Lexus NX (2022). Návod k obsluze - 13

 

  Index      Manuals     Lexus NX (2022). Návod k obsluze

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     11      12      13      14     ..

 

 

 

Lexus NX (2022). Návod k obsluze - 13

 

 

Jízdní režim EV

Přepínání do jízdního režimu EV

V jízdním režimu EV je elektrický pohon napájen hybridním (trakčním)
akumulátorem a k pohonu vozidla se používá pouze elektrický (trakční)
motor. Tento režim vám umožní jezdit v obydlených oblastech brzy ráno
a pozdě v noci, nebo na uzavřených parkovištích, atd., bez hluku a emisí
výfukových plynů.
Stiskněte spínač jízdního režimu EV.

Když je jízdní režim EV zapnutý, rozsvítí se
indikátor jízdního režimu EV.
Stisknutím spínače při zapnutém režimu EV se
vozidlo vrátí do normálního režimu (používání
benzínového motoru a elektrického [trakčního]
motoru).

INFORMACE

Situace, kdy jízdní režim EV nemůže být zapnut

V následujících situacích nemusí být možné jízdní režim EV zapnout. Pokud
nemůže být zapnut, zazní bzučák a na multiinformačním displeji se zobrazí
hlášení.

Teplota hybridního systému je vysoká.
Vozidlo bylo ponecháno na slunci, jezdilo do kopce nebo vysokou rychlostí atd.

Teplota hybridního systému je nízká.
Teplota hybridního systému je nízká. Vozidlo bylo ponecháno delší dobu v
teplotách nižších než cca 0 °C (32 °F) atd.

Benzínový motor se zahřívá.

Hybridní (trakční) akumulátor je vybitý.
Úroveň zbývajícího nabití akumulátoru indikovaná na zobrazení 

"Monitor

energie"

 je nízká.

Rychlost vozidla je vysoká.

Plynový pedál je silně sešlápnut nebo vozidlo jede do kopce, atd.

Je zapnuto odmlžování čelního skla.

Přepnutí do jízdního režimu EV, když je benzínový motor studený

Pokud je hybridní systém startován, když je benzínový motor studený, benzínový
motor se automaticky po krátké době nastartuje, aby se zahřál. V tom případě
nebude možné přepnout do jízdního režimu EV.
Po nastartování hybridního systému a rozsvícení indikátoru 

"READY"

 stiskněte

spínač jízdního režimu EV předtím, než nastartuje benzínový motor, abyste
přepnuli do jízdního režimu EV.

3-9. Jízdní režim EV

224

Automatické zrušení jízdního režimu EV

Když jedete v jízdním režimu EV, benzínový motor se může automaticky
nastartovat v následujících situacích. Když je jízdní režim EV zrušen, zazní
bzučák, indikátor jízdního režimu EV bude blikat a zhasne, a na multiinformačním
displeji se zobrazí hlášení.

Hybridní (trakční) akumulátor se vybije.
Úroveň zbývajícího nabití akumulátoru indikovaná na zobrazení 

"Monitor

energie"

 je nízká.

Rychlost vozidla je vysoká.

Plynový pedál je silně sešlápnut nebo vozidlo jede do kopce, atd.

Možná jízdní vzdálenost při jízdě v jízdním režimu EV

Možná jízdní vzdálenost v jízdním režimu EV se pohybuje v rozsahu několika
stovek metrů do přibližně 1 km (0.6 mile). V závislosti na podmínkách vozidla jsou
však situace, kdy jízdní režim EV nemůže být použit.
(Možná jízdní vzdálenost závisí na úrovni nabití hybridního [trakčního]
akumulátoru a jízdních podmínkách.)

Spotřeba paliva

Hybridní systém je konstruován tak, aby dosahoval největší možné úspory paliva
při normální jízdě (používání benzínového motoru a elektrického [trakčního]
motoru). Pokud budete jezdit v jízdním režimu EV více než je nezbytné, úspora
paliva se může snížit.

VÝSTRAHA

Pro Ukrajinu, Ázerbájdžán, Gruzii a Moldavsko:
Když jedete v jízdním režimu EV, věnujte zvýšenou pozornost oblasti v okolí
vozidla. Protože není slyšet žádný hluk motoru, chodci, osoby jedoucí na kole
nebo ostatní lidé a vozidla v okolí nemusí zaznamenat rozjezd vozidla nebo jeho
přiblížení, takže buďte při řízení velmi pozorní.
Kromě Ukrajiny, Ázerbájdžánu, Gruzie a Moldavska:
Když jedete v jízdním režimu EV, věnujte zvýšenou pozornost oblasti v okolí
vozidla. Protože není slyšet žádný hluk motoru, chodci, osoby jedoucí na kole
nebo ostatní lidé a vozidla v okolí nemusí zaznamenat rozjezd vozidla nebo jeho
přiblížení, takže buďte při řízení velmi pozorní. Buďte proto během jízdy velmi
opatrní, i když je systém akustického varování vozidla aktivní.

3-9. Jízdní režim EV

225

3

Jízda podle podmínek

Systém přidržení brzdy

Systém přidržení brzdy

VÝSTRAHA

Když je vozidlo na prudkém svahu

Když používáte systém přidržení brzdy na prudkém svahu, buďte opatrní. Funkce
přidržení brzdy v takovém případě nemusí vozidlo udržet.

Když zastavujete na kluzké vozovce

Systém nemůže vozidlo zastavit, když schopnost adheze pneumatik byla
překročena. Nepoužívejte tento systém, když zastavujete na kluzké vozovce.

UPOZORNĚNÍ

Když vozidlo parkujete

The brake hold system is not designed for use when parking the vehicle for a long
period of time. Turning the power switch off while the system is holding the brake
may release the brake, which would cause the vehicle to move. When operating
the power switch, depress the brake pedal, shift the shift position to P and set the
parking brake.

 Související informace 

Ovládání parkovací brzdy(S. 173)
Indikátor činnosti přidržení brzdy (výstražný bzučák)(S. 619)

Zapnutí systému přidržení brzdy

Systém přidržení brzdy ponechává brzdu zabrzděnou, když je zařazená
poloha v D, S nebo N při zapnutém systému, a když je sešlápnut brzdový
pedál, aby se vozidlo zastavilo. Když je sešlápnut plynový pedál se
zařazenou polohou v D nebo S, systém brzdu uvolní, aby umožnil plynulý
rozjezd.
Zapnutí systému přidržení brzdy
Indikátor pohotovostního stavu přidržení
brzdy (zelený) se rozsvítí. Když systém
přidržuje brzdu, rozsvítí se indikátor činnosti
přidržení brzdy (žlutý).

INFORMACE

Provozní podmínky systému přidržení brzdy

Systém přidržení brzdy nelze zapnout za následujících podmínek:

3-10. Systém přidržení brzdy

226

Dveře řidiče nejsou zavřeny.

Řidič nemá zapnutý bezpečnostní pás.

Parkovací brzda je zabrzděna.

Pokud je detekována kterákoliv z výše uvedených podmínek, když je
zapnut systém přidržení brzdy, systém se vypne a indikátor pohotovostního
stavu přidržení brzdy zhasne. Dále, pokud je detekována kterákoliv z výše
uvedených podmínek, když systém přidržuje brzdu, zazní výstražný bzučák
a na multiinformačním displeji se zobrazí hlášení. Parkovací brzda pak bude
automaticky zabrzděna.

Funkce přidržení brzdy

Pokud je brzdový pedál ponechán uvolněný po dobu cca 3 minut poté, co
systém začal přidržovat brzdu, parkovací brzda se automaticky zabrzdí. V
tom případě zazní výstražný bzučák a na multiinformačním displeji se zobrazí
výstražné hlášení.

Funkce přidržení brzdy nemusí vozidlo udržet, když vozidlo stojí na prudkém
svahu. V této situaci může být nezbytné, aby řidič použil brzdy. Zazní výstražný
bzučák a multiinformační displej bude informovat řidiče o této situaci. Pokud
se na multiinformačním displeji zobrazí výstražné hlášení, přečtěte si hlášení a
postupujte podle pokynů.

Abyste systém vypnuli, když systém přidržuje brzdu, pevně sešlápněte brzdový
pedál a stiskněte tlačítko znovu.

Když si nepřejete, aby parkovací brzda fungovala automaticky, stiskněte a
podržte spínač přidržení brzdy, dokud nezhasne indikátor pohotovostního
režimu (zelený), a poté vypněte spínač POWER.

Když se parkovací brzda automaticky zabrzdí, zatím co systém přidržuje
brzdy

Pro uvolnění parkovací brzdy proveďte některou z následujících činností:

Sešlápněte plynový pedál. (Parkovací brzda nebude automaticky uvolněna,
pokud není zapnut bezpečnostní pás.)

Ovládejte spínač parkovací brzdy se sešlápnutým brzdovým pedálem.

Ujistěte se, že indikátor parkovací brzdy zhasne.

Kdy je nezbytná prohlídka u kteréhokoliv autorizovaného prodejce nebo
servis Lexus, nebo v kterémkoliv spolehlivém servisu

Když se indikátor pohotovostního stavu přidržení brzdy (zelený) nerozsvítí, i když
je stisknut spínač přidržení brzdy při splněných provozních podmínkách systému
přidržení brzdy, systém může mít poruchu.
Nechte vozidlo ihned zkontrolovat kterýmkoliv autorizovaným prodejcem nebo
servisem Lexus, nebo kterýmkoliv spolehlivým servisem.

Pokud se na multiinformačním displeji zobrazí "Porucha automatické
ruční brzdy"

Systém může mít poruchu.

3-10. Systém přidržení brzdy

227

3

Jízda podle podmínek

Nechte vozidlo ihned zkontrolovat kterýmkoliv autorizovaným prodejcem nebo
servisem Lexus, nebo kterýmkoliv spolehlivým servisem.

Výstražná hlášení a bzučáky

Výstražná hlášení a bzučáky se používají k signalizaci poruchy systému
nebo jako informace pro řidiče, že je potřeba dávat pozor. Pokud se na
multiinformačním displeji zobrazí výstražné hlášení, přečtěte si hlášení a
postupujte podle pokynů.

3-10. Systém přidržení brzdy

228

Nastavení oblíbených

Moje nastavení

Rozpoznáním jednotlivce prostřednictvím zařízení, jako je elektronický klíč,
lze při nástupu do vozidla vyvolat jízdní polohu a zaznamenaná nastavení
vozidla pro daného řidiče. Přiřazením ověřovacího zařízení k řidiči předem
může řidič nastoupit do vozidla se svým preferovaným nastavením. Pomocí
Moje nastavení lze zaznamenat nastavení až pro 3 řidiče. Podrobnosti o
tom, jak přiřadit/vymazat elektronické klíče, nastavit jména řidičů, provést
inicializaci, změnit řidiče ručně nebo odstranit řidiče, viz "Multimedia
owner's manual".

Typy přiřazených ověřovacích zařízení

Jednotlivec může být identifikován použitím následujících ověřovacích
zařízení.

Elektronický klíč

Jednotlivec je identifikován, když systém Smart Entry & Start detekuje jeho
elektronický klíč.

Bluetooth zařízení

Jednotlivec může být detekován, pokud je k audiosystému připojeno stejné
Bluetooth zařízení , které bylo použito jako handsfree telefon při posledním
nástupu do vozidla.

Vyvolání funkcí

Když je jednotlivec identifikován pomocí ověřovacího zařízení, vyvolají se
nastavení následujících funkcí.

Jízdní poloha (funkce vyvolání paměti)

*

Po identifikaci jednotlivce se při provedení následující činnosti vyvolá jízdní
poloha, která byla nastavena při posledním dokončení jízdy.
Dveře jsou odemknuty a otevřeny použitím systému Smart Entry & Start nebo
bezdrátovým dálkovým ovládáním.

Zobrazení přístrojů, průhledový displej

*

 a multimediální informace

*1

Když je jednotlivec identifikován, vyvolají se nastavení vozidla použitá při
posledním vypnutí spínače POWER.

Nastavení vozidla, která mohou být nastavena použitím středového
displeje

*1

Když je jednotlivec identifikován, vyvolají se nastavení vozidla použitá při
posledním vypnutí spínače POWER.

Funkce podpory bezpečné jízdy

*1

Když je jednotlivec identifikován, vyvolají se nastavení vozidla použitá při
posledním vypnutí spínače POWER.

* : 

Je-li ve výbavě

*1 : 

Některá nastavení jsou vyloučena

4-1. Nastavení oblíbených

230

Seřízení preferované jízdní polohy

Umožnění snazšího nástupu a výstupu řidiči (systém
usnadnění přístupu)

*

VÝSTRAHA

Nikdy nepoužívejte jakoukoliv část vašeho těla, abyste úmyslně aktivovali funkci
ochrany proti sevření.

Když jsou provedeny všechny následující
činnosti, sedadlo řidiče a volant jsou
automaticky seřízeny do polohy, která
umožní řidiči snadný nástup a výstup z
vozidla.

Zařazená poloha byla přeřazena do P.

Spínač POWER byl přepnut do PŘÍSLUŠENSTVÍ nebo ZAPNUTO.

Bezpečnostní pás řidiče byl rozepnut.

Když je provedena některá z následujících činností, sedadlo řidiče a volant
se automaticky vrátí do svých původních poloh.

Spínač POWER byl přepnut do režimu PŘÍSLUŠENSTVÍ nebo
ZAPNUTO.

Bezpečnostní pás řidiče byl zapnut.

INFORMACE

Činnost systému usnadnění přístupu

Když vystupujete z vozidla, systém usnadnění přístupu nemusí fungovat, pokud je
již sedadlo blízko nejzadnější polohy atd.

Funkce ochrany proti sevření

Když je v činnosti systém usnadnění přístupu, pokud dojde k uvíznutí nějakého
předmětu za předním sedadlem, přední sedadlo se zastaví a pak se mírně
posune dopředu. Když je funkce ochrany proti sevření v činnosti, sedadlo se
zastaví v jiné poloze než v nastavené poloze. Zkontrolujte polohu sedadla.

 Související informace 

Přizpůsobitelné funkce(S. 735)

* : 

Je-li ve výbavě

4-2. Seřízení preferované jízdní polohy

231

4

V

ybavení interiéru

Registrace/vyvolání/vymazání jízdní polohy

*

Tato funkce automaticky seřídí polohy sedadla řidiče, volantu, vnějších
zpětných zrcátek a průhledového displeje

*

 aby vám usnadnila nástup a

výstup z vozidla nebo aby vyhověla vašim požadavkům.
Pro každého řidiče a hosta, kteří byli zaregistrováni pro Moje nastavení,
lze zaznamenat až 3 různé jízdní polohy. Když je zaregistrováno přiřazení
elektronického klíče (včetně kartového klíče) pro Moje nastavení, lze
každému řidiči vyvolat polohu řidiče (funkce vyvolání paměti).

INFORMACE

Používání systému hlasového ovládání

*

Následující činnosti mohou být provedeny použitím systému hlasového ovládání:

Registrace jízdní polohy

Vyvolání jízdní polohy (pouze když je zařazená poloha v P)

Podrobnosti - viz "Multimedia owner's manual".

Registrace jízdní polohy do paměti (funkce paměti polohy)

1

Zkontrolujte, zda je zařazená poloha v P.

2

Přepněte spínač POWER do ZAPNUTO.

3

Seřiďte sedadlo řidiče, volant, vnější zpětná zrcátka a průhledový
displej

*

 do požadovaných poloh.

4

Při stisknutém tlačítku "SET", nebo
během 3 sekund po stisknutí tlačítka
"SET", stiskněte tlačítko "1", "2" nebo
"3", až zazní bzučák.

Pokud již byla na zvolené tlačítko
zaregistrována jízdní poloha, dříve
registrovaná poloha bude přepsána.

INFORMACE

Polohy sedadla, které mohou být uloženy do paměti

Mohou být zaznamenány polohy seřízení jiné než poloha seřízená spínačem
bederní podpěry.

Abyste správně používali funkci paměti jízdní polohy

Pokud je již poloha sedadla v nejvzdálenější možné poloze a sedadlo je
ovládáno ve stejném směru, zaregistrovaná poloha může být mírně odlišná,
když je vyvolána.

* : 

Je-li ve výbavě

4-2. Seřízení preferované jízdní polohy

232

VÝSTRAHA

Během seřizování sedadla dávejte pozor, abyste se nedotkli sedadlem
cestujícího vzadu nebo nepřimáčkli své tělo proti volantu.

Vyvolání jízdní polohy (funkce paměti polohy)

VÝSTRAHA

Nikdy nepoužívejte jakoukoliv část vašeho těla, abyste úmyslně aktivovali funkci
ochrany proti sevření.

1

Zkontrolujte, zda je zařazená poloha v P.

2

Přepněte spínač POWER do ZAPNUTO.

3

Stiskněte jedno z tlačítek pro jízdní
polohu, kterou chcete vyvolat, až
zazní bzučák.

INFORMACE

Zastavení činnosti vyvolání polohy v jejím průběhu

Proveďte některý z následujících úkonů:

Stiskněte tlačítko "SET".

Stiskněte tlačítko "1", "2" nebo "3".

Ovládejte některý ze spínačů seřízení sedadla (zruší se pouze vyvolání
polohy sedadla).

Ovládejte spínač ovládání naklápěcího a vysouvacího volantu (zruší se
pouze vyvolání polohy volantu).

Činnost paměti jízdní polohy po vypnutí spínače POWER

Registrované polohy sedadla mohou být vyvolány až 180 sekund poté, co
byly otevřeny dveře řidiče a dalších 61 sekund poté, co byly opět zavřeny.

Když nelze vyvolat zaznamenanou polohu sedadla

Poloha bude nemusí být vyvolána v některých situacích, když je poloha
sedadla zaznamenána v určitém rozsahu.
Pro podrobnosti kontaktujte kteréhokoliv autorizovaného prodejce nebo
servis Lexus, nebo kterýkoliv spolehlivý servis.

4-2. Seřízení preferované jízdní polohy

233

4

V

ybavení interiéru

Funkce ochrany proti sevření

Když je vyvolána jízdní poloha nebo je v činnosti systém usnadnění přístupu,
pokud dojde k uvíznutí nějakého předmětu za předním sedadlem, přední
sedadlo se zastaví a pak se mírně posune dopředu. Když je funkce ochrany
proti sevření v činnosti, sedadlo se zastaví v jiné poloze než v nastavené
poloze. Zkontrolujte polohu sedadla.

Vyvolání jízdní polohy

Dávejte pozor, aby se opěrka hlavy nedotýkala stropu nebo sluneční clony.

Registrace jízdní polohy k elektronickému klíči (funkce
vyvolání paměti)

Jízdní polohy mohou být automaticky vyvolány pro každého registrovaného
řidiče registrací přiřazení elektronického klíče v Moje nastavení.
Když je po jízdě s vozidlem přeřazena zařazená poloha do P, aktuální jízdní
poloha se zaznamená.

Vymazání zaregistrované jízdní polohy z elektronického klíče
(funkce vyvolání paměti)

Jízdní polohy mohou být automaticky vyvolány pro každého registrovaného
řidiče registrací přiřazení elektronického klíče v Moje nastavení.
Inicializujte zaregistrovaná nastavení řidiče v Moje nastavení.

Vyvolání zaregistrované jízdní polohy z elektronického klíče
(funkce vyvolání paměti)

Jízdní polohy mohou být automaticky vyvolány pro každého registrovaného
řidiče registrací přiřazení elektronického klíče v Moje nastavení.

VÝSTRAHA

Nikdy nepoužívejte jakoukoliv část vašeho těla, abyste úmyslně aktivovali funkci
ochrany proti sevření.

1

Noste pouze klíč, který byl přiřazen a zaregistrován v Moje
nastavení, a pak odemkněte a otevřete dveře řidiče použitím
systému Smart Entry & Start nebo bezdrátovým dálkovým
ovládáním.

Jízdní poloha jiná než volant se přesune do zaznamenané polohy. Sedadlo
se však posune do polohy mírně za zaznamenanou polohu, aby byl umožněn
snadnější nástup do vozidla.
Pokud je jízdní poloha v poloze, která už byla zaznamenána, jízdní poloha se
neposune.

4-2. Seřízení preferované jízdní polohy

234

2

Přepněte spínač POWER do PŘÍSLUŠENSTVÍ nebo ZAPNUTO.

Sedadlo a volant (pouze když je spínač POWER v ZAPNUTO) se posunou do
zaznamenané polohy.

INFORMACE

Funkce ochrany proti sevření

Když je vyvolána jízdní poloha nebo je v činnosti systém usnadnění přístupu,
pokud dojde k uvíznutí nějakého předmětu za předním sedadlem, přední
sedadlo se zastaví a pak se mírně posune dopředu. Když je funkce ochrany
proti sevření v činnosti, sedadlo se zastaví v jiné poloze než v nastavené
poloze. Zkontrolujte polohu sedadla.

Vyvolání jízdní polohy

Dávejte pozor, aby se opěrka hlavy nedotýkala stropu nebo sluneční clony.

4-2. Seřízení preferované jízdní polohy

235

4

V

ybavení interiéru

Seřízení teploty/prostředí uvnitř vozidla

Pohodlný stav, který má být udržován bez seřizování
jednotlivých systémů (Správce klimatu Lexus)

Ovládání vyhřívání a ventilace předních sedadel a vyhřívání volantu
je prováděno automaticky podle nastavení teploty systému klimatizace,
venkovní teploty, teploty uvnitř vozidla atd.

*

Správce klimatu Lexus

Správce klimatu Lexus funguje ve spojení s [

AUTO

] systému klimatizace.

1

Zvolte spínač obrazovky možností.

→ S.239

2

Zvolte spínač [Správce klimatu].

3

Zapněte spínač [AUTO].

Automaticky ovladatelné funkce

Automatický systém klimatizace

→ S.238

Ovládání systému klimatizace se provádí automaticky podle nastavení teploty na
straně řidiče/spolujezdce vpředu.

Vyhřívání sedadel

→ S.248

Ovládání vyhřívání sedadel se provádí automaticky podle nastavení teploty na
straně řidiče/spolujezdce vpředu.
Činnost se automaticky přepne mezi vyhříváním sedadel a ventilací sedadel
podle nastavení teploty systému klimatizace, venkovní teploty atd.

Ventilace sedadel

→ S.250

Ovládání ventilace sedadel se provádí automaticky podle nastavení teploty na
straně řidiče/spolujezdce vpředu.
Činnost se automaticky přepne mezi vyhříváním sedadel a ventilací sedadel
podle nastavení teploty systému klimatizace, venkovní teploty atd.

Vyhřívání volantu

→ S.247

Ovládání vyhřívání volantu se provádí automaticky podle nastavení teploty
systému klimatizace, venkovní teploty atd.

INFORMACE

Funkce detekce cestujících

Když je na sedadle spolujezdce vpředu detekován cestující, vyhřívání a
ventilace sedadel budou fungovat automaticky.

Když je spínač vyhřívání/ventilace sedadel nastaven do AUTO, funkce detekce
cestujících nebude fungovat.

* : 

Je-li ve výbavě

4-3. Seřízení teploty/prostředí uvnitř vozidla

236

Ovládání vyhřívání zadních sedadel (vozidla s vyhříváním zadních
sedadel)

Vyhřívání zadních sedadel není řízeno pomocí Lexus Climate Concierge.

4-3. Seřízení teploty/prostředí uvnitř vozidla

237

4

V

ybavení interiéru

Ovládací prvky klimatizace

Když je spínač [

AUTO

] zapnutý, výstupy vzduchu a rychlost ventilátoru

se automaticky mění podle nastavené teploty. Umístění a tvary tlačítek se
budou u vozidel s pravostranným řízením mírně lišit. Také zobrazení a
polohy tlačítek se budou lišit v závislosti na typu systému.

UPOZORNĚNÍ

Nenechávejte systém klimatizace zapnutý déle, než je nutné, když je hybridní
systém vypnutý.

INFORMACE

Když jedete po prašných silnicích

Zavřete všechna okna. Pokud prach zvířený vozidlem stále vniká do vozidla i po
zavření oken, je doporučeno, aby byl režim přívodu vzduchu nastaven do režimu
venkovního vzduchu a rychlost ventilátoru na jakékoliv nastavení kromě vypnuto.

Když je venkovní teplota nízká

Funkce odvlhčování nemusí fungovat, i když je zvoleno [

A/C

].

Zápach při větrání a klimatizaci

Aby byl do vozidla přiváděn čerstvý vzduch, nastavte systém klimatizace do
režimu venkovního vzduchu.

Během používání mohou vniknout dovnitř různé pachy zevnitř a zvenku
vozidla, a hromadit se v systému klimatizace. To může způsobit, že se zápach
šíří z výstupů vzduchu.

Pro snížení možnosti výskytu zápachu:

Je doporučeno, abyste nastavili systém klimatizace do režimu venkovního
vzduchu předtím, než vypnete vozidlo.

Ihned po zapnutí systému klimatizace do automatického režimu může být na
krátkou dobu pozdrženo zahájení chodu ventilátoru.

Když parkujete, systém se automaticky přepne do režimu přívodu venkovního
vzduchu, aby podpořil lepší cirkulaci vzduchu vozidlem, což pomáhá redukovat
pachy, které vznikají při startování vozidla.

Používání systému hlasových příkazů

Systém klimatizace může být ovládán použitím hlasových příkazů. Podrobnosti,
viz "Příručka pro uživatele multimediálního systému".

Přizpůsobení

Funkce, které mají vazbu na automatický režim (když je spínač [

AUTO

] zapnutý),

mohou být nastaveny prostřednictvím [

Přizpůsobení vozu

] na středovém displeji.

 Související informace 

Přizpůsobitelné funkce(S. 735)

4-3. Seřízení teploty/prostředí uvnitř vozidla

238

Spínač obrazovky možností

▶ 

Model se 14palcovým středovým displejem

A

Spínač ovládání teploty na levé straně

B

Spínač ovládání režimu proudění vzduchu

C

Spínač obrazovky možností

D

Spínač obrazovky zkratek

Zvolte pro zobrazení ikon zkratek pro různé funkce.

E

[

Sync

]Spínač

F

Spínač ovládání teploty na pravé straně

G

[

A/C

]Spínač

H

Spínač režimů venkovní/recirkulovaný vzduch

I

Ovladač rychlosti ventilátoru

J

[

OFF

]Spínač

K

[

AUTO

]Spínač

▶ 

Model s 9,8palcovým středovým displejem

A

Spínač ovládání teploty na levé straně

B

Spínač ovládání režimu proudění vzduchu

C

Spínač obrazovky možností

D

Spínač obrazovky zkratek

Zvolte pro zobrazení ikon zkratek pro různé funkce.

4-3. Seřízení teploty/prostředí uvnitř vozidla

239

4

V

ybavení interiéru

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     11      12      13      14     ..