Lexus NX (2022). Návod k obsluze - 16

 

  Index      Manuals     Lexus NX (2022). Návod k obsluze

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     14      15      16      17     ..

 

 

 

Lexus NX (2022). Návod k obsluze - 16

 

 

VÝSTRAHA

Výstraha během jízdy

Když nabíjíte přenosné zařízení během jízdy, řidič by neměl z bezpečnostních
důvodů přenosné zařízení ovládat.

Pokyny při jízdě

Nenabíjejte malá, lehká přenosná zařízení, jako jsou bezdrátová sluchátka,
během jízdy. Lehká zařízení mohou odletět z nabíjecí přihrádky, což může vést k
nehodě.

Výstraha týkající se rušení elektronických zařízení

Lidé s implantabilními kardiostimulátory, kardiostimulátory pro resynchronizační
terapii nebo implantabilními kardiovertery-defibrilátory, a také jinými elektrickými
zdravotnickými pomůckami, by měli konzultovat používání bezdrátové nabíječky
se svým lékařem.
Činnost bezdrátové nabíječky může mít vliv na zdravotnické pomůcky.

Abyste zabránili poškození nebo popálení

Dodržujte následující pokyny.

Při nabíjení nevkládejte žádné kovové předměty mezi nabíjecí oblast a
přenosné zařízení.

Nepřipevňujte kovové předměty, např. hliníkové nálepky, na nabíjecí oblast.

Nenabíjejte přenosná zařízení s hliníkovými nálepkami nebo jinými kovovými
předměty připevněnými na straně, která se dotýká nabíjecí oblasti.

Neukládejte položky na bezdrátovou nabíječku místo do příruční schránky.

Nevystavujte bezdrátovou nabíječku tlaku nebo nárazům.

Nerozebírejte, neupravujte ani nevyjímejte bezdrátovou nabíječku.

Nezkoušejte nabíjet přenosná zařízení, která nejsou kompatibilní se
standardem bezdrátového nabíjení Qi.

Nedovolte, aby se magnetické předměty přiblížily k bezdrátové nabíječce.

Pokud je nabíjecí oblast špinavá, neprovádějte nabíjení.

Když bezdrátovou nabíječku nepoužíváte, zavřete víko, aby se zabránilo
kontaktu cizích těles nebo kapalin s nabíječkou.

Nezakrývejte během nabíjení bezdrátovou nabíječku hadříkem nebo jiným
předmětem.

UPOZORNĚNÍ

Abyste zabránili poruše a poškození dat

Nedávejte magnetické karty, např. kreditní karty, nebo magnetická záznamová
média atd., do blízkosti nabíječky při nabíjení, jinak mohou být data vymazána.
Kromě toho nepokládejte citlivé přístroje, např. náramkové hodinky, do blízkosti
bezdrátové nabíječky, protože se tyto předměty mohou poškodit.

4-5. Používání vybavení interiéru

272

UPOZORNĚNÍ

Neprovádějte nabíjení s bezkontaktní čipovou kartou, například kreditní kartou,
mezi nabíjecí plochou přenosného zařízení a nabíjecí oblastí. IC čip na kartě
se může extrémně zahřát, což může poškodit přenosné zařízení nebo čipovou
kartu. Pokud tak neučiníte, může dojít k požáru, selhání nebo poškození
zařízení nebo popálení v důsledku tepla.
Buďte zvlášť opatrní, abyste nenabíjeli přenosné zařízení s pouzdrem nebo
krytem, do kterého lze vložit bezkontaktní čipovou kartu.

Nenechávejte přenosná zařízení ve vozidle. Uvnitř vozidla může být vysoká
teplota, když je na přímém slunci, což může způsobit poškození zařízení.

Abyste zabránili vybití 12V akumulátoru

Když je hybridní systém vypnutý, nepoužívejte bezdrátovou nabíječku delší dobu,
než je nezbytné.

INFORMACE

Bezdrátovou nabíječku je možno ovládat, když

Spínač POWER je v PŘÍSLUŠENSTVÍ nebo ZAPNUTO.

O připojených přenosných zařízeních

Pomocí bezdrátové nabíječky mohou být nabíjena přenosná zařízení
kompatibilní se standardem bezdrátového nabíjení Qi. Kompatibilita se všemi
zařízeními, která splňují standard bezdrátového nabíjení Qi, však není
zaručena.

Bezdrátová nabíječka je navržena tak, aby dodávala elektřinu s nízkým
výkonem (5 W nebo méně) mobilnímu telefonu, chytrému telefonu nebo jinému
přenosnému zařízení.

Pokud tak neučiníte, může to způsobit možnost požáru. Avšak přenosná
zařízení, například následující, mohou být nabíjena více než 5 W.

iPhony kompatibilní se 7,5 W nabíjením lze nabíjet při 7,5 W nebo méně.

Přenosná zařízení, která odpovídají WPC Ver. 1.2.4 

Extended Power

profile

 lze nabíjet při 10 W nebo méně.

Použití systému Smart Entry & Start

Když během nabíjení systém Smart Entry & Start vyhledává elektronický klíč,
může být nabíjení dočasně pozastaveno.

Pokud jsou na přenosné zařízení připevněny kryty nebo příslušenství

Nenabíjejte přenosné zařízení, pokud jsou k němu připevněny kryt nebo
příslušenství, které nejsou Qi kompatibilní.
I když je zařízení kompatibilní s "Qi", nabíjení nemusí být možné, pokud je
nasazen kryt nebo příslušenství. (

→ S.275

4-5. Používání vybavení interiéru

273

4

V

ybavení interiéru

Pokyny pro nabíjení

Když nabíjíte, bezdrátová nabíječka a přenosné zařízení se zahřívají. To není
porucha.
Pokud se přenosné zařízení při nabíjení zahřívá a nabíjení se zastaví z důvodu
ochranné funkce přenosného zařízení, počkejte, až přenosné zařízení vychladne
a nabíjejte ho znovu.
Ke snížení teploty uvnitř bezdrátové nabíječky může být také v činnosti ventilátor.
To neznamená poruchu.

Zvuk vydávaný během činnosti

Provozní zvuky mohou být slyšet při stisknutí spínače POWER pro přepnutí do
PŘÍSLUŠENSTVÍ nebo ZAPNUTO, nebo při detekci přenosného zařízení. To
neznamená poruchu.

Symbol "Qi"

The “Qi” logo is a trademark of the Wireless Power Consortium.

Názvy částí bezdrátové nabíječky

 

A

Indikátor činnosti

B

Nabíjecí oblast

C

Nabíjecí přihrádka

Používání bezdrátové nabíječky

Položte přenosné zařízení na nabíjecí
přihrádku

V závislosti na přenosném zařízení nemusí
být jeho nabíjecí cívka uprostřed zařízení. V
takovém případě umístěte přenosné zařízení
tak, aby byla jeho nabíjecí cívka vystředěna v
nabíjecí oblasti.
Když probíhá nabíjení, indikátor činnosti na
nabíjecí přihrádce (oranžový) se rozsvítí.

4-5. Používání vybavení interiéru

274

Pokud se nabíjení nezahájí, umístěte přenosné zařízení co nejblíže středu
nabíjecí oblasti.
Když je nabíjení dokončeno, indikátor činnosti na nabíjecí přihrádce (zelený) se
rozsvítí.

INFORMACE

Funkce opětovného nabíjení

Pokud uplynula určitá doba od dokončení nabíjení a s přenosným zařízením
nebylo pohnuto, bezdrátová nabíječka zahájí opět nabíjení.

Pokud se přenosné zařízení v nabíjecí oblasti výrazně pohybuje, nabíjecí
cívka se může odpojit a nabíjení může být dočasně zastaveno. Pokud
je však v nabíjecí oblasti detekována nabíjecí cívka, nabíjecí cívka uvnitř
bezdrátové nabíječky se posune do blízkosti druhé cívky a nabíjení bude
pokračovat.

Funkce rychlého nabíjení

Přenosná zařízení, jako jsou následující, lze nabíjet rychle.

Zařízení podporující rychlé nabíjení, která odpovídají WPC Ver 1.2.4 EPP
(Extended Power profile).

iPhony podporující 7,5 W nabíjení (iPhone 8 a novější)

Situace, ve kterých bezdrátová nabíječka nemusí fungovat správně

V následujících situacích nemusí bezdrátová nabíječka fungovat správně:

Když je přenosné zařízení plně nabito

Když se přenosné zařízení nabíjí připojením kabelu.

Když je mezi nabíjecí oblastí a přenosným zařízením je cizí materiál.

Když se teplota přenosného zařízení během nabíjení zvýší

Když je teplota v blízkosti nabíjecí přihrádky 35 °C (95 °F) nebo více z
důvodu přímého slunečního záření atd.

Když je přenosné zařízení umístěno nabíjecí plochou směrem nahoru

Když není přenosné zařízení umístěno ve středu nabíjecí oblasti

Když je přenosné zařízení větší než je nabíjecí přihrádka

Když je skládací přenosné zařízení umístěno mimo oblast nabíjení

Když je vozidlo v blízkosti TV vysílačů, elektráren, čerpacích stanic,
radiových stanic, velkoplošných obrazovek, letišť nebo zařízení, která
generují silné radiové vlny nebo elektrický šum

Když je některý z následujících předmětů mezi přenosným zařízením nebo
je k němu připojen a způsobuje mezeru 2 mm (0.08 in) nebo více mezi
nabíjecím povrchem přenosného zařízení a nabíjecí oblastí:

Tlustá pouzdra nebo kryty

Tlusté dekorace

4-5. Používání vybavení interiéru

275

4

V

ybavení interiéru

Pouzdra nebo kryty, jejichž nabíjecí povrch není rovný, ale má drážky
nebo proměnlivou tloušťku

Doplňky, jako jsou prsteny, řemínky atd.

Když je přenosné zařízení v kontaktu s následujícími kovovými předměty
nebo je jimi překryto:

Karty pokryté kovem, například hliníkovou fólií

Krabičky cigaret, které mají uvnitř hliníkovou fólii

Kovové peněženky nebo brašny

Mince

Zahřívací polštářky

Záznamová média, např. disky CD a DVD

Kovové dekorace

Kovová pouzdra nebo kryty

Když jsou poblíž používány jiné bezdrátové klíče (které vysílají radiové vlny)
než ty, které patří k vašemu vozidlu

Když jsou na nabíjecí přihrádce umístěna 2 nebo více přenosných zařízení
současně

Pokud v jiných situacích, než výše uvedených, nabíječka nefunguje správně
nebo indikátor činnosti nepřetržitě bliká, bezdrátová nabíječka může mít
poruchu.
Kontaktujte kteréhokoliv autorizovaného prodejce nebo servis Lexus, nebo
kterýkoliv spolehlivý servis.

Stav indikátoru činnosti bezdrátové nabíječky

Indikátor činnosti bezdrátové nabíječky signalizuje provozní stav
bezdrátové nabíječky následujícím způsobem:

Indikátor činnosti

Stav

Nabíjecí

přihrádka

Středový

displej

Vypnuto

Vypnuto

Bezdrátová nabíječka je vypnuta

Zelená (svítí)

Šedá

Pohotovostní stav (je možno nabíjet)

(1)

Nabíjení je dokončeno

(2)

Oranžová

(svítí)

Modrá

Přenosné zařízení bylo umístěno na nabíjecí oblast
(identifikace přenosného zařízení)

4-5. Používání vybavení interiéru

276

Indikátor činnosti

Stav

Nabíjecí

přihrádka

Středový

displej

Oranžová

(svítí)

Modrá

Přenosná zařízení, jako jsou následující, se rychle
nabíjejí.

Zařízení podporující rychlé nabíjení, která
odpovídají WPC Ver 1.2.4.

iPhone podporující 7,5 W nabíjení (iPhone 8 a
novější)

(1)

V pohotovostním režimu není nabíjení poskytováno. Pokud v tomto stavu

položíte na nabíjecí přihrádku kovový předmět, předmět se nebude zahřívat.

(2)

V závislosti na přenosném zařízení může indikátor činnosti zůstat rozsvícený

(oranžově) poté, co bylo nabíjení dokončeno.

 

Používání opěrky paží

UPOZORNĚNÍ

Nezatěžujte opěrku paží velkou silou. Tím můžete opěrku paží poškodit.

Sklopte opěrku paží dolů, když ji chcete použít.

Funkce a ovládání přídržného madla

VÝSTRAHA

Nepoužívejte přídržné madlo, když nastupujete nebo vystupujete z vozidla, nebo
když se zvedáte ze sedadla.

UPOZORNĚNÍ

Nezavěšujte žádné těžké předměty ani nevyvíjejte velké zatížení na přídržné
madlo.

4-5. Používání vybavení interiéru

277

4

V

ybavení interiéru

Přídržné madlo umístěné na stropě může
být použito jako opěra vašeho těla, když
sedíte na sedadle.

Umístění háčků na oděvy

VÝSTRAHA

Na háček nezavěšujte ramínko na oděvy nebo ostré předměty. V případě
nafouknutí hlavových SRS airbagů by tyto předměty mohly být vymrštěny, což
by mohlo způsobit smrtelné nebo vážné zranění.

Háčky na oděvy jsou k dispozici u zadních
přídržných madel.

Používání kosmetických zrcátek

Pro otevření posuňte kryt.

Kosmetická lampička se rozsvítí, když je
otevřen kryt.

UPOZORNĚNÍ

Nenechávejte kosmetické lampičky zapnuté déle než je nezbytné, když je
hybridní systém vypnutý. To může vést k vybití 12V akumulátoru.

4-5. Používání vybavení interiéru

278

INFORMACE

Funkce automatického vypínání lampiček

Když je spínač POWER vypnut, pokud jsou kosmetické lampičky zapnuty,
budou po 20 minutách automaticky vypnuty.

4-5. Používání vybavení interiéru

279

4

V

ybavení interiéru

Používání zavazadlového prostoru

Používání upevňovacích ok

Upevňovací oka slouží k upevnění volných předmětů.

Pro použití oko vyklopte.

VÝSTRAHA

Pokud upevňovací oka nepoužíváte, vraťte je do uložené polohy, aby se
předešlo zranění.

4-6. Používání zavazadlového prostoru

280

Používání závěsů zavazadlové sítě

Zavazadlovou síť můžete zavěsit použitím závěsů zavazadlové sítě.

Pro použití závěs vyklopte.

VÝSTRAHA

Pokud závěsy zavazadlové sítě nepoužíváte, vraťte je do uložené polohy, aby
se předešlo zranění.

4-6. Používání zavazadlového prostoru

281

4

V

ybavení interiéru

Používání háčků na tašku

Pro použití zatlačte na háček na tašku.

UPOZORNĚNÍ

Na háčky na tašku nezavěšujte předměty těžší než 4 kg (8.8 lb).
Tím můžete háček na tašku poškodit.

4-6. Používání zavazadlového prostoru

282

Podlahová deska

Otevření podlahové desky

VÝSTRAHA

Pokud byla podlahová deska otevřena nebo vyjmuta, před jízdou ji vraťte do
původní polohy. Jinak v případě náhlého zabrzdění nebo nehody může podlahová
deska nebo uložené předměty vyletět a narazit do cestujících.

1

Otevřete zadní dveře.

2

Otevřete podlahovou desku.

▶ 

Vzor A

▶ 

Vzor B

4-6. Používání zavazadlového prostoru

283

4

V

ybavení interiéru

▶ 

Vzor C

Ukládání předmětů ve spodní přihrádce

Můžete uložit následující položky.

Příslušenství

Výstražný trojúhelník

*1

*1 : 

Samotný výstražný trojúhelník není součástí originální výbavy.

4-6. Používání zavazadlového prostoru

284

Uložení krytu zavazadel

1

Vyhákněte jednotlivé lanko.

2

Zatáhněte páčku nahoru a složte
podlahovou desku.

3

Vyjměte kryt zavazadel.

Pokud je opěradlo zadního sedadla
naklopené, po posunutí opěradla
do vzpřímené polohy vyjměte kryt
zavazadlového prostoru.

4

Složte kryt zavazadel.

4-6. Používání zavazadlového prostoru

285

4

V

ybavení interiéru

5

Zvedněte podlahovou desku a uložte
kryt zavazadel do spodní přihrádky.

VÝSTRAHA

Nepokládejte předměty na kryt zavazadel. V případě náhlého zabrzdění
nebo zatočení mohou předměty vyletět a narazit do cestujících.

Nedovolte dětem, aby šplhaly na kryt zavazadel. Tím můžete kryt
zavazadel poškodit.

4-6. Používání zavazadlového prostoru

286

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     14      15      16      17     ..