Lexus NX (2022). Návod k obsluze - 42

 

  Index      Manuals     Lexus NX (2022). Návod k obsluze

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     40      41      42      43     ..

 

 

 

Lexus NX (2022). Návod k obsluze - 42

 

 

Tažení odtahovým vozidlem

UPOZORNĚNÍ

Abyste zabránili poškození vozidla při tažení použitím vozidla se zdvihem
kol

Netáhněte vozidlo zezadu, když je spínač POWER vypnutý. Mechanismus
zámku není tak silný, aby udržel přední kola v přímém směru.

Když zvedáte vozidlo, zajistěte dostatečnou vzdálenost od země na druhém
konci zvedaného vozidla pro tažení. Bez odpovídající mezery by mohlo dojít při
tažení k poškození vozidla.

Tažení vozidla s pohonem předních kol odtahovým vozidlem

Pokud je tažení vozidla nezbytné, doporučujeme použít služeb kteréhokoliv
autorizovaného prodejce nebo servisu Lexus, nebo kteréhokoliv
spolehlivého servisu, nebo komerční odtahovou službu, používající vozidla
se zdvihem kol nebo s plošinou.Pro tažení používejte bezpečný řetězový
systém a dodržujte platné místní předpisy.

VÝSTRAHA

Přepravujte vozidlo se zvednutými předními koly
nebo se všemi čtyřmi koly zvednutými mimo
vozovku. Pokud je vozidlo taženo s předními koly
dotýkajícími se země, pohon a příslušné součásti
se mohou poškodit, nebo elektřina generovaná
činností elektromotoru může v závislosti na
druhu poškození nebo poruchy způsobit požár.

UPOZORNĚNÍ

Tažení pomocí vozidla se závěsem

Neodtahujte vozidlo pomocí vozidla se závěsem,
abyste předešli poškození karoserie.

9-10. Pokud se vozidlo nemůže pohybovat

693

9

Když nastanou potíže

Tažení vozidla s pohonem všech kol odtahovým vozidlem

Pokud je tažení vozidla nezbytné, doporučujeme použít služeb kteréhokoliv
autorizovaného prodejce nebo servisu Lexus, nebo kteréhokoliv
spolehlivého servisu, nebo komerční odtahovou službu, používající vozidla
se zdvihem kol nebo s plošinou.Pro tažení používejte bezpečný řetězový
systém a dodržujte platné místní předpisy.

▶ 

Zepředu

Uvolněte parkovací brzdu.

Vypněte automatický režim.

▶ 

Zezadu

Použijte tažný podvozek pod
přední kola.

9-10. Pokud se vozidlo nemůže pohybovat

694

VÝSTRAHA

Přepravujte vozidlo se všemi čtyřmi koly
zvednutými mimo vozovku. Pokud je vozidlo
taženo s pneumatikami dotýkajícími se
země, pohon nebo příslušné součásti se
mohou poškodit, vozidlo může vypadnout ze
závěsu, nebo elektřina generovaná činností
elektromotoru může v závislosti na druhu
poškození nebo poruchy způsobit požár.

UPOZORNĚNÍ

Tažení pomocí vozidla se závěsem

Neodtahujte vozidlo pomocí vozidla se závěsem,
abyste předešli poškození karoserie.

▶ 

Zepředu

Použijte tažný podvozek pod
zadní kola.

9-10. Pokud se vozidlo nemůže pohybovat

695

9

Když nastanou potíže

▶ 

Zezadu

Použijte tažný podvozek pod
přední kola.

9-10. Pokud se vozidlo nemůže pohybovat

696

Použití vozidla s plošinou

Když pro přepravu vozidla používáte vozidlo s plošinou, použijte řemeny
pro připoutání pneumatik. Způsob připoutání pneumatik - viz příručka pro
uživatele vozidla s plošinou.
Abyste omezili pohyb vozidla při přepravě, zabrzděte parkovací brzdu a
vypněte spínač POWER.

9-10. Pokud se vozidlo nemůže pohybovat

697

9

Když nastanou potíže

Tažení jiným vozidlem

Pokud je tažení vozidla nezbytné, doporučujeme použít služeb kteréhokoliv
autorizovaného prodejce nebo servisu Lexus, nebo kteréhokoliv
spolehlivého servisu, nebo komerční odtahovou službu, používající vozidla
se zdvihem kol nebo s plošinou.Pro tažení používejte bezpečný řetězový
systém a dodržujte platné místní předpisy.

Nouzové tažení

Pokud není v případě nouze k dispozici odtahové vozidlo, může být vaše
vozidlo dočasně taženo pomocí lan nebo řetězů, uchycených k nouzovým
tažným okům. To by se mělo zkoušet jen na vozovkách s pevným
povrchem na krátkou vzdálenost rychlostí do 30 km/h (18 mph).
Řidič musí být ve vozidle, aby ho mohl řídit a ovládat brzdy. Kola, hnací
ústrojí, nápravy, řízení a brzdy vozidla musí být v dobrém technickém
stavu.

Situace, kdy není možné nechat se odtáhnout jiným vozidlem

V následujících situacích není možné táhnout vozidlo jiným vozidlem
použitím lan nebo řetězů, protože přední kola mohou být zablokovaná
parkovacím zámkem.
Kontaktujte kteréhokoliv autorizovaného prodejce nebo servis Lexus, nebo
kterýkoliv spolehlivý servis nebo komerční odtahovou službu.

V systému ovládání řazení se vyskytla porucha.

V systému imobilizéru se vyskytla porucha.

V systému Smart Entry & Start se vyskytla porucha.

(→ S.642)

12V akumulátor je vybitý.

 Související informace 

Přepínání režimu spínače POWER(S. 150)
Když se zobrazí výstražné hlášení(S. 620)
Zapnutí systému imobilizéru(S. 85)
Pokud se vybije 12V akumulátor vozidla(S. 644)

Postup při nouzovém tažení

Aby mohlo být vaše vozidlo taženo jiným vozidlem, musí být k vašemu
vozidlu upevněno tažné oko. Instalujte tažné oko použitím následujícího
postupu.

9-10. Pokud se vozidlo nemůže pohybovat

698

VÝSTRAHA

Neprovádějte žádnou z následujících činností, protože by to mohlo způsobit
zamknutí mechanismu parkovacího zámku, zablokování předních kol a mohlo by
to vést k nehodě s následkem smrti nebo vážného zranění:

Rozepnutí bezpečnostního pásu řidiče a otevření dveří řidiče.

Vypnutí spínače POWER.

1

Vytáhněte plochý šroubovák a tažné oko.

2

Vyjměte kryt tažného oka pomocí
plochého šroubováku.

Abyste ochránili karoserii, dejte mezi
šroubovák a karoserii hadřík, viz obrázek.

3

Vložte tažné oko do otvoru a
našroubujte ho částečně rukou.

4

Dotáhněte tažné oko bezpečně
pomocí klíče na šrouby kol nebo
pevnou kovovou tyčí.

INFORMACE

Klíč na šrouby kol

Klíč na šrouby kol můžete zakoupit u kteréhokoliv autorizovaného prodejce
nebo v servisu Lexus, nebo v kterémkoliv spolehlivém servisu.

9-10. Pokud se vozidlo nemůže pohybovat

699

9

Když nastanou potíže

VÝSTRAHA

Když instalujete tažná oka na vozidlo, dbejte na jejich bezpečnou instalaci do
předepsaných umístění.
Pokud nejsou bezpečně upevněna, tažná oka se mohou během tažení
uvolnit.

5

Bezpečně připevněte lana nebo řetězy k tažnému oku.

Dbejte na to, abyste nepoškodili karoserii vozidla.

UPOZORNĚNÍ

Abyste zabránili poškození vozidla při nouzovém tažení, nepřipevňujte lana
nebo řetězy k součástem odpružení.

6

Nastupte do taženého vozidla a nastartujte hybridní systém.

Pokud hybridní systém nestartuje, zapněte spínač POWER do ZAPNUTO.

INFORMACE

Při tažení

Pokud je hybridní systém vypnutý, nefunguje posilovač brzd ani řízení, takže
řízení a brzdění bude mnohem těžší než obvykle.

VÝSTRAHA

Při tažení vozidla jiným vozidlem nevypínejte spínač POWER. To by mohlo
vést k nehodě, protože přední kola budou zablokována parkovacím zámkem.

7

Přeřaďte zařazenou polohu do N a uvolněte parkovací brzdu.

Vypněte automatický režim parkovací brzdy.

VÝSTRAHA

Při tažení se vyvarujte prudkých rozjezdů atd., které vyvíjejí nadměrnou zátěž
na tažná oka, lana nebo řetězy. Tažná oka, lana nebo řetězy se mohou
poškodit, úlomky mohou zasáhnout osoby a způsobit vážné poškození.

9-10. Pokud se vozidlo nemůže pohybovat

700

Vyproštění z bláta, písku nebo sněhu

1

Vypněte hybridní systém. Zabrzděte parkovací brzdu a přeřaďte
zařazenou polohu do P.

2

Odstraňte bahno, sníh nebo písek z okolí předních kol.

3

Podložte přední kola dřevem, kameny nebo jiným materiálem,
abyste umožnili zlepšit trakci.

4

Znovu nastartujte hybridní systém.

5

Přeřaďte zařazenou polohu do D nebo R a uvolněte parkovací
brzdu. Pak opatrně sešlápněte plynový pedál.

VÝSTRAHA

Když přesouváte řadicí páku, nepřesouvejte ji při sešlápnutém plynovém
pedálu.
To může vést k neočekávanému prudkému zrychlení vozidla, což může
způsobit nehodu..

Pokud zvolíte pro uvolnění vozidla zatlačení dozadu a dopředu, ujistěte
se, že je okolní prostor prázdný, abyste zabránili nárazu do jiných vozidel,
předmětů nebo osob.
Vozidlo může také po uvolnění náhle vyrazit dopředu nebo dozadu. Buďte
mimořádně opatrní.

UPOZORNĚNÍ

Vyhněte se protáčení předních kol a sešlapování plynového pedálu více, než
je nezbytné.
To může poškodit hybridní převodovku a jiné součásti.

6

Pokud je uvolnění vozidla obtížné, stiskněte spínač 

 a vypněte

TRC.

Pokud zůstává vozidlo uvízlé i po provedení těchto činností, vozidlo může
vyžadovat vytažení, aby se uvolnilo.

9-10. Pokud se vozidlo nemůže pohybovat

701

9

Když nastanou potíže

Pokud máte podezření na poruchu

Pokud je zjištěna nějaká abnormalita vozidla

Následující příznaky jsou abnormální.

Kapalina uniká pod vozidlo

Odkapávání vody z klimatizace je po jejím použití normální.

Zploštěle vyhlížející pneumatiky nebo nerovnoměrné opotřebení
běhounu

Ukazatel teploty chladicí kapaliny motoru trvale ukazuje výše než
normálně.

Co nejdříve kontaktujte kteréhokoliv autorizovaného prodejce nebo
servis Lexus, nebo kterýkoliv spolehlivý servis. Vaše vozidlo
pravděpodobně potřebuje seřízení nebo opravu.

9-11. Pokud máte podezření na poruchu

702

Pokud z vozidla vycházejí neobvyklé zvuky

Stav

Náprava

Následující zvuky jsou neobvyklé
zvuky.

Změna zvuku výfuku

Nadměrné hvízdání pneumatik při
zatáčení

Zvláštní zvuky související s
odpružením

Zvonivý zvuk nebo jiné zvuky
související s hybridním systémem

Co nejdříve kontaktujte
kteréhokoliv autorizovaného
prodejce nebo servis Lexus,
nebo kterýkoliv spolehlivý servis.
Vaše vozidlo pravděpodobně
potřebuje seřízení nebo opravu.

9-11. Pokud máte podezření na poruchu

703

9

Když nastanou potíže

Pokud se vozidlo chová abnormálně

Následující příznaky jsou abnormální.

Vynechávání, zadrhávání nebo nepravidelný chod motoru

Znatelná ztráta výkonu

Vozidlo při brzdění táhne silně k jedné straně

Při jízdě na rovné vozovce vozidlo táhne silně k jedné straně

Snížená účinnost brzd; příliš měkký brzdový pedál; pedál lze sešlápnout
až k podlaze

Co nejdříve kontaktujte kteréhokoliv autorizovaného prodejce nebo
servis Lexus, nebo kterýkoliv spolehlivý servis. Vaše vozidlo
pravděpodobně potřebuje seřízení nebo opravu.

9-11. Pokud máte podezření na poruchu

704

Položky ke kontrole před kontaktováním prodejce

Volantem nelze otáčet po vypnutí hybridního systému

Volant je automaticky uzamknut, aby se zabránilo krádeži vozidla.

Když zámek řízení nelze uvolnit,
na multiinformačním displeji se
zobrazí 

"Stiskněte tlačítko POWER a

zároveň otočte volantem libovolným
směrem"

 Zkontrolujte, zda je zařazená

poloha v P. Stiskněte spínač POWER,
přičemž otáčejte volantem vlevo a
vpravo.

Abyste předešli přehřátí elektromotoru zámku volantu, činnost
elektromotoru může být pozastavena, pokud je hybridní systém
opakovaně zapínán a vypínán během krátké doby. V tom případě se
zdržte používání hybridního systému. Po cca 10 sekundách začne
elektromotor zámku řízení opět fungovat.

 Související informace 

Přepínání režimu spínače POWER(S. 150)

9-12. Položky ke kontrole před kontaktováním prodejce

705

9

Když nastanou potíže

Pokud se okna neotevřou nebo nezavřou pomocí ovládání
spínačů elektricky ovládaných oken

Zkontrolujte, zda je zapnut spínač blokování oken.
Pokud je zapnut spínač blokování oken, elektricky ovládaná okna jiná
než u sedadla řidiče nelze ovládat.
Vypněte spínač blokování oken.

Když funkce ochrany proti sevření nebo funkce ochrany proti
zachycení funguje neobvykle a boční okno nemůže být otevřeno
nebo zavřeno, proveďte následující činnosti pomocí spínače
elektricky ovládaného okna na příslušných dveřích.    

Zastavte vozidlo. Když je spínač POWER v ZAPNUTO, během 4 sekund
od aktivace funkce ochrany proti sevření nebo funkce ochrany proti
zachycení ovládejte nepřetržitě spínač elektricky ovládaných oken ve
směru jednodotykového zavírání nebo jednodotykového otevírání tak, aby
se okno dveří mohlo otevřít a zavřít.

Pokud okno dveří nemůže být otevřeno a zavřeno i když byly provedeny
výše uvedené činnosti, proveďte postup pro inicializaci funkce.  

 Související informace 

Funkce, které pomáhají bezpečnému otevírání a zavírání oken.(S. 120)
Ovládání použitím spínačů elektricky ovládaných oken(S. 121)
Zabránění náhodnému ovládání oken(S. 123)

Inicializace funkce ochrany proti sevření/funkce ochrany proti
zachycení

1

Přepněte spínač POWER do ZAPNUTO.

2

Zatáhněte a držte spínač elektricky ovládaného okna ve směru
jednodotykového zavření a úplně zavřete boční okno.

3

Uvolněte spínač elektricky ovládaného okna na chvíli, znovu
zatáhněte spínač ve směru jednodotykového zavírání a držte ho
tam přibližně 6 sekund nebo déle.

4

Stiskněte a podržte spínač elektricky ovládaného okna ve směru
jednodotykového otevírání. Poté, co se boční okno úplně otevře,
pokračujte v držení spínače další 1 sekundu nebo déle.

5

Uvolněte spínač elektricky ovládaného okna na chvíli, znovu
zatlačte spínač ve směru jednodotykového otevření a držte ho tam
přibližně 4 sekundy nebo déle.

9-12. Položky ke kontrole před kontaktováním prodejce

706

6

Zatáhněte a podržte spínač elektricky ovládaného okna ve směru
jednodotykového zavírání znovu. Poté, co se boční okno úplně
zavře, pokračujte v držení spínače další 1 sekundu nebo déle.

Pokud spínač uvolníte, když se okno pohybuje, začněte znovu od začátku.
Pokud se okno vrací a nemůže být zavřeno nebo úplně otevřeno, nechte
vozidlo zkontrolovat kterýmkoliv autorizovaným prodejcem nebo servisem
Lexus, nebo kterýmkoliv spolehlivým servisem.

 Související informace 

Funkce, které pomáhají bezpečnému otevírání a zavírání oken.(S. 120)
Ovládání použitím spínačů elektricky ovládaných oken(S. 121)

9-12. Položky ke kontrole před kontaktováním prodejce

707

9

Když nastanou potíže

Spínač POWER je automaticky vypnut

V následujících situacích bude napájení vypnuto pomocí funkce
automatického vypnutí napájení.

Vozidlo je ponecháno v PŘÍSLUŠENSTVÍ nebo ZAPNUTO (hybridní
systém není v činnosti) déle než 20 minut se zařazenou polohou v P.

12V akumulátor je vybitý se zařazenou polohou v P a spínač POWER
je v PŘÍSLUŠENSTVÍ nebo ZAPNUTO (hybridní systém není v
činnosti).

Když startujete hybridní systém příště, nechte běžet hybridní systém
přibližně 5 minut, aby se dobil 12V akumulátor.

Nenechávejte vozidlo se spínačem POWER v PŘÍSLUŠENSTVÍ nebo
ZAPNUTO po dlouhou dobu, když není v činnosti hybridní systém.

9-12. Položky ke kontrole před kontaktováním prodejce

708

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     40      41      42      43     ..