Lexus NX (2022). Návod k obsluze - 9

 

  Index      Manuals     Lexus NX (2022). Návod k obsluze

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     7      8      9      10     ..

 

 

 

Lexus NX (2022). Návod k obsluze - 9

 

 

UPOZORNĚNÍ

Ihned zastavte vozidlo na bezpečném místě na rovném podkladu, zabrzděte
parkovací brzdu, a pak kontaktujte kteréhokoliv autorizovaného prodejce nebo
servis Lexus, nebo kterýkoliv spolehlivý servis.

Když se na multiinformačním displeji zobrazí výstražné hlášení systému
ovládání řazení.

Zobrazení signalizuje déle než několik sekund, že nebyla zvolena žádná
zařazená poloha.

Dobíjení hybridního (trakčního) akumulátoru

Pokud je zařazená poloha v N, hybridní (trakční) akumulátor se nebude dobíjet, i
když běží motor. Proto, pokud je vozidlo ponecháno se zařazenou polohou v N,
hybridní (trakční) akumulátor se bude vybíjet, což může vést k tomu, že vozidlo
nebude schopno nastartovat.

2-2. Jízdní postupy

158

Změna zařazené polohy

VÝSTRAHA

Nenechávejte vozidlo popojíždět dozadu, když je zvolena poloha pro jízdu
vpřed, nebo popojíždět dopředu, když je zařazená poloha v R.
To může mít za následek nehodu nebo poškození vozidla.

Nepřeřazujte zařazenou polohu do P, když je vozidlo v pohybu. To může
způsobit poškození převodovky a může to mít za následek ztrátu ovladatelnosti
vozidla.

Nepřeřazujte zařazenou polohu do R, když se vozidlo pohybuje dopředu.
To může způsobit poškození převodovky a může to mít za následek ztrátu
ovladatelnosti vozidla.

Nepřeřazujte zařazenou polohu do polohy pro jízdu, když se vozidlo pohybuje
dozadu. To může způsobit poškození převodovky a může to mít za následek
ztrátu ovladatelnosti vozidla.

Změnou zařazené polohy do N, když je vozidlo v pohybu, dojde k odpojení
hybridního systému. Regenerativní brzdění není možné, když je hybridní
systém odpojen.

Dávejte pozor, abyste neměnili zařazenou polohu při sešlápnutém plynovém
pedálu. Přeřazení do jiné zařazené polohy než P nebo N může vést k
neočekávanému zrychlení vozidla, což může způsobit nehodu s následky
smrti nebo vážných zranění. Po přeřazení zařazené polohy si ověřte aktuálně
zařazenou polohu zobrazenou na indikátoru zařazené polohy na přístrojové
desce.

 Související informace 

Když se zobrazí výstražné hlášení(S. 620)

2-2. Jízdní postupy

159

2

Jízda s vozidlem

Zobrazení zařazené polohy a jak změnit zařazenou polohu

 

A

Řadicí páka

Ovládejte řadicí páku jemně a bezpečně ve
směru šipky na indikátoru zařazené polohy.
Pro přeřazení do N posuňte řadicí páku ve
směru šipky a podržte ji.
Uvolněte řadicí páku po každém přeřazení,
abyste umožnili její návrat do normální
polohy (●).
Přeřazení do S je možné pouze tehdy, když
je zařazená poloha v D.
Když přeřazujete z P do N, D nebo R, z N,
D, S nebo R do P, z D do M nebo R, nebo
z R do D, ujistěte se, že brzdový pedál je
sešlápnut a vozidlo stojí.

B

Indikátor zařazené polohy

Zobrazení na přístroji:

Aktuální zařazená poloha se rozsvítí.

Zobrazení u řadicí páky:

Aktuální zařazená poloha se rozsvítí.
Když volíte zařazenou polohu, ujistěte
se, že zařazená poloha byla přepnuta do
požadované polohy kontrolou indikátoru
zařazené polohy na přístrojové desce.

C

Spínač polohy P

Zcela zastavte vozidlo a zabrzděte
parkovací brzdu, a pak stiskněte spínač
polohy P.
Když je zařazená poloha přeřazena do P,
spínač se rozsvítí.
Zkontrolujte, zda indikátor zařazené polohy
ukazuje P.

INFORMACE

Změna zařazené polohy v jednotlivém režimu spínače POWER

Zařazená poloha nemůže být změněna, když je spínač POWER v
PŘÍSLUŠENSTVÍ nebo vypnutý.

Když je spínač POWER v ZAPNUTO, pokud nesvítí indikátor "READY",
zařazenou polohu je možné přeřadit pouze do N.

2-2. Jízdní postupy

160

Když indikátor "READY" svítí, zařazenou polohu je možné přeřadit z P do D, N
nebo R.

Když indikátor "READY" bliká, zařazená poloha nemůže být přeřazena z P do
žádné jiné polohy, i když je ovládána řadicí páka. Ovládejte řadicí páku znovu
poté, co indikátor "READY" přestane blikat a bude svítit.

Přeřazení zařazené polohy z P do jiných poloh

Při pevně sešlápnutém brzdovém pedálu ovládejte řadicí páku. Pokud budete
ovládat řadicí páku bez sešlápnutí brzdového pedálu, zazní bzučák a přeřazení
bude zrušeno.

Když volíte zařazenou polohu, ujistěte se, že zařazená poloha byla přepnuta do
požadované polohy kontrolou indikátoru zařazené polohy na přístrojové desce.

Zařazená poloha nemůže být přepnuta z P do S přímo.

Zařazenou polohu nelze přeřadit, když

V následujících situacích zazní bzučák, aby vás informoval, že je zařazenou
polohu nelze přeřadit. Použitím příslušné činnosti se pokuste zařazenou polohu
přeřadit znovu.

Když se pokoušíte přeřadit zařazenou polohu z P při nesešlápnutém brzdovém
pedálu

Když se pokoušíte přeřadit zařazenou polohu z P při sešlápnutém plynovém
pedálu

Když se pokoušíte přeřadit zařazenou polohu z N, přičemž vozidlo stojí nebo
jede extrémně nízkou rychlostí při nesešlápnutém brzdovém pedálu

Když se pokoušíte přeřadit zařazenou polohu z N, přičemž vozidlo stojí nebo
jede extrémně nízkou rychlostí při sešlápnutém plynovém pedálu

Když se pokoušíte přeřadit zařazenou polohu z P nebo N do S

Když je spínač polohy P stisknut během jízdy
Když vozidlo jede extrémně nízkou rychlostí, zařazená poloha se může přeřadit
do P.

Zařazená poloha se automaticky přeřadí do N, když

V následujících situacích zazní bzučák, aby vás informoval, že zařazená poloha
byla přeřazena do N. Použitím příslušné činnosti se pokuste zařazenou polohu
přeřadit znovu.

Když se pokoušíte přeřadit zařazenou polohu do R, přičemž se vozidlo
pohybuje dopředu
Když vozidlo jede nízkou rychlostí, zařazená poloha se může přeřadit do R.

Když se pokoušíte přeřadit zařazenou polohu do D, přičemž se vozidlo
pohybuje dozadu
Když vozidlo jede nízkou rychlostí, zařazená poloha se může přeřadit do D.

Když se pokoušíte přeřadit zařazenou polohu z R do S

2-2. Jízdní postupy

161

2

Jízda s vozidlem

Pokud je zvolena zařazená poloha N během jízdy

Pokud je řadicí páka přesunuta do N během jízdy vyšší rychlostí, zařazená poloha
se přeřadí do N bez podržení řadicí páky v poloze N. V této situaci zazní bzučák
a na multiinformačním displeji se zobrazí hlášení, abyste byli informováni, že
zařazená poloha byla přeřazena do N.

Funkce automatické volby polohy P

V následujících situacích se zařazená poloha automaticky přepne do P.

Když je u stojícího vozidla stisknut spínač POWER, když je spínač POWER v
ZAPNUTO a zařazená poloha je v poloze jiné než P (po přeřazení zařazené
polohy do P se spínač POWER vypne) 

*1

Pokud jsou dveře řidiče otevřeny a jsou splněny všechny z následujících
podmínek, když je zařazená poloha v jiné poloze než P

Spínač POWER je v ZAPNUTO.

Řidič nemá zapnutý bezpečnostní pás.

Brzdový pedál není sešlápnutý.

Abyste se s vozidlem rozjeli poté, co je zařazená poloha přepnuta do P,
ovládejte znovu řadicí páku.

Když je vozidlo zastaveno poté, co byl hybridní systém nouzově vypnut při
jízdě.

Když poklesne napětí 12V akumulátoru, když je zařazená poloha v jiné poloze
než P.

Pokud nelze vyřadit zařazenou polohu z P

Je možné, že 12 V akumulátor je vybitý. V této situaci zkontrolujte 12 V
akumulátor. 

(→ S.644)

VÝSTRAHA

Řadicí páka

Neodstraňujte knoflík řadicí páky nebo nepoužívejte nic jiného, než originální
knoflík řadicí páky Lexus. Také na řadicí páku nic nezavěšujte. Tím byste mohli
zabránit vrácení řadicí páky do své polohy, což může způsobit neočekávané
nehody, když je vozidlo v pohybu.

Abyste předešli nechtěnému přeřazení zařazené polohy, nedotýkejte se řadicí
páky, když ji nepoužíváte.

Spínač polohy P

Netiskněte spínač polohy P, když je vozidlo v pohybu.

*1 : 

Když je spínač POWER stisknut, když jedete extrémně nízkou rychlostí,

např. těsně před zastavením vozidla, zařazená poloha se může automaticky

přeřadit do P. Před stisknutím spínače POWER se ujistěte, že je vozidlo úplně

zastaveno.

2-2. Jízdní postupy

162

VÝSTRAHA

Pokud je spínač polohy P stisknut, když jedete velmi nízkou rychlostí (např.,
těsně před zastavením vozidla), vozidlo se může náhle zastavit, když se
zařazená poloha přeřadí do P, což může vést k nehodě.

Abyste předešli nechtěnému přeřazení zařazené polohy, nedotýkejte se
spínače polohy P, když ho nepoužíváte.

UPOZORNĚNÍ

Poznámky týkající se řadicí páky a ovládání spínače polohy P

Vyhněte se opakovanému ovládání řadicí páky a spínače polohy P v rychlém
sledu. Funkce ochrany systému se může aktivovat a dočasně nemusí být možné
přeřadit do jiné zařazené polohy, než P. Pokud se tak stane, počkejte chvíli před
pokusem přeřadit zařazenou polohu znovu.

Když vystupujete z vozidla (pouze sedadlo řidiče)

Zkontrolujte, zda indikátor zařazené polohy ukazuje P a zda indikátor parkovací
brzdy svítí předtím, než otevřete dveře a vystoupíte z vozidla.

Když je spínač POWER přepnut do PŘÍSLUŠENSTVÍ se
zařazenou polohou drženou v N

Provedení následujících činností umožní přepnout spínač POWER do
PŘÍSLUŠENSTVÍ se zařazenou polohou drženou v N.

1

Ovládejte řadicí páku a přeřaďte zařazenou polohu do N, když je
hybridní systém v činnosti.

2

Vraťte řadicí páku do její běžné polohy (●).

3

Ovládejte řadicí páku do N a podržte ji tam, až zazní bzučák.

4

Stiskněte spínač POWER během 5 sekund po zaznění bzučáku.

Zkontrolujte, že zazní bzučák a na multiinformačním displeji se zobrazí

"Přidržujte N Stiskněte spínač P, až skončíte"

.

Pro přeřazení zařazené polohy do polohy jiné než N stiskněte spínač polohy
P. Zařazená poloha se přepne do P.

I když není hybridní systém v činnosti, ovládáním řadicí páky a spínače
POWER se může spínač POWER přepnout do PŘÍSLUŠENSTVÍ se
zařazenou polohou drženou v N. Před provedením této činnosti se ujistěte,
že je hybridní systém v činnosti.

2-2. Jízdní postupy

163

2

Jízda s vozidlem

Rozjezd

1

Se sešlápnutým brzdovým pedálem přeřaďte zařazenou polohu do
D.

Zkontrolujte, zda indikátor zařazené polohy ukazuje D.

VÝSTRAHA

Držte vždy nohu na brzdovém pedálu, když vozidlo stojí s rozsvíceným
indikátorem "READY". Tím zabráníte popojíždění vozidla.

2

Pokud je parkovací brzda zabrzděna, uvolněte parkovací brzdu.

3

Pozvolna uvolněte brzdový pedál a jemně sešlápněte plynový
pedál, aby vozidlo zrychlilo.

 Související informace 

Ruční zabrzdění/uvolnění parkovací brzdy (manuální režim)(S. 175)

Rozjezd na svahu

1

Pevně sešlápněte brzdový pedál a přeřaďte zařazenou polohu do
D.

Bude se aktivovat asistent rozjezdu do kopce.

VÝSTRAHA

Držte vždy nohu na brzdovém pedálu, když vozidlo stojí s rozsvíceným
indikátorem "READY". Tím zabráníte popojíždění vozidla.

2

Zabrzděte parkovací brzdu.

3

Uvolněte brzdový pedál a jemně sešlápněte plynový pedál, aby
vozidlo zrychlilo.

4

Uvolněte parkovací brzdu.

 Související informace 

Ruční zabrzdění/uvolnění parkovací brzdy (manuální režim)(S. 175)

2-2. Jízdní postupy

164

Činnosti při odbočování doleva nebo doprava nebo při změně
jízdního pruhu

Ovládáním páčky směrových světel lze záměr řidiče znázornit následovně.

INFORMACE

Směrová světla mohou být ovládána, když je spínač POWER v ZAPNUTO.

Pokud indikátor bliká rychleji než obvykle, zkontrolujte, zda není přepálené
vlákno žárovky v předních nebo zadních směrových světlech.

 

1

Posuňte páčku do polohy 

1

.

Pravá směrová světla budou blikat.

2

Posuňte páčku do polohy 

2

 a uvolněte

ji.

Pravá směrová světla bliknou 3krát.

3

Posuňte páčku do polohy 

3

 a uvolněte

ji.

Levá směrová světla bliknou 3krát.

4

Posuňte páčku do polohy 

4

.

Levá směrová světla budou blikat.

2-2. Jízdní postupy

165

2

Jízda s vozidlem

Změna rozsahu řazení

Rozsah řazení může být změněn ovládáním pádlových spínačů řazení.
Změna rozsahu řazení umožní volbu úrovně síly brzdění motorem.

Volba rozsahů řazení v poloze D

Pro jízdu použitím dočasné volby rozsahu řazení ovládejte pádlový spínač
řazení [

-

] se zařazenou polohou v D.

Rozsah řazení pak může být volen ovládáním pádlových spínačů řazení [

-

]

a [

+

].

 

1

Řazení nahoru

2

Řazení dolů

Zvolený rozsah řazení, od D1 do D6, se zobrazí na multiinformačním
displeji.
Pro návrat k normální jízdě v poloze D podržte určitou dobu pádlový spínač
řazení [

+

].

Rozsahy řazení a jejich funkce

Můžete vybírat ze 6 úrovní síly brzdění motorem.

Nižší rozsah řazení poskytuje silnější účinek brzdění motorem, než vyšší
rozsah řazení. Jako výsledek se zvýší otáčky motoru.

INFORMACE

Automatická deaktivace volby rozsahu řazení v poloze D

Volba rozsahu řazení v poloze D bude deaktivována v následujících situacích:

Když se vozidlo zastaví

Pokud je plynový pedál sešlápnut déle než určitou dobu

Když je zařazená poloha přeřazena do jiné polohy než D

Výstražný bzučák omezení podřazení

Aby byla zajištěna bezpečnost a jízdní výkon, může být omezeno podřazení. Za
určitých okolností nemusí být možné podřadit, i když ovládáte pádlový spínač
řazení. (Dvakrát zazní bzučák.)

Volba rozsahů řazení v poloze S

Pro zadání režimu S změňte zařazenou polohu do S.

2-2. Jízdní postupy

166

Rozsah řazení může být volen ovládáním pádlových spínačů řazení [

-

] a

[

+

].

 

1

Řazení nahoru

2

Řazení dolů

Zvolený rozsah řazení, od S1 do S6, se zobrazí na multiinformačním
displeji.
Počáteční rozsah řazení v poloze S je automaticky nastaven na S4 nebo
S5 podle rychlosti vozidla.

Rozsahy řazení a jejich funkce

Můžete vybírat ze 6 úrovní síly akcelerace a síly brzdění motorem.

Nižší rozsah řazení poskytuje silnější účinek akcelerace a brzdění motorem
než vyšší rozsah řazení a zvýší se také otáčky motoru.

INFORMACE

Režim S

Aby se zabránilo přetáčení motoru, může dojít automaticky k přeřazení nahoru,
když je rozsah řazení S4 nebo nižší.

Když je rozsah řazení S4 nebo nižší, pokud je pádlový spínač řazení držen ve
směru [

], rozsah řazení bude nastaven na S6.

Výstražný bzučák omezení podřazení

Aby byla zajištěna bezpečnost a jízdní výkon, může být omezeno podřazení. Za
určitých okolností nemusí být možné podřadit, i když ovládáte pádlový spínač
řazení. (Dvakrát zazní bzučák.)

Pokud se nerozsvítí indikátor "S", nebo se zobrazí indikátor "D" i po
přeřazení zařazené polohy do polohy S

To může znamenat poruchu systému hybridní převodovky. Nechte vozidlo
zkontrolovat kterýmkoliv autorizovaným prodejcem nebo servisem Lexus, nebo
kterýmkoliv spolehlivým servisem. (Za této situace bude převodovka fungovat
stejným způsobem, jako když je zařazená poloha v D.)

2-2. Jízdní postupy

167

2

Jízda s vozidlem

Zaparkování vozidla

Když vozidlo parkujete

Pokyny při zastavení nebo parkování vozidla

VÝSTRAHA

Když parkujete vozidlo

Vždy zabrzděte parkovací brzdu, přeřaďte zařazenou polohu do P, vypněte
hybridní systém a zamkněte vozidlo. Nenechávejte vozidlo bez dozoru, když
svítí indikátor "READY".
Když je vozidlo zaparkováno se zařazenou polohou v P, ale bez zabrzdění
parkovací brzdy, může se začít pohybovat, což může vést k nehodě.

Nikdy nenechávejte ve vozidle dítě bez dozoru. Dítě může nechtěně uvolnit
parkovací brzdu a vozidlo se může pohnout, což může vést k nehodě.

Nenechávejte brýle, zapalovače cigaret, plechovky se sprejem nebo se
syceným nápojem ve vozidle, pokud je zaparkováno na slunci. Pokud jsou
ponechány ve vozidle, může dojít k následujícímu:

Plyn může unikat ze zapalovače cigaret nebo ze spreje, což může vést k
požáru.

Teplota uvnitř vozidla může způsobit, že plastové čočky a plastový materiál
brýlí se zdeformuje nebo praskne.

Plechovky nealkoholických nápojů mohou explodovat, znečistit interiér a
případně způsobit zkrat v elektronických součástkách.

Neukládejte zapalovače cigaret v úložných prostorách vozidla ani je
nenechávejte uvnitř vozidla.
Když je nakládáno zavazadlo nebo je seřizováno sedadlo, může se nechtěně
zapalovač zapálit, což může vést k požáru.

Nepřipevňujte přísavky ke skleněným částem vozidla. Na přístrojovou desku
nebo palubní desku také nepokládejte osvěžovače vzduchu nebo jiné čiré
nádoby. Přísavky a čiré nádoby mohou působit jako čočka, což může vést k
požáru uvnitř vozidla.

Nenechávejte dveře nebo okno otevřené, pokud je zakřivené sklo pokryto
metalickou fólií, např. stříbrné barvy.
Odražené sluneční světlo může způsobit, že sklo bude sloužit jako čočka, čímž
může způsobit požár.

Nedotýkejte se výfukového potrubí, když svítí indikátor 

"READY"

, nebo ihned

po vypnutí hybridního systému. Můžete se popálit.

Když si ve vozidle zdřímnete

Vždy vypněte hybridní systém. Pokud indikátor 

"READY"

 zůstane při zdřímnutí

svítit, můžete nechtěně použít řadicí páku nebo plynový pedál, což může vést k
nehodě nebo požáru v důsledku přehřátí hybridního systému. Kromě toho, pokud
je vozidlo zaparkováno ve špatně větraném prostoru, výfukové plyny se mohou
hromadit a vniknout do vozidla.

2-3. Zaparkování vozidla

168

Pokyny týkající se výfukových plynů

Výfukové plyny obsahují škodlivé látky pro lidské tělo, pokud jsou
vdechovány.

VÝSTRAHA

Výfukové plyny obsahují škodlivý kysličník uhelnatý (CO), který je bezbarvý a bez
zápachu. Dodržujte následující pokyny.
Jinak to může způsobit vniknutí výfukových plynů do vozidla. To může způsobit
malátnost, což může vést k nehodě, smrti nebo vážnému ohrožení zdraví.

Během jízdy mějte zadní dveře zavřené.
Pokud ucítíte výfukové plyny ve vozidle, i když jsou zadní dveře zavřeny,
otevřete okna a co nejdříve nechte vozidlo zkontrolovat kterýmkoliv
autorizovaným prodejcem nebo servisem Lexus, nebo kterýmkoliv spolehlivým
servisem.

Pokud je vozidlo ve špatně větraném prostoru nebo v uzavřeném prostoru,
např. v garáži, vypněte hybridní systém.

Nenechávejte vozidlo delší dobu se zapnutým hybridním systémem. Pokud
se nelze takové situaci vyhnout, zaparkujte vozidlo na otevřeném prostoru a
ujistěte se, že výfukové plyny nevnikají dovnitř vozidla.

Nenechávejte hybridní systém v činnosti na místech s nahromaděným sněhem,
nebo na místech, kde sněží. Pokud vzniknou okolo vozidla sněhové závěje,
když je hybridní systém v činnosti, výfukové plyny se mohou nahromadit a
vniknout do vozidla.

Výfukový systém je potřeba pravidelně kontrolovat. Zkontrolujte následující.
Pokud cokoliv z toho naleznete, nechte vozidlo zkontrolovat kterýmkoliv
autorizovaným prodejcem nebo servisem Lexus, nebo kterýmkoliv spolehlivým
servisem.

Díry nebo praskliny ve výfukovém potrubí z důvodu koroze

Poškození spojovacích součástí výfukového potrubí

Neobvyklý hluk z výfuku

Systém GPF (Filtr pevných částic) a jeho výkon

*

Systém GPF zachytává pevné částice ve výfukových plynech použitím filtru
výfukových plynů. Aby se zabránilo hromadění částic ve filtru, systém bude
automaticky v činnosti, aby regeneroval filtr v závislosti na stavu vozidla.

UPOZORNĚNÍ

Dodržujte následující pokyny, abyste zajistili správnou činnost sytému GPF.

Nepoužívejte jiné palivo, než je specifikovaný typ

* : 

Je-li ve výbavě

2-3. Zaparkování vozidla

169

2

Jízda s vozidlem

UPOZORNĚNÍ

Neupravujte výfukové potrubí

2-3. Zaparkování vozidla

170

Zastavení

1

Sešlápněte brzdový pedál.

VÝSTRAHA

Jezděte opatrněji než obvykle, když jsou brzdy mokré. Když jsou brzdy
mokré, brzdná dráha se prodlouží. Brzdy se také budou obtížně používat
a v závislosti na situaci se může brzdný výkon na levé a pravé straně lišit.
Navíc nemusí být možné bezpečně zabrzdit parkovací brzdu.

Pokud elektronicky ovládaný brzdový systém nefunguje, nejezděte příliš
blízko za jinými vozidly a vyhněte se klesání nebo prudkým zatáčkám,
které vyžadují brzdění. V tom případě je brzdění sice možné, ale brzdový
pedál by měl být sešlápnut větší silou než obvykle. Také se prodlouží
brzdná vzdálenost. Nechte brzdy ihned opravit.

Pokud dojde k poruše hydraulického systému brzd, nechte jej okamžitě
opravit. Brzdový systém se skládá ze 2 ebo více nezávislých systémů a
pokud 1 hydraulický systém selže, druhé systémy budou fungovat. V této
situaci bude nutné sešlápnout brzdový pedál více než normálně a brzdná
dráha se prodlouží.

UPOZORNĚNÍ

Nepoužívejte plynový pedál nebo nesešlapujte najednou plynový a brzdový
pedál, abyste drželi vozidlo ve svahu.    

2

Pokud je to nezbytné, zabrzděte parkovací brzdu.

Pokud má být vozidlo zastaveno na delší dobu, přeřaďte zařazenou polohu do
P.

VÝSTRAHA

Když je vozidlo zastaveno

Nesešlapujte zbytečně plynový pedál.
Pokud je zařazena jiná poloha než P nebo N, vozidlo může náhle a
neočekávaně zrychlit a způsobit tak nehodu.

Abyste zabránili nehodám z důvodu popojetí vozidla, vždy mějte
sešlápnutý brzdový pedál, když stojíte a svítí indikátor "READY", a pokud
je to potřeba, zabrzděte parkovací brzdu.

Pokud je vozidlo zastaveno na svahu, vždy sešlápněte brzdový pedál a
bezpečně zabrzděte parkovací brzdu, pokud je to potřeba, abyste zabránili
nehodám z důvodu popojetí vozidla dopředu nebo dozadu.

Vyhněte se vytáčení nebo přetáčení motoru. Běh motoru ve vysokých
otáčkách, když je vozidlo zastaveno, může způsobit přehřátí výfukového
systému, což by mohlo vést k požáru, pokud je v okolí hořlavý materiál.  

2-3. Zaparkování vozidla

171

2

Jízda s vozidlem

Zaparkování vozidla

1

Sešlápněte brzdový pedál, abyste vozidlo úplně zastavili.

2

Pokud je parkovací brzda uvolněna, zabrzděte parkovací brzdu.

3

Přeřaďte zařazenou polohu do P.

Zkontrolujte, zda indikátor zařazené polohy ukazuje P a indikátor parkovací
brzdy svítí.

VÝSTRAHA

Vždy zabrzděte parkovací brzdu a přeřaďte zařazenou polohu do P. Jinak
to může způsobit, že se vozidlo pohne, nebo může náhle zrychlit, pokud
sešlápnete nechtěně plynový pedál.

4

Stiskněte spínač POWER, abyste vypnuli hybridní systém.

5

Pomalu uvolněte brzdový pedál.

6

Zamkněte dveře, přičemž se ujistěte, že máte u sebe elektronický
klíč.

Pokud parkujete ve svahu, podložte kola podle potřeby.

 Související informace 

Ruční zabrzdění/uvolnění parkovací brzdy (manuální režim)(S. 175)
Změna zařazené polohy(S. 159)

Ovládání parkovací brzdy

Parkovací brzdu lze zabrzdit nebo uvolnit automaticky (automatický režim)
nebo ručně (manuální režim). V automatickém režimu je parkovací brzda
zabrzděna nebo uvolněna automaticky podle ovládání řadicí páky. V
automatickém režimu je možné také parkovací brzdu zabrzdit nebo uvolnit
ručně.

VÝSTRAHA

Když vozidlo parkujete

Nenechávejte děti ve vozidle samotné. Parkovací brzda může být dítětem
nechtěně uvolněna a hrozí nebezpečí rozjetí vozidla, což může vést k nehodě
s následky smrtelných nebo vážných zranění.

Spínač parkovací brzdy

Nepokládejte žádné předměty do blízkosti spínače parkovací brzdy. Předměty
mohou spínači překážet a mohou způsobit neočekávanou činnost parkovací
brzdy.

2-3. Zaparkování vozidla

173

2

Jízda s vozidlem

UPOZORNĚNÍ

Když parkujete vozidlo

Vždy zabrzděte parkovací brzdu, přeřaďte zařazenou polohu do P, vypněte
hybridní systém a zamkněte vozidlo. Nenechávejte vozidlo bez dozoru, když
svítí indikátor "READY".
Když je vozidlo zaparkováno se zařazenou polohou v P, ale bez zabrzdění
parkovací brzdy, může se začít pohybovat, což může vést k nehodě.

Když má systém poruchu

Zastavte vozidlo na bezpečném místě a zkontrolujte výstražná hlášení.

Když se vybije 12V akumulátor vozidla

Systém parkovací brzdy nelze aktivovat.

Když nelze uvolnit parkovací brzdu z důvodu poruchy

Jízda se zabrzděnou parkovací brzdou povede k přehřátí brzdových součástí,
což může ovlivnit výkon brzdění a zvýšit opotřebení brzdy. Pokud k tomu dojde,
nechte vozidlo ihned prohlédnout kterýmkoliv autorizovaným prodejcem nebo
servisem Lexus nebo kterýmkoliv spolehlivým servisem.

INFORMACE

Funkce automatického uvolnění parkovací brzdy

Když jsou splněny všechny z následujících podmínek, může být parkovací brzda
uvolněna sešlápnutím plynového pedálu.

Dveře řidiče jsou zavřeny

Řidič má zapnutý bezpečnostní pás

Řadicí páka je v poloze pro jízdu vpřed nebo v poloze pro jízdu vzad

Indikátor poruchy a výstražná kontrolka brzdového systému nesvítí

Když sešlapujete plynový pedál, sešlapujte ho pomalu. Pokud není parkovací
brzda uvolněna, když je sešlápnut plynový pedál, uvolněte parkovací brzdu ručně.
Automatický režim: Když je zařazená poloha přeřazena z P, parkovací brzda bude
uvolněna automaticky,

Zvuk činnosti parkovací brzdy

Když je v činnosti parkovací brzda, může být slyšet zvuk elektromotoru (bzučení).
To neznamená poruchu.

Kontrolka parkovací brzdy

V závislosti na režimu spínače POWER se indikátor parkovací brzdy rozsvítí a
zůstane svítit, jak je popsáno níže:
ZAPNUTO: Rozsvítí se, dokud není parkovací brzda uvolněna.
Mimo ZAPNUTO: Zůstane svítit přibližně 15 sekund.

Když je vypnut spínač POWER se zabrzděnou parkovací brzdou, indikátor
parkovací brzdy zůstane svítit cca 15 sekund. To neznamená poruchu.

2-3. Zaparkování vozidla

174

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     7      8      9      10     ..