Lexus NX (2022). Návod k obsluze - 23

 

  Index      Manuals     Lexus NX (2022). Návod k obsluze

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     21      22      23      24     ..

 

 

 

Lexus NX (2022). Návod k obsluze - 23

 

 

Bzučák

Pokud je hlasitost audiosystému nastavena na vysokou úroveň nebo je okolí
hlučné, může být bzučák špatně slyšet.

Hlasová oznámení

V následujících situacích nebudou hlasová oznámení poskytována:

Po otevření dveří a nastoupení do vozidla, dokud není nastartován hybridní
systém

Když uplynuly 3 minuty nebo více od vypnutí hybridního systému

Když je nastavení jazyka středového displeje nastaveno na jazyk, který
nepodporuje hlasová oznámení

Když jsou všechny dveře uzamknuty zvenčí vozidla

Když zůstanou dveře otevřené 1 minutu nebo déle po vypnutí hybridního
systému

Když byl povolen režim PŘÍSLUŠENSTVÍ prostřednictvím přizpůsobeného
nastavení na středovém displeji a hybridní systém byl vypnut

Když bylo nastavení hlasitosti parkovacího asistenta na středovém displeji
nastaveno na vypnuto

VÝSTRAHA

Abyste zajistili správnou funkci systému

Senzory asistenta bezpečného vystupování jsou nainstalovány uvnitř na levé a
pravé straně zadního nárazníku. Dodržujte následující pokyny, abyste zajistili
správné fungování asistenta bezpečného vystupování.

Vždy udržujte senzory a oblasti v jejich okolí na zadním nárazníku čisté.
Pokud jsou senzor nebo jeho okolní oblast na zadním nárazníku znečištěny
nebo pokryty sněhem, asistent bezpečného vystupování nemusí fungovat a
zobrazí se výstražné hlášení. V této situaci očistěte nečistoty nebo sníh a jeďte
s vozidlem při splnění provozních podmínek funkce SEA přibližně 10 minut.
Pokud výstražné hlášení nezmizí, nechte vozidlo prohlédnout kterýmkoliv
autorizovaným prodejcem nebo servisem Lexus, nebo kterýmkoliv spolehlivým
servisem.

Nepřipevňujte příslušenství, nálepky (včetně průhledných nálepek), hliníkové
pásky atd. na senzor nebo jeho okolní oblast na zadním nárazníku.

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

386

VÝSTRAHA

Nevystavujte senzor nebo jeho okolní oblast na zadním nárazníku silnému
nárazu.
Pokud se senzor pohne i mírně mimo svou polohu, systém může selhat
a vozidla nemusí být detekována správně. V následujících situacích nechte
vozidlo prohlédnout kterýmkoliv autorizovaným prodejcem nebo v servisu
Lexus, nebo v kterémkoliv spolehlivém servisu.

Senzor nebo jeho okolní oblast byly vystaveny silnému nárazu.

Pokud je okolní oblast senzoru poškrábána nebo potlučena, nebo se část
oddělila.

Nerozebírejte senzor.

Neupravujte senzor nebo okolní oblast na zadním nárazníku.

Pokud je nutná demontáž/montáž nebo výměna senzoru nebo zadního
nárazníku, kontaktujte kteréhokoliv autorizovaného prodejce nebo servis
Lexus, nebo kterýkoliv spolehlivý servis.

Nelakujte zadní nárazník žádnou jinou barvou než oficiální barvou Lexus.

Vozidla, která mohou být detekována pomocí Asistenta
bezpečného vystupování

Když Asistent bezpečného vystupování detekuje následující vozidla nebo
jízdní kola použitím zadního bočního radarového senzoru, cestující ve
vozidle jsou informováni prostřednictvím indikátoru na vnějším zpětném
zrcátku, bzučáku, zobrazení na přístroji, zobrazení na průhledovém displeji
a hlasového oznámení.

A

Vozidlo nebo jízdní kolo, u kterého je vysoká pravděpodobnost kolize s
dveřmi (jinými než zadními dveřmi) při otevření

Oblasti detekce Asistenta bezpečného vystupování

Oblasti, ve kterých mohou být detekována vozidla, jsou popsána níže.

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

387

6

Podpůrné jízdní systémy

A

Přibližně 45 m dozadu od předních dveří 

*1

ZAP/VYP systému Asistenta bezpečného vystupování

Systém Asistenta bezpečného vystupování může být přepnut mezi ZAP a
VYP na středovém displeji.

1

Zvolte 

 .

2

Zvolte [Asistent řízení].

3

Zvolte [Asistent bezpečného vystupování] .

Když je funkce Asistenta bezpečného vystupování vypnuta, svítí indikátor
informací asistenta řízení.
Při každém vypnutí spínače POWER a následném přepnutí do ZAPNUTO
se Asistent bezpečného vystupování automaticky zapne.

INFORMACE

Asistent bezpečného vystupování je funkční, když

Asistent bezpečného vystupování je funkční, když jsou splněny všechny z
následujících podmínek:

Když je hybridní systém v činnosti, uplynuly méně než 3 minuty od vypnutí
hybridního systému nebo uplynuly méně než 3 minuty od okamžiku, kdy byly
otevřeny dveře a někdo nastoupil do vozidla (doba, po kterou je činnost možná,
se může prodloužit, pokud se otevřou a zavřou dveře)

Asistent bezpečného vystupování je zapnutý

Vozidlo je zastaveno.

Zařazená poloha je v poloze jiné než R.

Asistent bezpečného vystupování bude detekovat vozidlo, když

Asistent bezpečného vystupování bude detekovat přítomnost vozidla v oblasti
detekce v následujících situacích:
Když vozidlo stojí a vozidlo nebo jízdní kolo, které jede souběžně s vozidlem, se
blíží do oblasti, kde se otevírají dveře (jiné než zadní dveře)

*1 : 

Čím rychleji se vozidlo nebo jízdní kolo blíží, vzdálenost, při které se rozsvítí

nebo bude blikat indikátor na vnějším zpětném zrcátku se prodlouží.

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

388

Otevření dveří, když je otevírání zrušeno systémem

Proveďte následující činnosti, abyste otevřeli dveře.
Poté, co blížící se vozidlo nebo jízdní kolo projede nebo změní směr, zkontrolujte
okolí a znovu stiskněte spínač otvírače dveří.

Stiskněte a držte vnitřní spínač otvírače dveří přibližně 3 sekundy nebo déle

→ S.385

Stiskněte vnitřní spínač otvírače dveří rychle 3krát nebo vícekrát

Zatáhněte ruční uvolňovací kliku

Podmínky, za kterých systém nemusí fungovat správně

Asistent bezpečného vystupování nemusí detekovat vozidla správně v
následujících situacích:

Když je senzor vyosen z důvodu silného nárazu do senzoru nebo jeho okolní
oblasti

Když bláto, sníh, led, nálepka atd. překrývá senzor nebo okolní oblast na
zadním nárazníku

Když jedete po povrchu vozovky, který je mokrý se stojící vodou při špatném
počasí, jako je hustý déšť, sněžení nebo mlha

Když se zpoza nedalekého zaparkovaného vozidla přiblíží vozidlo nebo
jízdní kolo

Když blížící se vozidlo nebo jízdní kolo náhle změní směr

Ihned poté, co se vozidlo nebo jízdní kolo rozjede

Když jsou otevřeny zadní dveře

Když je na zadní části vozidla namontován nosič jízdních kol, rampa nebo
jiné příslušenství

Když je za vozidlem zaparkované vozidlo, zeď, značka, osoba nebo jiný
nehybný objekt

Když je vozidlo zastaveno šikmo k vozovce

Když vozidlo jede v blízkosti blížícího se vozidla nebo jízdního kola

Když se blížící se vozidlo nebo jízdní kolo pohybuje podél nehybného
objektu, jako je zeď nebo značka

Když se vozidlo nebo jízdní kolo blíží vysokou rychlostí

Když táhnete vozidlo

Když zastavíte na příkrém svahu

Když zastavíte v zatáčce nebo na výjezdu ze zatáčky

Počet případů, kdy Asistent bezpečného vystupování neopodstatněně detekuje
vozidlo a/nebo objekt, se může zvýšit v následujících situacích:

Když je senzor vyosen z důvodu silného nárazu do senzoru nebo jeho okolní
oblasti

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

389

6

Podpůrné jízdní systémy

Když se zpoza vašeho vozidla blíží vozidlo nebo jízdní kolo šikmo

Když je vozidlo zastaveno šikmo k vozovce

Když se zpoza zaparkovaného vozidla blíží vozidlo nebo jízdní kolo šikmo

Když je za vozidlem zaparkované vozidlo, zeď, značka, osoba nebo jiný
nehybný objekt

Když blížící se vozidlo nebo jízdní kolo náhle změní směr

Když se blížící se vozidlo nebo jízdní kolo pohybuje podél nehybného
objektu, jako je zeď nebo značka

Když jsou otevřeny zadní dveře

Když je na zadní části vozidla namontován nosič jízdních kol, rám nebo jiné
příslušenství

Když se vozidlo nebo jízdní kolo blíží vysokou rychlostí

Když táhnete vozidlo

Když stojíte na příkrém svahu

Když zastavíte v zatáčce nebo na výjezdu ze zatáčky

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

390

Bzučák a upozornění na obrazovce, když se blížíte k objektu
nízkou rychlostí

*

Účel parkovacího asistenta Lexus

Při podélném parkování nebo zajíždění do garáže je pomocí senzorů
měřena vzdálenost od vašeho vozidla k okolním překážkám, a ta je
indikována pomocí zobrazení a bzučáku. Když používáte tento systém,
vždy kontrolujte okolní prostor.

VÝSTRAHA

Výstrahy týkající se používání systému

Nespoléhejte příliš na tento systém, existuje limit pro stupeň přesnosti
rozpoznávání a výkon ovládání, který tento systém může poskytnout. Řidič je
vždy zodpovědný za to, aby věnoval pozornost okolí vozidla a za bezpečnou
jízdu.

Abyste zajistili správnou funkci systému

Dodržujte následující pokyny. Jejich nedodržení může způsobit, že vozidlo
nebude možno řídit bezpečně a může tak dojít k nehodě.

Nepoškoďte senzory a udržujte je vždy čisté.

Neinstalujte do blízkosti radarového senzoru nálepky nebo elektronické
součásti, např. podsvícenou registrační značku (zvláště fluorescentní typ),
mlhová světla, ochranný rám nárazníku nebo bezdrátovou anténu.

Nevystavujte okolní oblast senzoru silnému nárazu. Pokud dojde k nárazu,
nechte vozidlo prohlédnout kterýmkoliv autorizovaným prodejcem nebo v
servisu Lexus, nebo v kterémkoliv spolehlivém servisu. Pokud je nutná
demontáž/montáž nebo výměna předního nebo zadního nárazníku, kontaktujte
kteréhokoliv autorizovaného prodejce nebo servis Lexus, nebo kterýkoliv
spolehlivý servis.

Neupravujte, nerozebírejte ani nelakujte senzory.

Nepřipevňujte kryt registrační značky.

Udržujte pneumatiky řádně nahuštěné.

Kdy tuto funkci vypnout

V následujících situacích funkci vypněte, protože se může uvést v činnost, ačkoliv
nehrozí možnost kolize.

Nedodržení výše uvedených varování.

Je nainstalováno neoriginální (snížené) odpružení.

* : 

Je-li ve výbavě

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

391

6

Podpůrné jízdní systémy

INFORMACE

Parkovací asistent Lexus může být v činnosti, když

Spínač POWER je v ZAPNUTO.

Parkovací asistent Lexus je zapnutý.  

Rychlost vozidla je nižší než cca 10 km/h (6 mph).

Je zvolena jiná zařazená poloha než P.

Objekty, které systém nemusí řádně detekovat

Tvar objektu může bránit senzorům v detekci objektů. Zvláštní pozornost věnujte
následujícím objektům:

Dráty, ploty, lana atd.

Bavlna, sníh a jiné materiály, které pohlcují zvukové vlny

Ostře tvarované objekty

Nízké objekty

Vysoké objekty s vyčnívající horní částí směrem k vašemu vozidlu
Osoby nemusí být detekovatelné, pokud mají na sobě určité typy oděvů.

Situace, ve kterých nemusí systém fungovat správně

Určitý stav vozidla a okolní prostředí může ovlivnit schopnost senzoru správně
detekovat objekty. Jednotlivé případy, kdy k tomu může dojít, jsou vypsány níže.

Na senzoru ulpěly nečistoty, kapky vody, sníh nebo led. (Tento problém vyřeší
vyčištění senzoru.)

Senzor je zamrzlý. (Tento problém vyřeší rozmrazení oblasti.)
Ve zvláště chladném počasí, pokud zamrzne senzor, zobrazení senzoru může
být zobrazeno abnormálně, nebo objekty, např. zdi, nemusí být detekovány.

Když jsou senzor nebo oblast v okolí senzoru
extrémně horké nebo chladné.

Na extrémně nerovné silnici, ve svahu, na štěrku nebo na trávě.

Když jsou v blízkosti klaksony, detektory vozidel, motocyklové motory,
vzduchové brzdy velkých vozidel, sonar měření vzdálenosti jiných vozidel nebo
další zařízení, která produkují ultrazvukové vlny.

Senzor je pokryt vrstvou rozstříknuté vody nebo hustého deště.

Pokud se objekty dostanou příliš blízko k senzoru.

Když má chodec oblečení, které neodráží ultrazvukové vlny (např. sukně se
záhyby nebo volánky).

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

392

Když jsou v rozsahu detekce objekty, které nejsou kolmé k zemi, objekty,
nejsou kolmé ke směru jízdy vozidla, nepravidelné nebo vlnité objekty.

Když fouká silný vítr

Když jedete v nepříznivém počasí, např. při mlze, sněžení nebo písečné bouři

Když se mezi vozidlem a detekovaným objektem nachází objekt, který nemůže
být detekován

Pokud objekt, např. jiné vozidlo, motocykl, jízdní kolo nebo chodec, se náhle
objeví před vozidlem nebo vyskočí z boku vozidla.

Pokud byla orientace senzoru změněna z důvodu kolize nebo jiného nárazu

Pokud je nainstalováno vybavení, které může překážet senzoru, např. tažné
oko, ochrana nárazníku (přídavný ozdobný pruh atd.), nosič jízdních kol nebo
sněhový pluh

Pokud je předek vozidla zvednut nebo snížen z důvodu převáženého nákladu

Pokud vozidlo nemůže jezdit stabilně, např., když vozidlo utrpělo nehodu nebo
má poruchu

Když jsou použity sněhové řetězy, kompaktní rezervní kolo nebo sada pro
nouzovou opravu pneumatiky

Situace, ve kterých se systém může uvést v činnost, ačkoliv nehrozí
možnost kolize

V některých situacích, např. následujících, může být systém v činnosti, ačkoliv
nehrozí možnost kolize.

Když jedete po úzkých silnicích

Když jedete směrem k transparentu nebo vlajce, nízko visícím větvím nebo
závorám (např. na železničních přejezdech, mýtných bránách a parkovištích).

Když je na povrchu vozovky je vyjetá kolej nebo díra

Když jedete po kovovém krytu (mřížce), používaném např. na odvodňovacích
žlábcích

Když jedete nahoru nebo dolů po příkrém svahu

Pokud je senzor zasažen velkým množstvím vody, např., když jedete na
zaplavené silnici

Na senzoru ulpěly nečistoty, kapky vody, sníh nebo led. (Tento problém vyřeší
vyčištění senzoru.)

Senzor je pokryt vrstvou rozstříknuté vody nebo hustého deště.

Když jedete v nepříznivém počasí, např. při mlze, sněžení nebo písečné bouři

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

393

6

Podpůrné jízdní systémy

Když fouká silný vítr

Když jsou v blízkosti klaksony, detektory vozidel, motocyklové motory,
vzduchové brzdy velkých vozidel, sonar měření vzdálenosti jiných vozidel nebo
další zařízení, která produkují ultrazvukové vlny.

Pokud je předek vozidla zvednut nebo snížen z důvodu převáženého nákladu

Pokud byla orientace senzoru změněna z důvodu kolize nebo jiného nárazu

Vozidlo se přibližuje k vysokému nebo tvarovanému obrubníku

Jízda v blízkosti sloupků (traverzy atd.) ve víceposchoďových parkovištích, na
staveništích atd.

Pokud vozidlo nemůže jezdit stabilně, např., když vozidlo utrpělo nehodu nebo
má poruchu

Na extrémně nerovné silnici, ve svahu, na štěrku nebo na trávě.

Když jsou použity sněhové řetězy, kompaktní rezervní kolo nebo sada pro
nouzovou opravu pneumatiky

Zobrazení parkovacího asistenta Lexus

Když je senzorem detekován nějaký objekt, následující zobrazení informují
řidiče o poloze a vzdálenosti k překážce.

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

394

▶ 

Parkovací monitor Lexus

*

▶ 

Panoramatický monitor 

*

Umístění senzorů parkovacího asistenta Lexus

 

A

Přední rohové senzory

B

Přední střední senzory

C

Zadní rohové senzory

D

Zadní střední senzory

E

Přední boční senzory (vozidla s
Advanced Park)

F

Zadní boční senzory (vozidla s
Advanced Park)

VÝSTRAHA

Při mytí vozidla

Na části, kde jsou umístěny senzory, nestříkejte proudem vody nebo páry.
Tím by mohlo dojít k poruše senzoru.

Když používáte pro mytí vozidla vysokotlakou myčku, nestříkejte vodu přímo na
senzory, protože to může způsobit poruchu senzoru.

Když používáte pro mytí vozidla páru, nesměrujte páru příliš blízko k senzorům,
protože to může způsobit poruchu senzoru.

* : 

Je-li ve výbavě

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

395

6

Podpůrné jízdní systémy

Zapnutí/vypnutí funkce parkovacího asistenta Lexus

Parkovací asistent Lexus může být zapnut/vypnut na středovém displeji
následovně:

1

Zvolte 

 .

2

Zvolte [Asistent řízení].

3

Zvolte [Intuitivní parkovací asistent], abyste přepnuli ZAP
(povolit)/VYP (zakázat).

Když je zvoleno ZAP (povolit), indikátor parkovacího asistenta Lexus se
rozsvítí.
Když je zvoleno VYP (zakázat), parkovací asistent bude zakázán a nebude
povolen, dokud nebude znovu přepnuto nastavení na středovém displeji na
ZAP.
(Systém se znovu nezapne ovládáním spínače POWER.)

Rozsah detekce parkovacího asistenta Lexus

Rozsah detekce senzorů  

 

▶ 

Vozidla bez Advanced Park

A

Přibližně 100 cm (3.3 ft)

B

Přibližně 150 cm (4.9 ft)

C

Přibližně 60 cm ( 2.0 ft)

 

▶ 

Vozidla s Advanced Park

A

Přibližně 200 cm (6.6 ft)   

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

396

Na obrázku je znázorněn rozsah detekce senzorů.
Mějte na paměti, že senzory nemohou detekovat objekty, které jsou
extrémně blízko u vozidla.
Dosah senzorů se může měnit v závislosti na tvaru objektu atd.  

INFORMACE

Informace o detekci senzorů  

Rozsah detekce senzorů je omezen na oblasti v okolí nárazníků vozidla.  

Určitý stav vozidla a okolní prostředí může ovlivnit schopnost senzoru správně
detekovat objekt.

Objekty nemusí být detekovány, pokud jsou příliš blízko senzoru.

Mezi detekcí objektu a aktivací displeje a bzučáku je krátká prodleva. I při nízké
rychlosti je možné, že se objekt přiblíží do oblasti rozsahu detekce předtím, než
se ukáže zobrazení a zazní bzučák.

Mohlo by být obtížné slyšet bzučák z důvodu hlasitosti audiosystému nebo
hluku proudění vzduchu z klimatizace.

Může být obtížné slyšet zvuk tohoto systému z důvodu bzučáků jiných
systémů.

Vzdálenost a bzučák

▶ 

Vozidla bez Advanced Park

Přibližná vzdálenost k překážce

Bzučák

Zadní střední senzor: Přibližně 150 cm
až 60 cm
Přední střední senzor: Přibližně 100 cm
(3.3 ft) až 60 cm (2.0 ft)

(1)

Pomalu

Přibližně 60 cm (2.0 ft) až 45 cm (1.5
ft)

(1)

Středně

Přibližně 45 cm (1.5 ft) až 30 cm (1.0
ft)

(1)

Rychle

Méně než přibližně 30 cm (1.0 ft), Méně
než přibližně 15 cm (0.5 ft) 

(1)

Nepřerušovaně

(1)

Funkce automatického ztlumení bzučáku je zapnuta.

 

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

397

6

Podpůrné jízdní systémy

▶ 

Vozidla s Advanced Park

Přibližná vzdálenost k překážce

Bzučák

Zadní střední senzor: Přibližně 200 cm
(6.6 ft) až 150 cm (4.9 ft)
Přední střední senzor: Přibližně 200 cm
(6.6 ft) až 100 cm (3.3 ft)
Boční senzor: Přibližně 200 cm (6.6 ft)
až 165 cm (5.4 ft)
Rohový senzor: Přibližně 200 cm (6.6 ft)
až 60 cm (2.0 ft)

Nezní (pouze zobrazení)

Zadní střední senzor: Přibližně 150 cm
(4.9 ft) až 60 cm (2.0 ft)
Přední střední senzor: Přibližně 100 cm
(3.3 ft) až 60 cm (2.0 ft)

(1)

Boční senzor: Přibližně 165 cm (5.4 ft)
až 60 cm (2.0 ft)

(1)

Pomalu

Přibližně 60 cm (2.0 ft) až 45 cm (1.5
ft)

(1)

Boční senzor: Přibližně 60 cm (2.0 ft) až
40 cm (1.3 ft)

(1)

Středně

Přibližně 45 cm (1.5 ft) až 30 cm (1.0
ft)

(1)

Boční senzor: Přibližně 40 cm (1.3 ft) až
30 cm (1.0 ft)

(1)

Rychle

Méně než přibližně 30 cm (1.0 ft), Méně
než přibližně 15 cm (0.5 ft) 

(1)

Nepřerušovaně

(1)

Funkce automatického ztlumení bzučáku je zapnuta.

 

Činnost a rozsah bzučáku parkovacího asistenta Lexus

Bzučák zazní, když jsou detekovány objekty.

Bzučák zní, když jsou senzory v činnosti.

Bzučák pípá rychleji, když se vozidlo přibližuje k objektu. Když se vozidlo
dostane do vzdálenosti přibližně 30 cm (1 ft) k objektu, bzučák bude znít
nepřerušovaně. 

Když 2 nebo více senzorů současně detekují statický objekt, zvuk
bzučáku odpovídá nejbližšímu objektu.

I když jsou senzory v činnosti, bzučák bude v některých situacích
ztlumen. (funkce automatického ztlumení bzučáku)

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

398

Změna hlasitosti bzučáku parkovacího asistenta Lexus

Hlasitost bzučáku může být seřízena na středovém displeji.

1

Zvolte 

.

2

Zvolte [Asistent řízení].

3

Zvolte [Zmírnění kolize].

4

Zvolte [Hlasitost parkovacího asistenta].

Dočasné ztlumení bzučáku parkovacího asistenta Lexus

Když je detekován nějaký objekt, na středovém displeji se zobrazí tlačítko
ztlumení. Pro ztlumení bzučáku zvolte 

.

Pro ztlumení bzučáku zvolte 

. Bzučáky pro parkovacího asistenta

Lexus, funkci RCTA a RCD budou ztlumeny současně.
Ztlumení bude zrušeno automaticky v následujících situacích:

Když je změněna zařazená poloha.

Když rychlost vozidla překročí určitou rychlost.

Když má senzor poruchu, nebo je systém dočasně nedostupný

Když je činnost funkce dočasně manuálně vypnuta.

Když je spínač POWER vypnut.

Výstražná funkce detekce objektu parkovacího asistenta
Lexus (vozidla s Advanced Park)

Výstražná funkce detekce objektu informuje řidiče o existenci objektů
podél strany vozidla použitím zobrazení a bzučáku, pokud jsou objekty v
odhadované dráze vozidla.

 

A

Objekt

B

Vypočítaná trasa vozidla

Když se vozidlo pohybuje, mohou boční senzory nebo boční kamery
detekovat objekty. Když se vozidlo pohybuje a pokud nemůže být
detekovaný objekt nadále detekován bočními senzory nebo bočními
kamerami, je poloha objektu vzhledem k vozidlu odhadnuta. Pokud je
určeno, že se objekt nachází v odhadované dráze vozidla, bude fungovat
výstražná funkce detekce objektu.

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

399

6

Podpůrné jízdní systémy

A

Objekt detekovaný bočními senzory nebo bočními kamerami

1

Vozidlo je zastaveno a objekty podél stran vozidla nejsou detekovány.

2

Objekty jsou detekovány, když se vozidlo pohybuje.

3

I když jsou objekty mimo oblast detekce bočních senzorů nebo bočních
kamer, zobrazí se výstraha a zazní bzučák.

INFORMACE

Provozní podmínky výstražné funkce detekce objektu

Vozidlo ujede cca 7 m (23.0 ft) poté, co je hybridní systém nastartován.

Je zvolena zařazená poloha R.

Po zvolení zařazené polohy D vozidlo ujelo 7 m (23.0 ft) nebo méně.

Byl stisknut hlavní spínač panoramatického pohledu a je zobrazen středový
displej.

Přední nebo zadní senzor detekuje nehybný objekt.

Detekce objektů podél stran vozidla

Objekty podél stran vozidla nejsou okamžitě detekovány. Poloha objektů ve
vztahu k vozidlu je odhadována poté, co jsou poprvé detekovány předními
nebo zadními bočními senzory nebo bočními kamerami. Proto poté, co je
spínač POWER přepnut do ZAPNUTO, i v případě, že je předmět podél strany
vozidla, nemusí být detekován, dokud vozidlo nepopojede o malý kousek a
boční senzory nebo boční kamery zcela neprozkoumají oblasti podél stran
vozidla.

Pokud je bočními senzory nebo bočními kamerami detekováno vozidlo, osoba,
zvíře atd., ale poté opustí oblast detekce bočních senzorů nebo bočních kamer,
systém předpokládá, že se objekt nepohnul.

VÝSTRAHA

Boční senzory a boční kamery

V následujících situacích nemusí tato funkce fungovat správně, což může vést k
nehodě: Postupujte opatrně.

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

400

VÝSTRAHA

Když se rozjíždíte krátce po přepnutí spínače
POWER do ZAPNUTO a vedle vozidla je malé
vozidlo nebo jiný objekt, který nelze detekovat
předním bočním senzorem.
V situaci zobrazené na následujícím obrázku, i
když se vozidlo rozjede, vozidlo vlevo nebude
detekováno a výstražná funkce detekce
objektu nebude fungovat.

Když je objekt nebo osoba v poloze, kterou nemohou detekovat boční senzory
nebo boční kamery.

Když poté, co boční senzory dokončí prozkoumání oblastí podél stran vozidla,
se vozidlo, osoba nebo jiný předmět přiblíží ke straně vozidla a nelze jej
detekovat.

Když je vnější zpětné zrcátko sklopeno, boční senzory nebo boční kamery
nemohou detekovat objekty.

Pokud byl 12V akumulátor vybitý nebo byl vyjmut a nainstalován, sklopte a
vyklopte vnější zpětná zrcátka.

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

401

6

Podpůrné jízdní systémy

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     21      22      23      24     ..