Lexus NX (2022). Návod k obsluze - 15

 

  Index      Manuals     Lexus NX (2022). Návod k obsluze

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     13      14      15      16     ..

 

 

 

Lexus NX (2022). Návod k obsluze - 15

 

 

Zavírání panoramatického střešního okna

Stiskněte spínač 

.

*2

Panoramatické střešní okno může být otevřeno z
vyklopené polohy.

Stiskněte spínač

 dopředu. Panoramatické

střešní okno se automaticky úplně zavře.

Vyklopení panoramatického střešního okna

Stiskněte spínač 

.

*3

Když je panoramatické střešní okno vyklopeno,
elektronická sluneční clona se otevře do napůl
otevřené polohy střechy.

Sklopení panoramatického střešního okna

Stiskněte a držte spínač 

.

Panoramatické střešní okno může být sklopeno
pouze tehdy, když je ve vyklopené poloze.

*2 : 

Pro zastavení panoramatického střešního okna během činnosti lehce stiskněte
některý konec spínače panoramatického střešního okna 

.

*3 : 

Pro zastavení panoramatického střešního okna během činnosti lehce stiskněte
některý konec spínače panoramatického střešního okna 

.

4-3. Seřízení teploty/prostředí uvnitř vozidla

256

Otevírání a zavírání elektronické sluneční clony

*

Pro pocit pohodlí v kabině může být elektronická sluneční clona otevřena.

VÝSTRAHA

Dodržujte následující pokyny, když otevíráte a zavíráte elektronickou sluneční
clonu.

Při ovládání elektronické sluneční clony dbejte na to, aby žádní cestující neměli
žádnou část těla na takových místech, kde by mohli být zachyceni.

Nedovolte dětem ovládat elektronickou sluneční clonu. Přivření někoho
elektronickou sluneční clonou může způsobit smrt nebo vážné zranění.

Nedávejte prsty do mezer mezi spodní stranou střechy a elektronickou sluneční
clonou.
Jinak může být ruka sevřena s možným následkem zranění. Také pokud je
vozidlo ponecháno delší dobu na přímém slunci, spodní strana střechy by
mohla být velmi horká a způsobit popálení.

INFORMACE

Provozní podmínky elektronické sluneční clony

Spínač POWER je v ZAPNUTO.

Ovládání elektronické sluneční clony po vypnutí hybridního systému

Elektronická sluneční clona může být ovládána přibližně 45 sekund poté, co je
spínač POWER přepnut do PŘÍSLUŠENSTVÍ nebo VYPNUTO.
Nelze je však ovládat, jakmile se otevřou některé přední dveře.

Funkce, které pomáhají bezpečnému otevírání a zavírání
elektronické sluneční clony

Následující funkce napomáhají bezpečnému otevírání a zavírání
elektronické sluneční clony.
Funkce ochrany proti sevření

Pokud je mezi elektronickou sluneční clonou a rámem detekován nějaký předmět,
když se elektronická sluneční clona zavírá, pohyb se zastaví a elektronická
sluneční clona se mírně pootevře.
Když byla v činnosti funkce ochrany proti sevření, pak i pokud opět stisknete stranu

 spínače, elektronická sluneční clona se nebude pohybovat ve směru zavření,

dokud nebude úplně zastaven reverzní pohyb.
V závislosti na jízdních podmínkách a okolí může elektronická sluneční clona do
něčeho narazit a pohybovat se v obráceném směru.

* : 

Je-li ve výbavě

4-3. Seřízení teploty/prostředí uvnitř vozidla

257

4

V

ybavení interiéru

VÝSTRAHA

Nikdy nepoužívejte jakoukoliv část vašeho těla, abyste úmyslně aktivovali
funkci ochrany proti sevření.

Funkce ochrany proti sevření nemusí fungovat, pokud se něco zachytí těsně
před úplným dovřením elektronické sluneční clony.
Funkce ochrany proti sevření také nebude fungovat, když je stisknut spínač
střešního okna.
Dbejte na to, aby se nezachytily vaše prsty atd.

Otevření elektronické sluneční clony

Stiskněte spínač 

.

Elektronická sluneční clona se otevře.
Pokud je spínač 

 stisknut a podržen,

elektronická sluneční clona se automaticky úplně
otevře.

*1

Zavření elektronické sluneční clony

Stiskněte spínač 

.

Elektronická sluneční clona se zavře.
Pokud je spínač 

 stisknut a podržen,

elektronická sluneční clona se automaticky úplně
zavře.

*2

*1 : 

Pro zastavení elektronické sluneční clony během činnosti lehce stiskněte

některý konec spínače 

.

*2 : 

Pro zastavení elektronické sluneční clony během činnosti lehce stiskněte

některý konec spínače 

.

4-3. Seřízení teploty/prostředí uvnitř vozidla

258

Osvětlení interiéru

Používání osvětlení interiéru

Umístění osvětlení interiéru

A

Zadní vnitřní lampička

B

Přední vnitřní lampička

C

Osobní lampičky

D

Osvětlení dveřních ozdobných lišt

*

E

Osvětlení vnitřních klik dveří

*1

F

Osvětlení dveří

*

G

Osvětlení střední konzoly

**1

H

Vnější nástupní světla

I

Osvětlení prostoru pro nohy

*1

Když je spínač POWER v ZAPNUTO, osvětlení dveřních ozdobných lišt,
osvětlení vnitřních klik dveří, osvětlení středové konzoly, osvětlení prostoru
pro nohy se rozsvítí. Pokud je však spínač osvětlení přístrojového panelu
nastaven na minimum, osvětlení prostoru pro nohy zhasne.

Když je zařazená poloha v jiné poloze než P, jas osvětlení dveřních
ozdobných lišt, osvětlení vnitřních klik dveří, osvětlení středové konzoly,
osvětlení prostoru pro nohy sníží intenzitu.

* : 

Je-li ve výbavě

*1 : 

Je možné změnit také barvu osvětlení.

*

Změna nastavení, viz "Multimedia

owner's manual".

4-4. Osvětlení interiéru

259

4

V

ybavení interiéru

INFORMACE

Automatické zapnutí/vypnutí jednotlivých lampiček

Systém osvětlení vstupu: Osvětlení se automaticky zapíná/vypíná podle režimu
spínače POWER, podle toho, zda je přítomen elektronický klíč, zda jsou dveře
zamknuty/odemknuty a zda jsou dveře otevřeny/zavřeny.

Pokud osvětlení interiéru zůstává svítit, když je spínač POWER vypnut,
osvětlení se automaticky vypne po 20 minutách.

Automatické rozsvícení vnitřních lampiček

Pokud se kterýkoliv z SRS airbagů nafoukne, nebo v případě silného nárazu
zezadu, vnitřní lampičky se zapnou automaticky. Vnitřní lampičky se automaticky
vypnou po přibližně 20 minutách.
Vnitřní lampičky mohou být vypnuty manuálně. Abyste však předešli dalším
kolizím, je doporučeno, aby byly ponechány zapnuté, dokud není zajištěno
bezpečí. (Vnitřní lampičky se nemusí zapnout automaticky v závislosti na síle
nárazu a podmínkách kolize.)

Používání systému ovládání hlasem

*

Následující činnosti mohou být provedeny použitím systému hlasového ovládání:

Zapnutí/vypnutí vnitřní lampičky

Změna barvy jednotlivého osvětlení

Podrobnosti, viz "Multimedia owner's manual".

UPOZORNĚNÍ

Vyjmutí čoček lampiček

Nikdy neodstraňujte čočky z přední vnitřní lampičky a osobních lampiček.
Jinak dojde k poškození lampiček. Pokud je nutná výměna čočky, kontaktujte
kteréhokoliv autorizovaného prodejce nebo servis Lexus, nebo kterýkoliv
spolehlivý servis.

Abyste zabránili vybití 12V akumulátoru

Nenechávejte světla zapnutá déle, než je to nezbytné, když je hybridní systém
vypnutý.

 Související informace 

Přizpůsobitelné funkce(S. 735)

Vnitřní lampičky

INFORMACE

Přední vnitřní lampičky nemusí fungovat normálně, když

Přední vnitřní lampičky nemusí fungovat normálně v následujících situacích:

4-4. Osvětlení interiéru

260

Když na povrchu jejich čoček ulpívá voda, nečistota atd.

Když je ovládáte mokrýma rukama

Když nosíte rukavice atd.

Zapnutí/vypnutí vnitřních lampiček

Dotkněte se lampičky.

Osobní lampička se zapne/vypne pokaždé, když
se jí dotknete.
Zadní vnitřní lampička se také zapne/vypne.
Pokud však již byla zadní vnitřní lampička
zapnuta, nebude řízena ovládáním přední vnitřní
lampičky.

Vazba otevírání/zavírání dveří na ovládání předních vnitřních
lampiček

Stiskněte spínač 

.

Vazba mezi ovládáním předních vnitřních
lampiček a dveřmi se přepne mezi ZAP/VYP při

každém stisknutí spínače 

.

Ovládání zadních vnitřních lampiček bude mít
také vazbu na otevírání/zavírání dveří.

Když je vazba dveří zapnuta, indikátor 

 se

rozsvítí.

Zapnutí/vypnutí zadní vnitřní lampičky

Stiskněte spínač 

.

Zadní vnitřní lampička se zapne/vypne pokaždé,

když je stisknut spínač 

.

Činnost zadní vnitřní lampičky má vazbu na
zapnutí/vypnutí přední vnitřní lampičky.
Když je zadní vnitřní lampička zapnuta pomocí
ovládání přední vnitřní lampičky, zadní vnitřní
lampičku nelze vypnout stisknutím spínače.

4-4. Osvětlení interiéru

261

4

V

ybavení interiéru

Osobní lampičky

INFORMACE

Osobní lampičky nemusí fungovat normálně, když

Osobní lampičky nemusí fungovat normálně v následujících situacích:

Když na povrchu jejich čoček ulpívá voda, nečistota atd.

Když je ovládáte mokrýma rukama

Když nosíte rukavice atd.

Používání osobních lampiček

Dotkněte se lampičky.

Osobní lampičky se zapnou/vypnou pokaždé,
když se jich dotknete.

4-4. Osvětlení interiéru

262

Používání vybavení interiéru

Umístění úložných prostorů

VÝSTRAHA

Nenechávejte brýle, zapalovače nebo plechovky se sprejem v úložných
prostorech, protože při vysoké teplotě kabiny může dojít k následujícímu:

Brýle se mohou deformovat teplem nebo se mohou zlomit, pokud přijdou do
kontaktu s jinými uloženými předměty.

Zapalovače nebo plechovky se sprejem mohou explodovat. Pokud přijdou
do kontaktu s jinými uloženými předměty, zapalovače se mohou vznítit nebo
plechovky se sprejem mohou uvolňovat plyn, což způsobí nebezpečí požáru.

A

Odkládací schránka

B

Příruční schránky

C

Držáky karet

D

Držáky lahví

E

Schránka v konzole

F

Držáky nápojů

G

Schránka na mince

INFORMACE

Osvětlení odkládací schránky a osvětlení schránky v konzole

Osvětlení odkládací schránky a osvětlení schránky v konzole se rozsvítí, když
jsou zapnuta koncová světla.

4-5. Používání vybavení interiéru

263

4

V

ybavení interiéru

Používání příručních schránek

Zatlačte na víčko.

VÝSTRAHA

Neukládejte předměty těžší než 200 g (0.44 lb). To by mohlo způsobit otevření
příruční schránky a předměty uvnitř by mohly vypadnout, což by mohlo vést k
nehodě.

Během jízdy, nebo když příruční schránku nepoužíváte, mějte víko zavřené.
V případě náhlého zabrzdění nebo náhlého zatočení může dojít k nehodě,
protože cestující může být zasažen předměty uloženými uvnitř.

Stlačte víčko.

Pro zavření zatlačte a uvolněte víčko.

VÝSTRAHA

Během jízdy, nebo když příruční schránku nepoužíváte, mějte víko zavřené. V
případě náhlého zabrzdění nebo náhlého zatočení může dojít k nehodě, protože
cestující může být zasažen předměty uloženými uvnitř.

▶ 

Typ A

▶ 

Typ B

4-5. Používání vybavení interiéru

264

Umístění držáků karet

Používání odkládací schránky

VÝSTRAHA

Během jízdy, nebo když odkládací schránku nepoužíváte, mějte schránku
zavřenou.
Pokud zůstane otevřená, v případě náhlého brzdění nebo zatočení může
spolujezdec vpředu narazit do víka odkládací schránky nebo mohou uložené
předměty vyletět, což může vést k nehodě.

Pro otevření odkládací schránky zatáhněte páčku. Odkládací schránku lze
zamknout a odemknout mechanickým klíčem.

 

1

Pro otevření odkládací schránky
zatáhněte páčku.

2

Zamkněte mechanickým klíčem.

3

Odemkněte mechanickým klíčem.

INFORMACE

Osvětlení odkládací schránky

Osvětlení odkládací schránky se rozsvítí, když jsou zapnuta koncová světla.

Použití držáků nápojů

VÝSTRAHA

Do držáků nápojů neumísťujte žádné jiné předměty než pohárky nebo hliníkové
plechovky s nápoji.
Jiné předměty mohou být v případě nehody nebo náhlého zabrzdění vymrštěny
ven z držáků a může dojít ke zranění.

4-5. Používání vybavení interiéru

265

4

V

ybavení interiéru

VÝSTRAHA

Pokud je to možné, horké nápoje zakryjte, abyste se nepopálili.

▶ 

Vpředu

▶ 

Vzadu

Stáhněte opěrku paží dolů.

Umístění držáků lahví

UPOZORNĚNÍ

Při používání držáku lahví dodržujte následující opatření.

Do držáků lahví nevkládejte otevřené lahve, sklenice nebo papírové pohárky
obsahující tekutinu.
Tekutina se může rozlít a sklenice se mohou rozbít.

Když ukládáte lahev, zavřete uzávěr.

4-5. Používání vybavení interiéru

266

INFORMACE

Držáky lahví

Lahev nemusí být možné uložit v závislosti na její velikosti nebo tvaru.

Používání schránky v konzole

VÝSTRAHA

Během jízdy, nebo když schránku v konzole nepoužíváte, mějte schránku
zavřenou.
Pokud zůstane otevřená, v případě náhlého brzdění nebo zatočení může cestujíí
narazit do víčka schránky v konzole nebo mohou uložené předměty vyletět, což
může vést k nehodě.

Zvedněte víčko při stlačení tlačítka, abyste schránku v konzole otevřeli.

Schránka v konzole může být otevřena z obou stran.

▶ 

Vpředu

▶ 

Vzadu

4-5. Používání vybavení interiéru

267

4

V

ybavení interiéru

INFORMACE

Osvětlení schránky v konzole

Osvětlení schránky v konzole se rozsvítí, když jsou zapnuta koncová světla.

Používání schránky na mince

VÝSTRAHA

Během jízdy, nebo když schránku na mince nepoužíváte, mějte schránku
zavřenou.
Pokud zůstane otevřená, v případě náhlého brzdění nebo náhlého zatočení může
řidič narazit do víčka schránky na mince nebo mohou uložené předměty vyletět,
což může vést k nehodě.

Pro otevření víčka stlačte
knoflík.

4-5. Používání vybavení interiéru

268

Vybavení interiéru pro pohodlí

Funkce a činnost nabíjecí zásuvky USB

UPOZORNĚNÍ

Abyste předešli poškození nabíjecích zásuvek USB

Do zásuvek nezasouvejte nepatřičné předměty.

Nerozlijte do zásuvek vodu nebo jinou tekutinu.

Zadní konzola: Když nabíjecí zásuvky USB nepoužíváte, zavřete jejich víčka.
Pokud nepatřičný předmět nebo tekutina vnikne do zásuvky, může způsobit
zkrat.

Netlačte na nabíjecí zásuvky USB velkou silou, ani do nich neudeřte.

Nerozebírejte nebo neupravujte nabíjecí zásuvky USB.

Abyste zabránili poškození externích zařízení

Nenechávejte externí zařízení ve vozidle. Uvnitř vozidla může být vysoká
teplota, což může způsobit poškození externího zařízení.

Nestlačujte nebo nevyvíjejte nadbytečnou sílu na externí zařízení nebo kabel
externího zařízení, když jsou připojeny.

Abyste zabránili vybití 12V akumulátoru

Nepoužívejte nabíjecí zásuvky USB delší dobu, pokud je hybridní systém vypnutý.

Nabíjecí zásuvky USB se používají pro napájení externích zařízení
elektřinou 3,0 A/ 5V.
Nabíjecí zásuvky USB slouží pouze pro nabíjení. Nejsou určeny pro přenos
dat nebo jiné účely.
V závislosti na externím zařízení nemusí nabíjet řádně. Před použitím
nabíjecí zásuvky USB si přečtěte návod dodaný k tomuto zařízení.

INFORMACE

Nabíjecí zásuvku USB je možno použít, když

Spínač POWER je v PŘÍSLUŠENSTVÍ nebo ZAPNUTO.

Situace, ve kterých nabíjecí zásuvky nemusí fungovat správně

Pokud je připojeno zařízení, které má příkon vyšší než 3,0 A při 5 V.

Pokud je připojeno zařízení, které je určeno pro komunikaci s osobním
počítačem, např. paměťové zařízení USB

Pokud je připojené externí zařízení vypnuto (v závislosti na zařízení)

Když je teplota uvnitř vozidla vysoká, např. po parkování na slunečném místě

O připojených externích zařízeních

V závislosti na připojeném externím zařízení může být nabíjení občas
pozastaveno a pak opět obnoveno. To není porucha.

4-5. Používání vybavení interiéru

269

4

V

ybavení interiéru

Použití nabíjecí zásuvky USB

▶ 

Přístrojový panel

▶ 

Na zadní konzole

Otevřete víčko.

Funkce a činnost napájecí zásuvky (12 V DC)

UPOZORNĚNÍ

Abyste předešli poškození napájecí zásuvky (12 V DC)

Do zásuvek nezasouvejte nepatřičné předměty.

Nerozlijte do zásuvek vodu nebo jinou tekutinu.

Když nabíjecí zásuvky (12 V DC) nepoužíváte, zavřete jejich víčka. Pokud
nepatřičný předmět nebo tekutina vnikne do zásuvky, může způsobit zkrat.

Netlačte na nabíjecí zásuvky (12 V DC) velkou silou, ani do nich neudeřte.

Abyste zabránili vybití 12V akumulátoru

Nepoužívejte nabíjecí zásuvky (12 V DC) dlouhou dobu, pokud je hybridní systém
vypnutý.

Napájecí zásuvku lze použít k napájení zařízení, která pracují na 12 V DC
při méně než 10 A (spotřeba energie 120 W).

Když připojujete více zařízení, ujistěte se, že celková spotřeba energie všech
připojených napájecích zásuvek je menší než 120 W.

4-5. Používání vybavení interiéru

270

INFORMACE

Napájecí zásuvku je možno použít, když

Spínač POWER je v PŘÍSLUŠENSTVÍ nebo ZAPNUTO.

Když vypínáte hybridní systém

Odpojte elektrická zařízení s funkcí nabíjení, např. přenosné záložní baterie.
Pokud jsou taková zařízení ponechána připojená, hybridní systém se nemusí
normálně vypnout.

Používání zásuvek příslušenství (12 V DC)

▶ 

Na zadní konzole

Otevřete víčko.

▶ 

V zavazadlovém prostoru

Otevřete víčko.

Funkce a činnost bezdrátové nabíječky

Přenosné zařízení, např. chytrý telefon nebo mobilní baterie, může
být nabito pouhým umístěním do nabíjecí oblasti, pokud je zařízení
kompatibilní s bezdrátovým nabíjením standardu Qi vytvořeným Wireless
Power Consortium.

4-5. Používání vybavení interiéru

271

4

V

ybavení interiéru

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     13      14      15      16     ..