Lexus NX (2022). Návod k obsluze - 19

 

  Index      Manuals     Lexus NX (2022). Návod k obsluze

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     17      18      19      20     ..

 

 

 

Lexus NX (2022). Návod k obsluze - 19

 

 

Po povolení systému elektricky ovládaných zadních dveří stiskněte spínač
elektricky ovládaných zadních dveří znovu pro otevření nebo zavření
elektricky ovládaných zadních dveří.

Návrh na zavření elektricky ovládaných oken (s vazbou na činnost
stěračů čelního skla)

Pokud jsou v činnosti stěrače čelního skla při otevřeném elektricky
ovládaném okně, zobrazí se návrhové hlášení, které se zeptá, zda chcete
elektricky ovládaná okna zavřít.
Pro zavření všech elektricky ovládaných oken zvolte [

Ano

].

 Související informace 

Přizpůsobitelné funkce(S. 735)

Zobrazení ovládání spínače na volantu

Vozidla bez průhledového displeje

Zobrazí se, když ovládáte spínač dálkového ovládání audiosystému na
volantu.

Vozidla s průhledovým displejem

Když se dotknete spínače na volantu, zobrazí se ikona každého spínače
průvodce funkce.

 Související informace 

Ovládání přístrojů/zobrazení(S. 311)

Informace s vazbou na navigační systém

*

V určitých situacích se zobrazí následující položky, které mají vazbu na
navigační systém:

Navigace trasy do cíle

Zobrazení mapy (zobrazeno na průhledovém displeji

*

)

Zobrazené položky, když je spínač POWER vypnut

Po vypnutí spínače POWER se na multiinformačním displeji zobrazí
následující položky.

Průměrná spotřeba paliva od nastartování

*1

Ujetá vzdálenost od nastartování

*1

Doba jízdy od nastartování

*1

Jízdní poměr EV od nastartování

*1

Zobrazuje procento jízdy EV od nastartování.

* : 

Je-li ve výbavě

5-2. Funkce displejů

320

Změna nastavení zobrazení

Změna jasu osvětlení přístrojového panelu

Jas osvětlení přístrojového panelu je možné seřídit.

INFORMACE

Úrovně jasu přístrojového panelu, když jsou koncová světla zapnuta a vypnuta,
mohou být seřízeny individuálně.
Když je však okolí světlé (ve dne atd.), zapnutím koncových světel se jas
přístrojového panelu nezmění.

 

1

Tmavší

2

Jasnější

*1 : 

To je resetováno při každém vypnutí hybridního systému.

5-3. Změna nastavení zobrazení

321

5

Informace o stavu vozidla a indikátory

Změna nastavení průhledového displeje

VÝSTRAHA

Zkontrolujte, zda poloha a jas obrazu průhledového displeje není na překážku
bezpečné jízdě.
Nesprávné seřízení polohy nebo jasu obrazu může překážet výhledu řidiče a
vést tak k nehodě s následky smrtelného nebo vážného zranění.

Protože je potřeba, aby během nastavování průhledového displeje byl hybridní
systém v činnosti, ujistěte se, že je vozidlo zaparkováno na místě s adekvátním
větráním. V uzavřeném prostoru, např. v garáži, se mohou výfukové plyny,
obsahující kysličník uhelnatý (CO), hromadit a vniknout do vozidla. To může
způsobit smrt nebo vážné ohrožení zdraví.

UPOZORNĚNÍ

Abyste zabránili vybití 12V akumulátoru, ujistěte se, že při změně nastavení
průhledového displeje je hybridní systém v činnosti.

INFORMACE

Změna nastavení pomocí spínačů na volantu

Pokud byla některá z následujících položek nastavena jako oblíbená funkce
spínače na volantu, lze nastavení průhledového displeje změnit použitím spínačů
na volantu.

 : Zapnutí/vypnutí zobrazení

 : Režim zobrazení

 /

 : Výška

 /

 : Jas

Zapnutí/vypnutí průhledového displeje

Pokud je průhledový displej vypnut, zůstane vypnutý, když je spínač POWER
vypnut a pak zapnut do režimu ZAPNUTO.

Jas displeje

Kromě nastavení jasu se jas displeje bude automaticky měnit podle okolního jasu.

Automatické seřízení polohy průhledového displeje (vozidla s pamětí
jízdní polohy)

Pokud je poloha displeje zaznamenána do paměti, průhledový displej bude
automaticky seřízen do požadované polohy.

5-3. Změna nastavení zobrazení

322

1

Zvolte 

 na středovém displeji.

2

Zvolte [Přizpůsobení vozu].

3

Zvolte [Průhledový displej].

Následující nastavení průhledového displeje mohou být změněna:

Zapnutí/vypnutí zobrazení

Režim zobrazení

Výška

Jas

Úhel

 Související informace 

Přizpůsobitelné funkce(S. 735)

5-3. Změna nastavení zobrazení

323

5

Informace o stavu vozidla a indikátory

6

Podpůrné jízdní systémy

6-1. Vlastnosti funkcí podpory

bezpečné jízdy

Aktualizace softwaru Lexus

Safety System + ...............

326

Lexus Safety System + .......

329

Asistenční jízdní systémy....

337

6-2. Používání funkcí podpory

bezpečné jízdy

Předkolizní systém..............

346

Asistent sledování jízdy v

jízdních pruzích.................

360

Asistent změny jízdního

pruhu.................................

365

Výstraha při opuštění pruhu

369

Výstraha pohybu před

vozidlem............................

375

Asistence při detekci vozidel

vzadu při změně jízdních
pruhů.................................

378

Podpora bezpečného

vystupování detekováním
detekovatelných objektů v
zadní části vozidla
vydáváním zvuků,
zobrazováním obrazovek
jako varování nebo
zrušením otevírání dveří 
...

384

Bzučák a upozornění na

obrazovce, když se blížíte
k objektu nízkou rychlostí 
.

391

Bzučák a upozornění na

obrazovce při jízdě nízkou
rychlostí a detekci blížícího
se vozidla vzadu 
...............

402

Bzučák a upozornění na

obrazovce při jízdě nízkou

rychlostí a detekci chodce
vzadu 
................................

409

Brzdění, když je detekován

objekt při přibližování
nízkou rychlostí 
................

414

Asistence při parkování

pomocí ovládání hlavního
spínače Advanced Park
....

428

Rozpoznávání dopravních

značek ..............................

470

Adaptivní tempomat............

475

Tempomat ...........................

486

Omezovač rychlosti.............

491

Systém nouzového

zastavení ..........................

497

Omezení výkonu hybridního

systému při současném
sešlápnutí plynového a
brzdového pedálu 
.............

500

Omezení náhlého rozjezdu.

501

6-3. Snížení nárazu do cestujících

při kolizi

Snížení nárazu do

spolujezdců při kolizi.........

502

325

6

Podpůrné jízdní systémy

Vlastnosti funkcí podpory bezpečné jízdy

Aktualizace softwaru Lexus Safety System +

*

K používání těchto funkcí je nutné uzavřít smlouvu o připojených službách
poskytovanou společností Lexus. Pro podrobnosti kontaktujte svého
prodejce Lexus.

VÝSTRAHA

Pro bezpečné používání

Když je software Lexus Safety System + aktualizován, mohou se způsoby
ovládání funkcí změnit. Používání tohoto systému bez znalosti správných
způsobů ovládání může vést k nehodě s následky smrti nebo vážných zranění.
Před použitím tohoto systému si nezapomeňte přečíst Digitální příručku pro
uživatele, která odpovídá verzi softwaru systému, která je k dispozici na
webových stránkách Příručky pro uživatele.

Obsah příručky pro uživatele Lexus Safety System +

Tato příručka pro uživatele obsahuje informace pro Ver. 1. Nejnovější
informace o ovládání, použití, výstrahách/pokynech atd. pro jednotlivé
funkce Lexus Safety System +, viz Digitální příručka pro uživatele na
webové stránce Příručky pro uživatele.
Pokud byl software tohoto systému aktualizován po prvním zakoupení
vozidla, před použitím tohoto systému si přečtěte příručku pro uživatele,
která odpovídá softwarové verzi systému.

INFORMACE

Pokyny pro používání

Uvědomte si, že některé funkce mohou být dočasně zakázány, pokud dojde k
právnímu nebo bezpečnostnímu problému.

Pokud smlouva o připojených službách nebyla uzavřena nebo její platnost
vypršela, aktualizace softwaru nebude možné provádět bezdrátově.

Kontrola verze Lexus Safety System + vašeho vozidla

Pokud byl software tohoto systému aktualizován po prvním zakoupení
vozidla, pro přístup k příslušné Digitální příručce pro uživatele je nutné
zkontrolovat verzi softwaru systému a pak navštívit webovou stránku
Příručky pro uživatele.

Kontrola aktuální verze softwaru na středovém displeji

Aktuální verzi softwaru lze zkontrolovat z upozornění na aktualizaci
funkce asistenta řízení.

* : 

Je-li ve výbavě

6-1. Vlastnosti funkcí podpory bezpečné jízdy

326

Checking your vehicle’s Lexus Safety System + version

1

Access the following URL using a computer or smartphone:

https://www.lexus.eu/manual?parameter=om78474e.nx.2109.hev.vh

2

Select the file which includes the previously checked system
version.

Aktualizace softwaru

Pokud je k dispozici aktualizace, na středovém displeji se zobrazí
oznámení. Postupujte podle instrukcí zobrazených na obrazovce.
Když je software aktualizován, způsob použití funkcí se může změnit a
funkce mohou být přidány.
Podrobnosti o změnách nebo doplňcích naleznete na webových stránkách
Příručky pro uživatele.

INFORMACE

Pokyny pro aktualizaci softwaru

Po provedení aktualizace softwaru nebude možné se vrátit k předchozí verzi.

V závislosti na komunikačním prostředí a obsahu aktualizace může aktualizace
softwaru trvat několik hodin. Ačkoli bude aktualizace pozastavena, když je
spínač POWER vypnut, obnoví se po přepnutí spínače POWER zpět do režimu
ZAPNUTO.

Lexus Safety System + lze stále používat, když probíhá aktualizace softwaru.

V následujících situacích může být aktualizace softwaru provedena
automaticky:

Když je opraven možný problém se systémem nebo jiný problém související
s bezpečností

*1

Když je právní problém vyřešen

*1

Když jsou provedeny malé opravy, které neovlivňují provoz nebo výkon
systému

*2

*1 : 

Mohou být nainstalovány všechny dostupné aktualizace a software

aktualizován na nejnovější verzi.

*2 : 

Zobrazí se oznamovací obrazovka.

6-1. Vlastnosti funkcí podpory bezpečné jízdy

327

6

Podpůrné jízdní systémy

Kontrola oznámení aktualizace funkce asistenta řízení

Mohou být kontrolovány nebo provedeny následující položky.

Verze softwaru, podrobnosti o aktualizaci, pokyny, metody použití atd.

Odkaz pro zobrazení historie aktualizací softwaru

Aktualizace softwaru

6-1. Vlastnosti funkcí podpory bezpečné jízdy

328

Lexus Safety System +

Systém Lexus Safety System + se skládá z asistenčních jízdních systémů
a přispívá k bezpečné a pohodlné jízdě.

VÝSTRAHA

Lexus Safety System +

Lexus Safety System + funguje za předpokladu, že řidič bude jezdit bezpečně, a
je navržen tak, aby pomáhal snížit náraz do cestujících a vozidla v případě kolize,
nebo pomáhal řidiči za normálních jízdních podmínek.
Nespoléhejte příliš na tento systém, protože existuje limit pro stupeň přesnosti
rozpoznávání a výkon ovládání, který tento systém může poskytnout. Řidič je
výhradně zodpovědný za to, aby věnoval pozornost okolí vozidla a za bezpečnou
jízdu.

Pro bezpečné používání

Nespoléhejte se příliš na tento systém. Řidič je výhradně zodpovědný za
to, aby věnoval pozornost okolí vozidla a za bezpečnou jízdu. Tento systém
nemusí fungovat ve všech situacích a poskytovaná asistence je omezená.
Přehnané spoléhání na tento systém při snaze o bezpečné řízení vozidla může
vést k nehodě s následkem smrti nebo vážného zranění.

Nepokoušejte se sami zkoušet činnost tohoto systému, protože ten nemusí
řádně fungovat, což může vést k nehodě.

Pokud je nutná pozornost při řízení nebo dojde k poruše systému, objeví se
výstražné hlášení nebo zazní výstražný bzučák. Pokud je na displeji zobrazeno
výstražné hlášení, postupujte podle zobrazených instrukcí.

V závislosti na vnějším hluku, hlasitosti audiosystému atd. může být obtížné
slyšet výstražný bzučák. V závislosti na stavu vozovky může být také obtížné
rozpoznat činnost systému.

Kdy je nezbytné systém vypnout

V následujících situacích systém vypněte.
Jinak to může vést k tomu, že systém nebude fungovat správně, což může vést k
nehodě s následky smrti nebo vážných zranění.

Když je vozidlo nakloněno z důvodu přetížení nebo defektu pneumatiky

Když jedete extrémně vysokou rychlostí

Když táhnete jiné vozidlo

Když je vozidlo přepravováno nákladním autem, lodí, vlakem atd.

Když je vozidlo zvednuto na zvedáku a pneumatiky se mohou volně protáčet

Když kontrolujete vozidlo použitím bubnového testeru, např. vozidlového
dynamometru nebo testeru rychloměru, nebo když používáte vyvažovačku kol
na vozidle

Když vozidlo jede sportovním způsobem nebo v terénu

Když používáte automatickou myčku vozidel

6-1. Vlastnosti funkcí podpory bezpečné jízdy

329

6

Podpůrné jízdní systémy

VÝSTRAHA

Když je senzor vyosen nebo deformován z důvodu silného nárazu do senzoru
nebo okolní oblasti senzoru

Když je do vozidla dočasně namontováno příslušenství, které blokuje senzor
nebo světlo

Když je na vozidlo nainstalováno kompaktní rezervní kolo nebo sněhové řetězy,
nebo byla použita sada pro nouzovou opravu pneumatiky

Když jsou pneumatiky nadměrně opotřebené nebo je tlak huštění pneumatik
nízký

Když jsou namontovány pneumatiky jiného rozměru, než je velikost
specifikovaná výrobcem

Když vozidlo nelze stabilně řídit z důvodu kolize, poruchy atd.

Asistenční jízdní systémy

AHS (Adaptivní systém dálkových světel)

→ S.186

AHB (Automatická dálková světla)

→ S.190

PCS (Předkolizní systém)

→ S.346

LTA (Asistent sledování jízdy v jízdních pruzích)

→ S.360

LCA (Asistent změny jízdního pruhu)

*

→ S.360

LDA (Výstraha při opuštění pruhu)

→ S.369

FCTA (Výstraha pohybu před vozidlem)

*

→ S.375

RSA (Rozpoznávání dopravních značek)

*

→ S.470

Adaptivní tempomat

→ S.475

Omezovač rychlosti

*

→ S.491

Systém nouzového zastavení

*

* : 

Je-li ve výbavě

6-1. Vlastnosti funkcí podpory bezpečné jízdy

330

→ S.497

Senzory používané Lexus Safety System +

K získání potřebných informací pro provoz systému se používají různé
senzory.

Vpředu

 

A

Přední radarový senzor

B

Přední kamera

C

Přední boční radarové senzory

*

Vzadu

 

Zadní boční radarové senzory

VÝSTRAHA

Abyste předešli poruše radarových senzorů

Dodržujte následující pokyny. Jinak to může vést k tomu, že radarový senzor
nebude fungovat správně, což může vést k nehodě s následky smrtelných nebo
vážných zranění.

Udržujte radarové senzory a kryty radarového senzoru vždy v čistotě.
Očistěte části před radarovými senzory nebo přední nebo zadní část krytu
radarového senzoru, pokud je znečištěn nebo pokryt kapkami vody, sněhem
atd.
Radarový senzor a kryt radarového senzoru čistěte měkkým hadříkem tak,
abyste na nich nezanechali stopy, ani je nepoškodili.

* : 

Je-li ve výbavě

6-1. Vlastnosti funkcí podpory bezpečné jízdy

331

6

Podpůrné jízdní systémy

VÝSTRAHA

 

A

Radarový senzor

B

Kryt radarového senzoru

Nepřipevňujte příslušenství, nálepky (včetně průhledných nálepek), hliníkové
pásky atd. na radarový senzor nebo kryt radarového senzoru nebo do jejich
okolí.

Nevystavujte radarový senzor nebo jeho okolí nárazu.

Pokud byly radarový senzor, přední mřížka nebo přední nárazník vystaveny
nárazu, nechte tuto oblast zkontrolovat kterýmkoliv autorizovaným prodejcem
nebo servisem Lexus, nebo kterýmkoliv spolehlivým servisem.

Nerozebírejte radarové senzory.

Neupravujte ani nenatírejte radarové senzory nebo kryt radarového senzoru,
ani je nenahrazujte ničím jiným než originálními díly Lexus.

V následujících situacích bude nutná opětovná kalibrace radarových senzorů.
Pro podrobnosti kontaktujte kteréhokoliv autorizovaného prodejce nebo servis
Lexus, nebo kterýkoliv spolehlivý servis.

Když je radarový senzor vyjmut a nasazen, nebo vyměněn

Když byl vyměněn přední nárazník nebo přední mřížka

Abyste předešli poruše přední kamery

Dodržujte následující pokyny. Jinak to může vést k tomu, že přední kamera
nebude fungovat správně, což může vést k nehodě s následky smrtelných nebo
vážných zranění.

Vždy udržujte čelní sklo čisté.

Pokud je čelní sklo zašpiněno nebo pokryto mastnou vrstvou, dešťovými
kapkami, sněhem atd., čelní sklo očistěte.

I když je na čelní sklo aplikován povlak na sklo, stále bude nutné používat
stěrače čelního skla k odstranění dešťových kapek atd. z části čelního skla
před přední kamerou.

Pokud je vnitřní strana čelního skla, kde je upevněna přední kamera,
zašpiněna, pro podrobnosti kontaktujte kteréhokoliv autorizovaného prodejce
nebo servis Lexus, nebo kterýkoliv spolehlivý servis.

Nelepte nálepky (včetně průhledných nálepek) nebo jiné předměty do oblasti
čelního skla před přední kamerou (šedá oblast na obrázku).

6-1. Vlastnosti funkcí podpory bezpečné jízdy

332

VÝSTRAHA

 

A

Přibližně 4 cm (1.6 in)

B

Přibližně 4 cm (1.6 in)

Pokud je oblast čelního skla před přední kamerou zamlžená nebo pokryta
orosením nebo námrazou, použijte odmlžování čelního skla, abyste odstranili
zamlžení, orosení nebo námrazu.

Pokud nelze řádně odstranit dešťové kapky z oblasti čelního skla před přední
kamerou pomocí stěračů čelního skla, vyměňte gumičku stěrače nebo lištu
stěrače.

Nelepte tónovací fólie na čelní sklo.

Vyměňte čelní sklo, pokud je sklo poškozené nebo prasklé.
Pokud bylo čelní sklo vyměněno, bude nutná opětovná kalibrace přední
kamery.
Pro podrobnosti kontaktujte kteréhokoliv autorizovaného prodejce nebo servis
Lexus, nebo kterýkoliv spolehlivý servis.

Zabraňte kontaktu tekutin s přední kamerou.

Zabraňte tomu, aby do přední kamery svítila jasná světla.

Nepoškoďte objektiv přední kamery a nedovolte, aby se znečistila.
Když čistíte vnitřní stranu čelního skla, zabraňte kontaktu čističe skla s
objektivem přední kamery. Nedotýkejte se objektivu přední kamery.
Pokud je objektiv přední kamery špinavý nebo poškozený, kontaktujte
kteréhokoliv autorizovaného prodejce nebo servis Lexus, nebo kterýkoliv
spolehlivý servis.

Nevystavujte přední kameru silnému nárazu.

Neměňte polohu nebo orientaci přední kamery, ani ji neodstraňujte.

Nerozebírejte přední kameru.

Neupravujte žádné součásti okolo přední kamery, jako je vnitřní zpětné zrcátko
nebo strop.

Nepřipevňujte příslušenství, které může překážet přední kameře na kapotu,
přední mřížku nebo přední nárazník.
Pro podrobnosti kontaktujte kteréhokoliv autorizovaného prodejce nebo servis
Lexus, nebo kterýkoliv spolehlivý servis.

Pokud je na střechu připevňováno surfovací prkno nebo jiný dlouhý předmět,
ujistěte se, že nebude překážet přední kameře.

Neupravujte nebo nevyměňujte světlomety a jiná světla.

6-1. Vlastnosti funkcí podpory bezpečné jízdy

333

6

Podpůrné jízdní systémy

VÝSTRAHA

Oblast instalace přední kamery na čelní sklo

Pokud systém rozhodne, že čelní sklo může být zamlžené, automaticky spustí
ohřívač, aby odmlžil část čelního skla okolo přední kamery. Při čištění atd.
dávejte pozor, abyste se nedotkli oblasti kolem přední kamery, dokud čelní sklo
dostatečně nevychladne, protože dotyk může způsobit popáleniny.

INFORMACE

Situace, ve kterých nemusí senzory fungovat správně

Když byla z důvodu úprav změněna výška nebo sklon vozidla

Když je čelní sklo špinavé, zamlžené, prasklé nebo poškozené

Když je senzor extrémně horký

Když na přední straně senzoru ulpívá bláto, voda, sníh, mrtvý hmyz, cizí látky
atd.

Když jedete v nepříznivém počasí, např. při prudkém dešti, mlze, sněžení nebo
písečné bouři

Když před vozidlem stříká voda, sníh, prach atd. nebo Když jedete mlhou nebo
kouřem

Když světlomety nejsou rozsvíceny při jízdě ve tmě, například v noci nebo v
tunelu

Když je čočka světlometu zašpiněna a světlo je slabé

Když jsou světlomety vychýleny

Když má světlomet poruchu

Když světlomet jiného vozidla, sluneční svit nebo odražené světlo svítí přímo
do přední kamery

Když se náhle změní jas okolí

Když jedete v blízkosti TV vysílače, vysílací stanice, elektrárny, vozidla
vybaveného radarem atd., nebo jiného místa, kde se mohou vyskytovat silné
rádiové vlny nebo elektrický šum

Když lišta stěrače blokuje přední kameru

Na místě nebo v blízkosti objektů, které silně odrážejí rádiové vlny, jako jsou
následující:

Tunely

Příhradové mosty

Štěrkové cesty

Rozježděné, sněhem pokryté cesty

Zdi

Velké nákladní vozy

6-1. Vlastnosti funkcí podpory bezpečné jízdy

334

Víka kanálů

Kovové desky

Svodidlo

V blízkosti schodu nebo výčnělku

Když je detekovatelné vozidlo úzké, např. malé přepravní vozidlo

Když má detekovatelné vozidlo malou přední nebo zadní část, např.
nenaložený nákladní automobil

Když má detekovatelné vozidlo nízkou přední
nebo zadní část, např. vozidlo s nízkou
plošinou

Když má detekovatelné vozidlo extrémně
vysokou světlou výšku

Když detekovatelné vozidlo přepravuje náklad, který vyčnívá z jeho nákladního
prostoru

Když má detekovatelné vozidlo málo odkrytého kovu, jako je vozidlo částečně
zakryté plachtou atd.

Když má detekovatelné vozidlo nepravidelný tvar, například traktor, postranní
vozík atd.

Když se vzdálenost mezi vozidlem a detekovatelným vozidlem extrémně zkrátí

Když je detekovatelné vozidlo pod určitým úhlem

Když je na detekovatelném vozidle ulpívá velké množství sněhu, bláta atd.

Když jedete na následujících typech silnic:

Silnice s ostrými zatáčkami nebo klikaté silnice

Silnice se změnami sklonu, jako jsou náhlá stoupání nebo klesání

Silnice se sklonem vlevo nebo vpravo

Silnice s hlubokými vyjetými kolejemi

Silnice, které jsou hrbolaté a neudržované

Silnice, které se často vlní nebo jsou nerovné

6-1. Vlastnosti funkcí podpory bezpečné jízdy

335

6

Podpůrné jízdní systémy

Když je často nebo náhle ovládán volant

Když vozidlo není ve stálé poloze v jízdním pruhu

Když jsou součásti související s tímto systémem, brzdy atd. extrémně horké
nebo studené, mokré atd.

Když jsou vychýlena kola

Když jedete po kluzkém povrchu vozovky, například když je pokryta ledem,
sněhem, štěrkem atd.

Když se dráha vozidla liší od tvaru zatáčky

Když je rychlost vozidla příliš vysoká, když vjíždí do zatáčky

Když najíždíte/vyjíždíte z parkoviště, garáže, výtahu v parkovací garáži, atd.

Když vjíždíte na parkoviště

Když projíždíte oblastí, kde jsou překážky, které se mohou dotýkat vašeho
vozidla, např. vysoká tráva, větve stromů, zástěna atd.

Situace, ve kterých nemusí být jízdní pruh detekován

Když je jízdní pruh extrémně široký nebo těsný

Ihned po změně jízdních pruhů nebo průjezdu křižovatkou

Když jedete v provizorním jízdním pruhu nebo pruhu regulovaném stavbou

Když jsou v okolí konstrukce, vzory, stíny, které jsou podobné čarám jízdních
pruhů

Když čáry jízdního pruhu nejsou jasné nebo jedete na mokrém povrchu
vozovky

Když je čára jízdního pruhu na obrubníku

Když jedete po světlém, reflexním povrchu vozovky, jako je beton

Situace, ve kterých některé nebo všechny funkce systému nemohou
fungovat

Když je detekována porucha v tomto systému nebo souvisejícím systému, jako
jsou brzdy, řízení atd.

Když je v činnosti VSC, TRC nebo jiný systém související s bezpečností

Když je vypnutý VSC, TRC nebo jiný systém související s bezpečností

Změny zvuku při činnosti brzd a odezvy pedálu

Když jsou ovládány brzdy, mohou být slyšet zvuky činnosti brzd a odezva
brzdového pedálu se může změnit, to ale nesignalizuje poruchu.

Když je systém v činnosti, brzdový pedál se může zdát tužší než očekáváte,
nebo se může propadnout. V obou případech může být brzdový pedál dále
sešlápnut. Sešlápněte brzdový pedál dále podle potřeby.

6-1. Vlastnosti funkcí podpory bezpečné jízdy

336

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     17      18      19      20     ..