Lexus NX (2022). Návod k obsluze - 14

 

  Index      Manuals     Lexus NX (2022). Návod k obsluze

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     12      13      14      15     ..

 

 

 

Lexus NX (2022). Návod k obsluze - 14

 

 

E

Spínač ovládání teploty na pravé straně

F

[

SYNC

]Spínač

G

[

A/C

]Spínač

H

Spínač režimů venkovní/recirkulovaný vzduch

I

Ovladač rychlosti ventilátoru

J

[

OFF

]Spínač

K

[

AUTO

]Spínač

Seřízení teploty

Otáčejte ovladačem teploty doprava pro zvýšení teploty a otáčejte
ovladačem teploty doleva pro snížení teploty.
Když indikátor na spínači [

Sync

] svítí, nastavení teploty na straně

spolujezdce vpředu bude stejné jako nastavení na straně řidiče.

Když indikátor na spínači [

Sync

] nesvítí, zapnutím spínače [

Sync

] bude indikátor

spínače [

Sync

] svítit a nastavení teploty na straně spolujezdce vpředu bude stejné

jako nastavení na straně řidiče.
Když je ovládán spínač seřízení teploty na straně spolujezdce vpředu, indikátor
na spínači [

Sync

] zhasne a nastavení teploty na straně spolujezdce vpředu bude

možné seřídit.
Když indikátor na spínači [

A/C

] nesvítí, může být použit ventilátor a topení.

Nastavení rychlosti ventilátoru

Pro zvýšení rychlosti ventilátoru, zvolte spínač seřízení rychlosti ventilátoru
[

+

] nebo posuňte ikonu spínače seřízení rychlosti ventilátoru doprava. Pro

snížení rychlosti ventilátoru, zvolte spínač seřízení rychlosti ventilátoru [

-

]

nebo posuňte ikonu spínače seřízení rychlosti ventilátoru doleva.
Pro vypnutí ventilátoru zvolte spínač [

Off

].

Změna režimu proudění vzduchu

Zvolte spínač ovládání režimu proudění vzduchu.

Režim proudění vzduchu se přepne při každé volbě spínače.
Výstupy vzduchu a množství vzduchu se mění podle zvoleného režimu proudění
vzduchu.

: Vzduch proudí na horní část těla

: Vzduch proudí na horní část těla a nohy

4-3. Seřízení teploty/prostředí uvnitř vozidla

240

: Vzduch proudí na nohy

: Vzduch proudí na nohy a je v činnosti odmlžování čelního skla

INFORMACE

Umístění výstupů vzduchu

 

Přepínání mezi režimem venkovního vzduchu a režimem
recirkulovaného vzduchu

Doporučuje se dočasně přepnout režim vzduchu na režim recirkulovaného
vzduchu, aby se do vozidla nedostal špinavý vzduch, například v tunelu
nebo v hustém provozu, a aby se napomohlo ochlazení interiéru, když je
teplota venkovního vzduchu vysoká.
Zvolte spínač režimů venkovní/recirkulovaný vzduch.

Při každé volbě spínače se režim vzduchu přepíná mezi režimem venkovního
vzduchu a režimem recirkulovaného vzduchu. Když je zvolen režim recirkulovaného
vzduchu, indikátor bude svítit.
Režim vzduchu se může automaticky přepnout v závislosti na nastavení teploty,
teplotě uvnitř vozidla atd.

Režim koncentrovaného proudění vzduchu na přední sedadla (S-
Flow)

Tato funkce automaticky řídí proudění vzduchu systému klimatizace, aby
upřednostnila proudění vzduchu na přední sedadla. Úsporu paliva lze
zlepšit omezením zbytečného ochlazování.
Režim koncentrovaného proudění vzduchu na přední sedadla funguje v
následujících situacích.

Na zadních sedadlech nejsou detekováni žádní cestující

Odmlžování čelního skla není v činnosti

4-3. Seřízení teploty/prostředí uvnitř vozidla

241

4

V

ybavení interiéru

V režimu koncentrovaného proudění vzduchu na přední sedadla je možné
přepínat směřování proudění vzduchu pouze na přední sedadla a na
všechna sedadla pomocí ovládání spínače. Když je režim přepnut ručně,
automatické řízení proudění vzduchu přestane fungovat.

1

Zvolte spínač obrazovky možností.

2

Zvolte spínač [S-Flow].

Indikátor svítí: Proudění vzduchu pouze na přední sedadla

Indikátor nesvítí: Proudění vzduchu na všechna sedadla

INFORMACE

Činnost automatického ovládání proudění vzduchu

Za účelem udržení pohodlí v interiéru může být proudění vzduchu
směrováno bezprostředně po spuštění hybridního systému na sedadla bez
cestujících a jindy v závislosti na venkovní teplotě.

Po spuštění hybridního systému, pokud se cestující pohybují uvnitř
nebo do vozidla nastupují/vystupují, systém nemůže přesně detekovat
přítomnost cestujících a automatické ovládání proudění vzduchu nebude
fungovat.

Činnost manuálního ovládání proudění vzduchu

I když je tato funkce manuálně přepnuta na směřování proudění vzduchu
pouze na přední sedadla, když je obsazeno zadní sedadlo, může
automaticky směřovat proudění vzduchu na všechna sedadla.

Nastavení rychlosti ventilátoru v automatickém režimu

Když je spínač [

AUTO

] zapnutý, lze seřídit automaticky nastavenou

rychlost ventilátoru tak, aby vyhovovala vašim preferencím.

1

Zvolte spínač možností systému klimatizace.

2

Zvolte [FAST/ECO].

[

FAST

]: Použijte, když chcete rychle pocítit účinky systému klimatizace

[

NORMAL

]: Normální činnost

[

ECO

]: Použijte ke snížení spotřeby paliva během činnosti systému

klimatizace

Rychlé ohřátí interiéru (Teplo na MAX)

Když je zapnuto [

Teplo na MAX

], aby se interiér rychle ohřál, nastavení

systému klimatizace se okamžitě změní.

1

Zvolte spínač obrazovky zkratek.

2

Zvolte spínač [Teplo na MAX].

Nastavení teploty systému klimatizace se nastaví na [

Hi

] a spínač [

AUTO

]

se zapne.

4-3. Seřízení teploty/prostředí uvnitř vozidla

242

Vyhřívání sedadel bude nastaveno na Hi.

 

(vozidla s vyhříváním sedadel)

Vyhřívání volantu bude nastaveno na Hi. (vozidla s vyhříváním volantu)

V následujících situacích bude vyhřívání sedadla na straně spolujezdce
vpředu nastaveno na [

AUTO

]. (vozidla s vyhříváním sedadel)

Když je [

Správce klimatu

] zapnut

Když systém rozhodne, že je na sedadle spolujezdce vpředu cestující

Když indikátor na spínači [

Sync

] svítí, nastavení teploty na straně

spolujezdce vpředu bude také nastaveno na [

Hi

].

INFORMACE

[Teplo na MAX]

Spínač [

Teplo na MAX

] nelze použít k vypnutí nastavení.

Poté, co byl ovládán spínač [

Teplo na MAX

], lze seřídit nastavení teploty

pomocí spínačů ovládání teploty systému klimatizace.

Když je zapnut [

Správce klimatu

], pokud je spínač [

AUTO

] zapnutý,

vyhřívání sedadel a ventilace sedadel na předních sedadlech a vyhřívání
volantu budou automaticky ovládány podle nastavení teploty.

*

Každou funkci lze také seřídit na požadované nastavení.

Rychlé ochlazení interiéru (Ochlazení na MAX)

Když je zapnuto [

Ochlazení na MAX

], aby se interiér rychle ochladil,

nastavení systému klimatizace se okamžitě změní.

1

Zvolte spínač obrazovky zkratek.

2

Zvolte spínač [Ochlazení na MAX].

Nastavení teploty systému klimatizace se nastaví na [

Lo

] a spínač [

AUTO

]

se zapne.

Ventilace sedadel bude nastavena na Hi. (vozidla s ventilací sedadel)

V následující situaci bude vyhřívání volantu nastaveno na [

AUTO

]. (vozidla s

vyhříváním volantu)

Když je zapnuto [

Správce klimatu

]

V následujících situacích bude vyhřívání sedadla na straně spolujezdce
vpředu nastaveno na [

AUTO

].

V následujících situacích bude vyhřívání sedadla na straně spolujezdce
vpředu nastaveno na [

AUTO

]. (vozidla s vyhříváním sedadel)

Když je zapnuto [

Správce klimatu

]

Když systém rozhodne, že je na sedadle spolujezdce vpředu cestující

Když indikátor na spínači
[

Sync

] svítí, nastavení teploty na straně spolujezdce vpředu bude také

nastaveno na [

Lo

].

* : 

Je-li ve výbavě

4-3. Seřízení teploty/prostředí uvnitř vozidla

243

4

V

ybavení interiéru

INFORMACE

[Ochlazení na MAX]

Spínač [

Ochlazení na MAX

] nelze použít k vypnutí nastavení.

Poté, co byl ovládán spínač [

Ochlazení na MAX

], lze seřídit nastavení

teploty pomocí spínačů ovládání teploty systému klimatizace.

Když je zapnut [

Správce klimatu

], pokud je spínač [

AUTO

] zapnutý,

vyhřívání sedadel a ventilace sedadel na předních sedadlech a vyhřívání
volantu budou automaticky ovládány podle nastavení teploty.

*

Každou funkci lze také seřídit na požadované nastavení.

Systém nanoe

 X

*1

*

Systém klimatizace obsahuje technologii generátoru nanoe

. To pomáhá

naplnit kabinu osvěžujícím vzduchem vyzařováním mírně kyselých iontů
nanoe

 potažených vodními částicemi výstupem vzduchu na straně u

okna sedadla řidiče

*2

.

INFORMACE

Systém nanoe

 X

V tomto vozidle je vestavěn biocidní výrobek.
Ionizovaný vzduch generovaný zařízením vestavěným ve vozidle čistí vzduch v
kabině pomocí ničení bakterií.
Aktivní látky: Volné radikály generované na místě z okolního vzduchu nebo vody

nanoe

 pomáhá čistit vzduch emitováním elektricky nabitých vodních částic přes

střední výstup vzduchu vpředu na straně řidiče. 

→ S.244

1

Zvolte spínač obrazovky možností.

2

Zvolte spínač [nanoe™X].

Když je zapnut ventilátor a na obrazovce ovládání možností je zvoleno
[

nanoe™X

], systém nanoe™ X je aktivován.

Když ventilátor běží za následujících podmínek, výkon systému bude
maximální. Pokud nejsou splněny následující podmínky, výkon bude
omezen.

Jsou používány výstupy vzduchu na horní část těla, na horní část těla a
nohy nebo na nohy.

Výstup vzduchu na straně u okna řidiče je otevřený.

* : 

Je-li ve výbavě

*1 : 

nanoe™ a značka nanoe™ jsou ochranné známky Panasonic Corporation.

*2 : 

Podle teploty a podmínek vlhkosti vzduchu, rychlosti ventilátoru a směru
proudění vzduchu nemusí systém nanoe

 X fungovat na plný výkon.

4-3. Seřízení teploty/prostředí uvnitř vozidla

244

Když je nanoe

 X generováno, je emitováno malé množství ozónu a v

určitých situacích může být slabě cítit. Je to však přibližně stejné množství,
jaké existuje v přírodě, např. v lese, a nemá to žádný vliv na lidské tělo.

Během činnosti může být slyšet slabý hluk. To není porucha.

VÝSTRAHA

Generátor nanoe™ X

Nerozebírejte nebo neopravujte generátor, protože obsahuje vysokonapěťové
součásti. Pokud generátor potřebuje opravu, kontaktujte kteréhokoliv
autorizovaného prodejce nebo servis Lexus, nebo kterýkoliv spolehlivý servis.

UPOZORNĚNÍ

Abyste zabránili poškození nanoe™ X

Nevkládejte nic do výstupu vzduchu na straně řidiče, nic na něj neupevňujte,
nebo nepoužívejte rozprašovače v okolí výstupu vzduchu na straně řidiče.
Tyto věci mohou způsobit, že generátor nebude fungovat správně.

Seřízení nasměrování a otevření a zavření výstupů vzduchu

Pro seřízení polohy a otevření a zavření výstupů vzduchu proveďte
následující činnosti:

 

▶ 

Přední střední

1

Nasměrování proudění vzduchu doleva
nebo doprava, nahoru nebo dolů

2

Pro otevření nebo zavření výstupů
vzduchu otočte knoflíkem.

 

▶ 

Přední boční

1

Nasměrování proudění vzduchu doleva
nebo doprava, nahoru nebo dolů

2

Pro otevření nebo zavření výstupů
vzduchu otočte knoflíkem.

4-3. Seřízení teploty/prostředí uvnitř vozidla

245

4

V

ybavení interiéru

 

▶ 

Vzadu

1

Nasměrování proudění vzduchu doleva
nebo doprava, nahoru nebo dolů

2

Pro otevření nebo zavření výstupů
vzduchu otočte knoflíkem.

4-3. Seřízení teploty/prostředí uvnitř vozidla

246

Vyhřívání volantu

*

Zahřívá boční části volantu.

VÝSTRAHA

Měli byste věnovat pozornost tomu, když někdo z následujících kategorií přijde do
kontaktu s volantem, když je zapnuto vyhřívání:

Kojenci, malé děti, osoby starší, nemocné a tělesně postižené

Osoby s citlivou pokožkou

Unavené osoby

Osoby, které jsou pod vlivem alkoholu nebo léků, které způsobují spánek, (léky
na spaní, léky proti nachlazení atd.)

UPOZORNĚNÍ

Nepoužívejte tyto funkce, když je hybridní systém vypnutý.

INFORMACE

Provozní podmínky

Když je spínač POWER v ZAPNUTO.

Zapnutí/vypnutí vyhřívání volantu

Zvolte 

 na středovém displeji.

Každou volbou spínače se provozní stav mění následovně:

AUTO→Vysoká (svítí 2 segmenty)→Nízká (svítí 1 segment)→Vypnuto

Indikátor úrovně (červený) během činnosti svítí. [

AUTO

] Během automatické

činnosti se indikátory rozsvítí.

INFORMACE

Přizpůsobení

Nastavení teploty vyhřívání volantu lze nastavit prostřednictvím [

Přizpůsobení

vozu

] na středovém displeji.

* : 

Je-li ve výbavě

4-3. Seřízení teploty/prostředí uvnitř vozidla

247

4

V

ybavení interiéru

Vyhřívání sedadel

*

Zahřívá čalounění sedadel.

VÝSTRAHA

Abyste zabránili popálení

Měli byste věnovat pozornost tomu, když někdo z následujících kategorií přijde do
kontaktu se sedadly, když je zapnuto vyhřívání:

Kojenci, malé děti, osoby starší, nemocné a tělesně postižené

Osoby s citlivou pokožkou

Unavené osoby

Osoby, které jsou pod vlivem alkoholu nebo léků, které způsobují spánek, (léky
na spaní, léky proti nachlazení atd.)

Abyste zabránili přehřátí a popálení

Dodržujte následující pokyny, když používáte vyhřívání sedadel:

Nezakrývejte sedadlo potahem nebo polštářem, když používáte vyhřívání
sedadel.

Nepoužívejte vyhřívání sedadel více, než je nezbytné.

UPOZORNĚNÍ

Abyste zabránili poškození vyhřívání sedadel

Na sedadla nepokládejte těžké předměty, které mají nerovný povrch a do sedadel
nezapichujte žádné ostré předměty (jehly, napínáčky atd.).

Abyste zabránili vybití 12V akumulátoru

Nepoužívejte tyto funkce, když je hybridní systém vypnutý.

INFORMACE

Provozní podmínky

Spínač POWER je v ZAPNUTO.

Zapnutí/vypnutí vyhřívání předních sedadel

Zvolte 

 nebo 

 na středovém displeji.

Každou volbou spínače se provozní stav mění následovně:
AUTO → Vysoká (svítí 3 segmenty) → Střední (svítí 2 segmenty) → Nízká (svítí 1
segment) → Vypnuto
Vozidla s ventilací sedadel: Indikátor úrovně (žlutý) během činnosti svítí.

* : 

Je-li ve výbavě

4-3. Seřízení teploty/prostředí uvnitř vozidla

248

Indikátor úrovně (červený) během činnosti svítí. [

AUTO

] Během automatické

činnosti se indikátory rozsvítí.

INFORMACE

Přizpůsobení

Nastavení teploty vyhřívání sedadel u předních sedadel lze nastavit
prostřednictvím [

Přizpůsobení vozu

] na středovém displeji.

Zapnutí/vypnutí vyhřívání zadních sedadel

*

Stiskněte spínač.

Každým stisknutím spínače se provozní stav
mění následovně:
Vysoká (svítí 3 segmenty) → Střední (svítí 2
segmenty) → Nízká (svítí 1 segment) → Vypnuto
Indikátory úrovně (žluté) během činnosti svítí.

* : 

Je-li ve výbavě

4-3. Seřízení teploty/prostředí uvnitř vozidla

249

4

V

ybavení interiéru

Ventilace sedadel

*

Pomocí ventilátorů uvnitř sedadel lze na povrchu sedadel zajistit lepší
větrání.

UPOZORNĚNÍ

Abyste zabránili poškození ventilace sedadel

Na sedadla nepokládejte těžké předměty, které mají nerovný povrch a do sedadel
nezapichujte žádné ostré předměty (jehly, napínáčky atd.).

Abyste zabránili vybití 12V akumulátoru

Nepoužívejte tyto funkce, když je hybridní systém vypnutý.

INFORMACE

Provozní podmínky

Spínač POWER je v ZAPNUTO.

Zapnutí/vypnutí ventilace sedadel (vpředu)

Zvolte 

 nebo 

 na středovém displeji.

Každou volbou spínače se provozní stav mění následovně:
Vysoká (svítí 3 segmenty) → Střední (svítí 2 segmenty) → Nízká (svítí 1 segment)
→ Vypnuto
Indikátory úrovně (modré) během činnosti svítí. [

AUTO

] Během automatické

činnosti se indikátory rozsvítí.

INFORMACE

Režim činnosti s vazbou na systém klimatizace

Když je rychlost ventilátoru sedadla nastavena na Hi (Silně), rychlost ventilátoru
ventilace sedadla se zvýší podle rychlosti ventilátoru systému klimatizace.

Přizpůsobení

Nastavení rychlosti ventilátoru ventilace sedadel lze nastavit prostřednictvím
[

Přizpůsobení vozu

] na středovém displeji.

* : 

Je-li ve výbavě

4-3. Seřízení teploty/prostředí uvnitř vozidla

250

Používání střešního okna

*

Pro pocit pohodlí v kabině může být střešní okno otevřeno nebo vyklopeno.

VÝSTRAHA

Dodržujte následující pokyny.

Během jízdy nedovolte žádným cestujícím vystrkovat ruce nebo hlavy ven z
vozidla.

Nesedejte na horní část střešního okna.

Řidič odpovídá za otevírání a zavírání střešního okna. Abyste předešli
neúmyslnému ovládání, zvláště u dětí, nedovolte dětem ovládat střešní okno.
Děti a ostatní cestující mohou být částmi těla zachyceni ve střešním okně.

Při ovládání střešního okna dbejte na to, aby žádní cestující neměli žádnou
část těla na takových místech, kde by mohli být zachyceni střešním oknem.

Když používáte bezdrátové dálkové ovládání nebo mechanický klíč k ovládání
střešního okna, ovládejte střešní okno poté, co se ujistíte, že se žádný z
cestujících nemůže kteroukoliv částí těla zachytit ve střešním okně.
Nenechávejte také děti ovládat střešní okno pomocí bezdrátového dálkového
ovládání nebo mechanického klíče. Děti a ostatní cestující mohou být
zachyceni ve střešním okně.

Pokud ve vozidle cestuje dítě, když vozidlo opouštíte, vypněte spínač POWER,
vezměte klíč a opusťte vozidlo spolu s dítětem. Pokud ve vozidle dítě zůstane,
může neúmyslně ovládat střešní okno, z důvodu uličnictví atd., což může vést k
nehodě.

INFORMACE

Provozní podmínky střešního okna

Spínač POWER je v ZAPNUTO.

Ovládání střešního okna po vypnutí hybridního systému

Střešní okno může být ovládáno přibližně 45 sekund poté, co je spínač POWER
přepnut do PŘÍSLUŠENSTVÍ nebo VYPNUTO.
Nemohou však být ovládána, jakmile se otevřou některé přední dveře.

Používání systému hlasového ovládání

*

Střešní okno může být otevřeno/zavřeno použitím systému hlasového ovládání.
Podrobnosti - viz "Multimedia owner's manual".

Sluneční clona

Sluneční clona může být vytažena nebo zatažena manuálně. Když se však otevře
střešní okno, sluneční clona se vytáhne automaticky.

* : 

Je-li ve výbavě

4-3. Seřízení teploty/prostředí uvnitř vozidla

251

4

V

ybavení interiéru

 Související informace 

Přizpůsobitelné funkce(S. 735)

Funkce, které pomáhají bezpečnému otevírání a zavírání
střešního okna

Následující funkce napomáhají bezpečnému otevírání a zavírání střešního
okna.

Funkce ochrany proti sevření
Pokud je mezi střešním oknem a jeho rámem detekován nějaký předmět,
když se střešní okno zavírá nebo sklápí, pohyb se zastaví a střešní okno
se mírně pootevře.

Výstražný bzučák otevřeného střešního okna
Když je vypnut spínač POWER a otevřou se dveře řidiče při otevřeném
střešním oknu, zazní bzučák a na multiinformačním displeji na
přístrojovém panelu se zobrazí hlášení.

VÝSTRAHA

Funkce ochrany proti sevření

Nikdy nepoužívejte jakoukoliv část vašeho těla, abyste úmyslně aktivovali
funkci ochrany proti sevření.

Funkce ochrany proti sevření nemusí fungovat, pokud se něco zachytí těsně
před úplným zavřením střešního okna.
Funkce ochrany proti sevření také nebude fungovat, když je stisknut spínač
střešního okna.
Dbejte na to, aby se nezachytily vaše prsty atd.

Otevírání střešního okna

Stiskněte spínač 

.

*1

Střešní okno se zastaví těsně před polohou
úplného otevření, aby se snížil hluk větru.

*1 : 

Pro zastavení střešního okna během činnosti lehce stiskněte některý konec
spínače střešního okna 

.

4-3. Seřízení teploty/prostředí uvnitř vozidla

252

Zavírání střešního okna

Stiskněte spínač 

 .

*2

Vyklopení střešního okna

Stiskněte spínač 

.

*3

Sklopení střešního okna

Stiskněte spínač 

.

*4

*2 : 

Pro zastavení střešního okna během činnosti lehce stiskněte některý konec
spínače střešního okna 

 .

*3 : 

Pro zastavení střešního okna během činnosti lehce stiskněte některý konec
spínače střešního okna 

.

*4 : 

Pro zastavení střešního okna během činnosti lehce stiskněte některý konec
spínače střešního okna 

.

4-3. Seřízení teploty/prostředí uvnitř vozidla

253

4

V

ybavení interiéru

Používání panoramatického střešního okna

*

Pro pocit pohodlí v kabině může být panoramatické střešní okno otevřeno
nebo vyklopeno.

VÝSTRAHA

Dodržujte následující pokyny, když otevíráte a zavíráte panoramatické střešní
okno.

Řidič odpovídá za otevírání a zavírání panoramatického střešního okna. Abyste
předešli neúmyslnému ovládání, zvláště u dětí, nedovolte dětem ovládat
panoramatické střešní okno. Děti a ostatní cestující mohou být částmi těla
zachyceni ve panoramatickém střešním okně.

Při ovládání panoramatického střešního okna dbejte na to, aby žádní cestující
neměli žádnou část těla na takových místech, kde by mohli být zachyceni.

Když používáte bezdrátové dálkové ovládání nebo mechanický klíč k ovládání
panoramatického střešního okna, ovládejte panoramatické střešní okno poté,
co se ujistíte, že se žádný z cestujících nemůže kteroukoliv částí těla zachytit
ve panoramatickém střešním okně.
Nenechávejte také děti ovládat panoramatické střešní okno pomocí
bezdrátového dálkového ovládání nebo mechanického klíče. Děti a ostatní
cestující mohou být zachyceni v panoramatickém střešním okně.

Pokud ve vozidle cestuje dítě, když vozidlo opouštíte, vypněte spínač POWER,
vezměte klíč a opusťte vozidlo spolu s dítětem. Pokud ve vozidle dítě zůstane,
může neúmyslně ovládat panoramatické střešní okno, z důvodu uličnictví atd.,
což může vést k nehodě.

INFORMACE

Provozní podmínky panoramatického střešního okna

Spínač POWER je v ZAPNUTO.

Ovládání panoramatického střešního okna po vypnutí hybridního
systému

Panoramatické střešní okno může být ovládáno přibližně 45 sekund poté, co je
spínač POWER přepnut do PŘÍSLUŠENSTVÍ nebo VYPNUTO.
Nemohou však být ovládána, jakmile se otevřou některé přední dveře.

Používání systému ovládání hlasem

*

Panoramatické střešní okno může být otevřeno/zavřeno použitím systému
hlasového ovládání.
Podrobnosti - viz "Multimedia owner's manual".

 Související informace 

Přizpůsobitelné funkce(S. 735)

* : 

Je-li ve výbavě

4-3. Seřízení teploty/prostředí uvnitř vozidla

254

Funkce, které pomáhají bezpečnému otevírání a zavírání
panoramatického střešního okna

Následující funkce napomáhají bezpečnému otevírání a zavírání
panoramatického střešního okna.

Funkce ochrany proti sevření
Pokud je mezi panoramatickým střešním oknem a jeho rámem
detekován nějaký předmět, když se panoramatické střešní okno zavírá
nebo sklápí, pohyb se zastaví a panoramatické střešní okno se mírně
pootevře.

Výstražný bzučák otevřeného panoramatického střešního okna
Když je vypnut spínač POWER a otevřou se dveře řidiče při otevřeném
panoramatickém střešním oknu, zazní bzučák a na multiinformačním
displeji na přístrojovém panelu se zobrazí hlášení.

VÝSTRAHA

Funkce ochrany proti sevření

Nikdy nepoužívejte jakoukoliv část vašeho těla, abyste úmyslně aktivovali
funkci ochrany proti sevření.

Funkce ochrany proti sevření nemusí fungovat, pokud se něco zachytí těsně
před úplným zavřením panoramatického střešního okna.
Funkce ochrany proti sevření také nebude fungovat, když je stisknut spínač
střešního okna.
Dbejte na to, aby se nezachytily vaše prsty atd.

Otevírání panoramatického střešního okna

Stiskněte spínač 

.

*1

Pro zastavení panoramatického střešního okna
během činnosti lehce stiskněte některý konec

spínače panoramatického střešního okna 

.

*1 : 

Stiskněte 

Panoramatické střešní okno a elektronická sluneční clona se

automaticky otevřou.

4-3. Seřízení teploty/prostředí uvnitř vozidla

255

4

V

ybavení interiéru

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     12      13      14      15     ..