Lexus NX (2022). Návod k obsluze - 29

 

  Index      Manuals     Lexus NX (2022). Návod k obsluze

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     27      28      29      30     ..

 

 

 

Lexus NX (2022). Návod k obsluze - 29

 

 

Číslo
obrázku

Vzdálenost
mezi vozidly

Přibližná
vzdálenost
(Rychlost
vozidla: 100
km/h [60 mph])

4

Krátká

Přibližně 25 m
(85 ft)

Skutečná vzdálenost mezi vozidly se liší v závislosti na rychlosti vozidla. Také, když
je vozidlo zastaveno ovládáním systému, zastaví se v určité vzdálenosti od vozidla
před vámi v závislosti na situaci, bez ohledu na nastavení.

Výstraha při přiblížení

V situacích, kdy se vozidlo přiblíží k vozidlu před vámi a systém nedokáže
zajistit dostatečné zpomalení, například když nějaké vozidlo vjede před
vaše vozidlo, začne blikat výstražné zobrazení a zazní bzučák, aby varoval
řidiče. Sešlápněte brzdový pedál, abyste dosáhli patřičné vzdálenosti mezi
vozidly.

K varování nemusí dojít, když

V následujících situacích nemusí dojít k varování, i když je vzdálenost mezi
vozidly krátká.

Když se vozidlo před vámi pohybuje stejnou rychlostí nebo rychleji než
vaše vozidlo

Když se vozidlo před vámi pohybuje extrémně nízkou rychlostí

Ihned poté, co byla nastavena rychlost vozidla

Když je sešlápnut plynový pedál

Funkce snížení rychlosti v zatáčce

Když je detekována zatáčka, rychlost vozidla
se začne snižovat. Když zatáčka skončí,
snížení rychlosti vozidla bude ukončeno.

V závislosti na situaci se pak rychlost vozidla vrátí
na nastavenou rychlost vozidla.
V situacích, kdy je nutné ovládání vzdálenosti
mezi vozidly, když například vozidlo vpředu vjede
náhle před vaše vozidlo, funkce snížení rychlosti
v zatáčce bude zrušena.

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

482

INFORMACE

Situace, ve kterých nemusí funkce snížení rychlosti v zatáčce fungovat

V situacích, např. následujících, nemusí funkce snížení rychlosti v zatáčce
fungovat:

Když vozidlo projíždí mírnou zatáčkou

Když je sešlápnut plynový pedál

Když vozidlo projíždí extrémně krátkou zatáčkou

Změna nastavení funkce snížení rychlosti v zatáčce

Různá nastavení funkce snížení rychlosti v zatáčce lze měnit prostřednictvím
přizpůsobeného nastavení. 

(→ S.746)

Funkce zabránění předjíždění

Pokud detekované vozidlo v předjížděcím pruhu jede pomaleji než vaše
vozidlo, bude předjíždění potlačeno.

Funkce zabránění předjíždění nebude fungovat, pokud je předjížděcí pruh ucpaný
nebo vozidla jedou nízkou rychlostí. Tato funkce není k dispozici pro vozidla bez
DCM.

Podpora při změně jízdního pruhu

Pokud vaše vozidlo jede rychlostí přibližně 80 km/h (50 mph) nebo více a
je provedena změna jízdního pruhu do předjížděcího jízdního pruhu, když
použijete páčku směrových světel a změníte jízdní pruh, vozidlo zrychlí až
na nastavenou rychlost, aby napomohlo předjíždění.

Pro vozidla s DCM: Rozpoznávání systémem, který jízdní pruh je předjížděcí, je
určeno pomocí informací o poloze a jízdními podmínkami okolních vozidel. Funkce
podpory při změně jízdního pruhu a funkce zabránění předjíždění nemusí fungovat,
pokud je obtížné získat informace o poloze nebo je v okolí málo vozidel.
Pro vozidla bez DCM: Rozpoznávání systémem, který jízdní pruh je předjížděcí,
může být založeno výhradně na umístění volantu ve vozidle (levostranné/
pravostranné řízení). Pokud vozidlo jede v lokalitě, kde je předjížděcí pruh na
opačné straně, než tam, kde bylo vozidlo původně prodáno, může vozidlo zrychlit,
když je páčka směrových světel ovládána směrem od předjížděcího pruhu. (např.
vozidlo bylo vyrobeno pro lokalitu s pravostranným provozem, ale jede v místě
s levostranným provozem. Vozidlo může zrychlit, když páčku směrových světel
ovládáte doprava.)
Pokud vaše vozidlo jede rychlostí přibližně 80 km/h (50 mph) nebo více a je
změněn jízdní pruh do pruhu s vozidlem jedoucím pomaleji než vaše vozidlo,
když je ovládána páčka směrových světel, vozidlo bude postupně zpomalovat, aby
napomohlo při změně jízdního pruhu.

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

483

6

Podpůrné jízdní systémy

Adaptivní tempomat s rozpoznáváním dopravních značek

*

Vozidla bez průhledového displeje: Když je funkce RSA povolena a systém
adaptivního tempomatu je v činnosti, pokud je detekována značka nejvyšší
dovolené rychlosti, bude detekovaná nejvyšší dovolená rychlost zobrazena
se šipkou nahoru/dolů. Nastavená rychlost může být zvýšena/snížena na
detekovanou nejvyšší dovolenou rychlost stisknutím a podržením spínače
[

+RES

] nebo spínače [

 - 

].

Vozidla s průhledovým displejem: Když je funkce RSA povolena a systém
adaptivního tempomatu je v činnosti, pokud je detekována značka nejvyšší
dovolené rychlosti, bude detekovaná nejvyšší dovolená rychlost zobrazena
se šipkou nahoru/dolů. Nastavená rychlost může být zvýšena/snížena na
detekovanou nejvyšší dovolenou rychlost stisknutím a podržením spínače
[

+

] nebo spínače [

 - 

].

Když je nastavená rychlost nižší než detekovaná nejvyšší dovolená
rychlost

▶ 

Vozidla bez průhledového displeje

Stiskněte a držte spínač [

+RES

].

▶ 

Vozidla s průhledovým displejem:

Stiskněte a držte spínač [

 + 

].

* : 

Je-li ve výbavě

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

484

Když je nastavená rychlost vyšší než detekovaná nejvyšší dovolená
rychlost

Stiskněte a držte spínač [

 - 

].

Zapnutí/vypnutí adaptivního tempomatu s rozpoznáváním
dopravních značek

Adaptivní tempomat s rozpoznáváním dopravních značek může být zapnut/
vypnut prostřednictvím přizpůsobeného nastavení.

(→ S.746)

INFORMACE

Adaptivní tempomat s rozpoznáváním dopravních značek nemusí
fungovat správně, když

Protože adaptivní tempomat s rozpoznáváním dopravních značek nemusí
fungovat správně v situacích, kdy RSA nemusí fungovat nebo detekovat značky
správně 

(→ S.470)

, když používáte tuto funkci, ověřujte skutečnou nejvyšší

dovolenou rychlost.
Vozidla bez průhledového displeje: V následujících situacích se nemusí
nastavená rychlost změnit na detekovanou nejvyšší dovolenou rychlost stisknutím
a podržením spínače [

+RES

] nebo spínače [

 - 

].

Vozidla s průhledovým displejem: V následujících situacích se nemusí nastavená
rychlost změnit na detekovanou nejvyšší dovolenou rychlost stisknutím a
podržením spínače [

 + 

] nebo spínače [

 - 

].

Když informace o nejvyšší dovolené rychlosti není k dispozici

Když je detekovaná nejvyšší dovolená rychlost stejná jako nastavená rychlost

Když je detekovaná nejvyšší dovolená rychlost mimo rychlostní rozsah, který
může systém adaptivního tempomatu ovládat

▶ 

Vozidla bez

průhledového displeje

▶ 

Vozidla s průhledovým

displejem

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

485

6

Podpůrné jízdní systémy

Tempomat

Tempomat

Vozidlo může jet nastavenou rychlostí, i když není sešlápnutý plynový
pedál.
Tempomat používejte pouze na rychlostních silnicích a dálnicích.

VÝSTRAHA

Pro bezpečné používání

Za bezpečnou jízdu plně zodpovídá řidič. Proto se nespoléhejte příliš na tento
systém. Řidič je výhradně zodpovědný za to, aby věnoval pozornost okolí
vozidla a za bezpečnou jízdu.

Nastavte rychlost přiměřeně podle nejvyšší dovolené rychlosti, dopravního
provozu, stavu vozovky, povětrnostních podmínek atd. Za ověření nastavené
rychlosti odpovídá řidič.

Situace, ve kterých by se neměl tempomat používat

Nepoužívejte tempomat v následujících situacích. Protože systém nebude
schopen poskytovat náležité ovládání, jeho použití může vést k nehodě s
následkem smrti nebo vážného zranění.

Na silnicích s ostrými zatáčkami

Na klikatých silnicích

Na kluzkých silnicích, jako jsou mokré, zledovatělé nebo zasněžené silnice

V prudkých klesáních, nebo tam, kde jsou náhlé změny mezi prudkým
stoupáním a klesáním
Rychlost vozidla může překročit nastavenou rychlost, jedete-li dolů z prudkého
kopce.

Kdy je nezbytné systém vypnout: 

→ S.329

Součásti systému

Zobrazení na přístroji

 

A

Nastavená rychlost vozidla

B

Indikátor tempomatu

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

486

Spínače

 

▶ 

Vozidla bez průhledového displeje:

A

Spínač volby režimu asistenta řízení

B

Spínač asistenta řízení

C

Spínač [

+RES

]

D

Spínač [

 - 

]

E

Spínač zrušení

 

▶ 

Vozidla s průhledovým displejem:

A

Funkce každého spínače se liší v
závislosti na podmínkách a nastavení.

Když se spínače dotknete, funkce každého
spínače se zobrazí na průhledovém displeji.
Pokud je průhledový displej vypnutý, funkce
se zobrazí na multiinformačním displeji.

B

Spínač volby režimu asistenta řízení

C

Spínač asistenta řízení

D

Spínač [

RES

]

E

Spínač [

 + 

]

F

Spínač [

 - 

]

G

Spínač zrušení

Používání tempomatu

Nastavení rychlosti vozidla

1

Stiskněte spínač volby režimu
asistenta řízení, abyste zvolili
tempomat.

Indikátor tempomatu se rozsvítí.

▶ 

Vozidla bez průhledového

displeje

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

487

6

Podpůrné jízdní systémy

2

Pomocí plynového pedálu zrychlete
na požadovanou rychlost vozidla
(přibližně 30 km/h [20 mph] nebo
vyšší) a stiskněte spínač asistenta
řízení, abyste nastavili nastavenou
rychlost vozidla.

Rychlost vozidla se v okamžiku, kdy je
spínač uvolněn, stane nastavenou rychlostí.

Seřízení nastavené rychlosti vozidla

Seřízení nastavené rychlosti vozidla pomocí spínačů

Vozidla bez průhledového displeje: Pro změnu nastavené rychlosti
vozidla stiskněte spínač [+RES] nebo [ - ], až se zobrazí požadovaná
rychlost.Vozidla s průhledovým displejem: Pro změnu nastavené
rychlosti vozidla stiskněte spínač [ + ] nebo [ - ], až se zobrazí
požadovaná rychlost.

▶ 

Vozidla bez průhledového displeje

▶ 

Vozidla s průhledovým

displejem

▶ 

Vozidla bez průhledového

displeje

▶ 

Vozidla s průhledovým

displejem

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

488

▶ 

Vozidla s průhledovým displejem

1

Zvýšení nastavené rychlosti vozidla

2

Sníží nastavenou rychlost vozidla

Nastavená rychlost vozidla se bude zvyšovat nebo snižovat následovně:

Jemné seřízení: O 1 km/h (0,6 mph) nebo 1 mph (1,6 km/h) při každém
stisknutí spínače
Větší seřízení: Zvyšuje se nepřetržitě, když je spínač stisknut a podržen.

Zvýšení nastavené rychlosti vozidla pomocí plynového pedálu

1

Sešlápněte plynový pedál., abyste zrychlili vozidlo na
požadovanou rychlost vozidla.

2

Vozidla bez průhledového displeje: Stiskněte spínač [+RES].
Vozidla s průhledovým displejem: Stiskněte spínač [ + ].

Zrušení/obnovení ovládání

1

Pro zrušení ovládání stiskněte spínač
zrušení nebo spínač asistenta řízení.

Ovládání bude také zrušeno, pokud je
sešlápnut brzdový pedál.

▶ 

Vozidla bez průhledového

displeje

▶ 

Vozidla s průhledovým

displejem

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

489

6

Podpůrné jízdní systémy

2

Vozidla bez průhledového displeje: Pro obnovení ovládání
stiskněte spínač [+RES].Vozidla s průhledovým displejem: Pro
obnovení ovládání stiskněte spínač [RES].

Automatické zrušení tempomatu

V následujících situacích bude tempomat automaticky zrušen:

Když rychlost vozidla klesne přibližně o 16 km/h (10 mph) nebo více
pod nastavenou rychlost vozidla

Když rychlost vozidla klesne pod přibližně 30 km/h (20 mph)

Když je v činnosti ovládání brzd nebo řízení omezení výkonu
podpůrných jízdních systémů (Například: PCS, ovládání rozjezdu)

Když byla ovládána parkovací brzda

Situace, ve kterých některé nebo všechny funkce systému nemohou
fungovat: 

→ S.336

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

490

Omezovač rychlosti

*

Omezovač rychlosti

Použitím spínače omezovače rychlosti může být nastavena požadovaná
maximální rychlost. Omezovač rychlosti brání vozidlu překročit nastavenou
rychlost.

VÝSTRAHA

Situace, ve kterých by se neměl omezovač rychlosti používat

Situace, ve kterých nemusí senzory fungovat správně: 

→ S.334

Kdy je nezbytné systém vypnout: 

→ S.329

INFORMACE

Překročení nastavené rychlosti

V následujících situacích, pokud rychlost vozidla překročí nastavenou rychlost
vozidla, zobrazená nastavená rychlost vozidla bude blikat:

Když je plně sešlápnut plynový pedál

Když jedete dolů ze svahu

Automatické zrušení omezovače rychlosti

Situace, ve kterých některé nebo všechny funkce systému nemohou fungovat:

→ S.336

Součásti systému

Zobrazení na přístroji

 

A

Nastavená rychlost vozidla

B

Indikátor omezovače rychlosti

* : 

Je-li ve výbavě

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

491

6

Podpůrné jízdní systémy

Spínače

 

▶ 

Vozidla bez průhledového displeje

A

Spínač volby režimu asistenta řízení

B

Spínač asistenta řízení

C

Spínač [

+RES

]

D

Spínač [

 - 

]

E

Spínač zrušení

 

▶ 

Vozidla s průhledovým displejem

A

Funkce každého spínače se liší v
závislosti na podmínkách a nastavení.

Když se spínače dotknete, funkce každého
spínače se zobrazí na průhledovém displeji.
Pokud je průhledový displej vypnutý, funkce
se zobrazí na multiinformačním displeji.

B

Spínač volby režimu asistenta řízení

C

Spínač asistenta řízení

D

Spínač [

RES

]

E

Spínač [

 + 

]

F

Spínač [

 - 

]

G

Spínač zrušení

Používání omezovače rychlosti

Nastavení maximální rychlosti vozidla

1

Stiskněte spínač volby režimu
asistenta řízení, abyste zvolili
omezovač rychlosti.

Indikátor omezovače rychlosti bude svítit
bíle.

▶ 

Vozidla bez průhledového

displeje

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

492

2

Zrychlete nebo zpomalte na
požadovanou rychlost vozidla a
stiskněte spínač asistenta řízení,
abyste nastavili maximální rychlost
vozidla.

Indikátor omezovače rychlosti se změní z
bílého na zelené osvětlení.
Nastavená rychlost vozidla se zobrazí na
multiinformačním displeji zeleně. Pokud je
rychlost vozidla nastavována, když je
rychlost vozidla nižší než přibližně 30 km/h,
nastavená rychlost vozidla bude nastavena
na přibližně 30 km/h.
Pro zrušení ovládání stiskněte spínač
zrušení nebo spínač asistenta řízení.

Seřízení nastavené rychlosti vozidla

Vozidla bez průhledového displeje: Pro
změnu nastavené rychlosti vozidla
stiskněte spínač [+RES] nebo [ - ], až se
zobrazí požadovaná rychlost.Vozidla s
průhledovým displejem: Pro změnu
nastavené rychlosti vozidla stiskněte
spínač [ + ] nebo [ - ], až se zobrazí
požadovaná rychlost.

1

Zvýšení nastavené rychlosti vozidla

2

Sníží nastavenou rychlost vozidla

Seřízení krátkým stisknutím (SPORNÉ):
Stiskněte spínač
Seřízení stisknutím a podržením (SPORNÉ):
Stiskněte a držte spínač, až je dosaženo
požadované nastavené rychlosti vozidla.

Nastavená rychlost vozidla se bude zvyšovat
nebo snižovat následovně:

▶ 

Vozidla s průhledovým

displejem

▶ 

Vozidla bez průhledového

displeje

▶ 

Vozidla s průhledovým

displejem

▶ 

Vozidla bez průhledového

displeje

▶ 

Vozidla s průhledovým

displejem

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

493

6

Podpůrné jízdní systémy

Seřízení krátkým stisknutím (SPORNÉ): O 1 km/h (0,6 mph) nebo 1
mph (1,6 km/h) při každém stisknutí spínače
Seřízení stisknutím a podržením (SPORNÉ): Zvýšení nebo snížení
nepřetržitě po krocích 5 km/h (3,1 mph) nebo 5 mph (8 km/h), když
je spínač stisknut a podržen.

Přírůstek seřízení nastavené rychlosti vozidla lze změnit prostřednictvím
přizpůsobeného nastavení.

Zrušení/obnovení ovládání

1

Pro zrušení ovládání stiskněte spínač
zrušení nebo spínač asistenta řízení.

2

Vozidla bez průhledového displeje: Pro obnovení ovládání
stiskněte spínač [+RES].Vozidla s průhledovým displejem: Pro
obnovení ovládání stiskněte spínač [RES].

Když je ovládání zrušeno, indikátor omezovače rychlosti se změní ze zeleného
na bílé osvětlení.

Omezovač rychlosti s rozpoznáváním dopravních značek

Vozidla bez průhledového displeje: Když je funkce RSA povolena a
omezovač rychlosti je v činnosti, pokud je detekována značka nejvyšší
dovolené rychlosti, bude detekovaná nejvyšší dovolená rychlost zobrazena
se šipkou nahoru/dolů. Nastavená rychlost vozidla může být zvýšena/
snížena na detekovanou nejvyšší dovolenou rychlost stisknutím a
podržením spínače [

+RES

] nebo [

-

].

Vozidla s průhledovým displejem: Když je funkce RSA povolena a
omezovač rychlosti je v činnosti, pokud je detekována značka nejvyšší
dovolené rychlosti, bude detekovaná nejvyšší dovolená rychlost zobrazena
se šipkou nahoru/dolů. Nastavená rychlost vozidla může být zvýšena/

▶ 

Vozidla bez průhledového

displeje

▶ 

Vozidla s průhledovým

displejem

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

494

snížena na detekovanou nejvyšší dovolenou rychlost stisknutím a
podržením spínače [

 + 

] nebo [

 - 

].

Když je nastavená rychlost vozidla nižší než detekovaná nejvyšší
dovolená rychlost

▶ 

Vozidla bez průhledového displeje

Stiskněte a držte spínač [

+RES

].

▶ 

Vozidla s průhledovým displejem

Stiskněte a držte spínač [

 + 

].

Když je nastavená rychlost vozidla vyšší než detekovaná nejvyšší
dovolená rychlost

Stiskněte a držte spínač [

 - 

].

INFORMACE

Omezovač rychlosti s rozpoznáváním dopravních značek nemusí
fungovat správně, když

Protože omezovač rychlosti s rozpoznáváním dopravních značek nemusí
fungovat správně v situacích, kdy RSA nemusí fungovat nebo detekovat značky

▶ 

Vozidla bez

průhledového displeje

▶ 

Vozidla s průhledovým

displejem

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

495

6

Podpůrné jízdní systémy

správně, když používáte tuto funkci, ověřujte skutečnou nejvyšší dovolenou
rychlost.
Vozidla bez průhledového displeje: V následujících situacích se nemusí
nastavená rychlost změnit na detekovanou nejvyšší dovolenou rychlost stisknutím
a podržením spínače [

+RES

] nebo spínače [

 - 

].

Vozidla s průhledovým displejem: V následujících situacích se nemusí nastavená
rychlost změnit na detekovanou nejvyšší dovolenou rychlost stisknutím a
podržením spínače [

 + 

] nebo spínače [

 - 

].

Když je detekovaná nejvyšší dovolená rychlost stejná jako nastavená rychlost

Když je detekovaná nejvyšší dovolená rychlost mimo rychlostní rozsah, který
může systém omezovače rychlosti ovládat

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

496

Systém nouzového zastavení

*

Systém nouzového zastavení

Systém nouzového zastavení je systém, který automaticky zpomalí a
zastaví vozidlo v jeho jízdním pruhu, pokud řidič není schopen pokračovat
v řízení vozidla, například pokud utrpěl zdravotní indispozici atd.
Pokud během činnosti LTA (Asistent sledování jízdy v jízdních pruzích)
systém nerozpozná činnosti řízení, např., pokud řidič nedrží volant, a zjistí,
že řidič nereaguje, vozidlo zpomalí a zastaví se v aktuálním jízdním pruhu,
aby se předešlo kolizi nebo se snížil náraz při kolizi.

VÝSTRAHA

Pro bezpečné používání

Za bezpečnou jízdu plně zodpovídá řidič. Věnujte pozornost okolním
podmínkám, abyste jezdili bezpečně. Systém nouzového zastavení je navržen
tak, aby poskytoval podporu v případě nouze, kdy je pro řidiče obtížné
pokračovat v jízdě, například pokud utrpěl zdravotní indispozici. Není určen k
podpoře řízení při ospalosti nebo při špatném fyzickém zdraví nebo nepozorné
jízdě.

Přestože je systém nouzového zastavení jízdy navržen tak, aby zpomalil
vozidlo v jeho jízdním pruhu, aby pomohl vyhnout se kolizi nebo nížit náraz,
pokud systém rozhodne, že je pro řidiče obtížné pokračovat v jízdě, jeho
účinnost se může měnit podle různých podmínek. Proto nemusí být vždy
schopen dosáhnout stejné úrovně výkonu. Pokud také nejsou splněny provozní
podmínky, tato funkce nebude fungovat.

Poté, co byl systém nouzového zastavení v činnosti, pokud je jízda opět
možná, okamžitě začněte znovu řídit nebo v případě potřeby zaparkujte vozidlo
na krajnici a postavte výstražný trojúhelník a světlo, aby varovaly ostatní řidiče
před vaším stojícím vozidlem.

Poté, co byl tento systém v činnosti, by se cestující měli podle potřeby věnovat
řidiči a přijmout vhodná preventivní opatření, jako je přesun na místo, kde lze
zajistit bezpečnost, jako je krajnice vozovky nebo za svodidla.

Tento systém detekuje stav řidiče prostřednictvím ovládání volantu. Tento
systém může fungovat, pokud si to řidič uvědomuje, ale úmyslně a nepřetržitě
vozidlo neřídí. Systém také nemusí fungovat, pokud nedokáže rozhodnout, že
řidič nereaguje, například když se opírá o volant.

Shrnutí systému

Činnost tohoto systému je rozdělena do 4 řídicích stavů. Při řídicím stavu
"výstražná fáze 1" a "výstražná fáze 2" systém určuje, zda si řidič výstrahy
a ovládání rychlosti vozidla uvědomuje a reaguje. Pokud systém zjistí, že

* : 

Je-li ve výbavě

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

497

6

Podpůrné jízdní systémy

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     27      28      29      30     ..