Lexus NX (2022). Návod k obsluze - 28

 

  Index      Manuals     Lexus NX (2022). Návod k obsluze

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     26      27      28      29     ..

 

 

 

Lexus NX (2022). Návod k obsluze - 28

 

 

Asistence bude pozastavena, když

V následujících situacích bude činnost Advanced Park pozastavena.
Asistence může být zahájena znovu provedením pokynů zobrazených na
středovém displeji.
Když je asistence pozastavena, pokud se zařazená poloha změní dvakrát
se sešlápnutým brzdovým pedálem, podpora bude v této zařazené poloze
zrušena. Pokud je však asistence pozastavena změnou zařazené polohy,
podpora bude zrušena, pokud se zařazená poloha změní jednou.

Je ovládán volant

Plynový pedál je sešlápnutý

Zařazená poloha byla přeřazena

Je v činnosti ovládání brzd

Je stisknut spínač kamery

Je v činnosti PKSB (Podpůrná parkovací brzda) PCS (Předkolizní
systém)

Asistence Funkce dálkového ovládání bude zrušena, když

V následujících situacích bude činnost Funkce dálkového ovládání
zrušena.
Protože byla činnost systému zrušena, pokud máte u sebe elektronický
klíč, nastupte do vozidla a zaparkujte vozidlo ručně použitím volantu.

Když je splněna podmínka pro zastavení Advanced Park, s výjimkou
pozastavení v důsledku otevření dveří nebo rozepnutí bezpečnostního
pásu řidiče

Když je Funkce dálkového ovládání v činnosti během činnosti dálkově
ovládané klimatizace, a spínač POWER je přepnut do ZAPNUTO
předtím, než dálkově ovládaná klimatizace skončí činnost

Když uplynulo 5 minut od zahájení činnosti Funkce dálkového ovládání

Když uplynuly 3 minuty od provedení jakékoliv činnosti

Když uplyne 30 sekund a vozidlo není možné řídit, přestože je k ovládání
vozidla použita obrazovka chytrého telefonu

Když je na obrazovce chytrého telefonu zvoleno tlačítko zapnutí/vypnutí

Když je aplikace Remote Park vynuceně uzavřena

Když je vozidlo na prudkém svahu

Když je uvnitř vozidla detekován elektronický klíč, zatímco je činnost
Funkce dálkového ovládání pozastavena

Když je okolní teplota -10 °C nebo nižší

Asistence Funkce dálkového ovládání bude pozastavena, když

V následujících situacích bude asistence pozastavena.

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

466

Když dojde ke ztrátě komunikace Bluetooth mezi chytrým telefonem a
multimediálním systémem

Když je nepřetržitá činnost smartphonu pozastavena

Když je aplikace Remote Park přesunuta do pozadí (je přijat hovor, je
stisknuto domovské tlačítko atd.)

Když není detekován elektronický klíč

Když je ve směru pohybu vozidla nějaká překážka

Když je vozidlo ovládáno v době, kdy je řízeno pomocí asistence

Když je ovládán chytrý klíč v době, kdy je vozidlo řízeno pomocí
asistence

Když jsou odemknuty dveře v době, kdy je vozidlo řízeno pomocí
asistence

Když jsou otevřeny dveře v době, kdy je vozidlo řízeno

Změna nastavení Advanced Park

Zvolte 

 na středovém displeji a pak zvolte [

Advanced Park

].

[Remote Park]

*

Funkce dálkového ovládání může být zapnuta/vypnuta.

[Speed Profile]

Rychlost vozidla, když je prováděna asistence, lze nastavit.
Toto nastavení nelze změnit, když registrujete parkovací místo do funkce
paměti.

[Detect. range]

Vzdálenost, od které se bude vozidlo vyhýbat překážkám, když je
prováděna asistence, lze nastavit.

[Prk. Method]

Lze nastavit preferovaný směr parkování zobrazený na parkovacím místě,
kde je možné kolmé (vpřed/vzad) nebo podélné parkování.

[Prk. direction]

Lze zvolit preferovaný směr parkování, který se zobrazí, když je možné
zajet vpřed nebo vzad na parkovací místo.

[Exit dir.: Per.]

Lze zvolit preferovaný směr výjezdu, který se zobrazí, když je možné vyjet
vpřed nebo vzad nebo doleva nebo doprava z parkovacího místa.

* : 

Je-li ve výbavě

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

467

6

Podpůrné jízdní systémy

[Exit dir.: Par.]

Lze zvolit preferovaný směr výjezdu, který se zobrazí, když je možné vyjet
doleva nebo doprava z podélného parkovacího místa.

[Parking view]

Lze nastavit úhel zobrazení obrazu kamery, když používáte funkci kolmého
parkování (vpřed/vzad) nebo funkci podélného parkování.

[Exit view]

Lze nastavit úhel zobrazení obrazu kamery, když používáte funkci výjezdu
při kolmém parkování (vpřed/vzad) nebo funkci výjezdu při podélném
parkování.

[Parking Path Adjustment]

Směr, když je v činnosti asistence při parkování, lze seřídit dovnitř nebo
ven.
Pokud jsou pneumatiky opotřebované, může být dráha vozidla přesazena
od středu parkovacího místa. V tom případě použijte toto nastavení, abyste
seřídili směr parkování.

[Road Width Adjustment]

Když je asistence při parkování zahájena, lze upravit hodnotu bočního
pohybu při pohybu vozidla vpřed.

[Park Position Adjustment(fwd.)]

Lze seřídit polohu, ve které je kolmé parkování (vpřed/vzad) dokončeno.
(Kromě použití funkce paměti.)

[Park Position Adjustment(rev.)]

Lze seřídit polohu, ve které je kolmé parkování (vpřed/vzad) dokončeno.
(Kromě použití funkce paměti.)

[Rear Accessory Setting]

Pokud bylo do zadní části vozidla nainstalováno příslušenství, například
tažný hák, lze délku zadní části vozidla upravit tak, aby se předešlo kolizi s
objekty vzadu za vozidlem.

[Clear Registered Parking Space]

Parkovací místa registrovaná do funkce paměti lze vymazat. Informace o
parkovacím místě nelze smazat, když je prováděna asistence nebo když se
informace o parkovacím místě registrují do funkce paměti.

Změna nastavení aplikace Remote Park

Zapnutí/vypnutí výstražného zvuku parkovacího asistenta Lexus
(Nastavení chytrého telefonu)

Výstražné zvuky parkovacího asistenta Lexus z aplikace chytrého telefonu
mohou být zapnuty/vypnuty použitím aplikace Remote Park.

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

468

Seřízení hlasitosti výstražného zvuku parkovacího asistenta Lexus
(Nastavení chytrého telefonu)

Hlasitost výstražných zvuků parkovacího asistenta Lexus z aplikace
chytrého telefonu mohou být seřízeny použitím aplikace Remote Park.

Zobrazená hlášení Advanced Park

Provozní stav, asistenční činnost atd. Advanced Park jsou zobrazeny
na středovém displeji. Pokud je zobrazeno hlášení, reagujte podle
zobrazeného obsahu.

INFORMACE

Pokud se zobrazí "No available parking space"

Jeďte s vozidlem na místo, kde parkovací místo nebo parkovací čáry mohou být
detekovány.

Pokud se zobrazí "Unavailable in current condition"

Jeďte s vozidlem na jiné místo a použijte systém.

Pokud se zobrazí "Not enough space to exit"

Funkci výjezdu z podélného zaparkování nelze použít z důvodu následující
situace, například vzdálenost mezi vaším vozidlem a vozidlem zaparkovaným
před a za vaším vozidlem je krátká, přítomnost nějakého objektu ve směru
výjezdu atd.
Zkontrolujte podmínky okolí vašeho vozidla a vyjeďte z parkovacího místa
manuálně.

Pokud se zobrazí "Cannot control speed"

Systém usoudil, že při použití systému v oblasti se svahem nebo schodem
nemůže upravit rychlost vozidla a asistence byla zrušena.
Používejte tento systém na rovném místě.

Pokud se zobrazí "Obstacle detected"

Nouzová podpora brzd byla v činnosti a asistence byla pozastavena.
Kontrolujte podmínky okolní oblasti. Pro obnovení asistence zvolte tlačítko [

Start

]

na středovém displeji.

Pokud se zobrazí "No available parking space to register"

Toto hlášení se zobrazí, když je zvoleno 

 na parkovacím místě, které nelze

detekovat.
Ovládejte systém na parkovacím místě, kde lze rozpoznat rozdíly v povrchu
vozovky

→ S.453

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

469

6

Podpůrné jízdní systémy

Rozpoznávání dopravních značek

*

RSA (Rozpoznávání dopravních značek)

Systém RSA detekuje určité dopravní značky použitím přední kamery
a/nebo navigačního systému

*

 (když je informace o nejvyšší dovolené

rychlosti k dispozici) a varuje řidiče prostřednictvím zobrazení a bzučáků.
Systém RSA detekuje určité dopravní značky použitím přední kamery a
varuje řidiče prostřednictvím zobrazení a bzučáků.

VÝSTRAHA

Pro bezpečné používání

Nespoléhejte se výhradně na RSA. RSA pomáhá řidiči tím, že poskytuje
informace o dopravních značkách, ale nenahrazuje řidičův vlastní výhled a
vnímání. Za bezpečnou jízdu plně zodpovídá řidič. Věnujte pozornost okolním
podmínkám, abyste jezdili bezpečně.

Situace, ve kterých by se nemělo RSA používat

Kdy je nezbytné systém vypnout: 

→ S.329

Situace, ve kterých nemusí systém fungovat správně

Situace, ve kterých nemusí senzory fungovat správně: 

→ S.334

Zobrazení na displeji

Když přední kamera detekuje značku nebo je dostupná informace o značce
z navigačního systému

*

, tato značka se zobrazí na displeji.

Když přední kamera detekuje značku, značka se zobrazí se na displeji.

Může být zobrazeno více značek. 

V závislosti na specifikacích vozidla může být počet zobrazených značek
omezený.

INFORMACE

Provozní podmínky funkce zobrazení

Značky se zobrazí, když jsou splněny následující podmínky:

Systém detekoval značku

V následujících situacích se zobrazená značka může přestat zobrazovat:

Když po určité vzdálenosti nebyla detekována nová značka

Když systém rozhodne, že značka již není platná

Když systém rozhodne, že se silnice, po které jedete, změnila, například po
odbočení vlevo nebo vpravo

* : 

Je-li ve výbavě

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

470

Situace, ve kterých nemusí funkce zobrazení fungovat správně

V následujících situacích nemusí systém RSA fungovat správně a nemusí
detekovat značky nebo může zobrazovat nesprávné značky. To však
nesignalizuje poruchu.

Když je značka špinavá, zastíněná, nakloněná nebo ohnutá

Když je kontrast elektronické značky nízký

Když je celá značka nebo její část je zakrytá stromem, sloupem atd.

Když je značka detekována přední kamerou krátkou dobu

Když je jízdní situace (odbočení, změna jízdního pruhu atd.) posouzena
nesprávně

Když je značka bezprostředně za dálniční křižovatkou nebo v sousedním pruhu
těsně před sloučením

Když jsou na zádi vozidla před vámi připevněny nálepky

Když je značka podobná značce kompatibilní se systémem detekována jako
značka kompatibilní se systémem

Když je značka nejvyšší dovolené rychlosti pro obslužné silnice v dosahu
detekce přední kamery

Když projíždíte kruhovým objezdem

Když je detekována značka určená pro nákladní vozidla atd.

Když vozidlo jezdí v zemi s odlišným směrem provozu

Když jsou mapová data navigačního systému zastaralá

Když nelze použít navigační systém
V tomto případě se mohou značky nejvyšší dovolené rychlosti zobrazené na
multiinformačním displeji a displeji navigačního systému lišit.

Přizpůsobené nastavení

Nastavení systému RSA je možné změnit prostřednictvím přizpůsobeného
nastavení. 

Funkce oznámení

V následujících situacích bude systém RSA poskytovat výstrahy, aby
upozornil řidiče.

Pokud rychlost vozidla překročí hranici pro výstrahu u značky nejvyšší
dovolené rychlosti zobrazené na multiinformačním displeji, zobrazení
značky se zvýrazní a zazní bzučák.

Když systém RSA rozpozná značku zákazu vjezdu a rozhodne,
že vozidlo vjelo do oblasti zákazu vjezdu na základě mapových
informací navigačního systému, značka zákazu vjezdu zobrazená
na multiinformačním displeji bude blikat a zazní bzučák. (Vozidla s
navigačním systémem)

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

471

6

Podpůrné jízdní systémy

Typy podporovaných dopravních značek

Následující typy dopravních značek mohou být zobrazeny:

Nestandardní nebo nedávno zavedené dopravní značky však zobrazeny být
nemusí.

▶ 

Značky nejvyšší dovolené rychlosti

(1)

Začátek nejvyšší dovolené rychlosti/Začátek zóny maximální rychlosti

Konec nejvyšší dovolené rychlosti/Konec zóny maximální rychlosti

(1)

 se zobrazí, pokud nejsou k dispozici dopravní značky ani informace

týkající se nejvyšší dovolené rychlosti.

 

▶ 

Informace týkající se nejvyšší dovolené rychlosti

(1)(2)

Dálnice

Konec dálnice

Silnice pro motorová vozidla

Konec silnice pro motorová vozidla

Začátek městské oblasti

Konec městské oblasti

Začátek obytné zóny

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

472

Konec obytné zóny

Začátek obytné zóny

Konec obytné zóny

(1)

Zobrazí se, když je detekována značka, ale informace o nejvyšší dovolené

rychlosti pro tuto silnici není dostupná z navigačního systému.

(2)

 se zobrazí, pokud nejsou k dispozici dopravní značky ani informace

týkající se nejvyšší dovolené rychlosti.

 

▶ 

Dopravní značky zákazu předjíždění

Začátek zákazu předjíždění

Konec zákazu předjíždění

▶ 

Další dopravní značky

Zákaz vjezdu

(1)

Konec všech zákazů

Stůj, dej přednost v jízdě

Výstraha

(1)

Pro vozidla s navigačním systémem

 

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

473

6

Podpůrné jízdní systémy

▶ 

Nejvyšší dovolená rychlost s doplňkovým značením

(1)

Mokro

Déšť

Náledí

Doplňkové značení existuje

(2)

Výjezdová rampa vpravo

(3)

Výjezdová rampa vlevo

(3)

Čas

(1)

Zobrazeno současně se značkou nejvyšší dovolené rychlosti.

(2)

Obsah nerozpoznán.

(3)

Pokud nejsou indikátory směrových světel v činnosti, když měníte jízdní

pruhy, toto značení se nezobrazí.

 

V závislosti na specifikacích vozidla se mohou zobrazované značky
překrývat.

Příklad zobrazení duplikátu

Změna nastavení RSA

Následující nastavení RSA je možné změnit prostřednictvím
přizpůsobeného nastavení. 

→ S.747

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

474

Adaptivní tempomat

Adaptivní tempomat

Tento adaptivní tempomat používá radar, aby detekoval přítomnost vozidel
před vámi, určuje aktuální vzdálenost mezi vozidly a udržuje přiměřenou
vzdálenost od vozidla před vámi. Požadovaná vzdálenost mezi vozidly
může být nastavena ovládáním spínače vzdálenosti mezi vozidly.
Adaptivní tempomat používejte pouze na rychlostních silnicích a dálnicích.

VÝSTRAHA

Pro bezpečné používání

Za bezpečnou jízdu plně zodpovídá řidič. Nespoléhejte příliš na tento systém,
věnujte pozornost okolním podmínkám, abyste jezdili bezpečně.

Adaptivní tempomat poskytuje řidiči asistenci, aby snížil jeho zátěž.
Poskytovaná asistence však má své limity.
Přečtěte si pozorně následující položky. Nespoléhejte se příliš na tento systém
a vždy jezděte opatrně.

Podmínky, při kterých systém nemusí fungovat správně: 

→ S.478

Nastavte rychlost přiměřeně podle nejvyšší dovolené rychlosti, dopravního
provozu, stavu vozovky, povětrnostních podmínek atd. Za ověření nastavené
rychlosti odpovídá řidič.

I když systém funguje správně, podmínky vozidla vpředu, jak je rozpoznává
řidič a jak je detekuje systém, se mohou lišit. Proto je nutné, aby řidič dával
pozor, vyhodnotil rizika a zajistil bezpečnost. Přehnané spoléhání na tento
systém při snaze o bezpečné řízení vozidla může vést k nehodě s následkem
smrti nebo vážného zranění.

Pokyny pro asistenční jízdní systémy

Dodržujte následující pokyny, protože asistence poskytovaná systémem má své
limity. Přílišné spoléhání na tento systém může vést k nehodě s následky smrti
nebo vážného zranění.

Podrobnosti o podpoře poskytované pro výhled řidiče
Adaptivní tempomat je určen pouze pro pomoc řidiči při určování sledovací
vzdálenosti mezi vlastním vozidlem řidiče a příslušným vozidlem jedoucím
vpředu. Není to systém, který umožňuje neopatrnou nebo nepozornou jízdu,
a není to systém, který pomáhá při špatné viditelnosti.
Řidič musí dávat pozor na své okolí.

Podrobnosti o podpoře poskytované pro rozhodování řidiče
Adaptivní tempomat určuje, zda vzdálenost mezi vlastním vozidlem řidiče a
příslušným vozidlem jedoucím vpředu je v nastaveném rozsahu. Není schopen
provádět žádný jiný typ rozhodování. Proto je absolutně nezbytné, aby řidič
zůstal ostražitý a rozhodl, zda nastala nebo nenastala možnost nebezpečí.

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

475

6

Podpůrné jízdní systémy

VÝSTRAHA

Podrobnosti o podpoře poskytované pro činnost řidiče
Adaptivní tempomat neobsahuje žádné funkce, které mohou předejít nebo
zabránit kolizi s vozidly jedoucími před vaším vozidlem. Z tohoto důvodu, když
dojde k jakékoliv možnosti nebezpečí, musí řidič okamžitě a přímo ovládat
vozidlo a jednat tak, aby zajistil bezpečnost.

Situace, ve kterých by se neměl adaptivní tempomat používat

Nepoužívejte adaptivní tempomat v následujících situacích. Protože systém
nebude schopen poskytovat náležité ovládání, jeho použití může vést k nehodě s
následkem smrti nebo vážného zranění.

Když jedete po dálnici nebo při vjezdu nebo výjezdu z rychlostní silnice

Když často zní výstraha při přiblížení

Situace, ve kterých nemusí senzory fungovat správně: 

→ S.334

Situace, ve kterých nemusí být jízdní pruh detekován: 

→ S.329

Základní funkce

A

Jízda stálou rychlostí:

Když před vámi není žádné vozidlo
Vozidlo jede rychlostí nastavenou řidičem.
Pokud je při jízdě z kopce překročena nastavená rychlost vozidla, začne blikat
zobrazení nastavené rychlosti vozidla a zazní bzučák.

B

Zpomalovací a sledovací jízda

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

476

Když je před vámi detekováno vozidlo jedoucí pomaleji, než je nastavená
rychlost vozidla
Když je detekováno vozidlo jedoucí před vaším vozidlem, vozidlo automaticky
zpomalí a pokud je nutné větší snížení rychlosti vozidla, jsou použity brzdy (v
tuto chvíli se rozsvítí brzdová světla). Vozidlo je ovládáno tak, aby udržovalo
vzdálenost mezi vozidly nastavenou řidičem v souladu se změnami rychlosti
vozidla před vámi. Pokud zpomalení vozidla není dostatečné a vozidlo se
přiblíží k vozidlu vpředu, zazní výstraha přiblížení.

C

Zrychlování

Když před vámi nejsou žádná vozidla jedoucí pomaleji, než je nastavená
rychlost vozidla
Vozidlo zrychluje, dokud není dosaženo nastavené rychlosti vozidla, a poté
pokračuje v jízdě konstantní rychlostí.

D

Rozjezd:

Vozidla bez průhledového displeje: Pokud se vozidlo před vámi zastaví,
vozidlo se také zastaví (řízené zastavení). Poté, co se vozidlo před vámi
rozjede, stisknutím spínače [

+RES

] nebo sešlápnutím plynového pedálu budete

pokračovat ve sledovací jízdě (rozjezd). Pokud není rozjezd proveden, řízené
zastavení bude pokračovat.
Vozidla s průhledovým displejem: Pokud se vozidlo před vámi zastaví, vozidlo
se také zastaví (řízené zastavení). Poté, co se vozidlo před vámi rozjede,
stisknutím spínače [

 + 

] nebo sešlápnutím plynového pedálu budete pokračovat

ve sledovací jízdě (rozjezd). Pokud není rozjezd proveden, řízené zastavení
bude pokračovat.

INFORMACE

Provozní podmínky

Zařazená poloha je v D.

Požadovaná nastavená rychlost může být nastavena, když je rychlost vozidla
přibližně 30 km/h (20 mph) nebo vyšší.
(Pokud je rychlost vozidla nastavována, když je rychlost vozidla nižší než
přibližně 30 km/h [20 mph], nastavená rychlost vozidla bude nastavena na
přibližně 30 km/h [20 mph].

Zrychlování po nastavení rychlosti vozidla

Stejně jako při běžné jízdě lze zrychlení provést sešlápnutím plynového pedálu.
Po zrychlení se vozidlo vrátí na nastavenou rychlost vozidla. V režimu vzdálenosti
mezi vozidly však může rychlost vozidla klesnout pod nastavenou rychlost, aby
udrželo nastavenou vzdálenost od vozidla vpředu.

Když je vozidlo zastaveno ovládáním systému během sledovací jízdy

Vozidla bez průhledového displeje: Když je spínač [

+RES

] stisknut, když je

vozidlo zastaveno ovládáním systému, pokud se vozidlo před vámi rozjede
přibližně do 3 sekund, sledovací jízda bude obnovena.

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

477

6

Podpůrné jízdní systémy

Vozidla s průhledovým displejem: Když je spínač [

RES

] stisknut, když je vozidlo

zastaveno ovládáním systému, pokud se vozidlo před vámi rozjede přibližně do
3 sekund, sledovací jízda bude obnovena.

Pokud se vozidlo před vámi rozjede přibližně do 3 sekund poté, co se vaše
vozidlo zastaví ovládáním systému, sledovací jízda bude obnovena.

Automatické zrušení režimu vzdálenosti mezi vozidly

V následujících situacích bude režim vzdálenosti mezi vozidly automaticky
zrušen:

Když je v činnosti ovládání brzd nebo řízení omezení výkonu podpůrných
jízdních systémů (Například: Předkolizní systém, ovládání rozjezdu)

Když byla ovládána parkovací brzda

Když je vozidlo zastaveno ovládáním systému na prudkém svahu

Když je detekována některá z následujících situací, když je vozidlo zastaveno
ovládáním systému

Je rozepnut bezpečnostní pás řidiče

Dveře řidiče jsou otevřeny

Uplynuly přibližně 3 minuty od zastavení vozidla

Situace, ve kterých některé nebo všechny funkce systému nemohou fungovat:

→ S.336

Výstražná hlášení a bzučáky systému adaptivního tempomatu

Pro bezpečné používání: 

→ S.329

Vozidla před vámi, která senzor nemusí správně detekovat

V následujících situacích, v závislosti na podmínkách, pokud systém nemůže
zajistit dostatečné zpomalení nebo je nutné zrychlení, ovládejte pedál brzdy nebo
pedál plynu.
Protože senzor nemusí být schopen správně tyto typy vozidel detekovat, výstraha
před přiblížením 

(→ S.482)

 nemusí fungovat.

Když se nějaké vozidlo zařadí před vaše vozidlo nebo mění jízdní pruhy
směrem od vašeho vozidla extrémně pomalu nebo rychle

Když měníte jízdní pruhy

Když vozidlo před vámi jede nízkou rychlostí

Když nějaké vozidlo zastaví v stejném jízdním pruhu jako toto vozidlo

Když ve stejném jízdním pruhu jako toto vozidlo jede motocykl

Podmínky, při kterých systém nemusí fungovat správně

V následujících situacích ovládejte brzdový pedál (nebo plynový pedál, v
závislosti na situaci) dle potřeby.
Protože senzor nemusí být schopen správně detekovat vozidlo, systém nemusí
fungovat správně.

Když vozidlo před vámi náhle zabrzdí

Když měníte jízdní pruhy při nízké rychlosti, například v dopravní zácpě

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

478

Součásti systému

Zobrazení na přístroji

 

A

Multiinformační displej

B

Nastavená rychlost vozidla

C

Indikátory

Spínače

 

▶ 

Vozidla bez průhledového displeje

A

Spínač volby režimu asistenta řízení

B

Spínač asistenta řízení

C

[

+RES

]Spínač

D

[

 - 

]Spínač

E

Spínač zrušení

F

Spínač vzdálenosti mezi vozidly

 

▶ 

Vozidla s průhledovým displejem

A

Funkce každého spínače se liší v
závislosti na podmínkách a nastavení.

Když se spínače dotknete, funkce každého
spínače se zobrazí na průhledovém displeji.
Pokud je průhledový displej vypnutý, funkce
se zobrazí na multiinformačním displeji.

B

Spínač volby režimu asistenta řízení

C

Spínač asistenta řízení

D

[

RES

]Spínač

E

Spínač [

 + 

]

F

Spínač [

 - 

]

G

Spínač vzdálenosti mezi vozidly

H

Spínač zrušení

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

479

6

Podpůrné jízdní systémy

Používání adaptivního tempomatu

Nastavení rychlosti vozidla

1

Stiskněte spínač volby režimu
asistenta řízení, abyste zvolili
adaptivní tempomat.

Indikátor adaptivního tempomatu se rozsvítí.

2

Pomocí plynového pedálu zrychlete
nebo zpomalte na požadovanou
rychlost vozidla (přibližně 30 km/h [20
mph] nebo vyšší) a stiskněte spínač
asistenta řízení, abyste nastavili
nastavenou rychlost vozidla.

Nastavená rychlost vozidla se zobrazí na
multiinformačním displeji.
Rychlost vozidla se v okamžiku, kdy je
spínač uvolněn, stane nastavenou rychlostí.

▶ 

Vozidla bez průhledového

displeje

▶ 

Vozidla s průhledovým

displejem

▶ 

Vozidla bez průhledového

displeje

▶ 

Vozidla s průhledovým

displejem

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

480

Zrušení/obnovení ovládání

1

Pro zrušení ovládání stiskněte spínač
zrušení nebo spínač asistenta řízení.

Ovládání bude také zrušeno, pokud je
sešlápnut brzdový pedál.
(Pokud bylo vozidlo zastaveno ovládáním
systému, sešlápnutím brzdového pedálu se
ovládání nezruší.)

2

Vozidla bez průhledového displeje: Pro obnovení ovládání
stiskněte spínač [+RES].Vozidla s průhledovým displejem: Pro
obnovení ovládání stiskněte spínač [RES].

Změna vzdálenosti mezi vozidly

Každým stisknutím spínače se
nastavení vzdálenosti mezi vozidly
mění následovně:

Pokud je detekováno vozidlo před vámi,
zobrazí se značka vozidla vpředu.

Číslo
obrázku

Vzdálenost
mezi vozidly

Přibližná
vzdálenost
(Rychlost
vozidla: 100
km/h [60 mph])

1

Dlouhá

Přibližně 60 m
(200 ft)

2

Střední
(Dlouhá)

Přibližně 45 m
(145 ft)

3

Střední
(Krátká)

Přibližně 30 m
(100 ft)

▶ 

Vozidla bez průhledového

displeje

▶ 

Vozidla s průhledovým

displejem

▶ 

Vozidla bez průhledového

displeje

▶ 

Vozidla s průhledovým

displejem

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

481

6

Podpůrné jízdní systémy

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     26      27      28      29     ..