Lexus NX (2022). Návod k obsluze - 36

 

  Index      Manuals     Lexus NX (2022). Návod k obsluze

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     34      35      36      37     ..

 

 

 

Lexus NX (2022). Návod k obsluze - 36

 

 

1

Zaklínujte kola.

Umístění klínu

Defektní pneumatika Vpředu vlevo
Umístěte klín za zadní pravou pneumatiku.

Defektní pneumatika: Vpředu vpravo
Umístěte klín za zadní levou pneumatiku.

Defektní pneumatika: Vzadu vlevo
Umístěte klín před přední pravou pneumatiku.

Defektní pneumatika: Vzadu vpravo
Umístěte klín před přední levou pneumatiku.

2

Pomocí klíče na šrouby kol mírně
povolte šrouby kol (přibližně o jednu
otáčku).

3

Otáčejte částí zvedáku 

 rukou, až

se drážka zvedáku dotkne zvedacího
místa.

VÝSTRAHA

Ujistěte se, že je zvedák správně umístěn na zvedacím místě.

8-5. Údržba pneumatik

596

4

Nasaďte nástrčný klíč šroubů kola do
kliky zvedáku.

5

Zvedejte vozidlo, až se kolo mírně
zvedne nad zem.

VÝSTRAHA

Dodržujte následující pokyny, když používáte zvedák.

Nedávejte žádnou část těla pod vozidlo, když je podepřeno zvedákem.

Když je vozidlo podepřeno zvedákem, nestartujte hybridní systém ani
nepopojíždějte s vozidlem.

Nezvedejte vozidlo, pokud je někdo uvnitř.

Když zvedáte vozidlo, nedávejte žádné předměty na nebo pod zvedák.

Nezvedejte vozidlo do větší výšky, než která je potřeba pro výměnu kola.

Použijte montážní stojan, pokud je nutné se dostat pod vozidlo.

6

Vyjměte horní šroub kola a ručně
nainstalujte vodicí kolík 

 rukou.

Otáčejte vodicím kolíkem doprava a utáhněte
ho až na doraz.

VÝSTRAHA

Při demontáži nebo instalaci pneumatiky používejte vodicí kolík.
Vodicí kolík je vyroben z pryskyřice. Pokud je kolo umístěno kdekoli jinde
než 

 , nebo pokud je na vodicí kolík vyvíjena velká síla, může dojít k jeho

poškození.

8-5. Údržba pneumatik

597

8

Údržba a péče

VÝSTRAHA

7

Vyjměte zbývající šrouby kola a kolo.

Když pneumatiku necháváte ležet na zemi,
položte ho vnější stranou kola nahoru, aby se
nepoškodil jeho povrch.

Nasazení pneumatiky

1

Odstraňte všechny nečistoty nebo
cizí látky ze styčných ploch kola a
šroubů kola.

Pokud nejsou nečistoty odstraněny, šrouby
kol se mohou během jízdy vozidla uvolnit a
kolo může odpadnout.

2

Zarovnejte otvor pro šroub kola
na rezervní pneumatice s vodicím
kolíkem a rezervní pneumatiku
nasaďte na vodicí kolík.

Vyrovnejte středový otvor kola se středem
náboje a bezpečně nastavte rezervní
pneumatiku tak, aby se styčné plochy kola
a náboje dotýkaly.

VÝSTRAHA

Při demontáži nebo instalaci pneumatiky používejte vodicí kolík.
Vodicí kolík je vyroben z pryskyřice. Pokud je kolo umístěno kdekoli jinde
než 

 , nebo pokud je na vodicí kolík vyvíjena velká síla, může dojít k jeho

poškození.

8-5. Údržba pneumatik

598

VÝSTRAHA

3

Volně utáhněte každý šroub kola
rukou nebo pomocí nástrčného klíče
šroubů kola 

 .

Nepoužívejte nástrčný klíč šroubů kola k
ničemu jinému než k volnému utahování
šroubů kol rukou.

VÝSTRAHA

Dodržujte následující pokyny. Pokud tak neučiníte, může dojít k uvolnění
šroubů kola a pádu pneumatiky.

Nikdy neaplikujte olej nebo mazivo na šrouby kol nebo jejich kontaktní
povrch na kole 

 .

Jinak může dojít k nadměrnému utažení šroubů kol, což může vést k
poškození šroubů kola, závitové části, do které se šrouby kol instalují 

 ,

nebo kola.
Také se šrouby kol mohou uvolnit, což může vést k odpadnutí kola a
způsobit vážnou nehodu. Pokud na některém z těchto dílů ulpívá olej nebo
mazivo, odstraňte je.

Při instalaci kola použijte stejné šrouby kola, které byly vyjmuty s kolem.
Také nepoužívejte jiné šrouby kol než originální šrouby kol Lexus.

8-5. Údržba pneumatik

599

8

Údržba a péče

VÝSTRAHA

Pokud jsou otvory pro šrouby kol v kole nebo závity šroubu kola nebo
náboje kola zdeformované, prasklé, rezavé nebo jinak poškozené, nechte
vozidlo zkontrolovat kterýmkoliv autorizovaným prodejcem nebo servisem
Lexus, nebo kterémkoliv spolehlivém servisu.

Neinstalujte ozdobný kryt kola, pokud je poškozený, protože může během
jízdy odletět z kola.

4

Vyjměte vodicí kolík a volně utáhněte
šroub kola jako v kroku 

3

.

5

Spusťte vozidlo dolů.

VÝSTRAHA

Když vozidlo spouštíte dolů, ujistěte se, že v blízkosti vozidla nikdo není.
Pokud jsou v blízkosti osoby, před spuštěním vozidla je ústně varujte.

6

Dvakrát nebo třikrát pevně utáhněte
každý šroub kola v pořadí uvedeném
na obrázku.

Utahovací moment: 140 N•m (14.3 kgf•m,
103 ft•lbf)

VÝSTRAHA

Když utahujete šrouby kol, neutahujte je nadměrně. Mohlo by dojít k
poškození šroubů kola, závitů náboje kola nebo kola.

7

Uložte zvedák a veškeré nářadí.

8-5. Údržba pneumatik

600

VÝSTRAHA

Po použití nářadí a zvedáku se před jízdou ujistěte, že jsou nářadí
a zvedák bezpečně uloženy. Jinak by mohlo při kolizi nebo náhlém
zabrzdění dojít ke zranění.

Po výměně pneumatiky co nejdříve zkontrolujte utahovací moment.
Po ujetí přibližně 1 000 km také zkontrolujte, zda jsou šrouby kol stále
utažené na předepsaný moment.

UPOZORNĚNÍ

Když demontujete nebo montujete kola, pneumatiky nebo ventilky a
vysílače výstražného systému tlaku pneumatik, kontaktujte kteréhokoliv
autorizovaného prodejce nebo servis Lexus, nebo kterýkoliv spolehlivý servis,
protože ventilky a vysílače výstražného systému tlaku pneumatik se mohou
při chybném zacházení poškodit.

 Související informace 

Kontrola tlaku huštění pneumatik(S. 587)
Nastavení tlaku pneumatik(S. 579)
Registrace polohy každého kola po provedení střídání pneumatik(S. 578)

8-5. Údržba pneumatik

601

8

Údržba a péče

9

Když nastanou potíže

9-1. Co dělat, pokud se během

jízdy objeví problém

Co dělat, pokud se během

jízdy objeví problém..........

605

9-2. Pokud se rozsvítí/bliká

kontrolka nebo se zobrazí
výstražné hlášení na přístroji

Pokud se rozsvítí/bliká

výstražná kontrolka...........

608

Když se zobrazí výstražné

hlášení ..............................

620

9-3. Pokud hybridní systém

nestartuje

Když nelze hybridní systém

nastartovat, ačkoliv
postupujete správným
postupem při startování 
....

641

Když vnitřní lampičky nebo

světlomety svítí slabě a
hybridní systém nelze
nastartovat 
........................

644

Když vnitřní lampičky nebo

světlomety nesvítí a
hybridní systém nelze
nastartovat 
........................

651

Když houkačka zní nízkou

hlasitostí a hybridní systém
nelze nastartovat 
..............

652

Když houkačka nezní a

hybridní systém nelze
nastartovat 
........................

653

9-4. Pokud má pneumatika defekt

Oprava pneumatiky pomocí

sady pro nouzovou opravu
pneumatiky (vozidla se
sadou pro nouzovou
opravu pneumatiky) 
..........

654

Pokyny, když máte defektní

pneumatiku (vozidla s
pneumatikami run-flat) 
......

667

9-5. Pokud nelze otevřít nebo

zamknout dveře

Pokud ztratíte klíč ...............

669

Když nelze ovládat dveře/

okna/střešní okno použitím
elektronického klíče 
..........

670

Pokud nelze otevřít dveře

pomocí spínače otevření
dveří
..................................

679

Pokud nelze zadní dveře

otevřít zevnitř ....................

682

Pokud nelze otevřít zadní

dveře.................................

683

9-6. Pokud střešní okno nebo

elektronická sluneční clona
nefungují správně

Pokud střešní okno

nefunguje správně ............

685

Pokud panoramatické

střešní okno/elektronická
sluneční clona nefungují
správně 
.............................

686

9-7. Pokud zadní sedadla

nefungují správně

Inicializace zadních sedadel

(vozidla s elektricky
ovládanými zadními
dveřmi)
..............................

687

9-8. Pokud nelze provést

tankování

Pokud nelze dvířka palivové

nádrže otevřít....................

688

9-9. Pokud indikátor na vybavení

interiéru svítí nebo bliká

603

9

Když nastanou potíže

Co dělat, pokud se během jízdy objeví problém

Co dělat, pokud se během jízdy objeví problém

Používání varovných světel k varování ostatních řidičů

Varovná světla použijte k informování ostatních řidičů o přítomnosti vašeho
vozidla, když je zastaveno na silnici, například pokud má vozidlo poruchu.
Stiskněte spínač.

Všechna směrová světla budou blikat. Pro jejich
vypnutí stiskněte spínač znovu.

INFORMACE

Varovná světla

Pokud jsou varovná světla používána dlouhou dobu, když je hybridní systém
vypnutý (když nesvítí indikátor 

"READY"

), 12V akumulátor se může vybít.

Pokud se kterýkoliv z SRS airbagů nafoukne, nebo v případě silného nárazu
zezadu, varovná světla se zapnou automaticky.
Varovná světla se vypnou automaticky po přibližně 20 minutách činnosti. Pro
manuální vypnutí varovných světel stiskněte spínač dvakrát. (Varovná světla se
nemusí zapnout automaticky v závislosti na síle nárazu a podmínkách kolize.)

Zastavení vozidla v případě nouze

Zastavte vozidlo použití následujícího postupu pouze v případě nouze,
např., pokud nelze vozidlo zastavit normálním způsobem:

VÝSTRAHA

Pokud musí být hybridní systém vypnut během jízdy

Posilovač řízení nebude fungovat, což způsobí, že volantem půjde obtížněji
otáčet. Před vypnutím hybridního systému co nejvíce zpomalte.

1

Rovnoměrně stoupněte na brzdový pedál oběma nohama a pevně
ho sešlápněte.

Nepumpujte opakovaně brzdovým pedálem, protože to zvyšuje námahu
potřebnou ke zpomalení vozidla.

9-1. Co dělat, pokud se během jízdy objeví problém

605

9

Když nastanou potíže

2

Přeřaďte zařazenou polohu do N.

Pokud je zařazená poloha přeřazena do N:
Po zpomalení zastavte vozidlo na bezpečném místě vedle silnice.
Vypněte hybridní systém.

Pokud zařazenou polohu nelze přeřadit do N:
Držte brzdový pedál sešlápnutý oběma nohama, abyste co nejvíce snížili
rychlost vozidla.
Pro vypnutí hybridního systému stiskněte a podržte spínač POWER po dobu
2 po sobě jdoucích sekund nebo déle, nebo ho stiskněte krátce 3krát nebo
vícekrát za sebou.

3

Zastavte vozidlo na bezpečném místě vedle silnice.

VÝSTRAHA

Pro opětovné nastartování hybridního systému po provedení nouzového
vypnutí přeřaďte zařazenou polohu do N a pak stiskněte spínač POWER.

Pokud se vozidlo ponoří nebo voda na silnici stoupá

Toto vozidlo není konstruováno pro jízdu po silnicích hluboce zaplavených
vodou. Nejezděte po silnicích, kde mohou být silnice zaplavené nebo
kde může stoupat voda. Je nebezpečné zůstat ve vozidle, pokud lze
předpokládat, že bude vozidlo zaplaveno nebo unášeno.
Zachovejte klid a postupujte podle následujících pokynů.

Pokud je možné otevřít dveře, otevřete dveře a opusťte vozidlo.

Pokud není možné otevřít dveře, otevřete okno použitím spínače
elektricky ovládaného okna a zajistěte únikovou trasu.

Pokud lze okno otevřít, opusťte vozidlo skrz okno.

Pokud dveře a okno nelze otevřít z důvodu stoupající vody, zachovejte
klid, počkejte až hladina vody uvnitř vozidla stoupne do bodu, kdy se tlak
vody uvnitř vozidla vyrovná s tlakem vody vně vozidla, a pak otevřete
dveře poté, co počkáte, až stoupající voda vnikne do vozidla a opusťte
vozidlo.

Když vnější hladina vody přesáhne polovinu výšky dveří, nelze je z důvodu tlaku
vody zevnitř otevřít.

9-1. Co dělat, pokud se během jízdy objeví problém

606

INFORMACE

Hladina vody přesáhne podlahu

Když hladina vody přesáhne podlahu a uplynula nějaká doba, poškodí se
elektrické zařízení, elektricky ovládaná okna nebudou fungovat, motor a
elektromotor se vypnou a vozidlo se nebude moci pohybovat.

Použití kladívka pro nouzový únik

*1

Vrstvené sklo

*

 je použito na čelním skle a oknech tohoto vozidla. Vrstvené sklo

nelze rozbít pomocí nouzového kladívka

*1

.

Jak rozeznat vrstvené sklo

Když se podíváte zešikma, vrstvené sklo je tvořeno dvěma vrstvami skla
slepenými k sobě.

 

A

Vrstvené sklo

B

Kalené sklo

VÝSTRAHA

Výstraha během jízdy

Nejezděte po silnicích, kde mohou být silnice zaplavené nebo kde může stoupat
voda. Jinak by mohlo dojít k poškození vozidla a to by se nemohlo pohybovat,
mohlo by dojít k jeho zaplavení a unášení, což by mohlo vést ke smrti.

Činnost systému nouzového vypnutí

Když je detekována určitá úroveň nárazu pomocí senzoru nárazu, systém
nouzového vypnutí vypne vysokonapěťový proud a zastaví palivové
čerpadlo, aby minimalizoval riziko úrazu elektrickým proudem a úniku
paliva. Pokud je systém nouzového vypnutí aktivován, vaše vozidlo nebude
možné znovu nastartovat. Pro opětovné nastartování hybridního systému
kontaktujte kteréhokoliv autorizovaného prodejce nebo servis Lexus, nebo
kterýkoliv spolehlivý servis.

* : 

Je-li ve výbavě

*1 : 

Pro další informace o nouzovém kladívku kontaktujte svého prodejce Lexus

nebo výrobce autopříslušenství.

9-1. Co dělat, pokud se během jízdy objeví problém

607

9

Když nastanou potíže

Pokud se rozsvítí/bliká kontrolka nebo se zobrazí výstražné hlášení na přístroji

Pokud se rozsvítí/bliká výstražná kontrolka

Pokud se některá z výstražných kontrolek rozsvítí nebo bliká, v klidu
proveďte následující činnosti. Pokud se kontrolka rozsvítí nebo bliká,
ale pak zhasne, neznamená to nutně poruchu systému. Pokud však k
tomu stále dochází, nechte vozidlo prohlédnout kterýmkoliv autorizovaným
prodejcem nebo servisem Lexus, nebo kterýmkoliv spolehlivým servisem.

INFORMACE

Výstražný bzučák

V některých případech nemusí být bzučák slyšet z důvodu okolního hluku nebo
zvuku z audiosystému.

Výstražná kontrolka brzdového systému (výstražný bzučák)

Stav

Příčina / Náprava

(červená)

Signalizuje, že:

Hladina brzdové kapaliny je nízká; nebo

Brzdový systém má poruchu.

Ihned zastavte vozidlo na bezpečném místě a kontaktujte
kteréhokoliv autorizovaného prodejce nebo servis Lexus,
nebo kterýkoliv spolehlivý servis. Pokračování v jízdě s
vozidlem může být nebezpečné.

VÝSTRAHA

Pokud kontrolky ABS i brzdového systému zůstanou rozsvícené, zastavte vaše
vozidlo na bezpečném místě a ihned kontaktujte kteréhokoliv autorizovaného
prodejce nebo servis Lexus, nebo kterýkoliv spolehlivý servis.
Vozidlo se stane extrémně nestabilní při brzdění a systém ABS může selhat, což
by mohlo způsobit nehodu s následky smrtelného nebo vážného zranění.

9-2. Pokud se rozsvítí/bliká kontrolka nebo se zobrazí výstražné hlášení na přístroji

608

Výstražná kontrolka brzdového systému (výstražný bzučák)

Stav

Příčina / Náprava

(žlutá)

Signalizuje poruchu v:

Regeneračním brzdovém systému;

Elektronicky řízeném brzdovém systému; nebo

Elektrické parkovací brzdě

Nechte vozidlo ihned zkontrolovat kterýmkoliv
autorizovaným prodejcem nebo servisem Lexus, nebo
kterýmkoliv spolehlivým servisem.

VÝSTRAHA

Pokud kontrolky ABS i brzdového systému zůstanou rozsvícené, zastavte vaše
vozidlo na bezpečném místě a ihned kontaktujte kteréhokoliv autorizovaného
prodejce nebo servis Lexus, nebo kterýkoliv spolehlivý servis.
Vozidlo se stane extrémně nestabilní při brzdění a systém ABS může selhat, což
by mohlo způsobit nehodu s následky smrtelného nebo vážného zranění.

Výstražná kontrolka vysoké teploty chladicí kapaliny
(výstražný bzučák)

Stav

Příčina / Náprava

Tato kontrolka se rozsvítí na

multiinformačním displeji.

Signalizuje, že teplota chladicí kapaliny
motoru je příliš vysoká
Ihned zastavte vozidlo v bezpečí a
proveďte nápravná opatření pro přehřátí.

 Související informace 

Když se vozidlo přehřívá(S. 709)

Výstražná kontrolka přehřívání hybridního systému (výstražný
bzučák)

Stav

Příčina / Náprava

Tato kontrolka se rozsvítí na

multiinformačním displeji.

Signalizuje, že hybridní systém se
přehřívá
Zastavte vozidlo na bezpečném místě a
proveďte nezbytná opatření.

9-2. Pokud se rozsvítí/bliká kontrolka nebo se zobrazí výstražné hlášení na přístroji

609

9

Když nastanou potíže

 Související informace 

Když se vozidlo přehřívá(S. 709)

Výstražná kontrolka systému dobíjení (výstražný bzučák)

Stav

Příčina / Náprava

Tato kontrolka se rozsvítí na

multiinformačním displeji.

Signalizuje poruchu v systému dobíjení
vozidla.
Ihned zastavte vozidlo na bezpečném místě
a kontaktujte kteréhokoliv autorizovaného
prodejce nebo servis Lexus, nebo kterýkoliv
spolehlivý servis.

Výstražná kontrolka nízkého tlaku motorového oleje
(výstražný bzučák):

Stav

Příčina / Náprava

Tato kontrolka se rozsvítí

na multiinformačním

displeji.

Signalizuje, že tlak motorového oleje je příliš
nízký.
Ihned zastavte vozidlo na bezpečném místě
a kontaktujte kteréhokoliv autorizovaného
prodejce nebo servis Lexus, nebo kterýkoliv
spolehlivý servis.

Indikátor poruchy

Stav

Příčina / Náprava

Signalizuje poruchu v:

Hybridním systému;

Elektronickém systému řízení motoru;

Systému GPF (Filtr pevných částic)

*

;

Elektronickém systému řízení škrticí klapky; nebo

Elektronickém systému řízení převodovky

Ihned zastavte vozidlo na bezpečném místě a kontaktujte
kteréhokoliv autorizovaného prodejce nebo servis Lexus, nebo
kterýkoliv spolehlivý servis.

* : 

Je-li ve výbavě

9-2. Pokud se rozsvítí/bliká kontrolka nebo se zobrazí výstražné hlášení na přístroji

610

INFORMACE

Pokud se během jízdy rozsvítí indikátor poruchy

U některých modelů se indikátor poruchy rozsvítí, pokud se palivová nádrž
úplně vyprázdní. Pokud je palivová nádrž prázdná, ihned vozidlo natankujte. Po
několika kilometrech jízdy indikátor poruchy zhasne.
Pokud indikátor poruchy nezhasne, co nejdříve kontaktujte kteréhokoliv
autorizovaného prodejce nebo servis Lexus, nebo kterýkoliv spolehlivý servis.

SRS warning light

Warning light

Details / Actions

The SRS airbag system is malfunctioning

The seat belt pretensioner system is malfunctioning

Nechte vozidlo ihned zkontrolovat kterýmkoliv
autorizovaným prodejcem nebo servisem Lexus, nebo
kterýmkoliv spolehlivým servisem.

Výstražná kontrolka ABS (výstražný bzučák)

Stav

Příčina / Náprava

Signalizuje poruchu v:

ABS; nebo

Systému brzdového asistenta

Nechte vozidlo ihned zkontrolovat kterýmkoliv autorizovaným
prodejcem nebo servisem Lexus, nebo kterýmkoliv spolehlivým
servisem.

VÝSTRAHA

Pokud kontrolky ABS i brzdového systému zůstanou rozsvícené, zastavte vaše
vozidlo na bezpečném místě a ihned kontaktujte kteréhokoliv autorizovaného
prodejce nebo servis Lexus, nebo kterýkoliv spolehlivý servis.
Vozidlo se stane extrémně nestabilní při brzdění a systém ABS může selhat, což
by mohlo způsobit nehodu s následky smrtelného nebo vážného zranění.

9-2. Pokud se rozsvítí/bliká kontrolka nebo se zobrazí výstražné hlášení na přístroji

611

9

Když nastanou potíže

Výstražná kontrolka nevhodného ovládání pedálu (výstražný
bzučák)

Stav

Příčina / Náprava

Tato kontrolka se rozsvítí na

multiinformačním displeji.

Když zazní bzučák:
Signalizuje poruchu v:

Systému přednostního brzdění

Systému Ovládání rozjezdu

Nechte vozidlo ihned zkontrolovat
kterýmkoliv autorizovaným prodejcem
nebo servisem Lexus, nebo kterýmkoliv
spolehlivým servisem.

Když zazní bzučák:
Signalizuje, že byla změněna zařazená
poloha a Ovládání rozjezdu bylo v činnosti
při sešlápnutí plynového pedálu

Na chvíli uvolněte plynový pedál.

Když zazní bzučák:
PKSB (Podpůrná parkovací brzda)
Postupujte podle instrukcí zobrazených na
multiinformačním displeji.

Když nezazní bzučák:
Signalizuje, že plynový a brzdový pedál
jsou sešlápnuty současně a Systém
přednostního brzdění je v činnosti.

Uvolněte plynový pedál a sešlápněte
brzdový pedál.

Výstražná kontrolka systému elektrického posilovače řízení
(výstražný bzučák)

Stav

Příčina / Náprava

(Červená/žlutá)

Signalizuje poruchu v systému EPS (Elektrický
posilovač řízení).
Nechte vozidlo ihned zkontrolovat kterýmkoliv
autorizovaným prodejcem nebo servisem Lexus, nebo
kterýmkoliv spolehlivým servisem.

9-2. Pokud se rozsvítí/bliká kontrolka nebo se zobrazí výstražné hlášení na přístroji

612

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     34      35      36      37     ..