Lexus NX (2022). Návod k obsluze - 10

 

  Index      Manuals     Lexus NX (2022). Návod k obsluze

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     8      9      10      11     ..

 

 

 

Lexus NX (2022). Návod k obsluze - 10

 

 

Když má spínač parkovací brzdy poruchu

Automaticky se zapne automatický režim (automatické zabrzdění a uvolnění).

Výstražný bzučák zabrzděné parkovací brzdy

Pokud vozidlo jede se zabrzděnou parkovací brzdou, zní bzučák. Na
multiinformačním displeji se zobrazí 

"Byla aktivována EPB"

 (když vozidlo

dosáhne rychlosti 5 km/h [3 mph]).

Automatické zabrzdění/uvolnění parkovací brzdy (automatický
režim)

Když je vozidlo zastaveno, zatáhněte a držte spínač parkovací brzdy, až se
na multiinformačním displeji zobrazí 

"Funkce EPB blokování řadicí páky

byla aktivována"

.

Když je zapnut automatický režim, parkovací brzda funguje následujícím
způsobem.

Když je zařazená poloha přeřazena z P: Parkovací brzda bude uvolněna
a indikátor parkovací brzdy zhasne.

Když je zařazená poloha přeřazena do P: Parkovací brzda bude
zabrzděna a indikátor parkovací brzdy se rozsvítí.

Řadicí páku ovládejte se sešlápnutým brzdovým pedálem.
Automatická funkce nemusí fungovat, pokud je řadicí páka přesunuta
extrémně rychle. V této situaci zabrzděte parkovací brzdu ručně.
Když je vozidlo zastaveno, stiskněte a držte spínač parkovací brzdy, až
zazní bzučák a zobrazí se 

"Funkce EPB blokování řadicí páky byla

deaktivována"

. Automatický režim bude vypnut.

INFORMACE

Ovládání parkovací brzdy

Když není spínač POWER v ZAPNUTO, parkovací brzdu není možné uvolnit
pomocí spínače parkovací brzdy.

Když není spínač POWER v ZAPNUTO, automatický režim (automatické
zabrzdění a odbrzdění) není dostupný.

Ruční zabrzdění/uvolnění parkovací brzdy (manuální režim)

Parkovací brzdu je možné zabrzdit a uvolnit ručně.

2-3. Zaparkování vozidla

175

2

Jízda s vozidlem

 

1

Zatáhněte spínač, abyste zabrzdili parkovací brzdu.

Indikátor parkovací brzdy se rozsvítí.
Pokud je v případě nouze potřeba ovládat parkovací brzdu během jízdy,
zatáhněte a držte spínač parkovací brzdy.

2

Stiskněte spínač, abyste parkovací brzdu uvolnili.

Ovládejte spínač parkovací brzdy při sešlápnutém brzdovém pedálu.

Parkovací brzda může být uvolněna sešlápnutím plynového pedálu
pomocí funkce automatického uvolnění parkovací brzdy.

Funkce automatického uvolnění parkovací brzdy
Ujistěte se, že indikátor parkovací brzdy a indikátor spínače parkovací
brzdy zhasnou.
Pokud indikátor parkovací brzdy bliká, ovládejte spínač znovu.

2-3. Zaparkování vozidla

176

Tankování

Tankování

INFORMACE

Když dojde palivo

Když vozidlu dojde palivo a hybridní systém nelze nastartovat, natankujte do
vozidla alespoň tolik paliva, aby zhasla výstražná kontrolka nízké hladiny paliva.

*1

Pokud má vozidlo pouze malé množství paliva, hybridní systém nemusí jít
nastartovat.

Otevírání uzávěru palivové nádrže

1

Pro otevření dvířek palivové nádrže
stiskněte otvírač.

Dvířka palivové nádrže se otevřou.

2

Pomalu otáčejte uzávěrem palivové
nádrže a vyjměte ho, pak ho dejte do
držáku na dvířkách palivové nádrže.

VÝSTRAHA

Vždy uchopte uzávěr palivové nádrže za držadlo a pomalým otáčením ho
otevřete. Když povolujete uzávěr palivové nádrže, můžete slyšet zasyčení.
Před úplným vyjmutím uzávěru počkejte, až tento zvuk nebude slyšet. V
horkém počasí může palivo pod tlakem vystříknout ven z plnicího hrdla a
způsobit zranění.

Pokyny pro tankování

Ujistěte se, že jste zvolili kompatibilní typ paliva a tankujte bezpečně.

*1 : 

Jmenovitý objem doplňování paliva, který způsobí zhasnutí kontrolky, když je

vozidlo ve vodorovné poloze, je přibližně 10,0 litrů [2.6 gal., 2.2 Imp.gal.]. Tato

hodnota se může lišit, když je vozidlo ve svahu. Přidejte další palivo, když je

vozidlo nakloněno.

2-4. Tankování

177

2

Jízda s vozidlem

VÝSTRAHA

Při tankování vozidla dodržujte následující pokyny.

Po vystoupení z vozidla a před otevřením dvířek palivové nádrže se
dotkněte jakéhokoliv nenalakovaného kovového povrchu, aby se vybila statická
elektřina.
Nedovolte nikomu, kdo neprovedl vybití statické elektřiny z těla, aby se přiblížil
k dvířkům palivové nádrže.
Jiskry vzniklé při vybíjení statické elektřiny mohou při tankování způsobit
vznícení výparů paliva.

Nevdechujte odpařené palivo. Palivo obsahuje látky, které jsou škodlivé, pokud
jsou vdechovány.

Při tankování vozidla nekuřte. To by mohlo způsobit vzplanutí paliva a zapříčinit
požár.

Nevracejte se do vozidla nebo se nedotýkejte osoby nebo předmětu, který je
staticky nabitý. To může způsobit nahromadění elektřiny, které může mít za
následek nebezpečí vznícení.

Bezpečně vložte hubici do hrdla palivové nádrže.

Zastavte tankování poté, co hubice automaticky zastaví dodávku paliva.

Nepřeplňujte palivovou nádrž.

UPOZORNĚNÍ

Během tankování nerozlijte palivo. Tím by mohlo dojít k poškození vozidla,
například nesprávnou činnost systémů řízení emisí, poškození součástí
palivového systému nebo lakovaného povrchu vozidla.

INFORMACE

Hrdlo palivové nádrže pro bezolovnatý benzín

Z důvodů ochrany před tankováním nesprávného paliva má vaše vozidlo hrdlo
palivové nádrže, do kterého se vejde pouze speciální hubice na bezolovnatý
benzín.

Zavření uzávěru palivové nádrže

Po natankování otáčejte uzávěrem palivové
nádrže, až uslyšíte cvaknutí.

Jakmile je uzávěr uvolněn, mírně se pootočí v
opačném směru.

2-4. Tankování

178

VÝSTRAHA

Pokud vyměňujete uzávěr palivové nádrže, nepoužívejte jiný než originální uzávěr
palivové nádrže Lexus určený pro vaše vozidlo. Mohlo by to způsobit požár.

2-4. Tankování

179

2

Jízda s vozidlem

3

Jízda podle podmínek

3-1. Jízda při tmavé okolní oblasti

Používání světlometů .........

182

Automatické přepínání mezi

tlumenými světlomety a
dálkovými světlomety........

186

3-2. Jízda při jasném slunci nebo

světlometech jiných vozidel

Používání slunečních clon ..

194

Samostmívací funkce

vnitřního zpětného zrcátka
(vozidla se samostmívacím
vnitřním zpětným
zrcátkem) 
..........................

195

Samostmívací funkce

digitálního zpětného
zrcátka (režim optického
zrcátka) 
.............................

196

3-3. Jízda v dešti

Pokyny pro jízdu v dešti......

197

Zajištění viditelnosti v dešti .

198

3-4. Jízda, když jsou okna a

zrcátka zamlžená

Odmlžování čelního skla.....

203

Odmlžování zadního okna ..

205

Odmlžování vnějších

zpětných zrcátek...............

206

3-5. Jízda, když je chladno

Příprava na chladné počasí

207

Tipy pro jízdu v chladném

počasí ...............................

210

3-6. Jízda v mlze nebo na

horské silnici a při špatné
viditelnosti

Svícení mlhovými světly......

212

Zaznění klaksonu................

214

3-7. Pokyny pro užitková vozidla

Pokyny pro užitková vozidla

215

3-8. Přepínání jízdních vlastností

Jízdní režimy.......................

218

Přepínání jízdního režimu...

220

Režim Trail (vozidla AWD) ..

222

3-9. Jízdní režim EV

Přepínání do jízdního

režimu EV .........................

224

3-10. Systém přidržení brzdy

Systém přidržení brzdy .......

226

181

3

Jízda podle podmínek

Jízda při tmavé okolní oblasti

Používání světlometů

Světlomety mohou být ovládány ručně nebo automaticky.

 Související informace 

Přizpůsobitelné funkce(S. 735)

Zapnutí/vypnutí světlometů

Nenechávejte světla zapnutá déle, než je to nezbytné, když je hybridní
systém vypnutý. To může vést k vybití 12V akumulátoru.

Ovládáním spínače 

 se světla zapínají následovně:

 

1

 Zapnou se přední obrysová,

koncová světla, osvětlení registrační
značky a přístrojového panelu.

2

Zapnou se světlomety a všechna

výše uvedená světla.

3

 Světlomety, světla pro denní

svícení a všechna výše uvedená světla
se zapnou a vypnou automaticky.

INFORMACE

Režim AUTO je možné použít, když

Spínač POWER je v ZAPNUTO.

Systém světel pro denní svícení

Aby vaše vozidlo bylo lépe viditelné pro ostatní řidiče při jízdě ve dne, světla pro
denní svícení se automaticky rozsvítí při každém nastartování hybridního systému

a uvolnění parkovací brzdy, když je spínač světlometů v poloze 

. (Svítí jasněji

než přední obrysová světla.) Světla pro denní svícení nejsou určena pro použití v
noci.

Senzor ovládání světlometů

Senzor nemusí fungovat správně, pokud je na něm položen nějaký předmět
nebo je na čelním skle připevněno cokoliv, co senzor zakrývá. To by mohlo
bránit senzoru detekovat okolní světlo a může to způsobit poruchu automatického
systému světlometů.

3-1. Jízda při tmavé okolní oblasti

182

Systém automatického vypínání světel

Když je spínač světel v poloze 

 nebo 

:

Světlomety a přední mlhová světla

*

 se automaticky vypnou, pokud je spínač

POWER přepnut do VYPNUTO.

Když je spínač světel v poloze 

:

Světlomety a všechna světla se automaticky vypnou, pokud je spínač POWER
přepnut do VYPNUTO.

Pro opětovné zapnutí světel zapněte spínač POWER do ZAPNUTO, nebo

zapněte spínač světel znovu do polohy 

 a pak zpět do 

 nebo 

.

Bzučák upozorňující na vypnutí světel

Bzučák zazní, když je spínač POWER vypnut nebo přepnut do PŘÍSLUŠENSTVÍ
a dveře řidiče jsou otevřeny, přičemž jsou zapnutá světla.

Funkce šetření energie 12V akumulátoru

Pokud je spínač světel v poloze 

 nebo 

, když je spínač POWER vypnut,

uvede se v činnost funkce šetření energie 12V akumulátoru, a po přibližně
20 minutách se automaticky vypnou všechna světla, aby se zabránilo vybíjení
12V akumulátoru vozidla. Když je spínač POWER zapnut do ZAPNUTO, funkce
šetření energie 12V akumulátoru bude zrušena.
Když je provedena některá z následujících činností, funkce šetření energie 12V
akumulátoru je zrušena a pak opět aktivována. Všechna světla se automaticky
vypnou po 20 minutách poté, co byla funkce šetření energie 12V akumulátoru
opětovně aktivována:

Když je ovládán spínač světlometů

Když jsou dveře nebo zadní dveře otevřeny nebo zavřeny

* : 

Je-li ve výbavě

3-1. Jízda při tmavé okolní oblasti

183

3

Jízda podle podmínek

Zapnutí dálkových světlometů

 

1

Při zapnutých světlometech zatlačte
páčku dopředu.

Dálkové světlomety se zapnou.
Pro vypnutí dálkových světlometů zatáhněte
páčku do její původní polohy.

2

Zatáhněte páčku dozadu a uvolněte ji.

Dálková světla jednou bliknou.
Dálkové světlomety mohou být rozsvíceny
tímto způsobem, i když jsou světlomety
vypnuty.

Systém prodloužení svícení světlometů

Systém prodloužení svícení světlometů je systém, který umožňuje zapnutí
světlometů na 30 sekund, když je spínač POWER vypnut.
Po vypnutí spínače POWER zatáhněte
páčku dozadu a uvolněte ji, když je spínač

světel v 

.

Pro vypnutí světel znovu zatáhněte páčku k
dozadu a uvolněte ji.

Činnost zatáčecích světel (vozidla s předními mlhovými
světly)

Když jsou splněny některé z následujících podmínek, při zapnutých
světlometech (tlumených) se rozsvítí zatáčecí světla a osvítí prostor ve
směru pohybu vozidla. Zatáčecí světla jsou určena k tomu, aby zajistila
vynikající viditelnost, když zatáčíte na křižovatkách nebo parkujete v noci.

Je ovládán volant

Je ovládána páčka směrových světel

Zařazená poloha je v R

INFORMACE

Činnost zatáčecích světel

Když je však rychlost vozidla přibližně 35 km/h (22 mph) nebo vyšší, zatáčecí
světla se nerozsvítí.

Světla se automaticky vypnou, pokud zůstanou rozsvíceny 30 minut.

3-1. Jízda při tmavé okolní oblasti

184

Činnost automatického nastavení sklonu světlometů

Sklon světlometů je automaticky nastaven podle počtu cestujících a
podmínek zatížení vozidla, aby se zabránilo oslnění ostatních účastníků
silničního provozu.

3-1. Jízda při tmavé okolní oblasti

185

3

Jízda podle podmínek

Automatické přepínání mezi tlumenými světlomety a
dálkovými světlomety

AHS (Adaptivní systém dálkových světel)

Adaptivní systém dálkových světel používá přední kameru umístěnou na
horní části čelního skla, aby detekovala jas světel protijedoucích vozidel,
osvětlení ulice atd., a automaticky ovládá distribuci světla světlometů.

VÝSTRAHA

Pro bezpečné používání

Nespoléhejte se příliš na adaptivní systém dálkových světel. Vždy jezděte
bezpečně, věnujte pozornost svému okolí a pokud je to nutné, zapínejte a
vypínejte dálková světla manuálně.

Abyste předešli nechtěnému ovládání adaptivního systému dálkových
světel

Kdy je nezbytné systém vypnout: 

→ S.329

Činnost systému

Podle rychlosti vozidla se jsou seřízeny jas a osvětlená oblast dálkových
světel.

Když projíždíte zatáčkou, systém používá dálková světla, aby jasně
osvítil směr jízdy vozidla.

Dálková světla jsou rozsvícena tak, aby byl prostor kolem vozidla před
vámi zastíněn. (Dálková světla s proměnlivou clonou)
Dálková světla s proměnlivou clonou pomáhají zajistit viditelnost
dopředu, přičemž snižují oslnění řidičů vozidel před vámi.

 

A

Oblast osvětlená dálkovými světly

B

Oblast osvětlená tlumenými světly

Podle vzdálenosti od vozidla před vámi je seřízena osvětlená oblast
tlumených světel.

3-1. Jízda při tmavé okolní oblasti

186

Používání adaptivního systému dálkových světel

1

Stiskněte spínač adaptivního systému
dálkových světel.

2

Otočte spínač světlometů do polohy

[AUTO] nebo [

].

Když je páčka spínače světlometů v poloze
tlumených světel, systém AHS bude zapnut a
indikátor AHS se rozsvítí.

INFORMACE

Provozní podmínky systému

Když jsou splněny všechny z následujících podmínek, dálková světla budou
svítit a systém bude v činnosti:

Rychlost vozidla je přibližně 15 km/h (9 mph) nebo vyšší*.

*1

Oblast před vozidlem je tmavá.

Když jsou splněny všechny z následujících podmínek, světlomety se přepnou
na dálková světla s proměnlivou clonou podle polohy vozidel vpředu:

Rychlost vozidla je přibližně 15 km/h (9 mph) nebo vyšší.

Oblast před vozidlem je tmavá.

Před vámi je vozidlo se zapnutými světly.

Na silnici před vámi je málo pouličního osvětlení.

Pokud je splněna některá z následujících podmínek, systém se přepne na
tlumená světla:

Rychlost vozidla je přibližně 12 km/h nebo nižší.

Oblast před vozidlem není tmavá.

Před vámi je mnoho vozidel.

Na silnici před vámi je mnoho pouličního osvětlení nebo jiných světel.

*1 : 

Když projíždíte zatáčkou rychlostí vozidla přibližně 30 km/h (19 mph) nebo

vyšší, směr jízdy vozidla bude jasně osvětlen.

3-1. Jízda při tmavé okolní oblasti

187

3

Jízda podle podmínek

Detekce přední kamerou

V následujících situacích se dálková světla nemusí automaticky přepnout na
dálková světla s proměnlivou clonou:

Když se nějaké vozidlo zařadí před vaše vozidlo

Když před vozidlem přejede jiné vozidlo

Když jsou vozidla před vámi opakovaně detekována a pak skryta z důvodu
opakovaných zatáček, dělicích zábran na silnici nebo stromů okolo silnice

Když se vozidlo vpředu blíží z dalekého jízdního pruhu

Když je vozidlo před vámi daleko

Když vozidlo před vámi není osvětleno

Když jsou světla vozidla před vámi ztlumena

Když vozidlo před vámi odráží silné světlo, například světlomety vašeho
vozidla

Situace, ve kterých nemusí senzory fungovat správně: 

→ S.334

Dálková světla se mohou přepnout na dálková světla s proměnlivou clonou,
pokud je detekováno vozidlo před vámi, které používá mlhová světla bez
použití světlometů.

Osvětlení domů, osvětlení ulice, dopravní světla a osvětlené billboardy nebo
značky a jiné reflexní objekty mohou způsobit, že se dálková světla přepnou na
dálková světla s proměnlivou clonou, způsobit, že se dálková světla nepřepnou
na dálková světla s proměnlivou clonou, nebo může dojít ke změně oblasti,
která není osvětlena.

Následující položky mohou změnit rychlost, jakou se mění zastíněné oblasti,
nebo čas, kdy se světlomety přepnou na tlumená světla:

Jas světel vozidel před vámi

Pohyb a směr vozidel před vámi

Vzdálenost mezi vozidlem a vozidlem před vámi

Když vozidlo před vámi rozsvícená světla na jedné straně

Když vozidlo před vámi je jednostopé vozidlo

Stav silnice (sklon, zakřivení, stav povrchu vozovky atd.)

Počet cestujících a množství zavazadel

Ovládání distribuce světla světlometů nemusí odpovídat očekávání řidiče

Jízdní kola nebo jiná malá vozidla nemusí být detekována.

V následujících situacích nemusí být systém schopen správně detekovat jas
okolí. To může způsobit, že zůstanou rozsvícena tlumená světla, nebo dálková
světla mohou osvítit nebo oslnit chodce nebo vozidla před vámi. V takovém
případě je nezbytné přepínat mezi dálkovými a tlumenými světly ručně.

Když jsou v okolí světla podobná světlometům nebo koncovým světlům

3-1. Jízda při tmavé okolní oblasti

188

Když má vozidlo před vámi světlomety nebo koncová světla buď vypnuté,
špinavé, měnící barvu nebo nesprávně seřízené

Když jsou světlomety opakovaně přepínány mezi dálkovými a tlumenými
světly.

Když je použití dálkových světel nevhodné nebo když dálková světla mohou
blikat nebo oslňovat chodce nebo jiné řidiče.

Když je vozidlo používáno v oblasti, ve které se vozidla pohybují na
opačné straně silnice oproti zemi, pro kterou bylo vozidlo konstruováno,
například používání vozidla určeného pro pravostranný provoz v oblasti s
levostranným provozem, nebo naopak.

Kdy je nezbytné systém vypnout: 

→ S.329

Situace, ve kterých nemusí senzory fungovat správně: 

→ S.334

Přizpůsobení

Nastavení některých funkcí může být změněno. 

→ S.743

Ruční zapnutí/vypnutí dálkových světel

Přepnutí na dálková světla

Zatlačte páčku dopředu.

Indikátor AHS zhasne a rozsvítí se indikátor
dálkových světel.
Zatáhněte páčku do původní polohy, abyste
znovu povolili adaptivní systém dálkových
světel.

Přepnutí na tlumená světla

Stiskněte spínač adaptivního systému
dálkových světel.

Indikátor AHS zhasne.
Stiskněte spínač, abyste znovu povolili
adaptivní systém dálkových světel.

Dočasné přepnutí na tlumená světla

Doporučuje se přepnout na tlumená světla, pokud je použití dálkových
světel nevhodné nebo pokud dálková světla mohou způsobovat problémy
nebo potíže ostatním řidičům nebo chodcům v okolí.

3-1. Jízda při tmavé okolní oblasti

189

3

Jízda podle podmínek

Zatáhněte páčku dozadu a pak ji vraťte
do její původní polohy.

Dálková světla budou svítit, když páčku
zatáhnete, po vrácení páčky do původní
polohy však zůstanou zapnuta na určitou
dobu tlumená světla. Poté bude adaptivní
systém dálkových světel v činnosti.

AHB (Automatická dálková světla)

Automatická dálková světla používají přední kameru umístěnou na horní
části čelního skla, aby detekovala jas světel protijedoucích vozidel,
osvětlení ulice atd., a automaticky přepínají světlomety mezi dálkovými
světly a tlumenými světly.

VÝSTRAHA

Pro bezpečné používání

Nespoléhejte se příliš na automatická dálková světla. Vždy jezděte bezpečně,
věnujte pozornost svému okolí a pokud je to nutné, zapínejte a vypínejte dálková
světla manuálně.

Abyste předešli nechtěnému ovládání adaptivního systému dálkových
světel

Kdy je nezbytné systém vypnout: 

→ S.329

Používání systému automatických dálkových světel

1

Stiskněte spínač automatických
dálkových světel.

2

Otočte spínač světlometů do polohy

[AUTO] nebo [

].

Když je páčka spínače světlometů v poloze
tlumených světel, systém AHS bude zapnut
a indikátor AHS se rozsvítí.

3-1. Jízda při tmavé okolní oblasti

190

INFORMACE

Provozní podmínky automatických dálkových světel

Když jsou splněny všechny z následujících podmínek, dálková světla budou
svítit automaticky:

Rychlost vozidla je přibližně 30 km/h (19 mph) nebo vyšší.

Oblast před vozidlem je tmavá.

Před vámi není žádné vozidlo se zapnutými světly.

Na silnici před vámi je málo pouličního osvětlení.

Pokud je splněna některá z následujících podmínek, světlomety se přepnou na
tlumená světla:

Rychlost vozidla klesne pod přibližně 25 km/h (16 mph).

Oblast před vozidlem není tmavá.

Před vámi je vozidlo se zapnutými světly.

Na silnici před vámi je mnoho pouličního osvětlení nebo jiných světel.

Detekce přední kamerou

V následujících situacích se dálková světla nemusí automaticky přepnout na
tlumená světla:

Když se nějaké vozidlo zařadí před vaše vozidlo

Když před vozidlem přejede jiné vozidlo

Když jsou vozidla před vámi opakovaně detekována a pak skryta z důvodu
opakovaných zatáček, dělicích zábran na silnici nebo stromů okolo silnice

Když se vozidlo vpředu blíží z dalekého jízdního pruhu

Když je vozidlo před vámi daleko

Když vozidlo před vámi není osvětleno

Když jsou světla vozidla před vámi ztlumena

Když vozidlo před vámi odráží silné světlo, například vaše vlastní světlomety

Situace, ve kterých nemusí senzory fungovat správně: 

→ S.334

Světlomety se mohou přepnout na tlumená světla, pokud je detekováno vozidlo
před vámi, které používá mlhová světla bez zapnutých světlometů.

Osvětlení domů, osvětlení ulice, dopravní světla a osvětlené billboardy nebo
značky mohou způsobit, že se dálková světla přepnou na tlumená světla, nebo
zůstanou rozsvícena tlumená světla.

Následující položky mohou změnit načasování, kdy se světlomety přepnou na
tlumená světla:

Jas světel vozidel před vámi

Pohyb a směr vozidel před vámi

Vzdálenost mezi vozidlem a vozidlem před vámi

3-1. Jízda při tmavé okolní oblasti

191

3

Jízda podle podmínek

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     8      9      10      11     ..