Lexus NX (2022). Návod k obsluze - 31

 

  Index      Manuals     Lexus NX (2022). Návod k obsluze

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     29      30      31      32     ..

 

 

 

Lexus NX (2022). Návod k obsluze - 31

 

 

Pokud stisknete tlačítko [

SOS

] omylem, řekněte operátorovi, že se

nenacházíte ve stavu tísně.

Indikátory eCall

Když je spínač POWER zapnut do ZAPNUTO, červený indikátor se rozsvítí
na 10 sekund. Pak se na 2 sekundy rozsvítí zelený indikátor a zůstane
svítit, pokud systém řádně funguje. Indikátory signalizují následující:

Pokud se zelený indikátor rozsvítí a zůstane svítit, systém je zapnutý.

Pokud zelený indikátor bliká 2krát za sekundu, probíhá automatické nebo
manuální tísňové volání.

Pokud nesvítí žádný indikátor, systém není zapnutý.

Pokud se červený indikátor rozsvítí kdykoliv jindy, než ihned poté, co je
spínač POWER zapnut do ZAPNUTO, systém může mít poruchu, nebo
může být záložní baterie vybitá.

Pokud červený indikátor bliká přibližně 30 sekund během tísňového
volání, volání bylo přerušeno nebo je slabý signál mobilních sítí.

INFORMACE

Informace o Free/Open Source Software

Tento produkt obsahuje Free/Open Source Software (FOSS).
Informace o licenci a/nebo zdrojový kód tohoto FOSS naleznete na následující
URL.

http://www.opensourceautomotive.com/dcm/lexus/19MC/

VÝSTRAHA

Když tísňové volání nemusí být provedeno

V následujících situacích nemusí být možné provést tísňová volání. V takových
případech to ohlaste poskytovateli služeb (systém 112 atd.) jiným způsobem,
např. z veřejných telefonů v okolí.

I když je vozidlo v oblasti služeb mobilního telefonu, může být obtížné
připojit se k řídicímu centru eCall, pokud je příjem slabý nebo je přetížená
linka. V takových případech, ačkoliv se systém pokouší spojit s řídicím
centrem eCall, nemusíte být schopni se s řídicím centrem eCall spojit,
abyste uskutečnili tísňová volání a kontaktovali záchranné služby.

Když je vozilo mimo oblast služeb mobilního telefonu, tísňová volání
nemohou být provedena.

Když má jakékoliv související vybavení (např. panel tlačítka [

SOS

],

indikátory, mikrofon, reproduktor, DCM, anténa nebo kabely spojující

*4 : 

V některých případech nemusí být volání uskutečněno.

7-1. Nouzová asistence

515

7

Bezdrátová komunikace

VÝSTRAHA

vybavení) poruchu, je poškozené nebo rozbité, tísňové volání nemůže být
uskutečněno.

Při tísňovém volání systém činí opakované pokusy o spojení s řídicím
centrem eCall. Pokud se však systém nemůže spojit s řídicím centrem eCall
z důvodu špatného příjmu radiových vln, systém se nemůže připojit k mobilní
síti a volání může být ukončeno bez připojení. Červený indikátor bude blikat
přibližně 30 sekund, aby signalizoval toto odpojení.

Pokud napětí 12V akumulátoru poklesne nebo je přerušeno, systém nemusí
být schopen spojení s řídicím centrem eCall.

Když je systém tísňového volání vyměněn za nový

Systém tísňového volání by měl být zaregistrován. Kontaktujte kteréhokoliv
autorizovaného prodejce nebo servis Lexus, nebo kterýkoliv spolehlivý servis.

Pro vaši bezpečnost

Jezděte bezpečně. Funkce tohoto systému je pomoci vám uskutečnit tísňové
volání v případě nehod, jako jsou dopravní nehody nebo náhlé zdravotní
nouzové situace, a systém žádným způsobem nechrání řidiče ani cestující.
Jezděte bezpečně a z důvodu vaší bezpečnosti buďte vždy připoutáni
bezpečnostními pásy.

V případě nouze je na prvním místě záchrana života.

Pokud ucítíte, že se něco pálí nebo jiné neobvyklé zápachy, opusťte vozidlo a
odejděte ihned do bezpečné oblasti.

Pokud se nafouknou airbagy, když systém funguje normálně, systém provede
tísňové volání. Systém provede tísňové volání také tehdy, když do vozidla
narazí něco zezadu nebo se vozidlo převrátí, i když se airbagy nenafouknou.

Z bezpečnostních důvodů neprovádějte tísňové volání během jízdy. Volání
během jízdy může způsobit nesprávné ovládání volantu, což může vést k
nečekaným nehodám. Zastavte vozidlo a ověřte bezpečnost ve svém okolí
předtím, než uskutečníte tísňové volání.

Když měníte pojistky, používejte předepsané pojistky. Použití jiných pojistek
může způsobit jiskření nebo kouř v obvodu a může to vést k požáru.

Používání systému, který vydává kouř nebo neobvyklý zápach může způsobit
požár. Ihned přestaňte systém používat a konzultujte to s kterýmkoliv
autorizovaným prodejcem nebo servisem Lexus, nebo v kterémkoliv
spolehlivém servisu.

UPOZORNĚNÍ

Abyste předešli poškození

Nerozlijte na panel tlačítka [

SOS

] žádné tekutiny atd., a nevystavujte ho nárazům.

7-1. Nouzová asistence

516

UPOZORNĚNÍ

Pokud dojde k poruše panelu tlačítka [SOS], reproduktoru nebo
mikrofonu během tísňového volání nebo manuální údržbové kontrole

Nemusí být možné provést tísňová volání, ověření stavu systému nebo
komunikovat s operátorem řídicího centra eCall. Pokud dojde k poškození
některého výše uvedeného vybavení, konzultujte to s kterýmkoliv autorizovaným
prodejcem nebo servisem Lexus, nebo v kterémkoliv spolehlivém servisu.

Přehled systému přidané služby eCall

▶ 

Průběh zpracování dat

A

Server

B

Uložení

C

Zpracování

D

DCM (Datový komunikační modul)

1

Zákazník aktivuje službu na zákaznickém portálu Lexus a přijme
podmínky služby v souladu s GDPR.

2

Server aktivuje službu v DCM a definuje, která data budou
shromažďována.

3

Definovaná data o vozidle jsou shromážděna pomocí DCM.

4

Data jsou sdílena se serverem.

5

Data jsou uložena na serveru.

6

Data jsou zpracována na serveru pro plnění služby.

7-1. Nouzová asistence

517

7

Bezdrátová komunikace

7

Zpracovaná data jsou prezentována zákazníkovi.

Seznam způsobilých služeb - viz zákaznický portál Lexus.

Prováděcí nařízení

Prováděcí nařízení Příloha 1 ČÁST 3 Informace pro uživatele

Shoda

1. POPIS PALUBNÍHO SYSTÉMU ECALL

1.1.

Základní informace
o palubním
systému eCall
využívajícím linku
tísňového volání
112, jeho
fungování a
funkcích

O

1.2.

Služba eCall
využívající linku
tísňového volání
112 je veřejnou
službou obecného
zájmu, která
se poskytuje
bezplatně.

O

1.3.

Palubní systém
eCall využívající
linku tísňového
volání 112
je automaticky
aktivován. K
aktivaci dochází
automaticky
prostřednictvím
palubních senzorů
v případě vážné
nehody. Ke
spuštění rovněž
automaticky
dochází, pokud je
vozidlo vybaveno
systémem TPS,
který v případě
vážné nehody
nefunguje.

O

7-1. Nouzová asistence

518

Prováděcí nařízení Příloha 1 ČÁST 3 Informace pro uživatele

Shoda

1.4.

V případě potřeby
může být palubní
systém eCall
využívající linku
tísňového volání
112 spuštěn i
ručně. Pokyny
pro ruční aktivaci
systému

O

1.5.

V případě
kritického selhání
systému, v jehož
důsledku by
došlo k odpojení
palubního systému
eCall využívajícího
linku 112, je
posádka vozidla
na tuto skutečnost
následujícím
způsobem
upozorněna

O

2. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

2.1.

Veškeré
zpracování
osobních údajů
prostřednictvím
palubního systému
eCall využívajícího
linku tísňového
volání 112 se
provádí v souladu
s pravidly pro
ochranu osobních
údajů stanovenými
ve směrnicích
Evropského
parlamentu a
Rady 95/46/ES
a 2002/58/ES a
vychází zejména
z potřeby chránit
životně důležité
zájmy osob podle
čl. 7 písm.

O

7-1. Nouzová asistence

519

7

Bezdrátová komunikace

Prováděcí nařízení Příloha 1 ČÁST 3 Informace pro uživatele

Shoda

2.1.

d) směrnice
95/46/ES.

O

2.2.

Zpracování těchto
údajů se přísně
omezuje na
zpracování za
účelem vyřizování
tísňového volání
eCall na jednotné
evropské číslo
tísňového volání
112.

O

2.3. Druhy údajů a příjemci údajů

2.3.1.

Palubní systém
eCall využívající
linku tísňového
volání 112 může
shromažďovat a
zpracovávat pouze
následující údaje:
Identifikační číslo
vozidla, Typ
vozidla (osobní
vozidlo nebo lehké
užitkové vozidlo),
Druh pohonu
vozidla (benzin/
nafta/CNG/LPG/
elektrický/vodík),
Poslední tři polohy
a směr jízdy
vozidla, Záznam
o automatické
aktivaci systému
a jeho časové
razítko

O

7-1. Nouzová asistence

520

Prováděcí nařízení Příloha 1 ČÁST 3 Informace pro uživatele

Shoda

2.3.2.

Příjemci údajů
zpracovávaných
palubním
systémem eCall
využívajícím linku
tísňového volání
112 jsou příslušná
centra tísňového
volání určená
veřejnými orgány
země, na
jejímž území se
nacházejí, aby jako
první přijímala a
vyřizovala volání
eCall na jednotné
evropské číslo
tísňového volání
112.

O

2.4. Způsoby zpracování údajů

2.4.1.

Palubní systém
eCall využívající
linku tísňového
volání 112 je
navržen tak, aby
údaje obsažené
v paměti systému
nebyly dostupné
mimo tento systém
dříve, než je volání
eCall spuštěno.

O

2.4.2.

Palubní systém
eCall využívající
linku tísňového
volání 112
je navržen
tak, aby při
běžném provozním
stavu nebyl
vysledovatelný
a nepodléhal
žádnému stálému
zaznamenávání.

O

7-1. Nouzová asistence

521

7

Bezdrátová komunikace

Prováděcí nařízení Příloha 1 ČÁST 3 Informace pro uživatele

Shoda

2.4.3.

Palubní systém
eCall využívající
linku tísňového
volání 112 je
navržen tak, aby
údaje v interní
paměti systému
byly automaticky
a systematicky
odstraňovány.

O

2.4.3.1.

Údaje o poloze
vozidla jsou v
interní paměti
systému neustále
přepisovány, takže
jsou vždy
uchovány nejvýše
tři poslední
aktuální polohy
vozidla nezbytné
k zajištění
normálního
fungování
systému.

O

2.4.3.2.

Údaje v záznamu
o činnosti v
palubním systému
eCall využívajícím
linku tísňového
volání 112
jsou uchovávány
pouze po dobu
nezbytnou k
vyřízení tísňového
volání eCall a v
každém případě
maximálně po
dobu 13 hodin od
spuštění tísňového
volání eCall.

O

2.5. Způsoby uplatňování práv subjektu údajů

7-1. Nouzová asistence

522

Prováděcí nařízení Příloha 1 ČÁST 3 Informace pro uživatele

Shoda

2.5.1.

Subjekt údajů
(vlastník vozidla)
má právo na
přístup k údajům
a případně si
vyžádat opravu,
výmaz nebo
zablokování údajů,
které se ho
týkají, pokud
jejich zpracování
není v souladu
s ustanoveními
směrnice
95/46/ES.
Případné třetí
osoby, kterým byly
údaje sděleny,
musí být o
těchto opravách,
výmazech
nebo blokování
provedeném v
souladu s
touto směrnicí
informovány,
pokud se to
neukáže jako
nemožné nebo
to nevyžaduje
nepřiměřené úsilí.

O

2.5.2.

Subjekt údajů
má právo vznést
u příslušného
úřadu pro ochranu
osobních údajů
stížnost, pokud
se domnívá,
že jeho práva
byla v důsledku
zpracování jeho
osobních údajů
porušena.

O

7-1. Nouzová asistence

523

7

Bezdrátová komunikace

Prováděcí nařízení Příloha 1 ČÁST 3 Informace pro uživatele

Shoda

2.5.3.

Kontaktní služba
odpovědná
za vyřizování
případných žádostí
o přístup k
údajům:

→ S.518

O

3. INFORMACE O SLUŽBÁCH TŘETÍCH STRAN A JINÝCH SLUŽBÁCH S
PŘIDANOU HODNOTOU (JSOU-LI INSTALOVÁNY)

3.1.

Popis fungování
a funkcí systému
TPS/služby s
přidanou hodnotou

→ S.517

3.2.

Veškeré
zpracování
osobních údajů
prostřednictvím
systému TPS/jiné
služby s přidanou
hodnotou se
provádí v souladu
s pravidly pro
ochranu osobních
údajů stanovenými
ve směrnicích
95/46/ES a
2002/58/ES.

O

3.2.1.

Právní základ pro
používání systému
TPS a/nebo
služeb s přidanou
hodnotou a pro
zpracování údajů
prostřednictvím
tohoto systému a/
nebo těchto služeb

Obecné nařízení
Evropské unie o
ochraně osobních
údajů

7-1. Nouzová asistence

524

Prováděcí nařízení Příloha 1 ČÁST 3 Informace pro uživatele

Shoda

3.3.

Systém TPS a/
nebo jiné služby s
přidanou hodnotou
zpracovávají
osobní údaje
pouze na základě
výslovného
souhlasu subjektu
údajů (vlastníka
nebo vlastníků
vozidla).

O

3.4.

Způsoby
zpracování údajů
prostřednictvím
systému TPS
a/nebo jiných
služeb s přidanou
hodnotou, včetně
veškerých dalších
nezbytných
informací, pokud
jde o
vysledovatelnost,
určování polohy
a zpracování
osobních údajů

→ S.517

7-1. Nouzová asistence

525

7

Bezdrátová komunikace

Prováděcí nařízení Příloha 1 ČÁST 3 Informace pro uživatele

Shoda

3.5.

Vlastník vozidla,
které je vedle
palubního systému
eCall využívajícího
linku tísňového
volání 112
vybaveno také
systémem TPS
eCall a/nebo jinou
službou s přidanou
hodnotou, má
právo vybrat si
palubní systém
eCall využívající
linku tísňového
volání 112 namísto
systému TPS
eCall a jiné
služby s přidanou
hodnotou.

O

3.5.1.

Kontaktní údaje
pro vyřizování
žádostí o
deaktivaci systému
TPS eCall

N/A

▶ 

Služba odpovědná za vyřizování žádostí o přístup k údajům

Země

Kontaktní informace

Rakousko

datenschutz@toyota-frey.at

Belgie/Lucembursko

privacy@toyota.be

Chorvatsko

dpcp@toyota.hr

Česká republika/Maďarsko/Slovensko

adatvedelem@toyota-ce.com

Dánsko

toyota@toyota.dk og

Estonsko

privacy@toyota.ee

Finsko

tietosuoja@toyota.fi

Francie

delegue.protectiondonnees@toyota-
europe.com

Německo

Toyota.Datenschutz@toyota.de

Velká Británie

privacy@tgb.toyota.co.uk

7-1. Nouzová asistence

526

Země

Kontaktní informace

Řecko

customer@toyota.gr

Island

personuvernd@toyota.is

Irsko

customerservice@toyota.ie

Itálie

tmi.dpo@toyota-europe.com

Nizozemsko

www.toyota.nl/klantenservice

Norsko

personvern@toyota.no

Polsko

klient@toyota.pl

Portugalsko

gestaodadospessoais@toyotacaetano.p
t

Rumunsko

relatii.clienti@toyota.ro

Slovinsko

dpcp@toyota.si

Španělsko

clientes@toyota.es / dpo@toyota.es.

Švédsko

integritet@toyota.se

Švýcarsko

info@toyota.ch

7-1. Nouzová asistence

527

7

Bezdrátová komunikace

8

Údržba a péče

8-1. Údržba exteriéru a péče

Umývání vozidla..................

530

8-2. Čištění a ochrana interiéru

vozidla

Čištění interiéru vozidla ......

536

Čistění oblastí s kovovými

ozdobami se saténovým
povrchem 
..........................

538

Čistění kožených povrchů...

539

Čistění povrchů ze

syntetické kůže .................

540

Čištění větracího otvoru

přívodu vzduchu a filtru.....

541

8-3. Údržba

Požadavky na údržbu

(kromě Ázerbájdžánu a
Indie)
.................................

545

Plán plánované údržby

(kromě Ázerbájdžánu a
Indie)
.................................

546

Požadavky na údržbu (pro

Ázerbájdžán a Indii) ..........

547

Plán plánované údržby (pro

Ázerbájdžán a Indii) ..........

548

Údržba svépomocí ..............

549

Plánovaná údržba (pro

Ázerbájdžán a Indii) ..........

550

8-4. Kontrola spotřebního

materiálu

Pokyny pro údržbu

svépomocí ........................

556

Otevření kapoty...................

558

Motorový prostor .................

559

Doplnění kapaliny

ostřikovačů........................

565

12V akumulátor...................

566

Údržba filtru klimatizace......

569

8-5. Údržba pneumatik

Údržba pneumatik...............

571

Položky kontroly pneumatik

..........................................

572

Funkce pneumatik run-flat ..

574

Operation of the tire

pressure warning system..

575

Kontrola tlaku huštění

pneumatik .........................

587

Zvedání vašeho vozidla

podlahovým zvedákem .....

589

Střídání pneumatik..............

590

Kola.....................................

591

Výměna pneumatiky ...........

593

529

8

Údržba a péče

Údržba exteriéru a péče

Umývání vozidla

VÝSTRAHA

Když vozidlo umýváte, nepoužívejte vodu na vnitřek motorového prostoru.
Pokud se voda dostane do kontaktu s elektrickými součástmi, může způsobit
požár vozidla.

Výfukové plyny způsobují, že výfukové potrubí je velmi horké.

UPOZORNĚNÍ

Abyste zabránili zhoršení stavu laku a korozi karoserie a součástí (kola
atd.)

V následujících případech umyjte vozidlo ihned:

Po jízdě v blízkosti mořského pobřeží

Po jízdě na solených silnicích

Pokud je na lakovaném povrchu dehet nebo míza stromů

Pokud je na lakovaném povrchu mrtvý hmyz, stopy po hmyzu nebo ptačí
trus

Po jízdě v oblastech kontaminovaných sazemi, mastným kouřem, důlním
prachem nebo chemickými zplodinami

Pokud je vozidlo silně znečištěno prachem nebo blátem

Pokud jsou na lakovaný povrch vylity tekutiny, jako je technický nebo
motorový benzín

Pokud se lak odlupuje nebo je poškrábaný, nechte ho ihned opravit.

Abyste zabránili korozi kol, když je ukládáte, odstraňte z nich všechny nečistoty
a uložte je na místě s nízkou vlhkostí.

Abyste zabránili poškození ramínek stěračů čelního skla

Když zvedáte ramínka stěračů směrem od čelního skla, odtáhněte nejdříve
ramínko stěrače na straně řidiče a potom na straně spolujezdce. Když vracíte
stěrače do jejich původní polohy, vraťte jako první stěrač na straně spolujezdce.

Čistění provádějte způsobem vhodným pro jednotlivou součást a její
materiál.

Postupem odshora dolů umývejte vodou karoserii vozidla, ráfky kol a
podvozek vozidla, abyste odstranili špínu a prach.

Karoserii umývejte použitím houby nebo měkkého hadru, např. jelenice.

Při obtížně odstranitelném znečistění použijte autošampon a důkladně
oplachujte vodou.

Setřete veškerou vodu.

8-1. Údržba exteriéru a péče

530

INFORMACE

Samoopravný lak

Karoserie vozidla má samoopravný lak, který je odolný vůči malým povrchovým
škrábancům způsobeným v myčce vozidel atd.

Tento povlak má životnost 5 až 8 let od doby, kdy bylo vozidlo dodáno z výroby.

Doba renovace se liší v závislosti na hloubce škrábance a venkovní teplotě.
Doba renovace může být kratší, když je lak ohříván pomocí teplé vody.

Hluboké škrábance způsobené klíči, mincemi atd., nemohou být opraveny.

Nepoužívejte vosky, které obsahují abraziva.

Když používáte myčku vozidel (vozidla se systémem Smart Entry & Start)

Pokud je klika dveří mokrá, když je elektronický klíč v účinném dosahu, dveře
se mohou opakovaně zamykat a odemykat. V tom případě postupujte podle
následujících nápravných opatření pro umytí vozidla:

Umístěte klíč do vzdálenosti 2 m (6 ft) nebo dále od vozidla, když je vozidlo
umýváno.
Dejte pozor, aby nedošlo ke krádeži klíče.

Nastavte elektronický klíč do režimu šetření energie baterie, abyste zrušili
systém Smart Entry & Start.

Brzdové destičky a třmeny

Pokud je vozidlo zaparkováno s mokrými brzdovými destičkami nebo kotouči,
může dojít ke korozi, která způsobí jejich přilepení. Před zaparkováním vozidla po
jeho umytí jeďte pomalu a několikrát zabrzděte, abyste součásti vysušili.

Používání automatické myčky vozidel

UPOZORNĚNÍ

Když používáte automatickou myčku vozidel, posuňte páčku stěračů do vypnuté
polohy.
Pokud je páčka stěračů v poloze AUTO, stěrače mohou začít neočekávaně stírat
a lišty stěračů se mohou poškodit.

Před mytím vozidla proveďte následující:

Sklopte zrcátka.

Vozidla s elektricky ovládanými zadními dveřmi:
Vypněte elektricky ovládané zadní dveře.

Mytí zahajte od předku vozidla.
Před jízdou vyklopte zrcátka.

Kartáče používané v automatických myčkách mohou poškrábat povrch
vozidla, díly (kola atd.) a poškodit lak vašeho vozidla.

8-1. Údržba exteriéru a péče

531

8

Údržba a péče

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     29      30      31      32     ..