Lexus NX (2022). Návod k obsluze - 24

 

  Index      Manuals     Lexus NX (2022). Návod k obsluze

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     22      23      24      25     ..

 

 

 

Lexus NX (2022). Návod k obsluze - 24

 

 

Bzučák a upozornění na obrazovce při jízdě nízkou rychlostí a
detekci blížícího se vozidla vzadu

*

Účel funkce RCTA (Výstraha pohybu za vozidlem)

Funkce RCTA používá BSM zadní boční radarové senzory instalované
za zadním nárazníkem. Tato funkce slouží k tomu aby pomáhala řidiči
kontrolovat oblasti, které nejsou snadno viditelné při couvání.

VÝSTRAHA

Výstrahy týkající se používání systému

Nespoléhejte příliš na tento systém, existuje limit pro stupeň přesnosti
rozpoznávání a výkon ovládání, který tento systém může poskytnout. Řidič je
vždy zodpovědný za to, aby věnoval pozornost okolí vozidla a za bezpečnou
jízdu.

INFORMACE

Funkce RCTA je funkční, když

Funkce RCTA funguje tehdy, pokud jsou splněny všechny z následujících
podmínek:

Spínač POWER je v ZAPNUTO.

Zařazená poloha je v R.

Rychlost vozidla je přibližně 15 km/h nebo nižší.

Rychlost blížícího se vozidla je mezi přibližně 8 km/h (5 mph) a 56 km/h (35
mph).

Podmínky, za kterých systém nebude vozidlo detekovat

Funkce RCTA není určena pro detekci následujících typů vozidel a/nebo objektů:

Vozidla blížící se z těsné vzdálenosti za vozidlem

Vozidla couvající na parkovací místo vedle vašeho vozidla

Vozidla, která nemohou senzory detekovat z
důvodu překážek

Svodidla, zdi, značky, zaparkovaná vozidla a podobné nehybné předměty

*1

Malé motocykly, jízdní kola, chodci atd.

*1

* : 

Je-li ve výbavě

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

402

Vozidla pohybující se daleko od vašeho vozidla

Vozidla blížící se z parkovacích míst vedle vašeho vozidla

*1

Vzdálenost mezi vaším vozidlem a druhým vozidlem krátká

Situace, ve kterých nemusí systém fungovat správně

Funkce RCTA nemusí detekovat vozidla správně v následujících situacích:

Když je senzor vyosen z důvodu silného nárazu do senzoru nebo jeho okolní
oblasti

Když bláto, sníh, led, nálepka atd. překrývá senzor nebo okolní oblast nad
zadním nárazníkem

Když jedete po povrchu vozovky, který je mokrý se stojící vodou při špatném
počasí, jako je hustý déšť, sněžení nebo mlha

Když se přibližuje více vozidel, mezi nimiž je pouze malá mezera

Když se vozidlo blíží vysokou rychlostí

Pokud je nainstalováno vybavení, které může překážet senzoru, např. tažné
oko, ochrana nárazníku (přídavný ozdobný pruh atd.), nosič jízdních kol nebo
sněhový pluh

Když couváte na svahu s prudkou změnou
stoupání

Když couváte z parkovacího místa v ostrém
úhlu

Když táhnete přívěs

*1 : 

V závislosti na podmínkách může dojít k detekci vozidla a/nebo objektu.

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

403

6

Podpůrné jízdní systémy

Když je mezi výškou vašeho vozidla a vozidla, které vjede do oblasti detekce,
značný rozdíl

Když jsou senzor nebo oblast v okolí senzoru extrémně horké nebo chladné.

Pokud bylo upraveno odpružení nebo jsou namontovány pneumatiky jiných než
předepsaných rozměrů

Pokud je předek vozidla zvednut nebo snížen z důvodu převáženého nákladu

Když zatáčíte při couvání

Když vozidlo zatočí do detekované oblasti

Situace, ve kterých se systém může uvést v činnost, ačkoliv nehrozí
možnost kolize

Případy, kdy funkce RCTA neopodstatněně detekuje vozidlo a/nebo objekt, se
může zvýšit za následujících podmínek:

Když je parkovací místo naproti ulici a po ulici
jezdí vozidla

Když je vzdálenost mezi vaším vozidlem
a kovovými objekty, např. svodidlem, zdí,
dopravní značkou nebo zaparkovaným
vozidlem, které mohou odrážet elektrické vlny,
krátká

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

404

Pokud je nainstalováno vybavení, které může překážet senzoru, např. tažné
oko, ochrana nárazníku (přídavný ozdobný pruh atd.), nosič jízdních kol nebo
sněhový pluh

Když nějaké vozidlo míjí vaše vozidlo po
straně

Když detekované vozidlo zatočí, jakmile se
přiblíží k vozidlu

Když jsou poblíž vašeho vozidla otáčející se objekty, např. ventilátor
klimatizační jednotky

Když je směrem k zadnímu nárazníku vylita nebo vystříknuta voda, např. z
rozstřikovače

Pohybující se objekty (vlajky, výfukové plyny, velké kapky deště nebo sněhové
vločky, dešťová voda na povrchu vozovky atd.)

Když je vzdálenost mezi vaším vozidlem a svodidlem, zdí atd., které se
dostanou do oblasti detekce, krátká

Rošty a žlaby

Když jsou senzor nebo oblast v okolí senzoru extrémně horké nebo chladné.

Pokud bylo upraveno odpružení nebo jsou namontovány pneumatiky jiných než
předepsaných rozměrů

Pokud je předek vozidla zvednut nebo snížen z důvodu převáženého nákladu

Součásti systému

 

A

Přístroj
Pokud je detekováno vozidlo blížící se
z pravé nebo levé strany k zádi vozidla,
bude znít bzučák.

B

Indikátory na vnějších zpětných
zrcátkách

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

405

6

Podpůrné jízdní systémy

Když je detekováno vozidlo blížící se z
pravé nebo levé strany k zádi vozidla,
oba indikátory na vnějších zpětných
zrcátkách budou blikat.

C

Středový displej
Pokud je detekováno vozidlo blížící se
z pravé nebo levé strany k zádi vozidla,
na středovém displeji se zobrazí ikona
RCTA pro detekovanou stranu. Zapnutí/
vypnutí funkce RCTA na středovém
displeji

Tento obrázek ukazuje příklad vozidla
blížícího se z obou stran vozidla.

INFORMACE

Viditelnost indikátoru na vnějším zpětném zrcátku

Při silném slunečním světle může být indikátor na vnějším zpětném zrcátku
obtížně viditelný.

Slyšitelnost bzučáku RCTA

Bzučák RCTA může být při hlasitém hluku, např. při vysoké hlasitosti
audiosystému, obtížně slyšitelný.

Zadní boční radarové senzory

→ S.379

Funkce RCTA

Funkce RCTA je funkční, když

Funkce RCTA používá zadní boční radarové senzory pro detekci vozidel
blížících se z pravé nebo levé strany k zádi vozidla a upozorňuje řidiče na
přítomnost těchto vozidel pomocí blikání indikátorů na vnějších zpětných
zrcátkách a zvukem bzučáku.

 

A

Blížící se vozidla

B

Oblasti detekce blížících se vozidel

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

406

Zobrazení ikony RCTA

Když je detekováno vozidlo blížící se z pravé nebo levé strany k zádi
vozidla, na středovém displeji se zobrazí následující.
Příklad: Vozidla se přibližují z obou stran k
zádi vozidla (Příklad: Vozidla s parkovacím
monitorem Lexus)

Oblasti detekce funkce RCTA

Oblasti, ve kterých mohou být detekována vozidla, jsou popsána níže.
Bzučák může upozornit řidiče na rychlejší
vozidla blížící se z větší dálky.
Příklad:

Rychlost blížícího se vozidla: 56 km/h (35 mph) (rychle)

 Přibližná vzdálenost výstrahy: 25 m (82 ft)

Rychlost blížícího se vozidla: 8 km/h (5 mph) (pomalu)

 Přibližná vzdálenost výstrahy: 5,5 m (18 ft)

Změna nastavení RCTA

Zapnutí/vypnutí funkce RCTA

Funkce RCTA může být zapnuta/vypnuta na středovém displeji
následovně:

1

Zvolte 

.

2

Zvolte [Asistent řízení].

3

Zvolte [Výstraha pohybu za vozidlem].

Když je funkce RCTA zakázána, na multiinformačním displeji se rozsvítí
indikátor informací asistenta řízení.
(Při každém vypnutí spínače POWER a následném přepnutí do ZAPNUTO
bude funkce RCTA automaticky povolena.)

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

407

6

Podpůrné jízdní systémy

Změna hlasitosti bzučáku RCTA

Hlasitost bzučáku může být seřízena na středovém displeji.

1

Zvolte 

.

2

Zvolte [Asistent řízení].

3

Zvolte [Zmírnění kolize]

4

Zvolte [Hlasitost parkovacího asistenta].

Dočasné ztlumení bzučáku RCTA

Když je detekován nějaký objekt, na středovém displeji se zobrazí tlačítko
ztlumení. Pro ztlumení bzučáku zvolte 

.Pro ztlumení bzučáku zvolte .

 Bzučáky pro parkovacího asistenta Lexus, funkci RCTA a RCD budou

ztlumeny současně.Pro ztlumení bzučáku zvolte

INFORMACE

Ztlumení bude zrušeno automaticky v následujících situacích:

Když je změněna zařazená poloha.

Když rychlost vozidla překročí určitou rychlost.

Když má senzor poruchu, nebo je systém dočasně nedostupný

Když je činnost funkce dočasně manuálně vypnuta.

Když je spínač POWER vypnut.

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

408

Bzučák a upozornění na obrazovce při jízdě nízkou rychlostí a
detekci chodce vzadu

*

Účel RCD (Detekce zadní kamerou)

Když vozidlo couvá, funkce detekce zadní kamerou může detekovat
chodce v oblasti detekce za vozidlem. Pokud je detekován chodec, zazní
bzučák a na středovém displeji se zobrazí ikona, aby informovala řidiče o
chodci.

VÝSTRAHA

Výstrahy týkající se používání systému

Schopnosti rozpoznávání a ovládání tohoto systému jsou omezené.
Řidič by měl vždy jezdit bezpečně s tím, že bude vždy zodpovědný, aniž by se
příliš spoléhal na systém, a měl by chápat situace v okolí.

Abyste zajistili správnou funkci systému

Dodržujte následující, jinak hrozí nebezpečí, které by mohlo vést k nehodě.

Vždy čistěte kameru tak, aby nedošlo k jejímu poškození.

V blízkosti kamery neinstalujte elektronické součásti (např. osvětlenou
registrační značku, mlhová světla atd.).

Nevystavujte okolí kamery silným nárazům. Pokud okolí kamery utrpí silný
náraz, nechte vozidlo prohlédnout u kteréhokoliv autorizovaného prodejce nebo
v servisu Lexus, nebo v kterémkoliv spolehlivém servisu.

Kameru nerozebírejte, neupravujte ani nelakujte.

Na kameru nepřipevňujte příslušenství nebo nálepky.

Na zadní nárazník neinstalujte ochranné součásti (lišty nárazníku atd.).

Udržujte vhodný tlak vzduchu v pneumatikách.

Ujistěte se, že jsou zadní dveře úplně zavřeny.

Funkce RCD se vypne

V následujících situacích je systém vypnut. Funkce RCD nemusí fungovat
správně, a proto existuje nebezpečí, že může dojít k nehodě.

Nejsou dodrženy výše uvedené pokyny.

Je nainstalováno jiné odpružení než originální díly Lexus.

INFORMACE

Funkce detekce zadní kamerou je funkční, když

Spínač POWER je v ZAPNUTO.

Funkce RCD je zapnuta.

* : 

Je-li ve výbavě

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

409

6

Podpůrné jízdní systémy

Zařazená poloha je v R.

Advanced Park není v činnosti.

Situace, ve kterých nemusí systém fungovat správně

Někteří chodci, např. níže uvedení, nemusí být detekováni pomocí funkce
detekce zadní kamerou, což brání správné činnosti funkce:

Chodci, kteří se předklánějí nebo dřepí

Chodci, kteří leží

Chodci, kteří běží

Chodci, kteří náhle vstoupí do oblasti detekce

Osoby na kole, skateboardu nebo jiném lehkém dopravním prostředku

Chodci, kteří nosí přesahující oděvy, např. plášť, dlouhá sukně atd., které
zakrývají jejich siluetu

Chodci, jejichž tělo je částečně skryto za nějakým objektem, např. vozíkem
nebo deštníkem

Chodci, kteří jsou skryti ve tmě, například v noci

V některých situacích, např. v následujících, nemusí být chodci detekováni
pomocí funkce detekce zadní kamery, což brání správné činnosti funkce:

Když couváte v nepříznivém počasí (déšť, sníh, mlha atd.)

Když je zadní kamera zakryta (pokryta blátem, sněhem, ledem atd.) nebo
poškrábaná

Když velmi jasné světlo, např. slunce nebo světlomety jiného vozidla, svítí
přímo do zadní kamery

Když couváte na místě, kde se náhle mění jas okolí, např. vjezd nebo výjezd
z garáže nebo podzemního parkoviště

Když couváte v šeru, např. za soumraku nebo v podzemním parkovišti

Když jsou poloha a směr kamery vychýleny

Když je připevněno tažné oko

Když na objektiv kamery dopadají kapky vody

Když je v činnosti zadní ostřikovač

Když se extrémně změní výška vozidla (předek nahoru, předek dolů)

Když jsou použity sněhové řetězy nebo sada pro nouzovou opravu
pneumatiky

Pokud bylo upraveno odpružení nebo jsou namontovány pneumatiky jiných
než předepsaných rozměrů

Když v blízkosti kamery nainstalujete elektronické součásti (např. osvětlenou
registrační značku, mlhová světla atd.).

Když na zadní nárazník nainstalujete ochranné součásti (lišty nárazníku
atd.).

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

410

Situace, ve kterých systém může fungovat neočekávaně

Ačkoliv v oblasti detekce nejsou žádní chodci, některé objekty, např. ty
následující, mohou být detekovány, což může zapříčinit, že funkce detekce
zadní kamerou se uvede v činnost.

Trojrozměrné objekty, např. sloup, dopravní kužel, plot nebo zaparkované
vozidlo

Pohybující se předměty, např. auto nebo motocykl

Objekty pohybující se směrem k vašemu vozidlu při couvání, např. vlajky
nebo louže (nebo vzdušné látky, např. kouř, pára, déšť nebo sníh)

Dlážděné nebo štěrkové silnice, tramvajové koleje, opravy na silnici, bílé
čáry, přechody pro chodce nebo spadané listí na silnici

Kovové kryty (mříže), např. používané na odvodňovacích žlábcích

Objekty odrážející se v louži nebo na mokrém povrchu silnice

Stíny na silnici

V některých situacích, např. následujících, se může funkce detekce zadní
kamery uvést v činnost, ačkoliv v oblasti detekce nejsou žádní chodci.

Když couváte směrem k okraji silnice nebo nerovnosti na silnici

Když couváte směrem do kopce nebo z kopce

Pokud je zadní část vozidla zvednuta nebo snížena z důvodu převáženého
nákladu

Pokud je na zadní nárazník nainstalována ochrana nárazníku, např.
přídavný ozdobný pruh

Pokud byla orientace zadní kamery změněna

Pokud je na zadní části vozidla namontováno tažné oko

Když přes objektiv zadní kamery stéká voda

Když je zadní kamera zakryta (pokryta blátem, sněhem, ledem atd.) nebo
poškrábaná

Pokud se v oblasti detekce nachází blikající světlo, např. varovná světla
jiného vozidla

Když jsou použity sněhové řetězy nebo sada pro nouzovou opravu
pneumatiky

Situace, ve kterých funkce detekce zadní kamery může být obtížně
zaznamenatelná

Může být obtížné slyšet bzučák, pokud je okolní oblast hlučná, hlasitost
audiosystému je vysoká, je používán systém klimatizace atd.

Pokud je teplota v kabině extrémně vysoká nebo nízká, obrazovka
audiosystému nemusí fungovat správně.

Funkce RCD

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

411

6

Podpůrné jízdní systémy

Středový displej

 

A

Ikona detekce chodce
Zobrazí se automaticky, když je
detekován chodec.
(Při každém vypnutí spínače POWER
a následném přepnutí do ZAPNUTO se
funkce RCD automaticky zapne.)

Když je detekován chodec

Pokud funkce detekce zadní kamerou detekuje chodce v oblasti detekce,
bzučák a detekce chodce budou fungovat následovně:

 

A

Pokud je v oblasti detekován chodec 
Bzučák: Zní opakovaně
Ikona detekce chodce: Bliká

B

Pokud je v oblasti detekován chodec 
Bzučák (Když je vozidlo zastaveno):
Zazní 3krát
Bzučák (Když vozidlo couvá, když se
chodec přibližuje k zadní části vozidla):
Zní opakovaně
Ikona detekce chodce: Bliká

C

Pokud systém rozhodne, že vaše
vozidlo může narazit do chodce v
oblasti 
Bzučák: Zní opakovaně
Ikona detekce chodce: Bliká

Změna nastavení RCD

Zapnutí/vypnutí funkce RCD

Funkce RCD může být povolena/zakázána na středovém displeji
následovně:

1

Zvolte 

.

2

Zvolte [Asistent řízení].

3

Zvolte [Detekce zadní kamerou].

A

B

C

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

412

Když je funkce RCD zakázána, na multiinformačním displeji se rozsvítí
indikátor informací asistenta řízení.

Změna hlasitosti bzučáku RCD

Hlasitost bzučáku může být seřízena na středovém displeji.

1

Zvolte 

.

2

Zvolte [Asistent řízení].

3

Zvolte [Zmírnění kolize].

4

Zvolte [Hlasitost parkovacího asistenta].

Dočasné ztlumení bzučáku RCD

Když je detekován nějaký objekt, na středovém displeji se zobrazí tlačítko
ztlumení. Pro ztlumení bzučáku zvolte 

.Pro ztlumení bzučáku zvolte .

 Bzučáky pro parkovacího asistenta Lexus, funkci RCTA a RCD budou

ztlumeny současně.Pro ztlumení bzučáku zvolte

INFORMACE

Ztlumení bude zrušeno automaticky v následujících situacích:

Když je změněna zařazená poloha.

Když rychlost vozidla překročí určitou rychlost.

Když má senzor poruchu, nebo je systém dočasně nedostupný

Když je činnost funkce dočasně manuálně vypnuta.

Když je spínač POWER vypnut.

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

413

6

Podpůrné jízdní systémy

Brzdění, když je detekován objekt při přibližování nízkou
rychlostí 

*

Účel systému PKSB (Podpůrná parkovací brzda)

*

Systém PKSB (Podpůrná parkovací brzda) se skládá z následujících
funkcí, které jsou v činnosti, když jedete nízkou rychlostí nebo couváte,
např. při parkování. Když systém rozhodne, že pravděpodobnost kolize
s detekovaným objektem je vysoká, uvede se v činnost varování, aby
vyzvalo řidiče k vyhýbací akci.

Funkce asistence při parkování

Systém může jako detekovatelné objekty detekovat následující.
(Detekovatelné objekty se liší v závislosti na funkci.)

Statické objekty před a za vozidlem

Pohybující se vozidla za vozidlem

Chodci za vozidlem

Statické objekty okolo vozidla (vozidla s Advanced Park)

*

Systém PKSB (Brzda usnadňující parkování)

VÝSTRAHA

Výstrahy týkající se používání systému

Nespoléhejte se výhradně na tento systém, protože to může vést k nehodě. Při
jízdě vždy kontrolujte bezpečnost okolí vozidla.
V závislosti na vozidle a podmínkách provozu, počasí atd. nemusí systém
fungovat správně. Schopnosti detekce senzorů a radarů jsou omezené. Při jízdě
vždy kontrolujte bezpečnost okolí vozidla.

Řidič je výhradně zodpovědný za bezpečnou jízdu. Vždy jezděte opatrně a
věnujte pozornost vašemu okolí. Systém PKSB (Podpůrná parkovací brzda) je
určen k tomu, aby poskytl podporu pro snížení závažnosti kolizí. V některých
situacích však nemusí fungovat.

Systém PKSB (Podpůrná parkovací brzda) není určen k tomu, aby úplně
vozidlo zastavil. Kromě toho, i když tento systém vozidlo zastaví, je nutné
sešlápnout ihned brzdová pedál, protože ovládání brzd bude zrušeno po
přibližně 2 sekundách.

Je extrémně nebezpečné kontrolovat činnost systému záměrnou jízdou vozidla
ve směru do zdi atd. Nikdy se o takové akce nepokoušejte.

Kdy vypnout systém PKSB (Brzda usnadňující parkování)

V následujících situacích vypněte PKSB (Podpůrná parkovací brzda), protože
systém se může uvést v činnost, ačkoliv nehrozí možnost kolize.

* : 

Je-li ve výbavě

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

414

VÝSTRAHA

Když kontrolujete vozidlo použitím kolébky na podvozek, válcového
dynamometru nebo volných válců

Když je vozidlo nakládáno na loď, nákladní automobil nebo jiný dopravní
prostředek

Pokud bylo upraveno odpružení nebo jsou namontovány pneumatiky jiných než
předepsaných rozměrů

Pokud je předek vozidla zvednut nebo snížen z důvodu převáženého nákladu

Pokud je nainstalováno vybavení, které může překážet senzoru, např. tažné
oko, ochrana nárazníku (přídavný ozdobný pruh atd.), nosič jízdních kol nebo
sněhový pluh

Když používáte automatická zařízení pro mytí vozidel

Pokud vozidlo nemůže jezdit stabilně, např., když vozidlo utrpělo nehodu nebo
má poruchu

Když vozidlo jede sportovním způsobem nebo v terénu

Když nejsou pneumatiky správně nahuštěny

Když jsou pneumatiky silně opotřebené

Když jsou použity sněhové řetězy, kompaktní rezervní kolo nebo sada pro
nouzovou opravu pneumatiky

Pokyny pro odpružení

Neupravujte odpružení vozidla. Pokud se změní výška nebo náklon vozidla,
senzory nemusí být schopny detekovat detekovatelné předměty a systém nemusí
fungovat správně, což může vést k nehodě.

Přehled systému

Pokud PKSB (Podpůrná parkovací brzda) rozhodne, že může dojít ke
kolizi s detekovaným objektem nebo chodcem, výkon hybridního systému
bude omezen, aby zabránil jakémukoliv zvýšení rychlosti vozidla. (Ovládání
omezení výkonu hybridního systému: Viz obrázek 2.) Kromě toho, pokud je
plynový pedál nadále sešlápnutý, uvedou se automaticky v činnost brzdy,
aby snížily rychlost vozidla. (Ovládání brzd: Viz obrázek 3.)

Obrázek 1 Když systém PKSB (Podpůrná parkovací brzda) není v
činnosti

 

A

Výkon hybridního systému

B

Brzdná síla

C

Čas

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

415

6

Podpůrné jízdní systémy

Obrázek 2 Když je v činnosti ovládání omezení výkonu hybridního
systému

 

A

Výkon hybridního systému

B

Brzdná síla

C

Čas

D

Ovládání omezení výkonu hybridního
systému zahajuje činnost (Systém
rozhodne, že pravděpodobnost kolize s
detekovaným objektem je vysoká)

Obrázek 3 Když je v činnosti ovládání omezení výkonu hybridního
systému a ovládání brzd

 

A

Výkon hybridního systému

B

Brzdná síla

C

Čas

D

Ovládání omezení výkonu hybridního
systému zahajuje činnost (Systém
rozhodne, že pravděpodobnost kolize s
detekovaným objektem je vysoká)

E

Ovládání brzd zahajuje činnost (Systém
rozhodne, že pravděpodobnost kolize
s detekovaným objektem je extrémně
vysoká)

INFORMACE

Pokud byl systém PKSB (Podpůrná parkovací brzda) v činnosti

Pokud je vozidlo zastaveno z důvodu činnosti PKSB (Podpůrná parkovací brzda),
PKSB (Podpůrná parkovací brzda) se vypne a rozsvítí se indikátor informací
asistenta řízení.
Pokud je systém PKSB (Podpůrná parkovací brzda) v činnosti zbytečně, ovládání
brzd může být zrušeno sešlápnutím brzdového pedálu nebo vyčkáním po dobu
přibližně 2 sekund, aby byl automaticky zrušen. Pak může být vozidlo ovládáno
sešlápnutím plynového pedálu.

Opětovné zapnutí systému PKSB (Podpůrná parkovací brzda)

Pro opětovné zapnutí PKSB (Podpůrná parkovací brzda), když je vypnut z
důvodu činnosti PKSB (Podpůrná parkovací brzda), buď systém znovu zapněte
nebo vypněte spínač POWER a pak ho zapněte zpět do ZAPNUTO.
Kromě toho, pokud je splněna některá z následujících podmínek, systém bude
automaticky znovu zapnut a indikátor informací asistenta řízení zhasne:

Je zvolena zařazená poloha P

Objekt už není dále detekován ve směru jízdy vozidla

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

416

Směr jízdy vozidla se změní

*1

Zapnutí a vypnutí systému PKSB (Podpůrná parkovací brzda).

Systém PKSB (Podpůrná parkovací brzda) může být přepnut mezi ZAP
(povolit) a VYP (zakázat) na středovém displeji.

1

Zvolte 

.

2

Zvolte [Asistent řízení].

3

Zvolte [Podpůrná parkovací brzda], abyste přepnuli ZAP
(povolit)/VYP (zakázat).

Když je PKSB (Podpůrná parkovací brzda) zakázána, svítí indikátor
informací asistenta řízení.
Když je zvoleno VYP (zakázat), PKSB (Podpůrná parkovací brzda) bude
zakázána a nebude povolena, dokud nebude znovu přepnuto nastavení na
středovém displeji na ZAP.
(Funkce se znovu nepovolí ovládáním spínače POWER.)

Zobrazení a bzučáky funkce PKSB (Podpůrná parkovací brzda)

Když je v činnosti ovládání omezení výkonu hybridního systému nebo
ovládání brzd, zazní bzučák a na multiinformačním displeji, průhledovým
displeji

*

 a středovém displeji se zobrazí hlášení, aby řidiče varovalo.    

V závislosti na situaci funguje ovládání omezení výkonu buď omezením
akcelerace, nebo maximálně možným omezením výkonu.    

  Ovládání omezení výkonu hybridního systému je v činnosti
(omezení akcelerace)

Akcelerace větší než určitá hodnota je omezena systémem.

Multiinformační displej:

"Byl detekován objekt vpředu Snížení

rychlosti"

Projekční displej

*

:

"Byl detekován objekt Snížení zrychlení"

Středový displej: Není zobrazeno žádné varování

Indikátor informací asistenta řízení: Nesvítí

Bzučák: Nezní

  Ovládání omezení výkonu hybridního systému je v činnosti (výkon
co nejvíce omezen)

Systém rozhodl, že je nutné silnější než normální brzdění.

Multiinformační displej a průhledový displej

*

"BRZDĚTE!"

*1 : 

Kromě situace, kdy je v činnosti Chodci za vozidlem.

* : 

Je-li ve výbavě

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

417

6

Podpůrné jízdní systémy

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     22      23      24      25     ..