Lexus NX (2022). Návod k obsluze - 22

 

  Index      Manuals     Lexus NX (2022). Návod k obsluze

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     20      21      22      23     ..

 

 

 

Lexus NX (2022). Návod k obsluze - 22

 

 

Funkce předcházení vybočení z jízdního pruhu

Pokud systém rozhodne, že vozidlo
pravděpodobně vyjede ze svého jízdního
pruhu nebo dráhy

*1

, poskytne asistenci

prostřednictvím ovládání volantu, aby
zabránil vybočení z jízdního pruhu nebo
dráhy.
Pokud systém rozhodne, že volant není po
určitou dobu používán nebo že volant není
pevně držen, může se zobrazit výstražné
hlášení a může zaznít výstražný bzučák, aby
řidiče varoval.
Vozidla s BSM: Pokud systém rozhodne,
že se vozidlo může srazit s vozidlem
v sousedním jízdním pruhu, bude funkce
předcházení vybočení z jízdního pruhu
fungovat, i když jsou v činnosti směrová světla.

Funkce návrhu přestávky

Pokud se vozidlo kymácí, zobrazí se hlášení
a zazní výstražný bzučák, aby vyzvaly řidiče
k přestávce.

VÝSTRAHA

Před použitím systému LDA

Nespoléhejte se příliš na systém LDA. Systém LDA je systém, který poskytuje
automatizovanou asistenci při řízení. Nejedná se však o systém, který by
snižoval pozornost potřebnou pro bezpečnou jízdu. Řidič je plně zodpovědný
za to, že věnuje pozornost svému okolí a ovládá volant tak, aby byla zajištěna
bezpečnost. Řidič je také zodpovědný za to, aby dělal adekvátní přestávky,
když je unaven, např. při jízdách trvajících dlouhou dobu.

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

370

VÝSTRAHA

Nedodržení příslušných činností při jízdě a nepozornost by mohly vést k
nehodě.

INFORMACE

Provozní podmínky jednotlivých funkcí

Funkce výstrahy při opuštění pruhu/předcházení vybočení
Tato funkce funguje tehdy, když jsou splněny všechny z následujících
podmínek:

Rychlost vozidla je přibližně 50 km/h (30 mph) nebo vyšší.
Činnost může být možná, když je rychlost vozidla přibližně 40 km/h (25
mph) nebo vyšší, pokud jsou v blízkosti jízdního pruhu detekována vozidla,
motocykly, jízdní kola nebo chodci.

Systém rozpoznává jízdní pruh nebo dráhu

*2

. (Když jsou rozpoznány pouze

na jedné straně

*2

, systém bude fungovat pouze pro rozpoznanou stranu.)

Šířka jízdního pruhu je přibližně 3 m (9.8 ft) nebo více.

Není ovládána páčka směrových světel.
(Vozidla s BSM: Kromě případu, kdy je detekováno vozidlo ve směru, ve
kterém je ovládána páčka směrových světel.)

Vozidlo neprojíždí prudkou zatáčkou.

Vozidlo nezrychluje ani nezpomaluje více než o určitou hodnotu.

Volantem se neotáčí dostatečně, aby bylo možné změnit jízdní pruh.

Funkce návrhu přestávky
Tato funkce funguje tehdy, když jsou splněny všechny z následujících
podmínek:

Rychlost vozidla je přibližně 50 km/h (30 mph) nebo vyšší.

Šířka jízdního pruhu je přibližně 3 m (9.8 ft) nebo více.

Dočasné zrušení funkcí

Když nejsou nadále splněny provozní podmínky, funkce může být dočasně
zrušena. Když jsou však opět provozní podmínky splněny, činnost funkce se
automaticky obnoví. 

(→ S.371)

Činnost funkce výstrahy při opuštění pruhu/funkce prevence opuštění
pruhu

V závislosti na rychlosti vozidla, stavu vozovky, úhlu opuštění jízdního pruhu
atd. nemusí být funkce prevence opuštění pruhu znát nebo funkce nemusí
fungovat.

*2 : 

Hranice mezi asfaltem a trávou, půdou atd. nebo strukturami, jako je

obrubník, zábradlí atd.

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

371

6

Podpůrné jízdní systémy

V závislosti na podmínkách může varovný bzučák fungovat, i když jsou pomocí
přizpůsobeného nastavení zvoleny vibrace.

Pokud dráha

*2

 není zřejmá nebo rovná, funkce výstrahy při opuštění pruhu

nebo funkce prevence opuštění pruhu nemusí fungovat.

Funkce výstrahy při opuštění pruhu nebo funkce prevence opuštění pruhu
nemusí fungovat, pokud systém usoudí, že vozidlo je záměrně řízeno tak, aby
se vyhnulo chodci nebo zaparkovanému vozidlu.

Vozidla s BSM: Systém to nemusí být schopen posoudit, pokud hrozí kolize s
vozidlem v sousedním jízdním pruhu.

Činnost asistence řízení funkce prevence opuštění pruhu lze potlačit ovládáním
volantu řidičem.

Činnost výstrahy při nedržení volantu

V následujících situacích se zobrazí hlášení
vyzývající řidiče k ovládání volantu, zobrazí se
ikona a zazní bzučák, aby řidiče varoval. Když
používáte tento systém, nezapomeňte pevně
držet volant, bez ohledu na to, zda je výstraha
v činnosti nebo ne.

Když systém rozhodne, že řidič nedrží volant
bezpečně nebo volant není ovládán, když je
v činnosti asistent řízení funkce předcházení
vybočení z jízdního pruhu
Doba, po kterou je výstražný bzučák v činnosti, se prodlouží, protože se zvýší
frekvence činnosti asistenta řízení. I když systém usoudí, že byl volant ovládán,
výstražný bzučák bude po určitou dobu znít.

Funkce návrhu přestávky

Pokud se vozidlo kymácí, zobrazí se hlášení
a zazní výstražný bzučák, aby vyzvaly řidiče k
přestávce.
V závislosti na stavu vozidla a povrchu vozovky
nemusí funkce návrhu přestávky fungovat.

Zobrazení a činnost systému

Je indikován provozní stav funkce výstrahy při opuštění pruhu a činnost
asistenta řízení funkce prevence opuštění pruhu.

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

372

Indikátor Zobrazení pruhu Ikona řízení

Situace

Oranžová
Svítí

Nesvítí

Nesvítí

Systém vypnut

Nesvítí

Šedá

Nesvítí

Čáry jízdního pruhu nejsou detekovány
systémem

Nesvítí

Bílá

Nesvítí

Čáry jízdního pruhu jsou detekovány
systémem

Oranžová
Bliká

Oranžová
Bliká

Nesvítí

Funkce výstrahy při opuštění pruhu je
v činnosti pro stranu, kde zobrazení
pruhu bliká

Zelená

Zelená

Zelená

Funkce prevence opuštění pruhu je
v činnosti pro stranu, kde zobrazení
pruhu svítí

Oranžová
Bliká

Oranžová
Bliká

Zelená

Funkce výstrahy při opuštění pruhu/
funkce prevence opuštění pruhu je
v činnosti pro stranu, kde zobrazení
pruhu bliká

Změna nastavení LDA

Systém LDA lze zapnout/vypnout prostřednictvím přizpůsobeného
nastavení.

→ S.745

Následující nastavení LDA je možné změnit prostřednictvím
přizpůsobeného nastavení.

→ S.745

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

373

6

Podpůrné jízdní systémy

VÝSTRAHA

Situace, ve kterých by se nemělo LDA používat

V následujících situacích systém LDA vypněte. Jinak to může vést k nehodě.

Kdy je nezbytné systém vypnout: 

→ S.329

Situace, ve kterých nemusí systém fungovat správně

V následujících situacích systém nemusí fungovat správně a vozidlo může vybočit
ze svého jízdního pruhu. Nespoléhejte se příliš na tyto funkce. Řidič je plně
zodpovědný za to, že věnuje pozornost svému okolí a ovládá volant tak, aby byla
zajištěna bezpečnost.

Když hranice mezi asfaltem a trávou, půdou atd. nebo strukturami, jako je
obrubník, zábradlí atd., není jasná nebo rovná

Když do vozidla narazí boční vítr nebo turbulence od jiných okolních vozidel

Situace, ve kterých nemusí být jízdní pruh detekován :

→ S.336

Situace, ve kterých nemusí senzory fungovat správně: 

→ S.334

Situace, ve kterých některé nebo všechny funkce systému nemohou fungovat:

→ S.336

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

374

Výstraha pohybu před vozidlem

*

FCTA

Výstraha pohybu před vozidlem

Když se přibližujete ke křižovatce atd. nízkou rychlostí, mohou být
detekována vozidla, která se přibližují zleva a zprava k přední části vozidla,
a o těchto vozidlech je řidič informován.

Ovládání systému FCTA

Když systém detekuje vozidlo blížící
se z levé nebo pravé strany před
vaším vozidlem, když se přibližujete ke
křižovatce, zobrazí se oznámení.

Když systém rozhodne, že vaše vozidlo
se chystá vjet do křižovatky, ačkoliv se
nějaké vozidlo přibližuje z levé nebo pravé
strany před vaším vozidlem, zazní bzučák
a zobrazí se hlášení, které vás vyzývá,
abyste sešlápli brzdový pedál.

VÝSTRAHA

Pro bezpečné používání

Za bezpečnou jízdu plně zodpovídá řidič. Věnujte pozornost okolním podmínkám,
abyste jezdili bezpečně. Systém FCTA je pouze doplňkový systém, který
informuje řidiče o vozidlech přibližujících se z levé a pravé strany přední části
vozidla. Přílišné spoléhání na tento systém může vést k nehodě s následky smrti
nebo vážného zranění. Podrobnosti výstražného zobrazení se mohou lišit od
aktuálních provozních podmínek. Přestože se po určité době přestane výstražné
zobrazení zobrazovat, neznamená to nutně, že žádná vozidla nebo chodci v okolí
vašeho vozidla nejsou.

▶ 

Projekční displej

▶ 

Multiinformační displej

* : 

Je-li ve výbavě

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

375

6

Podpůrné jízdní systémy

INFORMACE

Provozní podmínky systému FCTA

Tento systém bude fungovat, když jsou splněny všechny z následujících
podmínek:

Je zvolena jiná zařazená poloha než P nebo R

Rychlost vozidla je přibližně 15 km/h (10 mph) nebo nižší

Vozidlo se přibližuje z levé nebo pravé strany přední části vozidla rychlostí mezi
přibližně 10 km/h až 60 km/h (7 až 37 mph)

Před vaším vozidlem nejsou žádná vozidla

Plynový pedál není silně sešlápnut

Brzdový pedál není silně sešlápnut

Situace, ve kterých se systém může uvést v činnost, ačkoliv se
nepřibližují žádná vozidla

V určitých situacích, např. následujících, se systém může uvést v činnost, ačkoliv
se nepřibližují žádná vozidla

Když se přibližujete k objektům na okraji vozovky, jako jsou svodidla, dopravní
značky, sloupy, pouliční lampy, stromy, vysoká tráva, zdi atd.

Když míjíte nějaký objekt na straně silnice, např. zaparkované vozidlo

Když se vozidlo nebo chodec přibližuje z levé nebo pravé strany před vaším
vozidlem v dálce

Když se vozidlo nebo chodec pohybuje na parkovacím místě atd. vedle
jízdního pruhu, ve kterém je vaše vozidlo

Když se chodec nebo cyklista přibližuje na chodníku

Když se chodec nebo cyklista pohybuje směrem od vašeho vozidla

Když blížící se vozidlo zpomaluje nebo zastavuje

Když blížící se vozidlo odbočuje vlevo/vpravo ihned před vaším vozidlem

Když se k vašemu vozidlu přibližuje chodec

Když protijedoucí vozidlo odbočuje vlevo/vpravo

Když vaše vozidlo vjede do křižovatky dříve než vozidlo přibližující se z levé
nebo pravé strany před vaším vozidlem

Když zastavíte na dopravních světlech a vozidlo se přiblíží z levé nebo pravé
strany před vaším vozidlem

Když odbočujete vpravo/vlevo před
přibližujícím se vozidlem

Když se protijedoucí vozidlo přiblíží a projede

Když jste předjížděni jiným vozidlem

Když jedete vedle jiného vozidla nebo chodce

Když se nějaké vozidlo nebo chodec přiblíží k
boku vašeho vozidla

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

376

Situace, ve kterých nemusí systém fungovat správně

V následujících situacích nemusí být vozidlo detekováno předním bočním
radarovým senzorem a systém nemusí fungovat správně:

Pokud se přibližující se vozidlo náhle pohne (náhlé zatočení, zrychlení,
zpomalení atd.)

Pokud se vozidlo přibližuje z levé nebo pravé strany k přední části vašeho
vozidla diagonálně

Když se vozidlo přibližuje z levé nebo pravé strany před vaším vozidlem v
dálce

Když je mezi vaším vozidlem a přibližujícím se vozidlem nějaký objekt

Když se blíží několik vozidel s malým rozestupem mezi nimi

Situace, ve kterých nemusí senzory fungovat správně: 

→ S.334

Situace, ve kterých některé nebo všechny funkce systému nemohou fungovat:

→ S.336

Změna nastavení systému FCTA

FCTA lze povolit/zakázat prostřednictvím přizpůsobeného
nastavení.

→ S.745

Následující nastavení FCTA je možné změnit prostřednictvím
přizpůsobeného nastavení.

→ S.745

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

377

6

Podpůrné jízdní systémy

Asistence při detekci vozidel vzadu při změně jízdních pruhů

*

Sledování slepého úhlu je systém, který používá zadní boční radarové
senzory instalované na vnitřní levé a pravé straně zadního nárazníku, aby
pomohly řidiči ověřit bezpečnost při změně jízdních pruhů.

VÝSTRAHA

Výstrahy týkající se používání systému

Řidič je výhradně zodpovědný za bezpečnou jízdu. Vždy jezděte bezpečně a
věnujte pozornost vašemu okolí.
Sledování slepého úhlu je doplňková funkce, která varuje řidiče, že se ve
slepém úhlu vnějších zpětných zrcátek nachází nějaké vozidlo, nebo se rychle
přibližuje zezadu do slepého úhlu. Nespoléhejte se příliš na Sledování slepého
úhlu. Protože tato funkce nemůže posoudit, zda je bezpečné změnit jízdní
pruhy, nadměrné spoléhání se na systém by mohlo vést k nehodě s následkem
smrtelného nebo vážného zranění.
Protože za určitých podmínek systém nemusí fungovat správně, je nezbytné
vizuální ověření bezpečnosti samotným řidičem.

 Související informace 

Přizpůsobitelné funkce(S. 735)

Účel sledování slepého úhlu

INFORMACE

Podmínky, za kterých systém nebude vozidlo detekovat

BSM není určeno pro detekci následujících typů vozidel /nebo objektů:

Malé motocykly, jízdní kola, chodci atd.

*1

Vozidla jedoucí v opačném směru

Svodidla, zdi, značky, zaparkovaná vozidla a podobné nehybné předměty

*1

Vozidla za vaším vozidlem, která jsou ve stejném jízdním pruhu

*1

Vozidla jedoucí 2 jízdní pruhy od vašeho vozidla

*1

Vozidla, která jsou rychle předjížděna vaším vozidlem

*1

* : 

Je-li ve výbavě

*1 : 

V závislosti na podmínkách může dojít k detekci vozidla a/nebo objektu.

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

378

Součásti systému

 

A

Střední displej
Zapnutí/vypnutí BSM

B

Indikátory na vnějších zpětných
zrcátkách
Když je ve slepém úhlu vnějších
zpětných zrcátek detekováno vozidlo,
nebo se vozidlo rychle přibližuje zezadu
do slepého úhlu, indikátor na vnějším
zpětném zrcátku na detekované straně
se rozsvítí. Pokud je ovládána páčka
směrových světel směrem k detekované
straně, indikátor na vnějším zpětném
zrcátku bliká.

INFORMACE

Viditelnost indikátoru na vnějším zpětném zrcátku

Při silném slunečním světle může být indikátor na vnějším zpětném zrcátku
obtížně viditelný.

VÝSTRAHA

Abyste zajistili správnou funkci systému

Senzory BSM jsou nainstalovány uvnitř na levé a pravé straně zadního nárazníku.
Dodržujte následující pokyny, abyste zajistili správné fungování BSM.

Vždy udržujte senzory a oblasti v jejich okolí
na zadním nárazníku čisté.
Pokud jsou senzor nebo jeho okolní oblast
na zadním nárazníku znečištěny nebo pokryty
sněhem, BSM nemusí fungovat a zobrazí
se výstražné hlášení. V této situaci očistěte
nečistoty nebo sníh a jeďte s vozidlem při
splnění provozních podmínek funkce BSM
přibližně 10 minut. Pokud výstražné hlášení
nezmizí, nechte vozidlo prohlédnout kterýmkoliv autorizovaným prodejcem
nebo servisem Lexus, nebo kterýmkoliv spolehlivým servisem.

Nepřipevňujte příslušenství, nálepky (včetně průhledných nálepek), hliníkové
pásky atd. na senzor nebo jeho okolní oblast na zadním nárazníku.

Nevystavujte senzor nebo jeho okolní oblast na zadním nárazníku silnému
nárazu.
Pokud se senzor pohne i mírně mimo svou polohu, systém může selhat
a vozidla nemusí být detekována správně. V následujících situacích nechte

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

379

6

Podpůrné jízdní systémy

VÝSTRAHA

vozidlo prohlédnout kterýmkoliv autorizovaným prodejcem nebo v servisu
Lexus, nebo v kterémkoliv spolehlivém servisu.

Senzor nebo jeho okolní oblast byly vystaveny silnému nárazu.

Pokud je okolní oblast senzoru poškrábána nebo potlučena, nebo se část
oddělila.

Nerozebírejte senzor.

Neupravujte senzor nebo okolní oblast na zadním nárazníku.

Pokud je nutná demontáž/montáž nebo výměna senzoru nebo zadního
nárazníku, kontaktujte kteréhokoliv autorizovaného prodejce nebo servis
Lexus, nebo kterýkoliv spolehlivý servis.

Nelakujte zadní nárazník žádnou jinou barvou než oficiální barvou Lexus.

Vozidla, která mohou být detekována pomocí BSM

Sledování slepého úhlu používá zadní boční radarové senzory, aby
detekovalo vozidla za vámi, která jedou v sousedních jízdních pruzích, a
informuje řidiče o přítomnosti těchto vozidel pomocí indikátorů na vnějších
zpětných zrcátkách.

A

Vozidla, která jedou v oblastech, které nejsou viditelné použitím
vnějších zpětných zrcátek (slepé úhly)

B

Vozidla, která se rychle přibližují zezadu v oblastech, které nejsou
viditelné použitím vnějších zpětných zrcátek (slepé úhly)

Oblasti detekce BSM

Oblasti, ve kterých mohou být detekována vozidla, jsou popsána níže.

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

380

Rozsah jednotlivé oblasti detekce je:

A

Přibližně 0,5 m (1.6 ft) až 3,5 m (11.5 ft) od obou boků vozidla

*2

B

Přibližně 1 m (3.3 ft) před zadním nárazníkem

C

Přibližně 3 m (9.8 ft) od zadního nárazníku

D

Přibližně 3 m (9.8 ft) až 60 m (197 ft) od zadního nárazníku

*3

Zapnutí/vypnutí systému Sledování slepého úhlu

Systém Sledování slepého úhlu může být přepnut mezi ZAPNUTO a
VYPNUTO na středovém displeji.

1

Zvolte 

.

2

Zvolte [Asistent řízení].

3

Zvolte [Sledování slepého úhlu].

Když je funkce BSM vypnuta, svítí indikátor informací asistenta řízení.
Při každém vypnutí spínače POWER a následném přepnutí do ZAPNUTO
se Sledování slepého úhlu automaticky zapne.

INFORMACE

Sledování slepého úhlu je funkční, když

Sledování slepého úhlu je funkční, když jsou splněny všechny z následujících
podmínek:

Sledování slepého úhlu je zapnuto.

Rychlost vozidla je vyšší než přibližně 10 km/h (7 mph).

Zařazená poloha je v poloze jiné než R.

Sledování slepého úhlu bude detekovat vozidlo, když

Sledování slepého úhlu bude detekovat přítomnost vozidla v oblasti detekce v
následujících situacích:

*2 : 

Oblast mezi bokem vozidla a 0,5 m od boku vozidla nemůže být detekována.

*3 : 

Čím je větší rozdíl v rychlosti mezi vaším a detekovaným vozidlem, tím dále

bude vozidlo detekováno, což způsobí, že indikátor na vnějších zpětných

zrcátkách se rozsvítí nebo bude blikat.

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

381

6

Podpůrné jízdní systémy

Vozidlo v sousedním jízdním pruhu předjíždí vaše vozidlo.

Předjíždíte pomalu vozidlo v sousedním jízdním pruhu.

Jiné vozidlo vjede do oblasti detekce, když mění jízdní pruhy.

Podmínky, za kterých systém nemusí fungovat správně

Sledování slepého úhlu nemusí detekovat vozidla správně v následujících
situacích:

Když je senzor vyosen z důvodu silného nárazu do senzoru nebo jeho okolní
oblasti

Když bláto, sníh, led, nálepka atd. překrývá senzor nebo okolní oblast na
zadním nárazníku

Když jedete po povrchu vozovky, který je mokrý se stojící vodou při špatném
počasí, jako je hustý déšť, sněžení nebo mlha

Když se přibližuje více vozidel, mezi nimiž je pouze malá mezera

Když je vzdálenost mezi vaším vozidlem a druhým vozidlem krátká

Když je mezi rychlostí vašeho vozidla a vozidla, které vjede do oblasti
detekce, značný rozdíl

Když se rozdíl v rychlosti mezi vaším vozidlem a druhým vozidlem mění

Když vozidlo, které vjede do oblasti detekce, jede přibližně stejnou rychlostí,
jako vaše vozidlo

Když se vaše vozidlo rozjíždí ze zastavení, nějaké vozidlo zůstává v oblasti
detekce

Když jedete nepřetržitě nahoru nebo dolů ve strmých svazích, např. v
horách, jámy na vozovce atd.

Když jedete na silnicích s ostrými zatáčkami, serpentinami nebo s nerovnými
povrchy

Když jsou široké jízdní pruhy, nebo když jedete na okraji jízdního pruhu a
vozidlo v přilehlém jízdním pruhu je daleko od vašeho vozidla

Když je na zadní části vozidla namontováno příslušenství (např. nosič
jízdních kol)

Když je mezi výškou vašeho vozidla a vozidla, které vjede do oblasti
detekce, značný rozdíl

Ihned po zapnutí Sledování slepého úhlu

Počet případů, kdy Sledování slepého úhlu neopodstatněně detekuje vozidlo
a/nebo objekt, se může zvýšit v následujících situacích:

Když je senzor vyosen z důvodu silného nárazu do senzoru nebo jeho okolní
oblasti

Když je vzdálenost mezi vaším vozidlem a svodidlem, zdí atd., které se
dostanou do oblasti detekce, krátká

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

382

Když jedete nepřetržitě nahoru nebo dolů ve strmých svazích, např. v
horách, jámy na vozovce atd.

Když jsou jízdní pruhy těsné, nebo když jedete na okraji jízdního pruhu a
vozidlo, jedoucí v jiném jízdním pruhu než je ten přilehlý, se dostane do
oblasti detekce

Když jedete na silnicích s ostrými zatáčkami, serpentinami nebo s nerovnými
povrchy

Když pneumatiky kloužou nebo se protáčejí

Když je vzdálenost mezi vaším vozidlem a druhým vozidlem krátká

Když je na zadní části vozidla namontováno příslušenství (např. nosič
jízdních kol)

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

383

6

Podpůrné jízdní systémy

Podpora bezpečného vystupování detekováním
detekovatelných objektů v zadní části vozidla vydáváním
zvuků, zobrazováním obrazovek jako varování nebo zrušením
otevírání dveří

*

Asistent bezpečného vystupování (s ovládáním otevírání dveří) je systém,
který používá radarové senzory instalované na vnitřní straně zadního
nárazníku a pomáhá cestujícím posoudit, zda blížící vozidlo nebo jízdní
kolo může při otevírání narazit do dveří nebo zruší otevření dveří, aby se
snížila možnost kolize.

VÝSTRAHA

Výstrahy týkající se používání systému

Řidič je výhradně zodpovědný za bezpečnou jízdu. Vždy jezděte bezpečně a
věnujte pozornost vašemu okolí.

Asistent bezpečného vystupování je doplňkový systém, který informuje
cestující o existenci blížících se vozidel a jízdních kol, když je vozidlo
zastaveno. Protože tento systém sám o sobě nelze použít k posouzení
bezpečnosti, přílišné spoléhání na tento systém může vést k nehodě s
následkem smrti nebo vážného zranění.
Protože za určitých podmínek systém nemusí fungovat správně, je nezbytné
vizuální ověření bezpečnosti samotným řidičem.

 Související informace 

Přizpůsobitelné funkce(S. 735)

Účel Asistenta bezpečného vystupování

INFORMACE

Podmínky, za kterých systém nebude vozidlo detekovat

Asistent bezpečného vystupování nedetekuje následující objekty, vozidla a
jízdní kola:

Vozidla nebo jízdní kola, která se přibližují pomalu

Vozidla nebo jízdní kola, u kterých bylo rozhodnuto, že mají malou možnost
kolize s dveřmi (jinými než zadními dveřmi) při otevření

Vozidla nebo jízdní kola, která se přibližují přímo zezadu

Vozidla nebo jízdní kola, která se přibližují zepředu

Svodidla, zdi, značky, zaparkovaná vozidla a jiné nehybné předměty

* : 

Je-li ve výbavě

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

384

Zvířata atd.

V následujících situacích nemusí Asistent bezpečného vystupování fungovat:

Když uplynuly 3 minuty nebo více od vypnutí hybridního systému (doba, po
kterou je činnost možná, se může prodloužit, pokud jsou otevřeny a zavřeny
dveře)

Když vaše vozidlo není úplně zastaveno

Součásti systému

A

Středový displej

Zapnutí/vypnutí asistenta bezpečného vystupování. Když je otevření dveří
zrušeno, je řidič prostřednictvím hlasového navádění informován, že byl systém
v činnosti.

B

Multiinformační displej/Průhledový displej

*

/Bzučák

Pokud je pravděpodobná kolize s dveřmi a otevření dveří je zrušeno, dveře se
zobrazí na multiinformačním displeji a průhledovém displeji. Pokud se otevřou
dveře, když svítí indikátor na vnějších zpětných zrcátkách, zazní jako výstraha
také bzučák.

C

Indikátory na vnějších zpětných zrcátkách

Když je detekováno vozidlo nebo jízdní kolo, které může do dveří při jejích
otevření narazit (jiných než zadních dveří), rozsvítí se indikátor na vnějším
zpětném zrcátku na detekované straně. Pokud jsou dveře na detekované straně
otevřeny nebo je otevření dveří zrušeno, indikátor na vnějším zpětném zrcátku
bude blikat.

D

Spínač otevření dveří (ruční uvolňovací klička)

Pokud je spínač otevření dveří ovládán, aby dveře otevřel, když kontrolka na
vnějším zpětném zrcátku na této straně svítí, otevření dveří bude zrušeno.

INFORMACE

Viditelnost indikátoru na vnějším zpětném zrcátku

Při silném slunečním světle může být indikátor na vnějším zpětném zrcátku
obtížně viditelný.

* : 

Je-li ve výbavě

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

385

6

Podpůrné jízdní systémy

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     20      21      22      23     ..