Lexus NX (2022). Návod k obsluze - 40

 

  Index      Manuals     Lexus NX (2022). Návod k obsluze

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     38      39      40      41     ..

 

 

 

Lexus NX (2022). Návod k obsluze - 40

 

 

VÝSTRAHA

Zkontrolujte následující.

Ujistěte se, že jsou ventilek a hadička připojeny bezpečně na pneumatiku
instalovanou na vozidle.

Pokud není hadička řádně připojena k ventilku, může dojít k úniku vzduchu
nebo vystříknutí těsnicího přípravku.

Když hadička během huštění pneumatiky vypadne, hrozí nebezpečí
neočekávaného pohybu hadičky vlivem tlaku vzduchu.

8

Ujistěte se, že je spínač kompresoru
vypnutý.

9

Připojte napájecí zástrčku do napájecí
zásuvky.

10

Připevněte nálepky dodávané se
sadou pro nouzovou opravu
pneumatiky do polohy snadno
viditelné z místa řidiče.

VÝSTRAHA

Nepřipevňujte výstražné nálepky o rychlosti na jiná místa ve vozidle, než
jsou ta určená. Pokud je nálepka připevněna do oblasti, kde jsou umístěny
SRS airbagy, např. střední část volantu, může to bránit správné funkci SRS
airbagů.

11

Zkontrolujte předepsaný tlak huštění pneumatik.

Tlak huštění pneumatiky je uveden na štítku, viz obrázek.

9-4. Pokud má pneumatika defekt

661

9

Když nastanou potíže

▶ 

Vozidla s levostranným řízením

▶ 

Vozidla s pravostranným řízením

12

Nastartujte hybridní systém.

13

Abyste vstříkli těsnicí prostředek
do pneumatiky, zapněte spínač
kompresoru.

VÝSTRAHA

Dodržujte následující pokyny.

Během opravy udržujte bezpečnou vzdálenost od pneumatiky, protože
během provádění opravy hrozí možnost roztržení pneumatiky. Pokud si
všimnete jakýchkoliv prasklin nebo deformací na pneumatice, vypněte
spínač kompresoru a ihned zastavte opravu.

Neprovozujte kompresor nepřetržitě déle než 40 minut. Sada se může
přehřát, pokud je provozována delší dobu.

Části sady pro nouzovou opravu pneumatiky se během činnosti zahřívají.
Během a po činnosti opravné sady buďte opatrní při zacházení s ní.

Nedotýkejte se kovových spojovacích částí lahve a kompresoru během
používání ani bezprostředně po něm, protože budou extrémně horké.

9-4. Pokud má pneumatika defekt

662

14

Pneumatiku nafoukněte, až dosáhnete předepsaného tlaku.

 

A Těsnicí přípravek se vystříká a tlak vzroste

na hodnotu mezi 300 kPa (3,0 kgf/cm

2

 nebo

bar; 44 psi) a 400 kPa (4,0 kgf/cm

2

 nebo

bar; 58 psi), pak postupně klesne.

B Tlakoměr bude ukazovat aktuální tlak

huštění pneumatiky cca 1 až 5 minut po
zapnutí spínače.

Vypněte spínač kompresoru a pak
zkontrolujte tlak nahuštění pneumatiky.
Kontrolujte a opakujte postup huštění, až
dosáhnete předepsaného tlaku, přičemž
dávejte pozor, abyste pneumatiku
nepřehustili.

Pneumatika může být nahuštěna za
cca 5 až 20 minut (v závislosti na
venkovní teplotě). Pokud je tlak huštění
pneumatiky stále nižší než předepsaná
hodnota po huštění trvajícím 25 minut,
pneumatika je poškozena příliš na to,
aby mohla být opravena. Vypněte spínač
kompresoru a kontaktujte kteréhokoliv
autorizovaného prodejce nebo servis
Lexus, nebo kterýkoliv spolehlivý servis.
Pokud tlak huštění pneumatiky překročí
předepsanou úroveň, vypusťte trochu
vzduchu, abyste nastavili správný tlak
huštění pneumatiky.

15

Ujistěte se, že je spínač kompresoru vypnutý a pak odpojte
napájecí zástrčku z napájecí zásuvky a hadičku od ventilku na
pneumatice.

Při odpojování hadičky může malé množství těsnicího přípravku vytéct.

VÝSTRAHA

Po dokončení huštění pneumatiky může při odpojování hadičky vystříknout
těsnicí prostředek nebo dojít k úniku určitého množství vzduchu z
pneumatiky.

16

Nasaďte čepičku ventilku na ventilek nouzově opravené
pneumatiky.

9-4. Pokud má pneumatika defekt

663

9

Když nastanou potíže

17

Připevněte vypouštěcí uzávěr na
konec hadičky.

Pokud není vypouštěcí uzávěr připevněn,
těsnicí přípravek může unikat a znečistit
interiér vozidla nebo něčí oděv.

18

Uložte lahev dočasně v zavazadlovém prostoru, když je připojena
ke kompresoru.

19

Aby došlo k rovnoměrnému nanesení těsnicí tekutiny uvnitř
pneumatiky, jeďte ihned bezpečně přibližně 5 km rychlostí do 80
km/h.

VÝSTRAHA

Dodržujte následující pokyny, když jedete, abyste těsnicí přípravek
rovnoměrně nanesli.

Jeďte s vozidlem opatrně nízkou rychlostí. Buďte zvlášť opatrní při
zatáčení a odbočování.

Pokud vozidlo nejede přímo nebo cítíte, že volant táhne, zastavte vozidlo a
zkontrolujte následující:

Stav pneumatik. Pneumatika se mohla oddělit od kola.

Tlak huštění pneumatik. Pokud je tlak huštění pneumatiky 130 kPa
(1,3 kgf/cm

2

 nebo bar; 19 psi) nebo nižší, může to signalizovat vážné

poškození pneumatiky.

20

Po jízdě zastavte vozidlo na
bezpečném místě s pevným, rovným
podkladem a znovu připojte sadu pro
nouzovou opravu pneumatiky.

Před připojením hadičky sejměte vypouštěcí
uzávěr z hadičky.

21

Zapněte spínač kompresoru a několik sekund počkejte, pak
spínač vypněte. Zkontrolujte tlak huštění pneumatiky.

9-4. Pokud má pneumatika defekt

664

 

A Pokud je tlak huštění pneumatiky nižší než

130 kPa (1,3 kgf/cm

2

 nebo bar, 19 psi):

Defekt nemůže být opraven. Kontaktujte
kteréhokoliv autorizovaného prodejce nebo
servis Lexus, nebo kterýkoliv spolehlivý
servis.

B Pokud je tlak huštění pneumatiky mezi

130 kPa (1,3 kgf/cm

2

 nebo bar, 19 psi) a

předepsanou úrovní: Přejděte ke kroku 

22

.

C Pokud je tlak huštění pneumatiky na

předepsané úrovni: Přejděte ke kroku 

23

.

I když je tlak huštění pneumatiky na
doporučené úrovni, výstražná kontrolka
tlaku pneumatik se může rozsvítit/blikat.

22

Zapněte spínač kompresoru, abyste pneumatiku nahustili, až
dosáhnete předepsaného tlaku huštění pneumatiky. Jeďte cca 5
km a pak proveďte krok 

20

.

23

Připevněte vypouštěcí uzávěr na
konec hadičky.

Pokud není vypouštěcí uzávěr připevněn,
těsnicí přípravek může unikat a znečistit
interiér vozidla nebo něčí oděv.

24

Uložte lahev v zavazadlovém prostoru, když je připojena ke
kompresoru.

25

Jeďte opatrně rychlostí do 80 km/h ke kterémukoliv
autorizovanému prodejci nebo do servisu Lexus, nebo do
kteréhokoliv spolehlivého servisu, který není vzdálen více než 100
km (62 mil), aby vám pneumatiku opravil nebo vyměnil, přičemž
se vyhýbejte prudkému brzdění, prudkému zrychlování a ostrému
zatáčení.

Když necháváte pneumatiku opravit nebo vyměnit, řekněte kterémukoliv
autorizovanému prodejci nebo servisu Lexus, nebo kterémukoliv spolehlivému
servisu, že byl vstříknut těsnicí přípravek.
Po použití sady pro nouzovou opravu pneumatiky nechte vozidlo prohlédnout
a ventilek a vysílač výstražného systému tlaku pneumatik vyměnit kterýmkoliv
autorizovaným prodejcem nebo servisem Lexus, nebo kterýmkoliv spolehlivým
servisem. Jinak nemusí být tlak huštění pneumatik možné změřit správně.

 Související informace 

Funkce a činnost napájecí zásuvky (12 V DC)(S. 270)

9-4. Pokud má pneumatika defekt

665

9

Když nastanou potíže

Kontrola předepsaného tlaku huštění pneumatik(S. 588)

Snížení tlaku huštění pneumatik, když je pneumatika přehuštěna

1

Odpojte hadičku od ventilku.

2

Nasaďte vypouštěcí uzávěr na konec
hadičky a zatlačte výstupek na
vypouštěcím uzávěru do ventilku,
abyste vypustili trochu vzduchu.

3

Odpojte hadičku od ventilku, vyjměte vypouštěcí uzávěr z hadičky
a pak znovu připojte hadičku.

4

Zapněte spínač kompresoru na několik sekund a pak ho vypněte a
zkontrolujte tlak nahuštění pneumatiky.

Pokud je tlak vzduchu nižší než předepsaná hodnota, zapněte opět spínač
kompresoru a zopakujte postup huštění, až dosáhnete předepsaného tlaku.

9-4. Pokud má pneumatika defekt

666

Pokyny, když máte defektní pneumatiku (vozidla s
pneumatikami run-flat)

Vaše vozidlo není vybaveno rezervním kolem, ale místo toho můžete
pokračovat v jízdě s vozidlem s pneumatikami run-flat, i když má některá
pneumatika defekt. V tom případě zpomalte a jeďte mimořádně pozorně.
Pokud dojde k defektu kterékoliv pneumatiky, co nejdříve zavezte vozidlo
k nejbližšímu autorizovanému prodejci nebo do servisu Lexus, nebo
do kteréhokoliv spolehlivého servisu, nebo k autorizovanému prodejci
pneumatik.
Vozidlo může ujet maximálně 80 km (50 mil) při rychlosti nižší než 80 km/h
(50 mph) po rozsvícení výstražné kontrolky nízkého tlaku pneumatik.
Pneumatika run-flat má na boku pneumatiky
značku 

 .

INFORMACE

Za určitých podmínek (např. při vysokých teplotách)

Nemůžete pokračovat v jízdě na vzdálenost až 80 km (50 mil).

UPOZORNĚNÍ

Když měníte pneumatiky

Když demontujete nebo montujete kola, pneumatiky nebo ventilek a vysílač
výstražného systému tlaku pneumatik, kontaktujte kteréhokoliv autorizovaného
prodejce nebo servis Lexus, nebo kterýkoliv spolehlivý servis, protože ventilek a
vysílač výstražného systému tlaku pneumatik se mohou při chybném zacházení
poškodit.

Když jedete přes nerovnosti

Pokud má vozidlo defektní pneumatiku, výška vozidla bude nižší než obvykle.
Dbejte na to, aby do spodní části vozidla nic nenarazilo.

Abyste zabránili poškození ventilků a vysílačů výstražného systému tlaku
pneumatik

Když je pneumatika opravena pomocí těsnicích tekutin, ventilek a vysílač
výstražného systému tlaku pneumatik nemusí fungovat správně. Pokud je použita
těsnicí tekutina, kontaktujte co nejdříve kteréhokoliv autorizovaného prodejce

9-4. Pokud má pneumatika defekt

667

9

Když nastanou potíže

UPOZORNĚNÍ

nebo servis Lexus, nebo kterýkoliv spolehlivý servis. Když měníte pneumatiku,
vyměňte ventilek a vysílač výstražného systému tlaku pneumatik.

9-4. Pokud má pneumatika defekt

668

Pokud nelze otevřít nebo zamknout dveře

Pokud ztratíte klíč

U kteréhokoliv autorizovaného prodejce nebo v servisu Lexus, nebo v
kterémkoliv spolehlivém servisu, mohou být zhotoveny nové originální
mechanické klíče použitím jiného mechanického klíče a čísla klíče
vyraženého na vašem štítku s číslem klíče.
Uschovejte štítek na bezpečném místě, např. v peněžence, ne ve
vozidle.

UPOZORNĚNÍ

Pokud zůstává klíč ztracený, značně vzrůstá riziko krádeže vozidla. Navštivte
ihned kteréhokoliv autorizovaného prodejce nebo servis Lexus, nebo kterýkoliv
spolehlivý servis, se všemi zbývajícími elektronickými klíči a kartovým klíčem,

*

které byly dodány k vašemu vozidlu.

* : 

Je-li ve výbavě

9-5. Pokud nelze otevřít nebo zamknout dveře

669

9

Když nastanou potíže

Když nelze ovládat dveře/okna/střešní okno použitím
elektronického klíče

Pokud je komunikace mezi elektronickým klíčem a vozidlem přerušena
nebo elektronický klíč nelze použít z důvodu vybité baterie, systém Smart
Entry & Start a bezdrátové dálkové ovládání není možné použít.

Systém Smart Entry & Start mohl být zakázán pomocí přizpůsobeného
nastavení.
V tom případě změňte přizpůsobené nastavení, abyste systém Smart
Entry & Start povolili.

UPOZORNĚNÍ

Když vezete vozidlo ke kterémukoliv autorizovanému prodejci nebo servisu
Lexus, nebo do kteréhokoliv spolehlivého servisu z důvodu poruchy systému
Smart Entry & Start, ujistěte se, že máte s sebou všechny registrované
elektronické klíče (včetně kartového klíče).

Elektronický klíč mohl být nastaven do režimu šetření energie baterie.
Pokud byl nastaven režim šetření energie baterie, zrušte ho.
Baterie elektronického klíče může být vybitá.

Vyměňte baterii.

Použijte mechanický klíč.

12V akumulátor může být vybitý.
Nastartujte hybridní systém použitím startovacích (nebo nabíjecích)
kabelů.

Vyměňte baterii elektronického klíče

Pokud je baterie vybitá, vyměňte ji za novou.
Baterie pro kartový klíč je dostupná pouze u kteréhokoliv autorizovaného
prodejce nebo v servisu Lexus, nebo v kterémkoliv spolehlivém servisu.
Váš prodejce nebo servis Lexus, nebo kterýkoliv spolehlivý servis, vám
může baterii vyměnit.
Před výměnou baterie si připravte následující:

Plochý šroubovák

Malý plochý šroubovák

Lithiová baterie CR2032

9-5. Pokud nelze otevřít nebo zamknout dveře

670

INFORMACE

Použití lithiové baterie CR2032

Baterie můžete zakoupit u kteréhokoliv autorizovaného prodejce nebo v servisu
Lexus, nebo v kterémkoliv spolehlivém servisu, v místních prodejnách elektro
nebo foto obchodech.

Pokud je vybitá baterie elektronického klíče

Mohou se objevit následující příznaky:

Systém Smart Entry & Start a bezdrátové dálkové ovládání nebudou řádně
fungovat.

Účinný dosah se sníží.

1

Vytáhněte mechanický klíč ven.

2

Sejměte kryt.

Abyste zabránili poškození klíče, překryjte
špičku plochého šroubováku páskou.

3

Vyjměte vybitou baterii.

Vložte novou baterii "+" pólem směrem
nahoru.

VÝSTRAHA

Pokyny pro akumulátor

Dodržujte následující pokyny. Nedodržení těchto pokynů může vést ke
smrtelnému nebo k vážnému zranění.

9-5. Pokud nelze otevřít nebo zamknout dveře

671

9

Když nastanou potíže

VÝSTRAHA

Baterii nespolkněte. Může to způsobit chemické popálení.

V elektronickém klíči se používá mincová baterie nebo knoflíková baterie.
Pokud dojde k spolknutí baterie, může to způsobit těžké chemické
popálení již za 2 hodiny a může to způsobit smrt nebo vážné zranění.

Nové a vyjmuté baterie uchovávejte mimo dosah dětí.

Pokud nelze kryt pevně zavřít, přestaňte používat elektronický klíč a
klíč uložte na místo, kde se děti nemohou dostat, a pak kontaktujte
kteréhokoliv autorizovaného prodejce nebo servis Lexus, nebo kterýkoliv
spolehlivý servis.

Pokud omylem spolknete baterii nebo vložíte baterii do některé části těla,
okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Abyste zabránili výbuchu baterie nebo úniku hořlavé kapaliny nebo
plynu

Nahraďte baterii novou baterií stejného typu. Pokud je použit špatný typ
baterie, ta může vybuchnout.

Nevystavujte baterie extrémně nízkému tlaku z důvodu vysoké nadmořské
výšky nebo extrémně vysokým teplotám.

Baterii nespalujte, nerozbíjejte nebo neřežte.

Pokyny pro lithiovou baterii

VÝSTRAHA
POKUD JE BATERIE NAHRAZENA NESPRÁVNÝM TYPEM, HROZÍ
NEBEZPEČÍ VÝBUCHU.
POUŽITÉ BATERIE ZLIKVIDUJTE PODLE POKYNŮ.

UPOZORNĚNÍ

Když měníte baterii

Použijte plochý šroubovák příslušné velikosti. Použitím nadměrné síly můžete
kryt deformovat nebo poškodit.

Pro normální činnost po výměně baterie

Dodržujte následující pokyny, abyste zabránili nehodám:

Vždy pracujte se suchýma rukama.
Vlhkost může způsobit korozi baterie.

Nedotýkejte se ani nehýbejte s jinými součástmi uvnitř dálkového ovládání.

Neohýbejte žádný z kontaktů baterie.

9-5. Pokud nelze otevřít nebo zamknout dveře

672

Použití mechanického klíče

Pro vytáhnutí mechanického klíče stiskněte
uvolňovací tlačítko a vytáhněte klíč ven.
Mechanický klíč může být zasunut pouze
v jednom směru, protože klíč má drážku
pouze na jedné straně. Pokud nejde
zasunout klíč do zámku, otočte ho a
pokuste se ho znovu zasunout. Po použití
mechanického klíče vraťte klíč do původní
polohy a noste jej s elektronickým klíčem.
Pokud je baterie elektronického klíče vybitá,
funkce nastupování nefunguje správně nebo
je 12V akumulátor vozidla vybitý, budete
potřebovat mechanický klíč.

UPOZORNĚNÍ

Nevyvíjejte nadměrnou sílu při vkládání mechanického klíče do kartového klíče.
Tím můžete kartový klíč poškodit.

INFORMACE

Pokud je použit nesprávný klíč

Zámek se volně protáčí, aby izoloval vnitřní mechanismus.

Kartový klíč

Pokud je obtížné vytáhnout mechanický klíč ven, stiskněte uvolňovací tlačítko
pomocí hrotu tužky, atd. Pokud je stále obtížné vytáhnout ho ven, použijte
minci atd.

Mechanický klíč uložte do kartového klíče při stisknutí uvolňovacího tlačítka.

9-5. Pokud nelze otevřít nebo zamknout dveře

673

9

Když nastanou potíže

Alarm

*

Použití mechanického klíče pro zamknutí dveří nenastaví systém alarmu. Pokud
jsou dveře odemknuty použitím mechanického klíče, když je nastaven alarm,
může se spustit alarm.

Zamykání/odemykání dveří

1

Zasuňte plastovou kartu atd. do
mezery v klice dveří a sejměte kryt.

Abyste zabránili poškození, netlačte na kryt
velkou silou.

2

Použijte mechanický klíč k provedení následujících činností:

 

1

Odemkne všechny dveře

2

Zamkne všechny dveře

INFORMACE

Funkce s vazbou na klíč

 

1

Otevře okna a střešní okno

*

nebo

panoramatické střešní okno

*

 (otočte a

držte)

*1

2

Zavře okna a střešní okno

*

nebo

panoramatické střešní okno

*

 (otočte a

držte)

*1

VÝSTRAHA

Ovládejte elektricky ovládané okno a střešní okno nebo panoramatické
střešní okno poté, co se ujistíte, že se žádný z cestujících nemůže kteroukoliv

* : 

Je-li ve výbavě

*1 : 

Tato nastavení musí být přizpůsobena u kteréhokoliv autorizovaného prodejce

nebo v servisu Lexus, nebo v kterémkoliv spolehlivém servisu.

9-5. Pokud nelze otevřít nebo zamknout dveře

674

VÝSTRAHA

částí těla zachytit v okně nebo ve střešním okně nebo panoramatickém
střešním okně. Nedovolte také dětem ovládat mechanický klíč. Děti a ostatní
cestující mohou být částmi těla zachyceni v elektricky ovládaném okně nebo
ve střešním okně nebo panoramatickém střešním okně.

Restarting the hybrid system when the 12-volt battery is
discharged

If you have a set of jumper (or booster) cables and a second vehicle with
a 12-volt battery, you can jump start your vehicle by following the steps
below.

INFORMACE

The hybrid system cannot be started by push-starting.

VÝSTRAHA

Avoiding 12-volt battery fires or explosions

Observe the following precautions to prevent accidentally igniting the flammable
gas that may be emitted from the 12-volt battery:

Make sure each jumper cable is connected to the correct terminal and that it is
not unintentionally in contact with any other than the intended terminal.

Do not allow the other end of the jumper cable connected to the “+” terminal to
come into contact with any other parts or metal surfaces in the area, such as
brackets or unpainted metal.

Do not allow the + and - clamps of the jumper cables to come into contact with
each other.

Do not smoke, use matches, cigarette lighters or allow open flame near the
12-volt battery.

12-volt battery precautions

The 12-volt battery contains poisonous and corrosive acidic electrolyte, while
related parts contain lead and lead compounds. Observe the following
precautions when handling the 12-volt battery:

When working with the 12-volt battery, always wear safety glasses and take
care not to allow any battery fluids (acid) to come into contact with skin,
clothing or the vehicle body.

Do not lean over the 12-volt battery.

In the event that battery fluid comes into contact with the skin or eyes,
immediately wash the affected area with water and seek medical attention.
Place a wet sponge or cloth over the affected area until medical attention can
be received.

9-5. Pokud nelze otevřít nebo zamknout dveře

675

9

Když nastanou potíže

VÝSTRAHA

Always wash your hands after handling the 12-volt battery support, terminals,
and other battery-related parts.

Do not allow children near the 12-volt battery.

When replacing the 12-volt battery

After replacing, securely attach the exhaust hose and exhaust hole plug to the
exhaust hole of the new 12-volt battery. If not properly installed, gases (hydrogen)
may leak into the vehicle interior, and there is the possible danger of the gas
igniting and exploding.  

1

Confirm that the electronic key is
being carried.

When connecting the jumper (or booster)
cables, depending on the situation, the alarm
may activate and the doors may lock.

2

Open the hood and exclusive jump
starting terminal cover.

3

Open the exclusive jump starting
terminal cover.

4

Connect a positive jumper cable clamp to 

 on your vehicle and

connect the clamp on the other end of the positive cable to 

 on

the second vehicle. Then, connect a negative cable clamp to 

 on

the second vehicle and connect the clamp at the other end of the
negative cable to 

 .

9-5. Pokud nelze otevřít nebo zamknout dveře

676

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     38      39      40      41     ..