Lexus NX (2022). Návod k obsluze - 30

 

  Index      Manuals     Lexus NX (2022). Návod k obsluze

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     28      29      30      31     ..

 

 

 

Lexus NX (2022). Návod k obsluze - 30

 

 

řidič nereaguje, bude fungovat v řídicím stavu "fáze zpomalení a zastavení"
a "fáze zastavení a stání" a zpomalí a zastaví vozidlo. Poté bude fungovat
nepřetržitě ve "fázi zastavení a stání".

INFORMACE

Provozní podmínky

Tento systém funguje tehdy, když jsou splněny všechny z následujících podmínek.

Když je LTA zapnuto

Když je rychlost vozidla přibližně 30 mph (50 km/h) nebo vyšší

Podmínky zrušení činnosti

V následujících situacích bude činnost systému zrušena:

Když bylo ovládání LTA zrušeno (byl stisknut spínač LTA atd.)

Když byl zrušen adaptivní tempomat

Když jsou detekovány činnosti řidiče (držení volantu, ovládání brzdového
pedálu, plynového pedálu, parkovací brzdy, spínače výstražných světel nebo
páčky směrových světel)

Když je stisknut spínač asistenta řízení ve fázi zastavení a stání

Když byl spínač POWER přepnut ze ZAPNUTO do VYPNUTO

Situace, ve kterých některé nebo všechny funkce systému nemohou fungovat:

→ S.336

Ovládání LTA, když je činnost zrušena

Když je činnost systému nouzového zastavení zrušena, ovládání LTA může být
také zrušeno.

Výstražná fáze 1

Pokud nejsou po aktivaci výstrahy nedržení volantu detekovány činnosti
řízení, bude přerušovaně znít bzučák a zobrazí se hlášení varující řidiče, a
systém vyhodnotí, zda řidič reaguje nebo ne. Pokud se činnosti řízení, jako
je držení volantu, neprovedou do určité doby, systém přejde do výstražné
fáze 2.

Výstražná fáze 2

Po vstupu do výstražné fáze 2 zazní v krátkých intervalech bzučák a
zobrazí se hlášení varující řidiče, a vozidlo pomalu zpomalí na přibližně
50 km/h (30 mph).
Pokud se činnosti řízení, jako je držení volantu, neprovedou do určité doby,
systém bude rozhodne, že řidič nereaguje a vstoupí do fáze zpomalení a
zastavení.

Audiosystém bude ztlumen, dokud řidič nezačne reagovat.
Když vozidlo zpomaluje, mohou se rozsvítit brzdová světla v závislosti na stavu
vozovky atd.

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

498

Poté, co vozidlo o určitou hodnotu zpomalí, budou blikat varovná světla (výstražná
světla).

Fáze zpomalení a zastavení

Poté, co je řidič vyhodnocen jako řidič, který nereaguje, bude nepřetržitě
znít bzučák a zobrazí se hlášení, aby řidiče varovalo, a vozidlo pomalu
zpomalí a zastaví. Když vozidlo zpomaluje, varovná světla (výstražná
světla) budou blikat, aby upozornila ostatní řidiče na nouzovou situaci.

Fáze zastavení a stání

Po zastavení vozidla se automaticky zabrzdí parkovací brzda. Po vstupu
do fáze zastavení a stání bude znít nepřetržitě bzučák, varovná světla
(výstražná světla) budou blikat, aby upozornila ostatní řidiče na nouzovou
situaci, a odemknou se dveře.

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

499

6

Podpůrné jízdní systémy

Omezení výkonu hybridního systému při současném
sešlápnutí plynového a brzdového pedálu

Účel systému přednostního brzdění

Pokud jsou pedál plynu a brzdový pedál sešlápnuty současně, systém
přednostního brzdění se může uvést v činnost a omezit výkon hybridního
systému. Když je tento systém v činnosti, na multiinformačním displeji se
zobrazí výstražné hlášení.

VÝSTRAHA

Abyste se vyhnuli sešlápnutí špatného pedálu, seznamte se s umístěním
brzdového a plynového pedálu před jízdou s vozidlem.
Pokud si spletete plynový pedál s brzdovým pedálem a sešlápnete ho, může se
vozidlo náhle rozjet.

UPOZORNĚNÍ

Nesešlapujte současně plynový pedál a brzdový pedál během jízdy, protože to
může způsobit omezení výkonu hybridního systému.

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

500

Omezení náhlého rozjezdu

Řízení omezení náhlého rozjezdu (Ovládání rozjezdu [DSC])

Když je provedena následující neobvyklá činnost se sešlápnutým plynovým
pedálem, výkon hybridního systému může být omezen.

Když je řadicí páka přesunuta do R

1

Když je řadicí páka přesunuta z P nebo R do zařazené polohy pro jízdu
vpřed, např. D

1

Když je systém v činnosti, na multiinformačním displeji se objeví hlášení.
Přečtěte si výstražné hlášení a postupujte podle instrukcí.
Když je tento systém v činnosti, rozsvítí se výstražná kontrolka.

INFORMACE

Ovládání rozjezdu (DSC)

Když je vypnuto TRC, řízení omezení náhlého rozjezdu také nefunguje.

 

Pokud

má vaše vozidlo problém vyjet z bláta nebo čerstvého sněhu z důvodu činnosti
řízení omezení náhlého rozjezdu, deaktivujte TRC, čímž bude vozidlo schopno
vyjet z bláta nebo čerstvého sněhu.
Řízení omezení náhlého rozjezdu nebude fungovat také za následujících
podmínek:

Když je režim Trail zapnut

 Související informace 

Asistenční jízdní systémy(S. 337)

*1 : 

V závislosti na situaci nemusí jít zařazená poloha přeřadit.

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

501

6

Podpůrné jízdní systémy

Snížení nárazu do cestujících při kolizi

Snížení nárazu do spolujezdců při kolizi

Předepínače bezpečnostních pásů

Když je vozidlo vystaveno silnému čelnímu nebo bočnímu nárazu,
předepínače zatáhnou bezpečnostní pásy předních sedadel a zadních
vnějších sedadel, aby bezpečně zadržely cestující.

Předepínače nebudou v činnosti při menších čelních nebo bočních nárazech,
nárazech zezadu nebo převrácení vozidla.

INFORMACE

Výměna pásu poté, co byl aktivován předepínač

Při vícenásobné kolizi vozidla se předepínače aktivují při první kolizi, ale nebudou
se aktivovat při druhé nebo následujících kolizích.

Činnost s vazbou na PCS

Pokud PCS (Předkolizní systém) rozhodne, že pravděpodobnost kolize s
vozidlem je vysoká, předepínače bezpečnostních pásů se připraví na činnost.

VÝSTRAHA

Předepínače bezpečnostních pásů

Pokud byl předepínač v činnosti, rozsvítí se výstražná kontrolka SRS.
V této situaci nemůže být bezpečnostní pás opět použit a musí být vyměněn u
kteréhokoliv autorizovaného prodejce nebo v servisu Lexus, nebo v kterémkoliv
spolehlivém servisu.
Nedodržení těchto pokynů může vést ke smrtelnému nebo k vážnému zranění.

SRS airbagy

SRS airbagy se nafouknou, když je vozidlo vystaveno určitému typu
silného nárazu, který může vážně zranit cestující. Airbagy fungují společně
s bezpečnostními pásy, aby pomohly zmírnit riziko smrti nebo vážného
zranění.

6-3. Snížení nárazu do cestujících při kolizi

502

A

SRS airbag řidiče/airbag spolujezdce vpředu

Pomáhají omezit náraz do hlavy a hrudníku řidiče a spolujezdce vpředu

B

SRS kolenní airbagy

Pomáhají omezit náraz do řidiče a spolujezdce vpředu

C

Boční SRS airbagy

Pomáhají snížit náraz do hrudníku cestujících na předních sedadlech

D

Hlavové SRS airbagy

Pomáhají snížit náraz do hlav cestujících na předních a zadních vnějších
sedadlech

E

Přední střední SRS airbagy

Pomáhají snížit náraz do hlavy a krku cestujících na předních sedadlech

Hlavní součásti systému SRS airbagů jsou zobrazeny výše. Systém SRS
airbagů je řízen jednotkou senzorů airbagů. Když se airbagy nafukují,
chemická reakce v nafukovačích rychle naplní airbagy netoxickým plynem
tak, aby pomohly zadržet pohyb cestujících.

INFORMACE

Když se nafouknou SRS airbagy

SRS airbagy mohou způsobit lehké odřeniny, popáleniny, pohmožděniny atd. z
důvodu extrémně vysoké rychlosti nafouknutí horkými plyny.

Ozve se hlasitý hluk a dojde k rozptýlení bílého prášku.

6-3. Snížení nárazu do cestujících při kolizi

503

6

Podpůrné jízdní systémy

Části modulu airbagu (náboj volantu, kryt airbagu a nafukovač), stejně jako
součásti okolo airbagů, mohou být několik minut horké. Airbag samotný může
být také horký.

Čelní sklo může prasknout.

Hybridní systém se vypne a dodávka paliva do motoru se zastaví.

Všechny dveře se odemknou.

Brzdy a brzdová světla budou ovládány automaticky.

Automaticky se zapnou vnitřní lampičky.

Automaticky se zapnou varovná světla.

Dodávka paliva do motoru se zastaví.

Vozidla s eCall: Pokud nastane některá z následujících situací, systém odešle
tísňové volání do řídicího centra eCall, oznámí jim polohu vozidla (bez nutnosti
stisknout tlačítko [

SOS

]) a operátor se pokusí mluvit s cestujícími, aby zjistil

závažnost tísňové situace a potřebnou pomoc. Pokud nejsou cestující schopni
komunikovat, operátor automaticky pokládá volání za naléhavé a pomáhá při
vyslání potřebných záchranných služeb.

Když se nafouknul SRS airbag

Když byl předepínač bezpečnostního pásu v činnosti

Když bylo vozidlo vystaveno silné kolizi zezadu

SRS airbagy se nafouknou při čelním nárazu, když

Následující SRS airbagy se nafouknou v případě nárazu, který překročí mezní
úroveň (úroveň síly, která odpovídá čelnímu nárazu do pevné překážky, která
se nepohybuje ani nedeformuje, rychlostí přibližně 20 - 30 km/h [12 - 18 mph]).

Čelní SRS airbagy

SRS kolenní airbagy

Prahová úroveň, při které se aktivují SRS airbagy, bude vyšší než obvykle v
následujících situacích:

Když vozidlo narazí do objektu, jako je zaparkované vozidlo nebo dopravní
značka, který se při nárazu pohybuje nebo deformuje
Při kolizi, kdy se vozidlo dostane pod jiné vozidlo, např. kolize, při které
předek vozidla "podjede" pod rám nákladního vozidla.

V závislosti na typu kolize se mohou aktivovat pouze následující:

Předepínače bezpečnostních pásů

SRS airbagy pro sedadlo spolujezdce vpředu se nenafouknou, pokud na
sedadle spolujezdce vpředu nesedí žádný cestující. SRS airbagy pro sedadlo
spolujezdce se však mohou nafouknout, i když je sedadlo neobsazeno, pokud
je na sedadlo položeno zavazadlo.

V případě obzvláště těžké čelní kolize se mohou nafouknout také levé a pravé
hlavové SRS airbagy.

6-3. Snížení nárazu do cestujících při kolizi

504

SRS airbagy se nafouknou při bočním nárazu, když

Následující SRS airbagy se nafouknou v případě nárazu, který překročí
nastavenou mezní úroveň (úroveň síly, která odpovídá síle nárazu vozidla o
hmotnosti přibližně 1 500 kg [3300 lb] do prostoru pro cestující v kolmém úhlu
rychlostí přibližně 20 - 30 km/h [12 - 18 mph]).

Boční SRS airbagy

Hlavové SRS airbagy

Přední střední SRS airbagy

V případě boční kolize se bez ohledu na nárazovou stranu aktivují levé i pravé
hlavové SRS airbagy.

SRS airbagy se nafouknou při spodním nárazu, když

Následující airbagy se mohou nafouknout,
pokud do spodní strany vozidla narazí tvrdý
objekt:

Čelní SRS airbagy

SRS kolenní airbagy

Boční SRS airbagy

Hlavové SRS airbagy

SRS boční airbagy se nenafouknou, když

Následující SRS airbagy se normálně
nenafouknou při kolizích z boku nebo zezadu,
převrácení vozidla nebo čelních kolizích při
nízké rychlosti. Pokud však kolize způsobí
dostatečně náhlé zpomalení, SRS airbagy se
mohou nafouknout.

Čelní SRS airbagy

SRS kolenní airbagy

Následující SRS airbagy se nemusí
nafouknout, pokud je vozidlo vystaveno kolizi
pod určitým úhlem nebo při kolizi, kdy je
zasažena oblast vozidla jiná než je prostor pro
cestující:

Boční SRS airbagy

Hlavové SRS airbagy

Přední střední SRS airbagy

6-3. Snížení nárazu do cestujících při kolizi

505

6

Podpůrné jízdní systémy

Následující SRS airbagy se normálně
nenafouknou při kolizích zepředu nebo
zezadu, převrácení vozidla nebo bočních
kolizích při nízké rychlosti.

Boční SRS airbagy

Přední střední SRS airbagy

Následující SRS airbagy se normálně
nenafouknou při kolizích zezadu, převrácení
vozidla nebo čelních nebo bočních kolizích při
nízké rychlosti.

Hlavové SRS airbagy

Kdy kontaktovat kteréhokoliv autorizovaného prodejce nebo servis
Lexus, nebo kterýkoliv spolehlivý servis

V následujících situacích bude vozidlo vyžadovat prohlídku a/nebo opravu. Co
nejdříve kontaktujte kteréhokoliv autorizovaného prodejce nebo servis Lexus,
nebo kterýkoliv spolehlivý servis.

Když se kterýkoliv ze SRS airbagů nafoukl

Když přední část vozidla byla poškozena
nebo deformována, nebo byla vystavena
kolizi, která nebyla tak velká, aby způsobila
nafouknutí některého z následujících SRS
airbagů:

Čelní SRS airbagy

SRS kolenní airbagy

Když dveře nebo jejich okolní oblast byla
poškozena, deformována nebo proděravěna,
nebo bylo vozidlo vystaveno kolizi, která
nebyla tak velká, aby způsobila nafouknutí
některého z následujících SRS airbagů:

Boční SRS airbagy

Hlavové SRS airbagy

Přední střední SRS airbagy

Když kryt volantu, palubní deska v blízkosti SRS airbagu spolujezdce vpředu
nebo spodní strana přístrojového panelu jsou poškrábány, popraskány, nebo
jsou jinak poškozeny.

6-3. Snížení nárazu do cestujících při kolizi

506

Když je povrch sedadla s bočním SRS airbagem nebo předním středním SRS
airbagem poškrábán, popraskán, nebo je jinak poškozen.

Když část předního sloupku, zadního sloupku nebo bočního čalounění střechy
skrývající hlavový airbag, jsou poškrábány, popraskány, nebo jsou jinak
poškozeny.

VÝSTRAHA

Pokyny pro SRS airbagy

Dodržujte následující pokyny. Nedodržení těchto pokynů může vést ke
smrtelnému nebo k vážnému zranění.

Řidič a všichni cestující ve vozidle musí být správně připoutáni svými
bezpečnostními pásy.
SRS airbagy jsou doplňkovým zařízením používaným spolu s bezpečnostními
pásy.

SRS airbag řidiče se nafukuje značnou silou a může způsobit smrtelná nebo
vážná zranění, zvláště tehdy, pokud je řidič příliš blízko airbagu.
Protože nebezpečná oblast airbagu řidiče je prvních 50 - 75 mm (2 - 3 in)
nafukování, pak pokud zaujmete polohu 250 (10 in) mm od airbagu řidiče,
budete spolehlivě za hranicí nebezpečí. Tato vzdálenost je měřena od středu
volantu k vaší hrudní kosti. Pokud při vaší aktuální jízdní poloze sedíte ve
vzdálenosti kratší než 250 mm (10 in) od airbagu řidiče, můžete změnit svou
jízdní polohu několika způsoby:

Posuňte sedadlo co nejvíce dozadu tak, abyste přitom stále pohodlně
dosáhli na pedály.

Mírně naklopte opěradlo. Ačkoliv se konstrukce vozidel různí, mnoho řidičů
může dosáhnout vzdálenosti 250 mm (11 in), i když mají sedadlo posunuto
úplně vpředu, pouhým naklopením opěradla. Pokud vám naklopení opěradla
znesnadní výhled na vozovku, použijte ke zvýšení vaší polohy pevný,
neklouzavý polštář, nebo zvedněte sedadlo, pokud má vozidlo tuto funkci.

Pokud je volant nastavitelný, naklopte ho dolů. Tím nasměrujete airbag proti
vašemu hrudníku mimo hlavu a krk. Sedadlo by mělo být nastaveno dle výše
uvedených doporučení, přičemž stále musíte být schopni ovládat vozidlo
pedály, volantem a udržovat si výhled na ovládací prvky přístrojového
panelu.

SRS airbag spolujezdce vpředu se nafukuje značnou silou a může způsobit
smrtelné nebo vážné zranění, zvláště tehdy, pokud je spolujezdec vpředu příliš
blízko airbagu. Sedadlo spolujezdce vpředu by mělo být umístěno co nejdále
od airbagu s opěradlem seřízeným tak, aby byl spolujezdec seděl vzpřímeně.

Nesprávně posazení a/nebo připoutaní kojenci a děti mohou být nafukujícím se
airbagem zabiti nebo vážně zraněni. Kojenci nebo děti, kteří jsou příliš malí na
to, aby mohli použít bezpečnostní pás, by měli být připoutáni pomocí dětského
zádržného systému. Lexus důrazně doporučuje, aby všichni kojenci nebo děti

6-3. Snížení nárazu do cestujících při kolizi

507

6

Podpůrné jízdní systémy

VÝSTRAHA

byli posazeni na zadním sedadle vozidla a řádně připoutáni. Zadní sedadla
jsou pro kojence i děti bezpečnější než sedadlo spolujezdce vpředu.

Neseďte na okraji sedadla nebo se
nenaklánějte nad palubní desku.

Nedovolte dítěti, aby stálo před SRS airbagem
spolujezdce vpředu nebo aby sedělo na klíně
spolujezdce vpředu.

Cestující na předních sedadlech by nikdy
neměli držet předměty na klíně.

Nenaklánějte se ke dveřím, k bočnímu
čalounění střechy nebo k přednímu, bočnímu
a zadnímu sloupku.

Nedovolte nikomu, aby klečel na sedadle
směrem ke dveřím nebo aby dával hlavu nebo
ruce ven z vozidla.

6-3. Snížení nárazu do cestujících při kolizi

508

VÝSTRAHA

Neupevňujte nic ani se nenaklánějte k
oblastem, jako je palubní deska, kryt volantu
a spodní část přístrojového panelu.

Neupevňujte nic do oblastí, jako jsou dveře,
čelní sklo, boční okna, přední nebo zadní
sloupky, boční čalounění střechy a přídržná
madla. (Kromě nálepky s nejvyšší dovolenou
rychlostí )

Nezavěšujte ramínka nebo jiné těžké předměty na věšáky oděvů. Tyto
předměty by se mohly stát projektily, pokud by se aktivovaly hlavové SRS
airbagy, což by mohlo vést ke smrti nebo vážnému zranění.

Pokud je na místě, kde se nafukuje kolenní SRS airbag, vinylový kryt, sejměte
ho.

Nepoužívejte příslušenství sedadel, které zakrývá části, ze kterých se nafukují
SRS airbagy, protože to může překážet nafukování SRS airbagů. Takové
příslušenství může bránit správnému nafouknutí SRS airbagů, vyřadit systém
nebo způsobit nahodilé nafouknutí SRS airbagů, což může způsobit smrt nebo
vážné zranění.

Na součásti systému SRS airbagů, přední dveře nebo jejich okolí nebouchejte
ani na ně nevyvíjejte výraznou sílu. To může způsobit poruchu SRS airbagů.

Nedotýkejte se žádných součástí SRS airbagů ihned po nafouknutí SRS
airbagů, protože mohou být horké.

Pokud se vám špatně dýchá po nafouknutí SRS airbagů, otevřete dveře nebo
okno, abyste dovnitř pustili čerstvý vzduch, nebo opusťte vozidlo, pokud je
to bezpečné. Opláchněte ze sebe všechny zbytkové látky co nejdříve, abyste
zabránili podráždění kůže.

Pokud část, kde jsou uloženy SRS airbagy, poškozena nebo popraskaná,
nechte ji vyměnit kterýmkoliv autorizovaným prodejcem nebo servisem Lexus,
nebo kterýmkoliv spolehlivým servisem.

Úpravy a likvidace součástí systému SRS airbagů

Nelikvidujte vozidlo nebo neprovádějte žádnou z následujících úprav bez
konzultace s kterýmkoliv autorizovaným prodejcem nebo servisem Lexus, nebo
kterýmkoliv spolehlivým servisem.

6-3. Snížení nárazu do cestujících při kolizi

509

6

Podpůrné jízdní systémy

VÝSTRAHA

SRS airbagy mohou selhat nebo se náhodně nafouknout, což může vést ke smrti
nebo vážnému zranění.

Odstranění, instalace, rozebírání nebo oprava SRS airbagů

Opravy, odstranění nebo úpravy následujících dílů nebo jejich okolí

Volant

Přístrojový panel

Palubní deska

Sedadla

Čalounění sedadel

Přední sloupky

Boční sloupky

Zadní sloupky

Boční čalounění střechy

Panely předních dveří

Lišty předních dveří

Reproduktory předních dveří

Úpravy na panelech předních dveří (například udělat do nich otvor)

Opravy nebo úpravy následujících dílů nebo jejich okolí

Přední blatník

Přední nárazník

Boky interiéru vozidla

Instalace následujících dílů nebo příslušenství

Ochranné rámy

Sněhové radlice

Navijáky

Úpravy odpružení vozidla

Instalace elektronických zařízení, jako jsou mobilní dvoucestné rádiové
systémy (RF vysílač) a přehrávače CD

 Související informace 

Činnost systému nouzového vypnutí(S. 607)
Locking/unlocking the doors using smart entry & start system(S. 79)
Asistenční jízdní systémy(S. 337)
Umístění osvětlení interiéru(S. 259)

6-3. Snížení nárazu do cestujících při kolizi

510

7

Bezdrátová komunikace

7-1. Nouzová asistence

eCall....................................

514

513

7

Bezdrátová komunikace

Nouzová asistence

eCall

*

*1*2

eCall je telematická služba, která používá data Global Navigation
Satellite System (GNSS) a vestavěnou celulární technologii, aby umožnila
provedení následujících tísňových volání: Automatická tísňová volání
(Automatické oznámení kolize) a manuální tísňová volání (stisknutím
tlačítka [

SOS

]). Tato služba je vyžadována předpisy Evropské unie.

Součásti systému eCall

 

A

Mikrofon/reproduktor

B

Tlačítko [

SOS

]

*3

C

Indikátory

Tísňové oznamovací služby eCall

Automatická tísňová volání

Pokud se kterýkoliv airbag nafoukne, systém automaticky volá řídicí
centrum eCall. 

*4

 Příslušný operátor obdrží polohu vozidla, čas události

a VIN vozidla, a pokusí se domluvit s cestujícími ve vozidle, aby
posoudil situaci. Pokud nejsou cestující schopni komunikovat, operátor
automaticky pokládá volání za tísňové, kontaktuje nejbližšího poskytovatele
záchranných služeb (systém 112 atd.), aby jim popsal situaci, a vyžádá si
vyslání pomoci na místo.

Manuální tísňová volání

V případě nouze stiskněte tlačítko [

SOS

],

abyste kontaktovali řídicí centrum eCall.

*4

 Příslušný operátor určí polohu vašeho

vozidla, posoudí situaci a odešle potřebnou
pomoc. Před stisknutím tlačítka [

SOS

]

otevřete kryt.

* : 

Je-li ve výbavě

*1 : 

Je funkční v oblasti pokrytí eCall. Název systému se liší v závislosti na zemi.

*2 : 

Tato funkce není k dispozici v Indii.

*3 : 

Toto tlačítko je určeno pro komunikaci s operátorem systému eCall. Jiná

tlačítka SOS dostupná v jiných systémech motorového vozidla se netýkají

tohoto zařízení a nejsou určena pro komunikaci s operátorem systému eCall.

7-1. Nouzová asistence

514

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     28      29      30      31     ..