je také žárovka poškrábaná nebo vám upadne,
může se přepálit nebo prasknout.

Žárovky a ostatní upevňovací součásti nasazujte pečlivě. Jinak to může
způsobit poškození teplem, požár nebo zatečení vody do světlometu. To může
světlomety poškodit nebo způsobit zamlžení světel.

Nepokoušejte se opravovat nebo rozebírat žárovky, konektory, elektrické
obvody nebo související součásti.
To může mít za následek elektrický šok s následkem smrti nebo vážného
zranění.

Abyste předešli poškození nebo požáru, zkontrolujte, zda jsou žárovky plně
nainstalovány a bezpečně zajištěny v každé jednotce světla.

Před nasazením žárovky si zjistěte její wattový výkon, abyste zabránili
tepelnému poškození.

Umístění žárovek

 

A

Přední směrové světlo (typ se
žárovkou)

9-12. Položky ke kontrole před kontaktováním prodejce

718

Výměna předních směrových světel (typ se žárovkou)

Před výměnou zjistěte wattový výkon žárovky, která má být vyměněna.

1

Otočte paticí žárovky doleva.

2

Vyjměte žárovku.

3

Nasaďte novou žárovku, pak
namontujte patici žárovky do
jednotky světla jejím zasunutím a
otočením patice žárovky doprava.

Po namontování žárovky zapněte
přední směrové světlo, abyste vizuálně
zkontrolovali, že z patice žárovky neuniká
žádné světlo.

9-12. Položky ke kontrole před kontaktováním prodejce

719

9

Když nastanou potíže

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     41      42      43