Lexus NX (2022). Návod k obsluze - 27

 

  Index      Manuals     Lexus NX (2022). Návod k obsluze

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     25      26      27      28     ..

 

 

 

Lexus NX (2022). Návod k obsluze - 27

 

 

UPOZORNĚNÍ

Když používáte funkci podélného parkování

→ S.444

Pokud je na vnitřní straně parkovacího místa zeď nebo jiná bariéra, vozidlo
může zastavit v poloze mírně mimo nastavené cílové parkovací místo.

Funkce výjezdu při podélném parkování Advanced Park

Popis funkce

Když vyjíždíte z podélného parkovacího místa, pokud systém rozhodne,
že výjezd je možný, lze použít funkci výjezdu při podélném parkování. V
závislosti na okolním prostředí, pokud je nutné změnit směr jízdy vozidla,
zařazená poloha může být přeřazena pomocí asistenčního ovládání.

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

450

Opuštění parkovacího místa použitím funkce výjezdu při
podélném parkování

1

Při sešlápnutém brzdovém pedálu
a zvolenou zařazenou polohou P
stiskněte hlavní spínač Advanced
Park a zkontrolujte, zda je
na středovém displeji zobrazena
obrazovka volby směru výjezdu.

2

Zvolte šipku na středovém displeji, abyste zvolili směr, kterým
chcete vyjet.

Pokud je ovládána páčka směrových světel, lze zvolit pouze výjezd vlevo nebo
vpravo.

3

Sešlápněte brzdový pedál a zvolte tlačítko [Start].

Zazní bzučák, na multiinformačním displeji se zobrazí provozní hlášení
a asistence bude zahájena.Pro zrušení asistence stiskněte hlavní spínač
Advanced Park.Pokud máte pocit, že se vozidlo blíží těsně k okolnímu vozidlu,
předmětu, osobě nebo příkopu: 

→ S.444

Pokud je asistence zrušena, zobrazí

se 

"Advanced Park Cancel"

.

4

Provádějte činnosti podle
zobrazovaných pokynů, dokud se
vozidlo nedostane do polohy, ze které
je výjezd možný.

Pokud není ovládán volant, vozidlo se
zastaví na místě výjezdu. Když vozidlo
dosáhne polohy, ze které je výjezd možný,
zobrazí se 

"You can exit by moving the

steering wheel"

 . Pokud je volant ovládán,

zobrazí se 

"Advanced Park Finished"

 a

asistence bude ukončena. Uchopte volant a
jeďte vpřed.

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

451

6

Podpůrné jízdní systémy

INFORMACE

Pokud máte pocit, že se vozidlo blíží těsně k okolnímu vozidlu,
předmětu, osobě nebo příkopu

→ S.444

Funkce výjezdu při podélném parkování

Nepoužívejte funkci výjezdu při podélném parkování v jiné situaci, než
při výjezdu z podélného parkovacího místa. Pokud je asistence zahájena
neúmyslně, sešlápněte brzdový pedál a vozidlo zastavte, pak stiskněte
spínač Advanced Park, abyste asistenci zrušili.

Situace, ve kterých nemusí funkce výjezdu při podélném parkování
fungovat

V následujících situacích nemusí funkce výjezdu při podélném parkování
fungovat:

Když vozidla čekají na dopravních světlech ve směru výjezdu

Když za oblastí, odkud bude vozidlo vyjíždět, zastaví nějaké vozidlo

Když je v blízkosti předního nebo zadního bočního senzoru detekována
zeď, sloupek nebo osoba

Když bylo vozidlo zaparkováno na obrubníku a boční senzor detekuje
povrch vozovky

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

452

Když před vozidlem není zaparkováno nějaké vozidlo

Když je mezi přední částí vozidla a zaparkovaným vozidlem příliš velká
mezera

Funkce paměti Advanced Park

Popis funkce

Funkci paměti lze použít k zaparkování na dříve zaregistrovaném
parkovacím místě, a to i v případě, že tam nejsou žádné čáry parkovacího
místa nebo přilehlá zaparkovaná vozidla.
Mohou být zaregistrována až 3 parkovací místa.

Registrace parkovacího místa

1

Zastavte vozidlo v poloze blízké a srovnané blízko středu cílového
parkovacího místa.

 

A Přibližně 1 m (3.3 ft)

2

Stiskněte hlavní spínač a pak zvolte

.

Pokud je hlavní spínač Advanced
Park stisknut na parkovacím místě
bez parkovacích čar nebo sousedních
zaparkovaných vozidel, 

"No available

parking space"

 se může zobrazit.

Nepřerušeně zvolte a podržte 

 .

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

453

6

Podpůrné jízdní systémy

3

Zvolte funkci kolmého parkování
(vpřed/vzad) nebo funkci podélného
parkování.

Zobrazí se pouze ta parkovací místa, u
kterých lze provést asistenci.

4

Zvolte směr parkování.

Když bylo v kroku 3 zvoleno kolmé parkování (vpřed/vzad)

Když bylo v kroku 3 zvoleno podélné parkování

5

Použitím tlačítek se šipkou nastavte
umístění parkovacího místa, které
má být zaregistrováno, a pak zvolte
tlačítko [OK].

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

454

6

Zvolte tlačítko [Start].

Zazní bzučák, na multiinformačním displeji
se zobrazí provozní hlášení a asistence bude
zahájena. Když je uvolněn brzdový pedál,
zobrazí se 

"Moving Forward..."

 a vozidlo se

začne pohybovat dopředu.
Pokud máte pocit, že se vozidlo blíží těsně
k okolnímu vozidlu, předmětu, osobě nebo
příkopu: 

→ S.444

7

Provádějte činnosti podle pokynů na displeji, dokud se vozidlo
nezastaví na cílovém parkovacím místě.

8

Zkontrolujte polohu, ve které vozidlo zastavilo. Pokud je to nutné,
nastavte umístění parkovacího místa, které má být zaregistrováno,
použitím tlačítek se šipkou, a pak zvolte tlačítko [Reg.].

Na středovém displeji se zobrazí 

"Registration Completed"

Zaregistrujte parkovací místo pouze tehdy, pokud v oblasti zobrazené
silnými čarami nejsou žádné překážky.

Počet umístění, která lze nastavit jako parkovací místo pro zaregistrování, je
omezený.

Když parkujete na parkovacím místě registrovaném do funkce
paměti

1

Zastavte vozidlo v poloze blízké a srovnané blízko středu cílového
parkovacího místa.

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

455

6

Podpůrné jízdní systémy

 

A Přibližně 1 m

2

Stiskněte hlavní spínač Advanced
Park a zkontrolujte, zda je na
středovém displeji zobrazeno možné
parkovací místo.

Pokud je zobrazeno tlačítko [

MODE

], lze

dotykem tlačítka přepínat mezi funkcí paměti,
funkcí kolmého parkování (vpřed/vzad) a
funkcí podélného parkování.

3

Zvolte požadované parkovací místo a pak zvolte tlačítko [Start].

Proveďte postup pro funkci kolmého parkování (vpřed/vzad) od kroku 3.

→ S.444

INFORMACE

Pokud máte pocit, že se vozidlo blíží těsně k okolnímu vozidlu,
předmětu, osobě nebo příkopu

→ S.444

Když přepisujete registrované parkovací místo

Pokud byl zaregistrován maximální počet parkovacích míst a je zvoleno

, lze zvolit zaregistrované parkovací místo a poté jej přepsat novým

parkovacím místem.

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

456

Když je zaregistrováno více parkovacích míst

Zvolte požadované parkovací místo a pak zvolte tlačítko [

Start

].

UPOZORNĚNÍ

Když používáte funkci paměti

→ S.441

Funkce paměti je funkce, která poskytuje asistenci při parkování na dříve
zaregistrované parkovací místo. Pokud se stav povrchu vozovky, vozidla
nebo okolní oblasti změnil od doby, kdy byla provedena registrace, nemusí
být možné parkovací místo správně detekovat nebo nemusí být poskytnuta
asistence až do místa, kde je vozidlo úplně zaparkováno.

Neregistrujte parkovací místo v následujících situacích, protože nastavené
parkovací místo nemusí být možné zaregistrovat nebo asistence nemusí
být později možná.

Když je objektiv kamery znečištěn nebo pokryt kapkami vody

Když prší nebo sněží

Když je okolní oblast tmavá (v noci atd.)

V následujících situacích nemusí být možné parkovací místo zaregistrovat.

Když je mezi silnicí a parkovacím místem nedostatečný prostor

Když povrch vozovky kolem parkovacího místa nemá žádné rozdíly,
které může systém rozpoznat

Pokud bylo parkovací místo zaregistrováno v následujících situacích,
asistenci nemusí být možné později zahájit nebo asistence na
zaregistrované místo nebude možná.

Když na parkovací místo dopadají stíny (nad parkovacím místem je
přístřešek pro auto atd.)

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

457

6

Podpůrné jízdní systémy

UPOZORNĚNÍ

Když jsou na parkovacím místě listy, odpadky nebo jiné objekty, které se
budou pravděpodobně pohybovat

Když povrch vozovky kolem parkovacího místa má stejný opakující se
vzor (cihla atd.)

V následujících situacích nemusí být systém schopen poskytnout asistenci
na zaregistrované parkovací místo:

Když je vzhled parkovacího místa ovlivněn stínem vozidla nebo stromů

Když je na registrovaném parkovacím místě detekován nějaký objekt

Když je během asistence detekován chodec nebo projíždějící vozidlo

Když se poloha zastavení vozidla při zahájení asistence liší se od
polohy, když byla provedena registrace

Když nelze dosáhnout registrovaného parkovacího místa kvůli
přítomnosti parkovacích bloků atd.

Když se povrch vozovky kolem parkovacího místa změnil (povrch
vozovky se zhoršil nebo byl obnoven)

Když se podmínky slunečního světla liší od doby provedení registrace
(kvůli počasí nebo denní době)

Když slunce svítí přímo do kamery, například brzy ráno nebo pozdě
odpoledne nebo večer

Když jsou barva nebo jas povrchu vozovky nejednotné

Když na parkovací místo dočasně svítí světlo (světla jiného vozidla,
bezpečnostní světlo atd.)

Když povrch vozovky kolem parkovacího místa má stejný opakující se
vzor

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

458

UPOZORNĚNÍ

Když je na povrchu vozovky v blízkosti parkovacího místa nízký
výstupek

Když je parkovací místo na svahu

Když byla kamera postříkána horkou nebo studenou vodou a objektiv se
zamlžil

Když je objektiv kamery znečištěn nebo pokryt kapkami vody

Když je nainstalováno příslušenství, které brání ve výhledu kamery
Pokud je asistence během registrace ukončena, proveďte registraci
znovu.

Když registrujete parkovací místo do funkce paměti, pokud nelze
detekovat povrch vozovky, zobrazí se 

"No available parking space to

register"

 .

Když používáte funkci paměti, zastavte ihned před polohou zastavení.
Jinak nemusí být možné parkovací místo správně detekovat nebo nemusí
být poskytnuta asistence až do místa, kde je vozidlo úplně zaparkováno.

Nepoužívejte funkci paměti, pokud byla kamera vystavena silnému nárazu
nebo jsou snímky panoramatické kamery vyosené.

Pokud byla kamera vyměněna, protože se změní úhel instalace kamery,
bude nutné parkovací místa funkce paměti znovu zaregistrovat.

Funkce dálkového ovládání

Popis funkce

K dálkovému ovládání parkovacích funkcí a výjezdových funkcí lze použít
chytrý telefon. Rovněž může být poskytnuta asistence při dálkovém
přesunu vozidla vpřed nebo vzad do garáže atd.

Parkování použitím Funkce dálkového ovládání

Pomocí chytrého telefonu lze dálkově ovládat funkci parkování, pokud je
možné detekovat cílové parkovací místo, když je vozidlo zastaveno blízko
a kolmo ke středu parkovacího místa. V závislosti na stavu parkovacího
místa atd., pokud je nutné změnit směr jízdy vozidla, zařazená poloha
může být přeřazena pomocí asistenčního ovládání.

1

Zastavte vozidlo v poloze blízké a srovnané blízko středu cílového
parkovacího místa. 

→ S.441

2

Stiskněte hlavní spínač Advanced Park a zkontrolujte, zda je na
středovém displeji zobrazeno možné parkovací místo.

 

→ S.441

3

Zvolte spínač 

 a pak zvolte [Perpendicular/parallel].

4

Zvolte tlačítko [OK].

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

459

6

Podpůrné jízdní systémy

5

Opusťte vozidlo s elektronickým klíčem a chytrým telefonem u
sebe, a poté spusťte na chytrém telefonu aplikaci Remote Park.

Oblast detekce elektronického klíče je přibližně 3 m (9.8 ft) kolem vozidla.
Pokud je v dráze vozidla překážka, přesuňte ji před parkováním vozidla.
Překážku můžete přesunout také po vystoupení z vozidla.

6

Z vnějšku vozidla ověřte parkovací místo na obrazovce chytrého
telefonu a poté zvolte tlačítko Start.

Zahajte ovládání Funkce dálkového ovládání, přičemž stůjte přibližně 50 m (1.6
ft) nebo dále od vozidla a mimo dráhu vozidla.

7

Kontrolujte bezpečnost prostoru kolem vozidla, nepřetržitě
sledujte oblast činnosti na obrazovce chytrého telefonu, vozidlo
se bude pohybovat a bude provedena asistence při parkování.

Pokud je ovládání obrazovky chytrého telefonu zastaveno, asistence může být
pozastavena a vozidlo lze zastavit. Dveře se automaticky zamknou předtím,
než se vozidlo rozjede.

8

Když je dosaženo parkovacího místa, po zastavení vozidla
parkovací brzdou se zařazená poloha přeřadí do P, spínač POWER
se vypne a dveře se zamknou.

Na chytrém telefonu se zobrazí obrazovka dokončení.

INFORMACE

Funkci parkování lze použít, i když se vyskytují překážky

Když používáte funkce parkování na parkovacím místě tvořeném bílými
čarami, i když se vyskytují na parkovacím místě překážky, tento prostor
může být nastaven jako cílové parkovací místo. To umožňuje asistenci
pokračovat po nastavení parkovacího místa zevnitř vozidla a následném
opuštění vozidla k přesunu překážky, jako je dopravní kužel umístěný na
parkovacím místě pro zdravotně postižené.

Při kolmém parkování použitím Advanced Park lze detekovat 3 parkovací
místa na každé straně vozidla (celkem až 6). Při použití Funkce dálkového
ovládání však lze detekovat pouze 1 parkovací místo na každé straně
vozidla.

Přesun vozidla vpřed a vzad použitím Funkce dálkového ovládání

Poté, co je vozidlo zastaveno, může být poskytnuta asistence pro přesun
vozidla do garáže atd. použitím funkce pohybu vpřed a vzad.

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

460

1

Zastavte vozidlo na místě, kde byste
chtěli zahájit asistenci.

2

Stiskněte hlavní spínač Advanced Park. 

→ S.441

3

Zvolte spínač 

 a pak zvolte [Forward/reverse].

4

Zvolte [OK] .

5

Opusťte vozidlo s elektronickým klíčem a chytrým telefonem u
sebe, a poté spusťte na chytrém telefonu aplikaci Remote Park.

Oblast detekce elektronického klíče je přibližně 3 m (9.8 ft) kolem vozidla.

6

Z vnějšku vozidla ověřte směr jízdy na obrazovce chytrého
telefonu a poté zvolte tlačítko Start.

Zahajte ovládání Funkce dálkového ovládání, přičemž stůjte přibližně 1.6 ft (50
cm) nebo dále od vozidla a mimo dráhu vozidla.Oblast detekce elektronického
klíče je přibližně 3 m (9.8 ft) kolem vozidla.

7

Kontrolujte bezpečnost prostoru kolem vozidla, nepřetržitě
sledujte oblast činnosti na obrazovce chytrého telefonu, vozidlo
se bude pohybovat a bude provedena asistence při parkování.

Pokud je ovládání obrazovky chytrého telefonu zastaveno, asistence může
být pozastavena a vozidlo lze zastavit.Poté, co byla asistence zahájena, lze ji
částečně zastavit nebo změnit směr jízdy vozidla.

8

Zvolte tlačítko zapnutí/vypnutí na obrazovce chytrého telefonu.
Spínač POWER se pak vypne a dveře se automaticky zamknou.

INFORMACE

Změna směru jízdy

Během asistence lze směr jízdy vozidla měnit pomocí funkce pohybu vpřed
a vzad. Když je za vozidlem zeď atd., pomocí tlačítka změny směru jízdy na
obrazovce chytrého telefonu lze vozidlo mírně posunout dopředu, aby bylo
možné nakládat předměty, a poté se přesunout zpět do původní polohy.

Vyjíždění použitím Funkce dálkového ovládání

Asistenci při výjezdu z kolmého nebo podélného parkovacího místa je
možné poskytnout, když je spínač POWER vypnutý. Když je zvolen pohyb
vpřed a vzad, maximální vzdálenost, na kterou se může vozidlo pohybovat,
je 7 m. (23,0 ft) od výchozího bodu a je možné změnit směr jízdy.

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

461

6

Podpůrné jízdní systémy

1

V blízkosti zaparkovaného vozidla
odemkněte dveře použitím
elektronického klíče a poté spusťte
aplikaci Remote Park na chytrém
telefonu.

Pokud se chytrý telefon nemůže připojit k
vozidlu, použitím elektronického klíče znovu
odemkněte dveře.

2

Zvolte tlačítko spuštění na obrazovce chytrého telefonu.

Spínač POWER se přepne do ZAPNUTO.

3

Zkontrolujte, zda je zobrazen možný směr výjezdu, zvolte směr
výjezdu.

4

Kontrolujte bezpečnost prostoru kolem vozidla, nepřetržitě
sledujte oblast činnosti na obrazovce chytrého telefonu, vozidlo
se bude pohybovat a bude provedena asistence při parkování.

Pokud je ovládání obrazovky chytrého telefonu zastaveno, asistence může
být pozastavena a vozidlo lze zastavit.Po zahájení asistence ji lze částečně
zastavit nebo změnit směr jízdy vozidla.

5

Přesuňte vozidlo do polohy, kde asistence skončí, a nastupte do
vozidla s elektronickým klíčem u sebe.

Abyste zastavili asistenci v jejím průběhu, přestaňte ovládat chytrý telefon nebo
nastupte do vozidla.

INFORMACE

Výjezd použitím dálkově ovládané klimatizace

Asistence pro pohyb vozidla vpřed nebo vzad při výjezdu z parkovacího
místa může být poskytnuta, i když je dálkově ovládaná klimatizace v
činnosti.

Když je Funkce dálkového ovládání spuštěna, zatímco je v činnosti
dálkově ovládaná klimatizace, pokud činnosti sledování neprovádíte
na chytrém telefonu, lze asistenci zrušit nastoupením do vozidla a
sešlápnutím brzdového pedálu.

Parkování použitím Funkce dálkového ovládání a funkce paměti

Pomocí chytrého telefonu lze dálkově ovládat funkci paměti, pokud je
možné detekovat cílové parkovací místo, když je vozidlo zastaveno blízko
parkovacího místa, které bylo dříve registrováno do funkce paměti. V
závislosti na stavu parkovacího místa atd., pokud je nutné změnit směr
jízdy vozidla, zařazená poloha může být přeřazena pomocí asistenčního
ovládání.

1

Zastavte vozidlo v poloze blízké a srovnané blízko středu cílového
parkovacího místa. 

→ S.453

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

462

2

Stiskněte hlavní spínač Advanced Park, zkontrolujte, zda je na
středovém displeji zobrazeno možné parkovací místo. 

→ S.453

3

Zvolte tlačítko 

 a pak zvolte [Perpendicular/parallel] .

4

[OK] .

Pokud je zobrazeno tlačítko [

MODE

], lze tlačítkem přepínat mezi funkcí paměti,

funkcí kolmého parkování (vpřed/vzad) a funkcí podélného parkování.

5

Opusťte vozidlo s elektronickým klíčem a chytrým telefonem u
sebe, a poté spusťte na chytrém telefonu aplikaci Remote Park.

Oblast detekce elektronického klíče je přibližně 3 m (9.8 ft) kolem
vozidla.Pokud je v dráze vozidla kužel nebo jiná překážka, přesuňte jej po
opuštění vozidla.

6

Z vnějšku vozidla ověřte parkovací místo na obrazovce chytrého
telefonu a poté zvolte tlačítko Start.

Zahajte ovládání Funkce dálkového ovládání, přičemž stůjte přibližně 50 m (1.6
ft) nebo dále od vozidla a mimo dráhu vozidla.

7

Kontrolujte bezpečnost prostoru kolem vozidla, nepřetržitě
sledujte oblast činnosti na obrazovce chytrého telefonu, vozidlo
se bude pohybovat a bude provedena asistence při parkování.

Pokud je ovládání obrazovky chytrého telefonu zastaveno, asistence může být
pozastavena a vozidlo lze zastavit. Dveře se automaticky zamknou předtím,
než se vozidlo rozjede.

8

Když je dosaženo parkovacího místa, po zastavení vozidla
parkovací brzdou se zařazená poloha přeřadí do P, spínač POWER
se vypne a dveře se zamknou.

Na chytrém telefonu se poté zobrazí obrazovka dokončení.

Příprava před použitím Funkce dálkového ovládání

Příprava před použitím

Proveďte následující před použitím Funkce dálkového ovládání:

1. Stáhněte si aplikaci Remote Park z obchodu s aplikacemi.
2. Zapněte spínač POWER do ZAPNUTO a zaregistrujte chytrý telefon

jako Bluetooth zařízení do multimediálního systému. Podrobnosti
o registraci Bluetooth zařízení - viz "Příručka pro uživatele
multimediálního systému".

3. Nastavte aplikaci Remote Park a zaregistrujte vozidlo.
4. Zaregistrované vozidlo se zobrazí na obrazovce chytrého telefonu.

Zvolte vozidlo.

Název a obrázek vozidla lze změnit na obrazovce registrace nového vozidla.
Vozidla lze přidávat prostřednictvím obrazovky menu.

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

463

6

Podpůrné jízdní systémy

Zapnutí/vypnutí Funkce dálkového ovládání

1

Zvolte 

a pak zvolte [Advanced Park] na středovém displeji.

2

Zvolte [Remote Park], abyste ho zapnuli/vypnuli. (Výchozí
nastavení je Zapnuto.)

3

Stiskněte hlavní spínač Advanced
Park.

Pokud je spínač stisknut, když je prováděna
asistence, asistence bude zrušena.

4

Zvolte tlačítko   zobrazené na středovém displeji.

UPOZORNĚNÍ

Když používáte Funkci dálkového ovládání, noste elektronický klíč v kapse
atd.

Pokud je elektronický klíč držen společně s chytrým telefonem apod.,
nemusí být možné elektronický klíč detekovat.

Funkci dálkového ovládání nelze použít, když máte u sebe pouze digitální
klíč. Řidič by měl nosit elektronický klíč vždy u sebe.

Při vstupu do vozidla po použití Funkce dálkového ovládání se ujistěte, že
je elektronický klíč přinesen do vozidla a že jsou všechny dveře zavřené.
Po nastoupení do vozidla a ukončení Funkce dálkového ovládání bude
funkce vrácení sedadla fungovat, když je zapnut bezpečnostní pás řidiče
nebo je sešlápnut brzdový pedál. (Vozidla se systémem usnadnění
přístupu) Řidič by měl nosit elektronický klíč vždy u sebe.

Pokud je spínač POWER vypnut, když je činnost Funkce dálkového
ovládání ukončena nebo byla zrušena, dveře se automaticky zamknou.
Pokud jsou však dveře otevřeny, nemusí být zamknuty. Po dokončení
činnosti Funkce dálkového ovládání zkontrolujte stav vozidla.

Když jsou dveře zamknuty poté, co byla ukončena nebo zrušena činnost
Funkce dálkového ovládání, může se rozeznít alarm, pokud je ve vozidle
někdo detekován.

Situace, ve kterých tato funkce nemusí fungovat správně

Kdy funkce systému Smart Entry & Start nemusí fungovat správně 

→ S.71

Když je vozidlo v blízkosti zářivkových světel

Rušení rádiovými vlnami

→ S.71

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

464

UPOZORNĚNÍ

Spotřeba baterie elektronického klíče

Když používáte Funkci dálkového ovládání, bude použita baterie
elektronického klíče, protože elektronický klíč bude nepřetržitě vysílat a
přijímat rádiové vlny.

Pokud je vybitá baterie elektronického klíče

→ S.670

Situace, ve kterých nemusí senzory fungovat správně

→ S.391

Když používáte Funkci dálkového ovládání, může být viditelnost oblasti
kolem vozidla omezená. Zkontrolujte následující, když používáte Funkci
dálkového ovládání:

Vozidlo a oblast kolem vozidla jsou jasně viditelné

V dráze vašeho vozidla nejsou žádné osoby, zvířata nebo objekty

Je možné udržovat přiměřenou vzdálenost od vozidla a zajistit
bezpečnost sebe i ostatních

Vždy je udržována opatrnost v okolí vozidla a nehrozí žádné potenciální
nebezpečí

V případě potřeby můžete Funkci dálkového ovládání okamžitě zrušit

Zrušení/pozastavení Advanced Park

Asistence bude zrušena, když

V následujících situacích bude činnost Advanced Park zrušena.
Protože byla činnost systému zrušena, zahajte činnost znovu nebo
pokračujte v parkování manuálně použitím volantu.

Hlavní spínač Advanced Park je stisknut

Zařazená poloha byla přeřazena do P

Je zabrzděna parkovací brzda

Jsou otevřeny dveře nebo zadní dveře

Je rozepnut bezpečnostní pás řidiče

Jsou sklopena vnější zpětná zrcátka

Jsou vypnuty TRC nebo VSC

Jsou v činnosti TRC, VSC nebo ABS

Je stisknut spínač POWER

Systém rozhodne, že v aktuálním parkovacím prostředí nelze v asistenci
pokračovat

Systém má poruchu

Když bylo vozidlo zastaveno, na středovém displeji bylo zvoleno [

Zrušit

]

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

465

6

Podpůrné jízdní systémy

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     25      26      27      28     ..