Lexus NX (2022). Návod k obsluze - 20

 

  Index      Manuals     Lexus NX (2022). Návod k obsluze

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     18      19      20      21     ..

 

 

 

Lexus NX (2022). Návod k obsluze - 20

 

 

Asistenční jízdní systémy

Následující systémy fungují v reakci na různé jízdní podmínky automaticky,
aby zajistily bezpečnost jízdy a výkon. Uvědomte si však, že tyto systémy
jsou pouze doplňkové a neměli byste na ně při ovládání vozidla přehnaně
spoléhat.

ECB (Elektronicky řízený brzdový systém)

Elektronicky řízený brzdový systém generuje brzdnou sílu odpovídající
ovládání brzd.

ABS (Protiblokovací brzdový systém)

Pomáhá předcházet zablokování kol při prudkém zabrzdění nebo když jsou
použity brzdy při jízdě na kluzkém povrchu vozovky.

Brzdový asistent

Vytváří zvýšenou úroveň brzdné síly poté, co je sešlápnut brzdový pedál,
když systém detekuje stav tzv. panického brzdění.

VSC (Řízení stability vozidla)

Pomáhá řidiči ovládat vozidlo při náhlém smyku nebo zatočení na kluzkých
površích vozovky.

VSC+ (Řízení stability vozidla+)

Poskytuje společné ovládání ABS, TRC, VSC a EPS.
Pomáhá udržet směrovou stabilitu při prokluzování na kluzkých površích
vozovky ovládáním výkonu řízení.

Trailer Sway Control

Pomáhá řidiči ovládat houpání přívěsu pomocí selektivní aplikace tlaku
brzd pro jednotlivá kola a snížení krouticího momentu, když je detekováno
rozhoupání přívěsu.

TRC (Protiprokluzový systém)

Pomáhá udržovat hnací sílu a brání prokluzování hnaných kol při rozjezdu
vozidla nebo při zrychlování na kluzkých vozovkách.

Aktivní asistent zatáčení (ACA)

Pomáhá předcházet driftování vozidla na vnější stranu přibrzděním
vnitřního kola při pokusu o akceleraci během zatáčení.

Asistent rozjezdu do kopce

Pomáhá snížit popojetí vozidla dozadu při rozjezdu do kopce.

VGRS (Řízení s variabilním převodem)

Nastavuje úhel natočení předních kol v závislosti na rychlosti vozidla a
pohybu volantu.

6-1. Vlastnosti funkcí podpory bezpečné jízdy

337

6

Podpůrné jízdní systémy

EPS (Elektrický posilovač řízení)

Používá elektrický motor, aby snížil velikost síly potřebné k otáčení
volantem.

E-Four (Elektronický systém On-Demand AWD) (modely AWD)

Automaticky ovládá systém pohonu, jako je pohon předních kol nebo AWD
(pohon všech kol) podle různých jízdních podmínek, včetně běžné jízdy,
při zatáčení, do kopce, při rozjezdu, během akcelerace, na kluzké vozovce
kvůli sněhu nebo déšť, což přispívá ke stabilnímu provozu a stabilitě jízdy.

Automatická blikající zadní varovná světla

*

Zadní boční radarové senzory detekují vozidla za vámi jedoucí ve stejném
jízdním pruhu. Když systém rozhodne, že pravděpodobnost kolize zezadu
je vysoká, varovná světla začnou rychle blikat, aby varovala řidiče vozidla
za vámi. Současně se na multiinformačním displeji se zobrazí hlášení, aby
upozornilo řidiče na přibližující se vozidlo zezadu.

Systém adaptivního variabilního odpružení 

*

Pomocí nezávisle ovládané tlumicí síly tlumičů pro každé ze 4 kol podle
stavu vozovky a jízdních podmínek tento systém zvyšuje jízdní komfort při
vynikající stabilitě vozidla, a zajišťuje dobré držení vozidla.
Tlumicí síla se mění také v závislosti na zvoleném jízdním režimu.

Signalizace naléhavého brzdění

Když jsou prudce použity brzdy, brzdová světla automaticky blikají, aby
bylo varováno vozidlo za vámi.

Brzdění při sekundární kolizi

Když senzor SRS airbagu detekuje kolizi a systém je v činnosti,
automaticky jsou ovládány brzdy a brzdová světla, aby se snížila rychlost
vozidla a tím se napomohlo snížení možnosti dalšího poškození vlivem
sekundární kolize.

INFORMACE

Když jsou v činnosti systémy TRC/VSC/ABS/Trailer Sway Control

Indikátor prokluzu bude blikat, když jsou v
činnosti systémy TRC/VSC/ABS/Trailer Sway
Control.

* : 

Je-li ve výbavě

6-1. Vlastnosti funkcí podpory bezpečné jízdy

338

Zrušení systému TRC

Pokud vozidlo uvízne v blátě, štěrku nebo sněhu, systém TRC může snížit přenos

hnací síly z hybridního systému na kola. Stisknutí [

] pro vypnutí systému

vám může usnadnit rozhoupání vozidla, abyste vozidlo vyprostili.

Pro vypnutí systému TRC rychle stiskněte a uvolněte [

].

Na multiinformačním displeji se zobrazí 

"Ovládání trakce je vypnuté"

. Stiskněte

[

] znovu, abyste systém opět zapnuli.

Vypnutí obou systémů TRC, VSC a Trailer Sway Control

Pro vypnutí systémů TRC, VSC a Trailer Sway Control stiskněte a držte [

]

déle než 3 sekundy, když je vozidlo zastaveno.
Indikátor vypnutí VSC se rozsvítí a na multiinformačním displeji se zobrazí

"Ovládání trakce je vypnuté"

. Stiskněte 

 znovu, abyste systém opět

zapnuli.

Když je na multiinformačním displeji zobrazeno hlášení ukazující, že TRC

byl vypnut, i když nebyl stisknut [

]

TRC je dočasně deaktivován.
Pokud indikátor zůstává dále rozsvícený, kontaktujte kteréhokoliv autorizovaného
prodejce nebo servis Lexus, nebo kterýkoliv spolehlivý servis.

6-1. Vlastnosti funkcí podpory bezpečné jízdy

339

6

Podpůrné jízdní systémy

Provozní podmínky asistenta rozjezdu do kopce

Když jsou splněny čtyři následující podmínky, asistent rozjezdu do kopce bude
fungovat:

Zařazená poloha je v poloze jiné než P nebo N (když se rozjíždíte dopředu/
dozadu do kopce).

Vozidlo je zastaveno

Plynový pedál není sešlápnutý

Parkovací brzda není zabrzděna

Spínač POWER je přepnut do ZAPNUTO.

Automatický systém zrušení asistenta rozjezdu do kopce

Asistent rozjezdu do kopce se vypne v některé z následujících situací:

Zařazená poloha je přeřazena do P nebo N

Plynový pedál je sešlápnutý

Je zabrzděna parkovací brzda

Uplynuly maximálně 2 sekundy po uvolnění brzdového pedálu.

Spínač POWER je přepnut do VYPNUTO.

VGRS je zrušeno, když

VGRS může přestat fungovat v následujících situacích. V tom případě se může
volant pohnout ze své přímé polohy, ale vrátí se, když se systém restartuje.

Když je otáčeno volantem delší dobu, přičemž je vozidlo zastaveno nebo se
pohybuje velmi pomalu

Když je volant držen otočený úplně doleva nebo doprava

Střední poloha volantu se může změnit, když je VGRS vypnuto. Poloha se však
vrátí do normálu po opětovné aktivaci VGRS.

Zvuky a vibrace způsobené systémy ABS, brzdového asistenta, VSC,
Trailer Sway Control, TRC a asistenta rozjezdu do kopce

Když je opakovaně sešlapován brzdový pedál, může být při startování
hybridního systému nebo krátce po rozjezdu vozidla slyšet zvuk z motorového
prostoru. Tento zvuk nesignalizuje poruchu některého z těchto systémů.

Kterákoliv z následujících situací může nastat, když jsou výše uvedené
systémy v činnosti. Žádná z nich nesignalizuje poruchu.

Můžete pocítit vibrace karoserie vozidla a volantu.

Můžete také slyšet zvuk elektromotoru poté, co bylo vozidlo zastaveno.

Provozní zvuk ECB

V následujících případech je slyšet provozní zvuk ECB, ale nesignalizuje to, že
nastala porucha.

Provozní zvuk vycházející z motorového prostoru, když je ovládán brzdový
pedál.

Zvuk elektromotoru brzdového systému vycházející z přední části vozidla, když
jsou otevřeny dveře řidiče.

6-1. Vlastnosti funkcí podpory bezpečné jízdy

340

Provozní zvuk vycházející z motorového prostoru, když uplynuly jedna nebo
dvě minuty poté, co byl vypnut hybridní systém.

Provozní zvuky a vibrace Aktivního asistenta zatáčení

Když je Aktivní asistent zatáčení v činnosti, mohou z brzdového systému vycházet
zvuky a vibrace, ale není to porucha.

Provozní zvuk EPS a VGRS

Když se otáčí volantem, může být slyšet zvuk elektromotoru (bzučení). To
neznamená poruchu.

Automatická reaktivace systémů TRC, Trailer Sway Control a VSC

Po vypnutí systémů TRC, Trailer Sway Control a VSC budou tyto systémy
automaticky znovu zapnuty v následujících situacích:

Když je spínač POWER vypnut

Pokud je vypnut pouze systém TRC, pak při zvýšení rychlosti vozidla se TRC
opět zapne.
Pokud jsou vypnuty oba systémy TRC a VSC, pak při zvýšení rychlosti vozidla
k opětovnému zapnutí nedojde.

Provozní podmínky Aktivního asistenta zatáčení

Systém je funkční, když dojde k následujícímu.

TRC/VSC může fungovat

Řidič se pokouší akcelerovat během zatáčení

Systém detekuje, že vozidlo driftuje na vnější stranu

Brzdový pedál je uvolněn

Snížená účinnost systému EPS

Účinnost systému EPS se sníží, aby se zabránilo přehřátí systému, když se
po delší dobu často manévruje s volantem. Důsledkem toho je těžší ovládání
volantu.
Pokud toto nastane, zdržte se nadměrného otáčení volantem nebo vozidlo
zastavte a vypněte hybridní systém. Systém EPS by se měl vrátit do normálu
během 10 minut.

Provozní podmínky automaticky blikajících zadních varovných světel

Když jsou splněny dvě následující podmínky, automaticky blikající zadní směrová
světla budou fungovat:

Relativní rychlost mezi vaším vozidlem a vozidlem za vámi je mezi přibližně 30
a 100 km/h.

Vaše vozidlo jede rychlostí přibližně 10 km/h nebo nižší, nebo jakoukoliv
rychlostí se sešlápnutým brzdovým pedálem.

Situace, ve kterých nemusí automaticky blikající zadní směrová světla
fungovat správně

V následujících situacích systém nemusí detekovat vozidlo za vámi správně:

6-1. Vlastnosti funkcí podpory bezpečné jízdy

341

6

Podpůrné jízdní systémy

Když je senzor vyosen z důvodu silného nárazu do senzoru nebo jeho okolní
oblasti

Když bláto, sníh, led, nálepka atd. překrývá senzor nebo okolní oblast na
zadním nárazníku

Když jedete po povrchu vozovky, který je mokrý se stojící vodou při špatném
počasí, jako je hustý déšť, sněžení nebo mlha

Když jedete nepřetržitě nahoru nebo dolů ve strmých svazích, např. v
horách, jámy na vozovce atd.

Když se vozidlo za vámi nepřibližuje v přímém směru za vaším vozidlem

Když se vozidlo za vámi přibližuje pod úhlem

Pokud se nějaké vozidlo náhle zařadí za vaše vozidlo

Když je vozidlo za vámi obklopeno dalšími vozidly

Když je na zadní části vašeho vozidla namontován nosič jízdních kol nebo
jiné příslušenství

V následujících situacích se systém může uvést v činnost, ačkoliv nehrozí
možnost kolize

Když je senzor vyosen z důvodu silného nárazu do senzoru nebo jeho okolní
oblasti

Když je vaše vozidlo obklopeno dalšími vozidly

Když je vaše vozidlo zastaveno, abyste odbočili na křižovatce atd. a nějaké
vozidlo míjí vaše vozidlo v přímém směru zezadu

Když je vaše vozidlo zastaveno na okraji silnice atd. a nějaké vozidlo těsně
míjí vaše vozidlo po straně

Když se vozidlo za vámi těsně přiblíží k vašemu vozidlu před předjetím

Když se vozidlo za vámi náhle přiblíží do blízkosti vašeho vozidla

Provozní podmínky signalizace nouzového brzdění

Když jsou splněny následující podmínky, signalizace nouzového brzdění bude
fungovat:

Jsou vypnuta varovná světla.

Skutečná rychlost vozidla je přes 55 km/h (35 mph).

Systém vyhodnotí, podle zpomalení vozidla, že se jedná o prudké zabrzdění.

Automatický systém zrušení signalizace nouzového brzdění

Signalizace nouzového brzdění bude zrušena v některé z následujících situací:

Jsou zapnuta varovná světla.

Systém vyhodnotí, podle zpomalení vozidla, že se nejedná o prudké zabrzdění.

Provozní podmínky Brzdění při sekundární kolizi

Systém funguje, když senzor SRS airbagu detekuje kolizi, když se vozidlo
pohybuje. Systém však nefunguje v některé z následujících situací.

6-1. Vlastnosti funkcí podpory bezpečné jízdy

342

Automatické zrušení Brzdění při sekundární kolizi

Systém je automaticky zrušen v některé z následujících situací.

Rychlost vozidla klesne na přibližně 0 km/h.

Během činnosti uplyne určitý časový úsek

Plynový pedál je sešlápnut silně

VÝSTRAHA

ABS nefunguje efektivně, když

Jsou překročeny limity přilnavosti pneumatik (např. nadměrně opotřebované
pneumatiky na zasněžené vozovce).

Vozidlo klouže po vodě při jízdě vysokou rychlostí na mokrých nebo kluzkých
vozovkách.

Brzdná dráha při činnosti ABS může být delší než za normálních
podmínek

ABS není určen pro zkrácení brzdné dráhy vozidla. Vždy udržujte bezpečnou
vzdálenost od vozidla před vámi, zvláště v následujících situacích:

Při jízdě na znečistěné, štěrkové nebo sněhem pokryté vozovce

Při jízdě se sněhovými řetězy

Při jízdě přes hrboly na vozovce

Při jízdě přes výmoly nebo po nerovných površích

TRC/VSC nemusí fungovat efektivně, když

Na kluzkém povrchu vozovky nemusí být dosaženo ovládání směru a přenosu
hnací síly, i když je systém TRC/VSC v činnosti. Jeďte s vozidlem opatrně za
podmínek, kdy hrozí ztráta stability a přenosu hnací síly.

Aktivní asistent zatáčení nefunguje efektivně, když

Nespoléhejte se výhradně na Aktivního asistenta zatáčení. Aktivní asistent
zatáčení nemusí efektivně fungovat, když akcelerujete z kopce nebo na
kluzkých površích vozovky.

Když je Aktivní asistent zatáčení v činnosti opakovaně, může dočasně přestat
fungovat, aby zajistil řádnou činnost brzd, TRC a VSC.

Asistent rozjezdu do kopce nefunguje efektivně, když

Nespoléhejte přehnaně na asistenta rozjezdu do kopce. Asistent rozjezdu do
kopce nemusí fungovat efektivně na prudkých svazích a vozovkách pokrytých
ledem.

Na rozdíl od parkovací brzdy není asistent rozjezdu do kopce určen pro udržení
stojícího vozidla na delší dobu. Nepokoušejte se používat asistenta rozjezdu do
kopce pro udržení stojícího vozidla ve svahu, protože to může vést k nehodě.

Když je aktivován TRC/ABS/VSC/Trailer Sway Control

Indikátor prokluzu bliká. Vždy jeďte opatrně. Nepozorné řízení vozidla může
způsobit nehodu. Buďte mimořádně opatrní, když indikátor bliká.

6-1. Vlastnosti funkcí podpory bezpečné jízdy

343

6

Podpůrné jízdní systémy

VÝSTRAHA

Když jsou systémy TRC/VSC/Trailer Sway Control vypnuty

Buďte zvláště opatrní a jezděte rychlostí odpovídající stavu vozovky.
Protože tyto systémy slouží k zajištění stability vozidla a přenosu hnací síly,
nevypínejte systémy TRC/VSC/Trailer Sway Control, pokud to není nezbytné.
Trailer Sway Control je součástí systému VSC a nebude fungovat, pokud je VSC
vypnuto nebo dojde k poruše.

Výměna pneumatik

Ujistěte se, že všechny pneumatiky jsou předepsaného rozměru, značky, vzorku
běhounu a celkové zátěže. Dále se ujistěte, že jsou pneumatiky nahuštěny na
doporučený tlak huštění pneumatik.
Systémy ABS, TRC, Trailer Sway Control a VSC nebudou fungovat správně,
pokud jsou na vozidle nasazeny rozdílné pneumatiky.
Když měníte pneumatiky nebo kola, kontaktujte pro další informace kteréhokoliv
autorizovaného prodejce nebo servis Lexus, nebo kterýkoliv spolehlivý servis.

Zacházení s pneumatikami a odpružením

Používání pneumatik s jakýmkoliv problémem nebo úpravy odpružení ovlivní
asistenční jízdní systémy, což může způsobit poruchu těchto systémů.

Pokyny pro Trailer Sway Control

Systém Trailer Sway Control není schopen snížit houpání přívěsu ve všech
situacích. Systém Trailer Sway Control nemusí být účinný v závislosti na
mnoha faktorech, např., stav vozidla, přívěsu, povrch vozovky a jízdní podmínky.
Informace o tom, jak správně táhnout váš přívěs, si přečtěte v příručce k vašemu
přívěsu.

Pokud se přívěs rozhoupe

Dodržujte následující pokyny. Jejich nedodržení může způsobit smrtelné nebo
vážné zranění.

Uchopte pevně volant. Udržujte přímý směr. Nezkoušejte ovládat houpání
přívěsu otáčením volantu.

Ihned začněte uvolňovat plynový pedál, ale velmi plynule, abyste snížili
rychlost.
Nezvyšujte rychlost. Nepoužívejte brzdy vozidla.
Pokud nebudete provádět extrémní korekce pomocí řízení nebo brzd, vaše
vozidlo a přívěs by se měly stabilizovat.

Brzdění při sekundární kolizi

Nespoléhejte se příliš na Brzdění při sekundární kolizi. Tento systém je navržen
pro snížení možnosti dalšího poškození z důvodu sekundární kolize, avšak
účinnost se mění podle různých podmínek. Přílišné spoléhání se na tento systém
může vést ke smrtelnému nebo k vážnému zranění.

6-1. Vlastnosti funkcí podpory bezpečné jízdy

344

Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

Předkolizní systém

PCS (Předkolizní systém)

Předkolizní systém používá senzory, aby detekoval objekty 

(→ S.346)

 v

dráze vozidla. Když systém rozhodne, že pravděpodobnost čelní kolize s
objektem je vysoká, varování vyzve řidiče, aby provedl vyhýbací akci a
potencionální brzdný tlak bude zvýšen, aby pomohl řidiči vyhnout se kolizi.
Pokud systém rozhodne, že pravděpodobnost kolize je extrémně vysoká,
automaticky se zabrzdí brzdy, aby pomohly vyhnout se kolizi nebo snížily
náraz při kolizi.

Předkolizní systém může být vypnutý/zapnutý a načasování varování může být
změněno.

(→ S.359)

Dostupné funkce se liší v závislosti na zemi/oblasti. Podrobnosti, viz seznam
detekovatelných objektů a funkcí.

VÝSTRAHA

Pro bezpečné používání

Za bezpečnou jízdu plně zodpovídá řidič. Věnujte pozornost okolním
podmínkám, abyste jezdili bezpečně. Nikdy nepoužívejte předkolizní systém
namísto normálního brzdění. Tento systém nemůže zabránit kolizi nebo snížit
náraz při kolizi v každé situaci. Přehnané spoléhání na tento systém při
snaze o bezpečné řízení vozidla může vést k nehodě s následkem smrti nebo
vážného zranění.

Ačkoliv je předkolizní systém navržen tak, aby pomáhal při vyhnutí se nebo
snížení nárazu při kolizi, jeho účinnost se může měnit podle různých podmínek.
Proto nemusí být vždy schopen dosáhnout stejné úrovně výkonu. Přečtěte si
pozorně následující položky. Nespoléhejte se příliš na tento systém a vždy
jezděte opatrně.

Pro bezpečné používání: 

→ S.329

Kdy předkolizní systém vypnout

Kdy je nezbytné systém vypnout: 

→ S.329

Detekovatelné objekty a dostupné funkce

Systém může jako detekovatelné objekty detekovat následující.
(Detekovatelné objekty se liší v závislosti na funkci.)

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

346

Verze

PCS

Detekovatelné objekty

Dostupnost funkcí

Země/oblasti

1

Vozidla

Jízdní kola

(1)

Chodci

Motocykly

(1)

(1)

Detekován jako

detekovatelný

objekt pouze při

jízdě.

 

Předkolizní
varování,
předkolizní brzdový
asistent, předkolizní
brzdění, nouzová
asistence řízení,
podpora vyhýbání
se kolizím na
křižovatce, funkce
potlačení náhlého
zrychlení při nízké
rychlosti, ovládání
odpružení

*

Island, Irsko, Andorra,
Spojené království, Itálie,
Ukrajina, Estonsko,
Rakousko, Nizozemsko,
Kypr, Řecko, Chorvatsko,
Švýcarsko, Švédsko,
Španělsko, Slovensko,
Slovinsko, Česká
republika, Dánsko,
Německo, Norsko,
Maďarsko, Finsko,
Francie, Bulharsko,
Belgie, Polsko,
Portugalsko, Monako,
Moldavsko, Lotyšsko,
Litva, Rumunsko,
Lucembursko, Gruzie,
Izrael, Turecko, Kanárské
ostrovy, Reunion,
Ázerbájdžán

2

Vozidla

Jízdní kola

(1)

Chodci

Motocykly

(1)

Předkolizní
varování,
předkolizní brzdový
asistent, předkolizní
brzdění, ovládání
odpružení

*

-

3

Vozidla

Předkolizní varování Indie

(1)

Detekován jako detekovatelný objekt pouze při jízdě.

 

Země a oblasti pro jednotlivý region uvedené v tabulce jsou aktuální k
září 2021. V závislosti na tom, kde bylo vozidlo prodáno, však mohou být
země a oblasti každého regionu odlišné. Pro podrobnosti kontaktujte svého
prodejce Lexus.

* : 

Je-li ve výbavě

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

347

6

Podpůrné jízdní systémy

Funkce systému

Předkolizní varování

Když systém rozhodne, že pravděpodobnost
kolize je vysoká, zazní bzučák a na
multiinformačním displeji se zobrazí ikona a
výstražné hlášení, které vyzývá řidiče, aby
podnikl vyhýbací akci.
Pokud je detekovatelným objektem vozidlo,
provede se s varováním mírné brzdění.
Pokud systém zjistí, že je plynový pedál
silně sešlápnutý, na multiinformačním
displeji se zobrazí následující ikona a
hlášení.

Předkolizní brzdový asistent

Pokud systém rozhodne, že možnost kolize je vysoká a ovládání brzd
řidičem není dostatečné, zvýší se brzdná síla.

Předkolizní ovládání brzd

Pokud systém rozhodne, že pravděpodobnost kolize je extrémně vysoká,
automaticky se zabrzdí brzdy, aby pomohly vyhnout se kolizi nebo snížily
náraz při kolizi.
Pokud je vozidlo zastaveno předkolizním ovládáním brzd, zůstane
zastaveno, dokud je brzdový pedál sešlápnutý.

Nouzová asistence řízení

Pokud systém rozhodne, že jsou splněny
následující podmínky, bude poskytnuta
asistence, aby pomohla zvýšit stabilitu
vozidla a předejít opuštění jízdního pruhu.
Během asistence se na multiinformačním
displeji zobrazí kromě předkolizního
varování následující ikona.

Pravděpodobnost kolize je vysoká

V jízdním pruhu je dostatek místa k provedení vyhýbacích manévrů
řízení

Řidič ovládá volant

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

348

Vozidla s funkcí aktivního řízení: Brzdy a řízení jsou ovládány tak, aby
pomohly zabránit kolizi nebo omezit náraz při kolizi, bez ohledu na
vyhýbací manévry řízení prováděné řidičem.
Během asistence bude fungovat předkolizní varování a zobrazí se hlášení,
aby varovalo řidiče.

Podpora vyhýbání se kolizím na křižovatce (odbočení vlevo/vpravo)

Pokud systém v následujících situacích zjistí, že pravděpodobnost kolize
je vysoká, bude v činnosti předkolizní varování a předkolizní brzdění. V
závislosti na křižovatce nemusí asistence fungovat správně.

Když odbočujete na křižovatce vlevo/
vpravo a křižujete dráhu protijedoucímu
vozidlu

Když odbočujete vlevo/vpravo a je
detekován blížící se chodec nebo jízdní
kolo

Podpora vyhýbání se kolizím na křižovatce (křižující vozidla)

Pokud na křižovatce atd. systém rozhodne,
že je vysoká pravděpodobnost kolize s
blížícím se vozidlem nebo motocyklem, bude
v činnosti předkolizní varování a předkolizní
brzdění. V závislosti na křižovatce nemusí
asistence fungovat správně.

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

349

6

Podpůrné jízdní systémy

Potlačení zrychlení při nízké rychlosti

Pokud při jízdě nízkou rychlostí silně
sešlápnete plynový pedál a systém
rozhodne, že existuje možnost kolize, dojde
k omezení výkonu hybridního systému nebo
k slabému brzdění za účelem omezení
akcelerace. Během činnosti se rozezní
bzučák a na multiinformačním displeji se
zobrazí výstražný indikátor a hlášení.

Ovládání odpružení

Když systém rozhodne, že pravděpodobnost kolize je vysoká, systém
adaptivního variabilního odpružení 

(→ S.338)

 ovládá tlumicí sílu tlumičů,

aby tak pomohl udržet odpovídající polohu vozidla.

VÝSTRAHA

Předkolizní brzdění

Když je funkce předkolizního brzdění v činnosti, bude vyvinuta velká brzdná
síla.

Pokud je vozidlo zastaveno funkcí předkolizního brzdění, řidič by měl podle
potřeby ovládat brzdy.

V následujících situacích nebude po aktivaci funkce předkolizního brzdění
fungovat přidržení brzdy. V závislosti na situaci by měl řidič okamžitě ovládat
brzdový pedál.

Když je sešlápnut plynový pedál

Když je vozidlo zastaveno podporou vyhýbání se kolizím na křižovatce

Když je vozidlo zastaveno na prudkém svahu

Funkce předkolizního brzdění nemusí fungovat, pokud jsou řidičem provedeny
určité činnosti. Pokud je plynový pedál silně sešlápnut nebo je otočeno
volantem, systém to může vyhodnotit tak, že řidič provádí vyhýbací akci a
může zabránit funkci předkolizního brzdění v činnosti.

Pokud je sešlapován brzdový pedál, systém může vyhodnotit, že řidič provádí
vyhýbací akci a může pozdržet načasování předkolizního ovládání brzd.

Funkce Potlačení zrychlení při nízké rychlosti

Pokud je otočeno volantem, systém může rozhodnout, že řidič provádí vyhýbací
akci a může zabránit funkci Potlačení zrychlení při nízké rychlosti v činnosti.

Nouzová asistence řízení

Nouzové asistence řízení bude zrušena, když systém rozhodne, že funkce
Funkce prevence opuštění pruhu byla dokončena.

V závislosti na činnostech prováděných řidičem nemusí nouzový asistent řízení
fungovat nebo může být činnost zrušena.

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

350

VÝSTRAHA

Pokud je silně sešlápnut plynový pedál, hodně otočen volant, sešlápnut
brzdový pedál nebo je ovládána páčka směrových světel, může systém
rozhodnout, že řidič provádí vyhýbací akci a nouzový asistent řízení nemusí
fungovat.

Pokud je silně sešlápnut plynový pedál, hodně otočen volant nebo je
sešlápnut brzdový pedál, když je nouzový asistent řízení v činnosti, systém
může rozhodnout, že řidič provádí vyhýbací akci a činnost nouzového
asistenta řízení může být zrušena.

Pokud je volant držen nebo je ovládán v opačném směru než je činnost
systému, činnost nouzového asistenta řízení může být zrušena.

INFORMACE

Provozní podmínky jednotlivých funkcí předkolizního systému

Předkolizní systém je zapnut a systém rozhodne, že je pravděpodobnost čelní
kolize s vozidlem vysoká.
Systém však nebude fungovat v následujících situacích:

Když vozidlo určitou dobu nejelo po odpojení a opětovném připojení pólového
nástavce 12V akumulátoru

Když je zařazená poloha v R

Když svítí indikátor vypnutí VSC (bude v činnosti pouze funkce předkolizního
varování)

Níže jsou uvedeny provozní rychlosti a podmínky zrušení jednotlivé funkce:

Předkolizní varování

Verze

PCS

Detekovatelné

objekty

Rychlost vozidla

Relativní rychlost mezi

vaším vozidlem a

objektem

1/2

Vozidla před vámi,
stojící vozidla

Přibližně 5 až 180
km/h (3 až 110 mph)

Přibližně 5 až 180 km/h
(3 až 110 mph)

3

Vozidla před vámi,
stojící vozidla

Přibližně 15 až 180
km/h (10 až 110 mph)

Přibližně 15 až 180
km/h (10 až 110 mph)

1

Protijedoucí
vozidla

Přibližně 30 až 180
km/h (20 až 110 mph)

Přibližně 80 až 220
km/h (50 až 130 mph)

1/2

Jízdní kola

Přibližně 5 až 80 km/h
(3 až 50 mph)

Přibližně 5 až 80 km/h
(3 až 50 mph)

1/2

Chodci

Přibližně 5 až 80 km/h
(3 až 50 mph)

Přibližně 5 až 80 km/h
(3 až 50 mph)

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

351

6

Podpůrné jízdní systémy

Verze

PCS

Detekovatelné

objekty

Rychlost vozidla

Relativní rychlost mezi

vaším vozidlem a

objektem

1

Motocykly před
vámi, stojící
vozidla

Přibližně 5 až 180
km/h (3 až 110 mph)

Přibližně 5 až 80 km/h
(3 až 50 mph)

2

Motocykly před
vámi, stojící
vozidla

Přibližně 5 až 80 km/h
(3 až 50 mph)

Přibližně 5 až 80 km/h
(3 až 50 mph)

1

Protijedoucí
motocykly

Přibližně 30 až 180
km/h (20 až 110 mph)

Přibližně 30 až 180
km/h (20 až 110 mph)

Když je v činnosti předkolizní varování, pokud je silně nebo náhle ovládán
volant, může být předkolizní varování zrušeno.

Předkolizní brzdový asistent

Verze

PCS

Detekovatelné

objekty

Rychlost vozidla

Relativní rychlost mezi

vaším vozidlem a

objektem

1/2

Vozidla před vámi,
stojící vozidla

Přibližně 30 až 180
km/h (20 až 110 mph)

Přibližně 10 až 180
km/h (7 až 110 mph)

1/2

Jízdní kola

Přibližně 30 až 80
km/h (20 až 50 mph)

Přibližně 30 až 80 km/h
(20 až 50 mph)

1/2

Chodci

Přibližně 30 až 80
km/h (20 až 50 mph)

Přibližně 30 až 80 km/h
(20 až 50 mph)

1

Motocykly před
vámi, stojící vozidla

Přibližně 30 až 180
km/h (20 až 110 mph)

Přibližně 10 až 80 km/h
(7 až 50 mph)

2

Motocykly před
vámi, stojící vozidla

Přibližně 30 až 80
km/h (20 až 50 mph)

Přibližně 10 až 80 km/h
(7 až 50 mph)

Předkolizní brzdění

Verze

PCS

Detekovatelné

objekty

Rychlost vozidla

Relativní rychlost mezi

vaším vozidlem a

objektem

1/2

Vozidla před vámi,
stojící vozidla

Přibližně 5 až 180
km/h (3 až 110 mph)

Přibližně 5 až 180 km/h
(3 až 110 mph)

1

Protijedoucí
vozidla

Přibližně 30 až 180
km/h (20 až 110 mph)

Přibližně 80 až 220
km/h (50 až 130 mph)

1/2

Jízdní kola

Přibližně 5 až 80 km/h
(3 až 50 mph)

Přibližně 5 až 80 km/h
(3 až 50 mph)

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

352

Verze

PCS

Detekovatelné

objekty

Rychlost vozidla

Relativní rychlost mezi

vaším vozidlem a

objektem

1/2

Chodci

Přibližně 5 až 80 km/h
(3 až 50 mph)

Přibližně 5 až 80 km/h
(3 až 50 mph)

1

Motocykly před
vámi, stojící
vozidla

Přibližně 5 až 180
km/h (3 až 110 mph)

Přibližně 5 až 80 km/h
(3 až 50 mph)

2

Motocykly před
vámi, stojící
vozidla

Přibližně 5 až 80 km/h
(3 až 50 mph)

Přibližně 5 až 80 km/h
(3 až 50 mph)

1

Protijedoucí
motocykly

Přibližně 30 až 180
km/h (20 až 110 mph)

Přibližně 30 až 180
km/h (20 až 110 mph)

Pokud nastane některá z následujících situací, když je funkce předkolizního
brzdění v činnosti, bude funkce zrušena:

Plynový pedál je silně sešlápnut.

Volant je silně nebo náhle ovládán

Nouzová asistence řízení
Nouzový asistent řízení nebude fungovat, když blikají směrová světla.

Verze

PCS

Detekovatelné

objekty

Rychlost vozidla

Relativní rychlost

mezi vaším

vozidlem a

objektem

1

Vozidla před vámi,
stojící vozidla,
jízdní kola, chodci,
motocykly

Přibližně 40 až 80
km/h (25 až 50
mph)
Funkce aktivního
řízení: * až 80 km/h
(* až 50 mph)

Přibližně 40 až 80
km/h
Funkce aktivního
řízení: * až 80 km/h
(* až 50 mph)

*Minimální rychlost vozidla: Rychlost vozidla, při které je vyhýbání pomocí
předkolizního ovládání brzd obtížné

Pokud je provedena některá z následujících činností, když je v činnosti
nouzový asistent řízení, nouzová asistence řízení může být zrušena:

Plynový pedál je silně sešlápnut.

Volant je silně nebo náhle ovládán

Brzdový pedál je sešlápnut

Podpora vyhýbání se kolizím na křižovatce (odbočení vlevo/vpravo)

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

353

6

Podpůrné jízdní systémy

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     18      19      20      21     ..