Lexus NX (2022). Návod k obsluze - 37

 

  Index      Manuals     Lexus NX (2022). Návod k obsluze

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     35      36      37      38     ..

 

 

 

Lexus NX (2022). Návod k obsluze - 37

 

 

INFORMACE

Výstražná kontrolka systému elektrického posilovače řízení (výstražný
bzučák)

Když je vybitý 12V akumulátor nebo dočasně poklesne napětí, výstražná
kontrolka systému elektrického posilovače řízení se může rozsvítit a může zaznít
bzučák.

VÝSTRAHA

Když se výstražná kontrolka systému elektrického posilovače řízení rozsvítí
žlutě, činnost posilovače řízení je omezena. Když se kontrolka rozsvítí červeně,
posilovač řízení nebude fungovat a ovládání volantu se stane extrémně těžké.
Když je ovládání volantu těžší než obvykle, uchopte pevně volant a ovládejte ho
použitím větší síly než obvykle.

Výstražná kontrolka nízké hladiny paliva

Stav

Příčina / Náprava

Signalizuje, že množství zbývajícího paliva je přibližně 8,5 litru
(2.3 gal., 1.9 Imp. gal.) nebo méně.
Natankujte vozidlo.

Kontrolka bezpečnostního pásu řidiče a spolujezdce vpředu
(výstražný bzučák)

Stav

Příčina / Náprava

Upozorňuje řidiče a/nebo spolujezdce vpředu, aby si zapnuli
bezpečnostní pásy.
Zapněte bezpečnostní pás.
Pokud je sedadlo spolujezdce vpředu obsazeno, je nutné
zapnout také bezpečnostní pás spolujezdce vpředu, aby se
vypnula výstražná kontrolka (výstražný bzučák).

INFORMACE

Výstražný bzučák bezpečnostních pásů řidiče a spolujezdce vpředu

Výstražný bzučák bezpečnostních pásů řidiče a spolujezdce vpředu zní, aby
upozornil řidiče a spolujezdce vpředu, že nejsou připoutáni svým bezpečnostním
pásem. Pokud je bezpečnostní pás rozepnutý, bzučák zní nepřerušovaně po
určitou dobu poté, co vozidlo dosáhne určité rychlosti.

9-2. Pokud se rozsvítí/bliká kontrolka nebo se zobrazí výstražné hlášení na přístroji

613

9

Když nastanou potíže

Senzor detekce spolujezdce vpředu, kontrolka a výstražný bzučák
bezpečnostního pásu

Pokud je na sedadlo spolujezdce vpředu položeno zavazadlo, senzor detekce
spolujezdce vpředu způsobí, že výstražná kontrolka bude blikat a výstražný
bzučák bude znít, i když na sedadle nikdo nesedí.

Pokud je na sedadle položen polštář, senzor nemusí detekovat cestujícího a
výstražná kontrolka nemusí fungovat správně.

Kontrolky bezpečnostních pásů cestujících vzadu (výstražný
bzučák)

Stav

Příčina / Náprava

(Vozidla bez průhledového

displeje)

(Vozidla s průhledovým displejem)

Varuje cestující vzadu, aby se
připoutali svými bezpečnostními
pásy.
Zapněte bezpečnostní pás.

INFORMACE

Výstražný bzučák bezpečnostních pásů cestujících vzadu

Výstražný bzučák bezpečnostních pásů cestujících vzadu zní, aby upozornil
cestujícího vzadu, že není připoután svým bezpečnostním pásem. Pokud je
bezpečnostní pás rozepnutý, bzučák zní nepřerušovaně po určitou dobu poté,
co vozidlo dosáhne určité rychlosti.

Výstražná kontrolka tlaku pneumatik (výstražný bzučák)

Stav

Příčina / Náprava

Když se kontrolka rozsvítí poté, co bliká přibližně 1 minutu
(bzučák nezní):
Porucha ve výstražném systému tlaku pneumatik.
Nechte systém zkontrolovat kterýmkoliv autorizovaným
prodejcem nebo servisem Lexus, nebo v kterémkoliv
spolehlivém servisu.

9-2. Pokud se rozsvítí/bliká kontrolka nebo se zobrazí výstražné hlášení na přístroji

614

Stav

Příčina / Náprava

Když se kontrolka rozsvítí (bzučák zní):
Nízký tlak huštění pneumatik vlivem přirozených příčin
Poté, co pneumatiky dostatečně vychladnou, zkontrolujte tlak
huštění každé pneumatiky a seřiďte ji na předepsanou hodnotu.

Když se kontrolka rozsvítí (bzučák zní):
Nízký tlak huštění pneumatik u defektní pneumatiky
Ihned zastavte vozidlo na bezpečném místě a proveďte
nezbytná opatření

INFORMACE

Pokud se rozsvítí výstražná kontrolka tlaku pneumatik

Prohlédněte pneumatiky, abyste zkontrolovali, zda pneumatika nemá defekt.

Pokud má některá pneumatika defekt: 

→ S.654

Pokud nemá žádná pneumatika defekt: Vypněte spínač POWER a pak
ho zapněte do ZAPNUTO. Zkontrolujte, zda se výstražná kontrolka tlaku
pneumatik rozsvítí nebo bliká.

Pokud výstražná kontrolka tlaku pneumatik bliká přibližně 1 minutu a pak
zůstane svítit
Výstražný systém tlaku pneumatik může mít poruchu. Nechte vozidlo ihned
zkontrolovat kterýmkoliv autorizovaným prodejcem nebo servisem Lexus,
nebo kterýmkoliv spolehlivým servisem.

Pokud se rozsvítí výstražná kontrolka tlaku pneumatik
Poté, co pneumatiky dostatečně vychladnou, zkontrolujte tlak huštění každé
pneumatiky a seřiďte ji na předepsanou hodnotu.
Pokud výstražná kontrolka nezhasne ani po uplynutí několika minut,
zkontrolujte, zda je tlak huštění jednotlivých pneumatik na předepsané
úrovni a proveďte postup nastavení tlaku huštění pneumatik.
Pokud výstražná kontrolka nezhasne ani po několika minut po provedení
postupu nastavení tlaku huštění pneumatik, nechte co nejdříve vozidlo
zkontrolovat kterýmkoliv autorizovaným prodejcem nebo servisem Lexus,
nebo kterýmkoliv spolehlivým servisem.

Výstražná kontrolka tlaku pneumatik se může rozsvítit z přirozených
příčin

Výstražná kontrolka tlaku pneumatik se může rozsvítit z přirozených příčin, jako
jsou přirozený únik vzduchu a změny tlaku huštění pneumatik vlivem teploty. V
tom případě se seřízením tlaku huštění pneumatik výstražná kontrolka vypne (po
několika minutách).

9-2. Pokud se rozsvítí/bliká kontrolka nebo se zobrazí výstražné hlášení na přístroji

615

9

Když nastanou potíže

VÝSTRAHA

Pokud se rozsvítí výstražná kontrolka tlaku pneumatik

Dodržujte následující pokyny. Jejich nedodržení může zapříčinit ztrátu kontroly
nad vozidlem a může to způsobit smrtelné nebo vážné zranění.

Vozidla s pneumatikami run-flat:
Co nejdříve zpomalte na nejnižší vhodnou rychlost. Nejezděte rychlostí nad 80
km/h (50 mph).

Zastavte vozidlo co nejdříve na bezpečném místě. Ihned nastavte tlak huštění
pneumatik.

Pokud se výstražná kontrolka tlaku pneumatik rozsvítí i po nastavení
tlaku huštění pneumatik, je pravděpodobné, že máte defekt pneumatiky.
Nechte defektní pneumatiku vyměnit nejbližším autorizovaným prodejcem nebo
servisem Lexus, nebo kterýmkoliv spolehlivým servisem.

Vyhněte se prudkému manévrování a brzdění. Pokud se pneumatiky vozidla
poškodí, mohli byste ztratit kontrolu nad volantem nebo nad brzdami.

Pokud dojde k vypuštění nebo náhlému úniku vzduchu

Výstražný systém tlaku pneumatik se nemusí ihned aktivovat.

UPOZORNĚNÍ

Abyste zajistili správnou funkci výstražného systému tlaku pneumatik

Neinstalujte pneumatiky s rozdílnou specifikací nebo různých značek, protože
výstražný systém tlaku pneumatik nemusí fungovat správně.

Indikátor vypnutí parkovacího asistenta Lexus (výstražný
bzučák)

Stav

Příčina / Náprava

Signalizuje poruchu funkce parkovacího asistenta
Nechte vozidlo ihned zkontrolovat kterýmkoliv autorizovaným
prodejcem nebo servisem Lexus, nebo kterýmkoliv spolehlivým
servisem.

Signalizuje, že systém je dočasně nedostupný, zřejmě z důvodu
znečištění senzorů, jejich pokrytí námrazou atd.
Postupujte podle instrukcí zobrazených na multiinformačním
displeji.

9-2. Pokud se rozsvítí/bliká kontrolka nebo se zobrazí výstražné hlášení na přístroji

616

Výstražná kontrolka PCS (výstražný bzučák)

Stav

Příčina / Náprava

Signalizuje poruchu v PCS (Předkolizní systém).
Postupujte podle instrukcí zobrazených na multiinformačním
displeji.

Svítí, když je systém PCS (Předkolizní systém) nebo VSC
(Řízení stability vozidla) vypnutý.

Indikátor LTA (výstražný bzučák)

Stav

Příčina / Náprava

Oranžová

Signalizuje poruchu v LTA (Asistent sledování jízdy
v jízdních pruzích).

Postupujte podle instrukcí zobrazených na
multiinformačním displeji.

Indikátor LDA (výstražný bzučák)

Stav

Příčina / Náprava

Oranžová

Signalizuje poruchu v LDA (Výstraha při opuštění
pruhu).

Postupujte podle instrukcí zobrazených na
multiinformačním displeji.

Indikátor adaptivního tempomatu (výstražný bzučák)

Stav

Příčina / Náprava

Oranžová

Signalizuje poruchu v systému adaptivního
tempomatu.

Postupujte podle instrukcí zobrazených na
multiinformačním displeji.

Indikátor tempomatu (výstražný bzučák)

Stav

Příčina / Náprava

 

Oranžová

Signalizuje poruchu v systému tempomatu.

Postupujte podle instrukcí zobrazených na
multiinformačním displeji.

9-2. Pokud se rozsvítí/bliká kontrolka nebo se zobrazí výstražné hlášení na přístroji

617

9

Když nastanou potíže

Indikátor omezovače rychlosti (výstražný bzučák)

*

Stav

Příčina / Náprava

Signalizuje poruchu v systému omezovače rychlosti.

Postupujte podle instrukcí zobrazených na
multiinformačním displeji.

Indikátor informací asistenta řízení

Stav

Příčina / Náprava

Signalizuje, že jeden z následujících systémů má poruchu nebo
je zakázán.

PCS (Předkolizní systém)

LDA (Výstraha při opuštění pruhu)

PKSB (Podpůrná parkovací brzda)

*

RCD (Detekce zadní kamerou)

*

BSM (Sledování slepého úhlu)

*

RCTA(Výstraha pohybu za vozidlem)

*

Asistent bezpečného vystupování (s ovládáním otevírání
dveří)

*

Automatická blikající zadní varovná světla

*

Postupujte podle instrukcí zobrazených na
multiinformačním displeji.

Indikátor prokluzu

Stav

Příčina / Náprava

(svítí)

Signalizuje poruchu v:

Systému VSC;

Systému Trailer Sway Control;

Systému TRC;

Funkci režimu Trail

*

; nebo

Systému asistenta rozjezdu do kopce

Nechte vozidlo ihned zkontrolovat kterýmkoliv
autorizovaným prodejcem nebo servisem Lexus, nebo
kterýmkoliv spolehlivým servisem.

* : 

Je-li ve výbavě

9-2. Pokud se rozsvítí/bliká kontrolka nebo se zobrazí výstražné hlášení na přístroji

618

Indikátor parkovací brzdy

Stav

Příčina / Náprava

(bliká)

Je možné, že není úplně zabrzděna nebo uvolněna
parkovací brzda.
Ovládejte spínač parkovací brzdy ještě jednou.
Tato kontrolka se rozsvítí, když není uvolněna parkovací
brzda. Pokud kontrolka zhasne poté, co je parkovací brzda
uvolněna, systém funguje normálně.

Signalizuje poruchu v systému parkovací brzdy
Nechte vozidlo ihned zkontrolovat kterýmkoliv
autorizovaným prodejcem nebo servisem Lexus, nebo
kterýmkoliv spolehlivým servisem.

Indikátor činnosti přidržení brzdy (výstražný bzučák)

Stav

Příčina / Náprava

 (bliká)

Signalizuje poruchu v systému přidržení brzdy
Nechte vozidlo ihned zkontrolovat kterýmkoliv
autorizovaným prodejcem nebo servisem Lexus, nebo
kterýmkoliv spolehlivým servisem.

9-2. Pokud se rozsvítí/bliká kontrolka nebo se zobrazí výstražné hlášení na přístroji

619

9

Když nastanou potíže

Když se zobrazí výstražné hlášení

Multiinformační displej zobrazuje výstrahy o poruchách systémů,
nesprávně provedených činnostech a hlášení, která signalizují nutnost
údržby. Když se zobrazí hlášení, proveďte nápravné opatření odpovídající
tomuto hlášení.
Pokud se výstražné hlášení znovu zobrazí po provedení příslušných
činností, kontaktujte kteréhokoliv autorizovaného prodejce nebo servis
Lexus, nebo kterýkoliv spolehlivý servis.
Kromě toho, pokud se výstražná kontrolka rozsvítí nebo bliká ve stejný
okamžik, kdy je zobrazeno výstražné hlášení, proveďte nápravné opatření
podle výstražné kontrolky.

INFORMACE

Výstražná hlášení

Výstražná hlášení vysvětlená níže se mohou lišit od skutečných hlášení podle
provozních podmínek a specifikací vozidla.

Výstražný bzučák

V některých případech nemusí být bzučák slyšet z důvodu okolního hluku nebo
zvuku z audiosystému.

"Nízká hladina motorového oleje. Doplňte ho nebo vyměňte."

Příčina

Náprava

Hladina motorového
oleje může být
nízká.

Zkontrolujte hladinu motorového oleje a pokud je
potřeba, doplňte olej.
Toto hlášení se může zobrazit, pokud vozidlo
zastaví ve svahu. Popojeďte s vozidlem na rovnou
plochu a zkontrolujte, zda hlášení zmizí.

 Související informace 

Kontrola a doplnění motorového oleje(S. 559)

"Hybridní systém se vypnul Nízký výkon posilovače řízení"

Příčina

Náprava

Toto hlášení se zobrazí,
pokud vypnete hybridní
systém během jízdy.

Když je ovládání volantu těžší než obvykle,
uchopte pevně volant a ovládejte ho
použitím větší síly než obvykle.

9-2. Pokud se rozsvítí/bliká kontrolka nebo se zobrazí výstražné hlášení na přístroji

620

"Automatické vypnutí k šetření baterie"

Příčina

Náprava

Napájení bylo vypnuto
pomocí funkce automatického
vypnutí napájení.

Když startujete hybridní systém příště,
nechte běžet hybridní systém přibližně 5
minut, aby se dobil 12V akumulátor.

 Související informace 

Přepínání režimu spínače POWER(S. 150)

"Vyřaďte z polohy N Před přeřazením uvolněte pedál plynu"

Příčina

Náprava

Je sešlápnut plynový pedál, když
je zařazená poloha v N.

Uvolněte plynový pedál a přeřaďte
zařazenou polohu do D nebo R.

"Sešlápněte brzdu, když vozidlo stojí. Možnost přehřátí
hybridního systému."

Příčina

Náprava

Hlášení se může zobrazit, když je plynový
pedál sešlápnut, aby držel vozidlo na
místě, když vozidlo zastaví ve svahu atd.

Hybridní systém se může
přehřát. Uvolněte plynový
pedál a sešlápněte brzdový
pedál.

"Porucha systému dobíjení baterie 12 V. Zastavte na
bezpečném místě. Viz uživatelská příručka."

Příčina

Náprava

To může
signalizovat
poruchu.

Ihned zastavte vozidlo a kontaktujte kteréhokoliv
autorizovaného prodejce nebo servis Lexus, nebo
kterýkoliv spolehlivý servis. Pokračování v jízdě s
vozidlem může být nebezpečné.

9-2. Pokud se rozsvítí/bliká kontrolka nebo se zobrazí výstražné hlášení na přístroji

621

9

Když nastanou potíže

"Ochrana trakční baterie Přeřaďte do P"

Příčina

Náprava

Toto hlášení se zobrazí, když je nabití
hybridního (trakčního) akumulátoru extrémně
nízké, protože vozidlo bylo ponecháno se
zvolenou zařazenou polohou v N určitou
dobu.

Když ovládáte vozidlo,
přeřaďte do P a
nastartujte hybridní
systém znovu.

"Ochrana trakční baterie Vyřaďte N."

Příčina

Náprava

Toto hlášení se může
zobrazit, když je zařazená
poloha v N.

Protože hybridní (trakční) akumulátor nelze
nabíjet, když je zařazená poloha v N,
přeřaďte zařazenou polohu do P, když je
vozidlo zastaveno.

"Hybridní systém je přehřátý Výstupní výkon je snížený"

Příčina

Náprava

Toto hlášení se
může zobrazit, když
jedete v náročných
provozních
podmínkách.
(Například, když
jedete nahoru do
dlouhého kopce.)

1

Zastavte vozidlo na bezpečném místě.

2

Vypněte hybridní systém a opatrně zvedněte
kapotu.

3

Poté, co se hybridní systém ochladí,
prohlédněte hadice a blok chladiče (chladič),
zda neuniká kapalina.

Pokud uniklo velké množství chladicí kapaliny, ihned
kontaktujte kteréhokoliv autorizovaného prodejce
nebo servis Lexus, nebo kterýkoliv spolehlivý servis.

 

A Chladič
B Ventilátor chlazení

4

Zkontrolujte, zda je hladina chladicí kapaliny
mezi ryskami [FULL] a [LOW] na nádržce

9-2. Pokud se rozsvítí/bliká kontrolka nebo se zobrazí výstražné hlášení na přístroji

622

Příčina

Náprava

Toto hlášení se
může zobrazit, když
jedete v náročných
provozních
podmínkách.
(Například, když
jedete nahoru do
dlouhého kopce.)

 

A Nádržka
B Ryska [

FULL

] (plná)

C Ryska [

LOW

] (nízká)

5

Pokud je to nutné,
doplňte chladicí
kapalinu.

V případě nouze, pokud není
dostupná chladicí kapalina,
může být použita voda.

6

Po vypnutí hybridního systému a vyčkání
po dobu 5 minut nebo déle, znovu
nastartujte hybridní systém a zkontrolujte
multiinformační displej.

Pokud hlášení nezmizí: Vypněte hybridní systém
a kontaktujte kteréhokoliv autorizovaného prodejce
nebo servis Lexus, nebo kterýkoliv spolehlivý servis.
Pokud se hlášení nezobrazí: Teplota hybridního
systému poklesla a s vozidlem je možné normálně
jet.
Pokud se však hlášení objevuje často znovu,
kontaktujte kteréhokoliv autorizovaného prodejce
nebo servis Lexus, nebo kterýkoliv spolehlivý servis.

VÝSTRAHA

Když otevíráte kapotu, dodržujte následující pokyny:

Pokud vidíte unikat páru zpod kapoty, neotevírejte kapotu, dokud pára
nepřestane unikat. Motorový prostor může být velmi horký.

Poté, co hybridní systém vypnete, zkontrolujte, že indikátor 

"READY"

 nesvítí.

Když je hybridní systém v činnosti, může se automaticky nastartovat benzínový
motor, nebo se může náhle rozběhnout ventilátor chlazení, i když je benzínový
motor vypnutý.
Také ventilátor může být v činnosti i několik minut poté, co je spínač POWER
vypnut.
Nedotýkejte se ani se nepřibližujte k rotujícím součástem, jako je ventilátor, to
by mohlo vést k zachycení prstů nebo oděvů (zvláště kravaty, šátku nebo šály),
s následky vážného zranění.

9-2. Pokud se rozsvítí/bliká kontrolka nebo se zobrazí výstražné hlášení na přístroji

623

9

Když nastanou potíže

VÝSTRAHA

Nepovolujte uzávěr nádržky chladicí kapaliny, pokud jsou hybridní systém
a chladič horké. Pára nebo chladicí kapalina o vysoké teplotě by mohla
vystříknout.

UPOZORNĚNÍ

Když doplňujete chladicí kapalinu motoru/řídicí jednotky pohonu

Doplňujte chladicí kapalinu pomalu poté, co hybridní systém dostatečně vychladl.
Doplňování chladné kapaliny do horkého hybridního systému příliš rychle může
způsobit poškození hybridního systému.

Abyste zabránili poškození systému chlazení

Dodržujte následující pokyny:

Zabraňte kontaminaci chladicí kapaliny cizími látkami (např. pískem, prachem
atd.).

Nepoužívejte přísady chladicí kapaliny.

"Změna sady pneumatik neúplná Zopakujte registraci sady
pneumatik Viz uživatelská příručka"

Příčina

Náprava

Změna sady kol nemohla
být dokončena.

Zkontrolujte, která sada kol je nainstalována
a proveďte postup změny znovu od začátku.

 Související informace 

Volba sady kol(S. 585)

"Údržba nutná pro trakční baterii u vašeho prodejce"

Náprava

Hybridní (trakční) akumulátor je potřeba zkontrolovat nebo vyměnit.
Nechte vozidlo ihned zkontrolovat kterýmkoliv autorizovaným prodejcem
nebo servisem Lexus, nebo kterýmkoliv spolehlivým servisem.

Pokračování v jízdě s vozidlem bez kontroly hybridního (trakčního)
akumulátoru způsobí, že hybridní systém nepůjde nastartovat.

Pokud hybridní systém nelze nastartovat, ihned kontaktujte kteréhokoliv
autorizovaného prodejce nebo servis Lexus, nebo kterýkoliv spolehlivý
servis.

9-2. Pokud se rozsvítí/bliká kontrolka nebo se zobrazí výstražné hlášení na přístroji

624

"Porucha systému světlometů. Navštivte svého prodejce."

Příčina

Náprava

Systém může mít
poruchu.

Nechte vozidlo zkontrolovat kterýmkoliv
autorizovaným prodejcem nebo servisem Lexus,
nebo v kterémkoliv spolehlivém servisu.

"Systém AWD je přehřátý. Je spuštěn režim 2WD."

*

Příčina

Náprava

Toto hlášení se
může objevit, když
jedete při extrémně
vysokém zatížení.

Jeďte s vozidlem nízkou rychlostí nebo
zastavte vozidlo na bezpečném místě s
hybridním systémem v činnosti, dokud
hlášení nezmizí.

Pokud hlášení nezmizí, nechte vozidlo prohlédnout
kterýmkoliv autorizovaným prodejcem nebo servisem
Lexus, nebo kterýmkoliv spolehlivým servisem.

"Vys. tepl. chlaz. motoru. Zastavte na bezpeč. místě. Viz už.
příruč."

Náprava

Proveďte nápravná opatření pro přehřívání.

 Související informace 

Když se vozidlo přehřívá(S. 709)

"Porucha intel. systému Entry & Start Viz uživatel. příručka"

Příčina

Náprava

To může signalizovat
poruchu.

Nechte vozidlo ihned zkontrolovat kterýmkoliv
autorizovaným prodejcem nebo servisem Lexus,
nebo kterýmkoliv spolehlivým servisem.

* : 

Je-li ve výbavě

9-2. Pokud se rozsvítí/bliká kontrolka nebo se zobrazí výstražné hlášení na přístroji

625

9

Když nastanou potíže

"Nízký výkon brzd Zastavte na bezpečném místě Viz
uživatelská příručka"

Příčina

Náprava

To může
signalizovat
poruchu.

Ihned zastavte vozidlo na bezpečném místě a
kontaktujte kteréhokoliv autorizovaného prodejce
nebo servis Lexus, nebo kterýkoliv spolehlivý
servis. Pokračování v jízdě s vozidlem může být
nebezpečné.

"Nízký tlak oleje Zastavte na bezpečném místě Viz uživatelská
příručka"

Příčina

Náprava

To může
signalizovat
poruchu.

Ihned zastavte vozidlo na bezpečném místě a
kontaktujte kteréhokoliv autorizovaného prodejce
nebo servis Lexus, nebo kterýkoliv spolehlivý
servis. Pokračování v jízdě s vozidlem může být
nebezpečné.

"Vysoká spotřeba energie Napájení klimatizace dočasně
omezeno"

Příčina

Náprava

Pokud se toto hlášení zobrazuje často,
je možné, že došlo k poruše týkající
se systému dobíjení, nebo se může
zhoršovat stav 12V akumulátoru.

Nechte vozidlo ihned
zkontrolovat kterýmkoliv
autorizovaným prodejcem
nebo servisem Lexus,
nebo kterýmkoliv spolehlivým
servisem.

Hlášení o potřebě návštěvy vašeho prodejce Lexus

Příčina

Náprava

Systém nebo součást zobrazená
na multiinformačním displeji má
poruchu.

Nechte vozidlo ihned zkontrolovat
kterýmkoliv autorizovaným prodejcem
nebo servisem Lexus, nebo
kterýmkoliv spolehlivým servisem.

9-2. Pokud se rozsvítí/bliká kontrolka nebo se zobrazí výstražné hlášení na přístroji

626

"Byl registrován nový klíč Kontaktujte svého prodejce pokud
jste neregistrovali nový klíč"

Příčina

Náprava

Toto hlášení se zobrazí při
každém otevření dveří řidiče,
když jsou dveře odemknuty
zvenku po dobu přibližně 10
dní poté, co byl zaregistrován
nový elektronický klíč.

Pokud se zobrazí toto hlášení, ale
vy jste neregistrovali žádný nový
elektronický klíč, požádejte kteréhokoliv
autorizovaného prodejce nebo servis
Lexus, nebo kterýkoliv spolehlivý servis,
aby zkontroloval, zda nebyl zaregistrován
nějaký neznámý elektronický klíč (jiný
než klíče ve vašem vlastnictví).

"Parkovací brzda není dočasně k dispozici"

Příčina

Náprava

Pokud je parkovací brzda ovládána
opakovaně během krátké doby,
systém může zamezit jejímu
ovládání, aby zabránil přehřátí.

Pokud se tak stane, zdržte se
ovládání parkovací brzdy. Normální
činnost bude obnovena po cca 1
minutě.

"Aktivace EPB byla neúplně zastavena"

Příčina

Náprava

Ovládejte spínač parkovací brzdy.
Pokud se hlášení nezmizí poté,
co jste provedli několikrát ovládání
spínače, systém může mít poruchu.

Nechte vozidlo zkontrolovat
kterýmkoliv autorizovaným
prodejcem nebo servisem Lexus,
nebo v kterémkoliv spolehlivém
servisu.

"Parkovací brzda není k dispozici"

Příčina

Náprava

Ovládejte spínač parkovací brzdy.
Pokud se hlášení nezmizí poté,
co jste provedli několikrát ovládání
spínače, systém může mít poruchu.

Nechte vozidlo zkontrolovat
kterýmkoliv autorizovaným
prodejcem nebo servisem Lexus,
nebo v kterémkoliv spolehlivém
servisu.

9-2. Pokud se rozsvítí/bliká kontrolka nebo se zobrazí výstražné hlášení na přístroji

627

9

Když nastanou potíže

"Porucha funkce automatické ruční brzdy Sešlápněte brzdu
pro deaktivaci Navštivte svého prodejce"

Příčina

Náprava

Systém může mít
poruchu.

Nechte vozidlo ihned zkontrolovat kterýmkoliv
autorizovaným prodejcem nebo servisem Lexus,
nebo kterýmkoliv spolehlivým servisem.

"Nutná údržba dílů chlazení trakční baterie. Viz uživatelská
příručka."

Příčina

Náprava

Může být ucpaný větrací
otvor přívodu vzduchu nebo
filtr hybridního (trakčního)
akumulátoru, větrací otvor
přívodu vzduchu může být
zablokovaný nebo může být
v potrubí mezera. Proveďte
proto následující postup
nápravy.

Pokud jsou větrací otvor přívodu
vzduchu nebo filtr hybridního
(trakčního) akumulátoru znečištěny,
vyčistěte je.

Pokud se zobrazí výstražné
hlášení, když větrací otvor
přívodu vzduchu a filtr
hybridního (trakčního) akumulátoru
nejsou znečištěny, nechte
vozidlo zkontrolovat kterýmkoliv
autorizovaným prodejcem nebo
servisem Lexus, nebo kterýmkoliv
spolehlivým servisem.

 Související informace 

Čištění větracího otvoru přívodu vzduchu a filtru(S. 541)

9-2. Pokud se rozsvítí/bliká kontrolka nebo se zobrazí výstražné hlášení na přístroji

628

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     35      36      37      38     ..